Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Курсова робота має чітку структуру. Вона складається зі вступу, двох розділів основної частини, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків

Курсова робота має чітку структуру. Вона складається зі вступу, двох розділів основної частини, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків

Рецензія

на курсову роботу «Опрацювання вставних і вставлених конструкцій у шкільному курсі української мови»

Тривалий час вставні одиниці багатьма мовознавцями (О. Х. Востоков, О. О. Шахматов, О. М. Пєшковський та ін.) виносилися за речення, тобто заперечувався їх зв'язок із реченням. У більшості підручників та посібників ця тенденція відчувається й досі, оскільки вставні одиниці розглядаються там у розділі «Слова й групи слів, граматично не пов’язані з реченням». На цій же підставі категорія вставних одиниць непомірно зростала за рахунок віднесення до неї різних мовних явищ, наприклад, так званих слів автора, вставлених конструкцій тощо.

На сучасному етапі дослідження системи української мови аналіз вставних одиниць спостерігаємо лише у вишівських підручниках і посібниках, а також в окремих статтях. Цей аналіз проводиться переважно з методичних міркувань, продиктованих вимогами педагогічного процесу, й обмежується в основному класифікацією значень, які вносяться вставними одиницями в речення. Принагідні спостереження над вставними утвореннями знаходимо упродовж висвітлення інших питань граматичної будови української мови. Тому тема «Опрацювання вставних і вставлених конструкцій у шкільному курсі української мови», обрана Довіряк Юлією Василівною для магістерського дослідження, є актуальною.

Курсова робота має чітку структуру. Вона складається зі вступу, двох розділів основної частини, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків.

У вступі авторка обґрунтовує актуальність теми, визначає об’єкт, предмет роботи, формулює мету і завдання пошуку. У першому роздiлi («Теоретичні засади дослідження понять «вставні конструкції», «вставлені конструкції») на основi шиpокого i всестороннього аналiзу мовознавчої лiтеpатуpи магістрантка обґрунтовує теоретичні основи формування поняття вставлення, з’ясовує специфіку семантичних особливостей парентетичних внесень, висвітлює предикативну роль цих одиниць. Слiд відзначити науковий пiдхiд Довіряк Юлії до аналiзу основних досліджень із питань вивчення вставних та вставлених конструкцій.

Другий розділ присвячений аналiзу функціональних особливостей вивчення вставності у шкільному курсі. Матеріалом для дослідження авторка обирає програму та підручник для 8-го класу з української мови (автор – Глазова О. П.), а саме ті теми, що стосуються вивчення вставних і вставлених конструкцій. Довіряк Ю. В., вибравши адекватні авторському задуму методи дослідження, достатньо науково, іноді, можливо, і дещо сміливо, обґрунтовує доцільність вивчення вставності у 8-му класі основної школи. Створений та експериментально перевірений магістранткою комплект методичних завдань із опрацювання парентетичних внесень цілком може забезпечити реалізацію мовленнєвої змістової лінії чинної програми. Зміст вправ відповідає умовам навчання в сучасній школі.

У другому розділі міститься експериментальна методика вивчення вставлення в українській мові. Студентака, досліджуючи частоту вживання вставних та вставлених конструкції у письмових роботах учнів 9-10 класів, провела педагогічний експеримент, який засвідчив ефективність пропонованої методики.

Представлене дослідження характеризується неординарністю у вирiшеннi питань специфіки роботи над функціональними можливостями парентетичних внесень у загальноосвітній школі. Студенткою-науковцем запропоновано комплекс педагогічно ефективних форм i методів застосування вище поданого матеріалу у навчально-пiзнавальнiй та пошуково-дослiдницькiй дiяльностi учнів від восьмого до одинадцятого класу. Слiд особливо вiдзначити pозpоблений Юлією Василівною комплект вправ, який сприятиме виробленню необхідних практичних умінь та навичок учнів.

У роботі чітко й вичерпно сфоpмульованi висновки, цінними є додатки, що при доопрацюваннi можуть слугувати методичним посiбником для вчителів української мови та літератури. Студенткою було опрацьовано достатню кількість першоджерел, у тому числі й останніх публікацій з досліджуваного питання.

Порушена тема не вичерпує усіх аспектів дослідження вставності та вставленості. Поза увагою авторки залишилася методика роботи з розвитку зв’язного мовлення, зокрема підготовка до написання твору-міркування для ЗНО.

Науковий piвень виpiшення проблеми курсової роботи, оригінальність філософського мислення дозволяє зpобити висновок пpо вiдповiднiсть пpедставленої pоботи вимогам, що висуваються до робіт такого типу, а її автоp, Довіряк Ю. В. заслуговує оцiнки "вiдмiнно".

Рецензент – кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри (Назва кафедри)

(Назва ВНЗ) ПІБ

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Підручник складається з 4 розділів, кожний з яких розділено на кілька...
Ви активно розвивали свою інформаційно-технологічну компетентність, І інформаційні технології теж розвивалися високими темпами. Вони...

Курсова робота на тему: «Фінансова санація та банкрутство підприємств»
Як він має вчинити, щоб у рамках закону захистити свої права та інтереси? Закон про банкрутство встановлює спеціальну судову процедуру,...

Методична розробка на тему: «Тіла обертання. Об’єм та площі поверхонь тіл обертання»
Учитель повинен пам’ятати, що кожен урок має бути цікавим І зрозумілим для учнів, навчити їх не просто сприймати інформацію, а наполегливо...

Методичний посібник складається з наступних розділів
Методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...

I-iii ступенів
Бродяна Н. Л. Використання комп’ютерних технологій при вивченні математики: Курсова робота – Благодатне, Амвросіївський район

Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторських висновків
Надаємо Вам проект Методичних рекомендацій щодо підготовки аудиторських висновків,які подаються до Державної комісії з цінних паперів...

Курсова робота
Необхідність докорінної зміни освітньої парадигми на етапі переходу до постіндустріального суспільства, економіка якого базуватиметься...

Конкурсу «Учитель року»
Уон від 10. 10. 2012 р. №570 обласний оргкомітет повідомляє, що обласний тур конкурсу проводиться з 14 січня по 08 лютого 2013 року....

Характеристика вікових періодів психічного та особистісного розвитку дитини
Але й для тих, хто має такий досвід, не буде зайвим ще раз звернутися до проблем, що характерні для учнів 5 класу І які пов’язані...

При розробці програми складної структури чи програми, текст якої...
Модульне програмування дозволяє створювати бібліотеки фрагментів програм, використовувати їх у різних програмах, ефективно організовувати...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка