Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках світової літератури як складової особистісно орієнтованого навчання

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках світової літератури як складової особистісно орієнтованого навчання

Сторінка1/3
  1   2   3
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках світової літератури як складової особистісно орієнтованого навчання

Зміст

Вступ .

Мета, завдання і зміст літературної освіти в умовах сучасного

суспільства …………………………………………………………………...3

Розділ І.

Застосування інформаційних і комп’ютерних технологій – необхідна умова розвитку сучасної освіти…………………………………………………………… .. 4

Розділ ІІ.

Використання інформаційних технологій на уроках світової літератури....9.

Розділ ІІІ.

Застосування ІКТ на уроках світової літератури як складової особистісно орієнтованого навчання………………………………………………………………..15

Додаток…………………………………………………………………………...20

Висновки…………………………………………………………………………29

Список використаної літератури………………………………………………..31

Вступ

Мета, завдання і зміст літературної освіти в умовах сучасного суспільства

На сучасному етапі трансформації суспільного життя йде активний пошук нових смислових орієнтирів. Гуманітарна політика є пріоритетною складовою всієї державної політики і спрямовується на формування, розвиток і збереження загально цивілізаційних цінностей. Відповідно до такого пошуку інтегруючого сенсу, усі без винятку сфери суспільної діяльності повинні базуватися на гуманістичних пріоритетах, визнаючи людину головною метою. Зміни в суспільній свідомості, у ставленні суспільства до освітньої сфери спричинили виникнення нової парадигми освіти, основні риси якої визначені в Декларації прав людини, де підкреслено, що освіта має бути спрямована на всезагальний розвиток людини, духовної культури.

Справжня національна культура не має нічого спільного з культурною самоізоляцією. І хоча, як правило, світова традиція обмежує літературну освіту вивченням рідної національної літератури, українська школа пішла на сміливий і безпрецедентний крок: введення курсу «Світова література». Концепція курсу отримала свою послідовну розробку у наукових розвідках провідних фахівців, серед яких – М. Борецький, Є. Волощук, Д. Затонський, М. Жулинський, З. Кирилюк, Ю. Ковбасенко, Л. Мірошниченко, І.Мойсеєв, Д. Наливайко, О. Ніколенко, О. Пронкевич, Ю. Султанов, Б. Шалагінов, К. Шахова та ін.

Гуманізація освіти як тенденція трансформації освітньої парадигми передбачає пріоритет освіти, яка формує особистість, над освітою, яка просто озброює її знаннями. Принцип гуманістичної спрямованості передбачає, що абсолютною домінантою змісту літературної освіти є людина як найвища соціальна цінність. У процесі подібної освіти особистість набуває таких рис та якостей, як толерантність, незалежність, свобода вибору, культура спілкування, здатність до діалогу тощо.

Вивчення "Світової літератури" на засадах принципу діалогізму своїм аксіологічним аспектом має можливість пізнання інших народів і їхніх культур саме на основі діалогу, адже якраз на цій основі відбувається входження України до світового співтовариства. Все це є одним із пріоритетних завдань гуманітарної, зокрема літературної освіти: дати осмислене, живе, конкретно-емоційне і особистісне відчуття власної причетності людини до світу.

Таким чином курс світової літератури є чинником полікультурного розвитку особистості, який дає усвідомлення особистісної причетності до загальнолюдського культурно-естетичного досвіду, сприяє вирішенню одного з важливих державних освітніх завдань – інтеграції у світову культуру, де фундаментальні цінності є безумовним пріоритетом.

Розділ І
Застосування інформаційних і комп’ютерних технологій – необхідна умова розвитку сучасної освіти
Ми живемо в світі медіа - розширюються системи масових комунікацій, "інформаційного" вибуху. Відповідно, мета освіти - формування "особистості, здатної читати, аналізувати, оцінювати медіатекст, займатися медіатворчістю, засвоювати нові знання за допомогою медіа". Усе більшої актуальності набувають питання, пов’язані з посиленням неперервного характеру навчання і професійного удосконалення педагога як умови його підготовки до вирішення нових професійних завдань.

Освіта в цілому і викладач зокрема не можуть стояти осторонь тих процесів, які відбуваються в суспільстві. Світ дуже швидко змінюється. Удосконалюються технології майже у всіх сферах науки і техніки. Кількість інформації збільшується вдвічі кожні 15 років. Сучасна людина вже не уявляє своє життя без комп’ютера.

У зв’язку з цим змінюються мета і завдання освіти: формування знань та вмінь поступається формуванню компетентностей. Навчальні заклади забезпечуються комп’ютерною технікою, електронними ресурсами, отримують доступ до Інтернету. Все це дає підстави стверджувати, що сьогодні застосування ІКТ (інформаційних і комунікаційних технологій) є необхідною умовою для розвитку освітнього простору. Дійсно , в сучасних умовах інформаційні і комунікаційні технології стають стабільним компонентом освітньої системи.

Учні сьогодні готові до уроків самих різних дисциплін з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Для них не є новим і невідомим ні робота з різними редакторами (наприклад, з MS Word, MS Excel, Paint, MS Power Point), ні використання ресурсів Інтернету, ні комп'ютерне тестування.

На уроках інформатики учні отримують як уявлення про можливості тих чи інших інформаційно-комунікаційних технологій, так і конкретні практичні уміння. Отже, застосування знань і вмінь, отриманих на уроках інформатики, необхідно і на інших предметах для забезпечення єдиного підходу до вирішення освітніх завдань.

Нові потреби суспільства та нові цілі освіти ведуть до серйозних змін у становищі і функції ролі викладача. Головним завданням по удосконаленню професійної компетентності сучасного викладача в галузі ІТ є грамотне і виправдане використання комп’ютерних технологій на занятті.

Зауважимо, що застосування у процесі навчання мультимедійних технологій відкриває широкі можливості як у викладанні тої чи іншої дисципліни, так і в опануванні її. Електронні посібники, створені на базі мультимедіа, здійснюють сильний вплив на пам'ять та уяву, полегшують процес запам’ятовування, дозволяють зробити урок більш цікавим і динамічним, «занурити» студента в обстановку якої-небудь епохи, створити ілюзію співприсутності, співпереживання, сприяють формуванню об’ємних і цікавих уявлень про що-небудь.

На сьогоднішній день існуючі видавництва, як наприклад, «С-1», «Інтерсофт», «Кирило і Мефодій» та інші випускають різноманітну мультимедійну продукцію: електронні підручники, репетитори, довідники, контролюючі програми та ін. Це хороша підмога у викладанні, але часто вони не можуть бути комп’ютерним доповненням до текстового підручника, так як не завжди з ним узгоджені і вимагають адаптації до навчальних та робочих програм, за якими працюють, наприклад, коледжі.

Тому особливо цікаві навчальні і контролюючі курси (презентаційні програми, комп’ютерні заняття), складені самим викладачем. Викладач може створити свій варіант мультимедійного уроку, взявши потрібні фрагменти текстів, малюнків з електронної бібліотеки, Інтернету.

Однак для реалізації системного підходу у застосуванні ІКТ необхідно, щоб викладач - предметник умів:

 1. обробляти текстову, цифрову, графічну та звукову інформацію для підготовки дидактичних матеріалів (варіанти завдань, таблиці, схеми, малюнки), щоб працювати з ними на занятті;

 2. створювати слайди по даному навчальному матеріалу, використовуючи редактор Microsoft – Power Point;

 3. використовувати наявні готові програмні продукти з свого предмета;

 4. застосовувати навчальні програмні засоби ;

 5. здійснювати пошук необхідної інформації в Інтернеті у процесі підготовки до занять та позакласних заходів;

 6. організовувати роботу зі студентами по пошуку необхідної інформації в Інтернеті;

 7. самостійно розробляти тексти або використовувати готові програми-оболонки, проводити комп’ютерне тестування.

Застосування ІКТ дозволяє реалізувати:

 • ідеї індивідуалізації і диференціації навчання;

 • підвищити інформаційну насиченість уроку, вийти за рамки шкільних підручників, доповнити і поглибити їх зміст;

 • сучасний процес навчання передбачає розвиток творчих здібностей студентів.

Програмні засоби використовуються у трьох напрямах: ілюстративному, схематичному та інтерактивному. Схематичний метод дозволяє скористатися можливостями комп’ютерних програм для побудови структурно – логічних схем та опорних конспектів. Після комп’ютерної обробки опорні конспекти стають більш наочними, цікавими. Цьому допомагає прикладна програма Power Point. Мультимедійні засоби навчання допомагають посилити мотивацію навчання, урізноманітнити форми подання інформації, посилити співтворчість учителя та учня на уроці, розширити самостійність учня.

Основна мета застосування комп’ютерних технологій – активізувати пізнавальну діяльність учнів; посилити самостійність в опануванні знаннями, вміннями і навиками, мотивацію та інтерес до навчання і, тим самим, покращити навчальні досягнення учнів.

Застосовувати елементи ІКТ можна на різних етапах заняття. Так при вивченні нового матеріалу від викладача вимагається функція координації, керівництва і організації навчального процесу. А «розповісти» матеріал замість викладача може комп’ютер. Звичну чорну дошку замінює монітор, а за наявності діапроектора, можливий і великий електронний екран. Багатство змістовної підтримки робить заняття не тільки краще засвоюваним, але і надзвичайно захоплюючим.

Під час закріплення матеріалу комп’ютер дозволяє провести експрес-діагностику засвоєння і в залежності від її результатів відповідну корекцію. Повторення може бути проведене у будь-якому форматі репродуктивним тестуванням, розвиваючими іграми тощо.

Тобто в ході освоєння інформаційно-комунікаційних технологій вчитель підвищує свій професійний рівень і опановує (іноді одночасно з учнями) новий інструментарій отримання знань.

У нашому коледжі студенти на заняттях з інформатики починають освоєння програм Power Point. Це дозволяє будувати уроки на основі захисту проектних робіт студентів з використанням ІКТ. За допомогою MS Word студенти вчаться оформляти свої реферати та дослідження. На цьому етапі важливо, щоб і предметники дотримувалися єдиних вимог до оформлення учнівських робіт. Зауважимо, що і контроль знань з предмета може проводитися у формі захисту проектної, дослідницької, творчої роботи з обов'язковим мультимедійним супроводом.

Робота з мультимедійними посібниками дає можливість урізноманітнити форми роботи на занятті за рахунок одночасного використання ілюстративного, статистичного, методичного, а також аудіо-та відеоматеріалу.

Така робота може здійснюватися на різних етапах уроку:

 • як форма перевірки домашнього завдання;

 • як спосіб створення проблемної ситуації;

 • як спосіб пояснення нового матеріалу;

 • як форма закріплення вивченого;

 • як спосіб перевірки знань у процесі уроку.

Уроки з використанням комп'ютерної презентації - це також уроки пояснення нового матеріалу в діалоговому режимі, і урок-лекція, і урок-узагальнення, і урок-наукова конференція, і урок-захист проектів, і інтегрований урок, та урок-презентація.

Урок захисту проектних робіт - унікальний спосіб реалізації творчого потенціалу студентів, спосіб творчого переломлення їхніх знань і вмінь на практиці. Використання ІКТ на уроках такого типу - одна з форм презентації матеріалу, спосіб активізації слухачів, відображення структури виступу.

Урок з використанням комп'ютерних форм контролю припускає можливість перевірки знань студентів (на різних етапах уроку, з різними цілями) у формі тестування з використанням комп'ютерної програми, що дозволяє швидко і ефективно зафіксувати рівень знань по темі, об'єктивно оцінюючи їх глибину (позначку виставляє комп'ютер).

Для підвищення ефективності організації тестового контролю його доцільно проводити з використанням комп’ютерних тестових програм, що дозволяє автоматизувати процес проведення контролю та обробку результатів тестування. Використовуючи при цьому декілька різновидів тестів, можлива повноцінна, незалежна та адекватна оцінка не лише знань студентів, але й їх вміння.

Комп'ютерне тестування успішності дає можливість реалізувати основні дидактичні принципи контролю навчання:

• принцип індивідуального характеру перевірки й оцінки знань;

• принцип системності перевірки й оцінки знань;

• принцип тематичності;

• принцип диференційованої оцінки успішності навчання;

• принцип однаковості вимог викладачів до студентів;

• принцип об'єктивності.

Тестування є однією з форм контролю знань, вмінь та навичок студентів в процесі вивчення ними окремої теми або навчальної дисципліни. Зокрема, впровадження модульно-рейтингової системи в навчальний процес вищих закладів освіти вимагає застосування тестового контролю для оцінки знань студентів, що забезпечує високу технологічність проведення контролю та об’єктивність його результатів.

Таким чином у всіх випадках ІКТ виконують функцію "посередника", "який вносить істотні зміни в комунікацію людини з навколишнім світом". У результаті викладач і студент не тільки опановують інформаційними технологіями, а й вчаться відбирати, оцінювати і застосовувати найбільш цінні освітні ресурси, а також створювати власні медіатексти.
Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють здійснити інтегративний підхід в навчанні.

Урок, створений за допомогою ІКТ, - апріорі інтегрований (інтегрованим уроком вважають такий, який являє собою результат спільної активної діяльності двох або кількох вчителів і учнів). Урок готується вчителями інформатики і літератури та учнями, використовуються матеріали МХК, історії і т.п.

Не завжди інтегрований урок створюється на основі презентації, але часто створюється за допомогою ІКТ (пошук інформації в Інтернет, оформлення дидактичних та методичних розробок). Крім того, в ході підготовки уроку літератури виявляються матеріали, що сприяють встановленню інтеграційних зв'язків. Всі шкільні дисципліни володіють своєрідним інтеграційним потенціалом, але їхня здатність сполучатися, ефективність інтегративного курсу залежать від багатьох умов. Тому, перш ніж створювати програму інтеграції, педагогам необхідно врахувати ряд обставин: рівень підготовленості, психологічні особливості та пізнавальні інтереси студентської групи.

Інтегративний підхід до викладання може ще більше розширити межі взаємного співробітництва між предметами. Коли подібна робота стає ще й приводом для використання ІКТ - для реалізації творчого та інтелектуального потенціалу учасників освітнього процесу, для їх залучення до сучасних способів отримання і "переробки" інформації, - це сприяє більшому взаємному збагаченню викладача і студента.

Розділ ІІ

Використання інформаційних технологій на уроках світової літератури
Курс «Світова література» - важлива складова літературної та загально гуманітарної освіти сучасних українських школярів, оскільки синтезує в собі найвищі досягнення культури народів світу і створює умови для перетворення її найважливіших цінностей і надбань в індивідуальний досвід особистості, дає унікальну можливість вчитися жити в конкретному соціокультурному просторі, усвідомлюючи його неоднорідність та неоднозначність. Цей курс також посутньо впливає на оновлення змісту вітчизняної освіти, плекання гуманістичного світогляду та гуманітарної зорієнтованості особистості, сприяє виконанню стратегічного загальнодержавного завдання інтеграції України у світовий духовно-культурний простір.

Однією з особливостей сучасної системи освіти є співіснування двох стратегій організації навчання – традиційної та інноваційної.

Термін "інновація" означає оновлення процесу навчання, який спирається, головним чином, на внутрішні фактори. Запозичення цього терміна пов'язане з бажанням виділити мотиваційний бік навчання, відмежуватися від чергових "переможних методик", які за короткий час повинні дати максимальний ефект незалежно від особливостей класу та окремих учнів, їхніх бажань, здібностей тощо.

Сьогоднішня психолого-педагогічна наука вважає, що нове у педагогіці, поширення педагогічних новацій. – це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які ще не використовувались, а й той комплекс елементів або окремі елементи педагогічного процесу, які дають змогу ефективно вирішувати завдання розвитку і саморозвитку творчої особистості.

Носіями педагогічних інновацій виступають творчі особистості, які здатні до:

- рефлексії, що характеризує здібності педагога до самопізнання, самовизначення й осмислення ним свого духовного світу, власних дій і станів, ролі та місця у професійній діяльності;

- саморозвитку як творчого ставлення індивіду до самого себе, створення, ним самого себе у процесі активного впливу на зовнішній і внутрішній світ з метою її перетворення;

- самоактуалізації як фактору безперервного прагнення людини до якомога повнішого виявлення та розвитку своїх особистісних можливостей;

- професійного самовдосконалення, яке здійснюється у двох взаємопов’язаних (разом з цим відносно самостійних процесах) формах: самовиховання – цілеспрямована діяльність людини щодо систематичного формування та розвитку в собі позитивних і усунення негативних якостей особистості, у відповідності до усвідомлених потреб відповідно соціальним вимогам у особистісній стратегії;

- розвитку: самоосвіта – оновлення й удосконалення наявних у спеціаліста знань, умінь і навичок з метою досягнення бажаного рівня професійної компетентності.

Реалізація інноваційних методик передбачає комплексне використання сучасних технічних засобів навчання, аудіо та відеоматеріалів, комп`ютерної техніки.

Комп'ютери, як відомо, використовують сьогодні практично в усіх галузях суспільного життя. Тому вміння працювати із сучасними інформаційними технологіями розглядаються у нашій державі як обов'язкові та необхідні для кожного спеціаліста. Саме з цієї причини заслуговує уваги проблема підготовки майбутніх фахівців, які б володіли комп'ютерними знаннями і вміли застосовувати їх у своїй професійній діяльності: адже вищі заклади освіти готують випускників 21-го століття, в якому відбувається стрімкий розвиток інформаційних технологій; з кожним днем зростають їхні можливості, розробляються удосконалені та нові зразки як програмного, так і технічного забезпечення. Тому й можливості використання цих технологій у навчальному процесі, на нашу думку, є невичерпними. Винятку не становить і галузь вивчення світової літератури.

Нові інформаційні технології кардинально вплинули на всю систему освіти, зачепивши її зміст, форми і методи навчання, що привело до зміни вимог щодо моделі випускника вищого навчального закладу. 3 моменту використання у сфері освіти мережевих (сіткових) технологій, онлайнових баз даних, комп'ютерного моделювання стало можливим навчати студентів не лише працювати в Інтернеті з метою засвоєння навчального матеріалу, але й використовувати його ресурси в майбутній професійній діяльності

Використання сучасних інформаційних технологій обумовлює:

 • доступ до світових систем знань і культури країн, літературу яких викладач доноситиме до студентів;

 • трансляцію знань, напрацьованих людством, до кожного користувача єдиного інформаційного простору (тобто забезпечує взаємообмін професійним досвідом) необмеженість свободи, творчості, що є запорукою високої професійної кваліфікації викладача;

 • вільне формування викладачем свого світогляду; розвиток гуманітарної спрямованості навчання;

 • адаптацію особистості до динамічно мінливих умов економічного функціонування життя у цілому

Серед усієї різноманітності методичних прийомів використання комп'ютерних технологій, які вчитель світової літератури може вважати корисними у своїй роботі, ми зупинимось на основних прийомах, які ми розцінюємо як найкорисніші.

1.Управління навчальним процесом. Використовуючи е-mail (електронну пошту), викладач може реалізувати диференційований та індивідуальний підхід у навчанні, розсилаючи на електронну адресу кожного студента його персональне домашнє завдання.

2.Комп'ютерні технології як джерело інформації. Інтернет дає можливість безкоштовно як учителям, так і студентам отримати доступ до художніх текстів, газет, журналів, наукових статей, словників, підручників, посібників та інших матеріалів, які раніше були доступні у друкованому вигляді за велику ціну, тому студенти і вчителі не мали змоги придбати їх. Беззаперечною перевагою Інтернету є постійний доступ до найновішої, "найсвіжішої інформації. Для цього доцільно активно використовувати на уроках зарубіжної літератури та в позаурочній діяльності інформацію, розміщену на відповідних тематичних сайтах, таких як:

 • Літературна iнтернет-бібліотека школяра: http:/ litbоок.bу.ru

 • Антична література: http: pergam.chat.ru

 • Електронна бібліотека класичної літератури – http://www.klassika.ru

 • "Літературна газета" – http://www.lgz.ru

 • Сучасна і класична поезія – http://sttihi.net.ru

 • Електронна поетична бібліотека – http://article.da.ru

Так, широка доступність навчальної інформації найрізноманітнішого характеру завдяки засобам мультимедія є важливим фактором, що впливає на перспективи розвитку і характер сучасного процесу навчання.

Одним із найбільш популярних програмних засобів, які використовуються на заняттях із застосуванням інформаційних технологій, є програма компанії Microsoft – Power Point.

Ця програма проста в застосуванні. Нею може оволодіти будь-який викладач - предметник незалежно від того, який предмет він викладає. Комп'ютерна програма Місrosoft Power Point дозволяє використання текстового формату, звукових та відео файлів, анімаційного оформлення, різноманітних схем, таблиць, динамічних графіків тощо. Все це сприяє кращому розумінню презентованої інформації слухачами. Такі заняття сприяють підвищенню інтересу студентів до навчання, допомагають удосконалити їх аналітичні, мовні навички, розвивають творчу фантазію .

Переваги цієї програми полягають у тому, що процес підготовки презентаційних матеріалів не вимагає великих затрат часу і сил, до того ж вона дозволяє раціонально використовувати час на занятті. Використання презентацій дає можливість більш глибоко , за допомогою наочності ознайомити студентів з біографічним, ілюстративним, краєзнавчим матеріалом, поняттями теорії літератури, здійснювати зв'язок з іншими дисциплінами, а також залучати студентів до пошуку цікавої інформації, що, в свою чергу, сприяє набуттю досвіду самостійної роботи, підвищуючи інтерес до предмета.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української...
Розділ II. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уро­ках української мови та літератури

Розділ І. Теоретичні основи використання інформаційних технологій
Розділ ІІ. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі – кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...

На уроках трудового навчання
Актуальній проблемі сучасної школи – розвитку інтересу учнів до трудового навчання, мотивації навчальної діяльності учнів. Зміст...

«Потенціал інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення...
Дана стаття розглядає процес впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ікт) в освіту та проблеми, які виникають при цьому....

План роботи районного методичного об ’
Формування науково-методичного та психолого-педагогічного забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання...

План роботи районного методичного об ’
Формування науково-методичного та психолого-педагогічного забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання...

На уроках художньо-естетичного циклу
Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій (ікт) на уроках художньо-естетичного напряму як засіб підвищення якості...

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках етики...
Запровадження ікт на уроках етики як умова удосконалення якості гуманітарної підготовки учнів 5-6 класів

” Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики та астрономії”База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка