Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Державні санітарні правила та норми

Державні санітарні правила та норми

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Витяг з Постанови Головного державного санітарного

лікаря України від 30 грудня 1998 р. № 9

Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах

Державні санітарні правила та норми


(ДСанПіН 5.5.6.009-98)

1. Галузь застосування

Державні санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах встановлюють гігієнічні вимоги до приміщень та нормативи чинників, що створюються комп'ютерами при їх роботі; гігієнічні вимоги до проектування, виготовлення й експлуатації вітчизняних та експлуатації імпортних персональних комп'ютерів, що застосовуються в навчально-виховному процесі в закладах освіти різних форм власності та інших закладах, що проводять комп'ютерні ігри для дітей і підлітків.

Передмова

ДСПіН 5.5.6.009 - 98

1. Державні санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах розробили:

Науково-дослідний інститут загальної та комунальної гігієни ім.О.М. Марзеєва УНГЦ МОЗ України; лабораторії гігієни дитинства, електромагнітних факторів зовнішнього середовища, гігієни шуму і житлово-громадського будівництва;

Головне санітарно-епідеміологічне управління МОЗ України.

В розробці також брали участь:

державне підприємство Харківського науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань;

Київське медичне територіальне об'єднання "Санепідслужба";

Вінницький НДІ "Інфракон";

Київське науково-виробниче об'єднання "Електронмаш".

Державні санітарно-гігієнічні правила і норми підготовлені з урахуванням нових наукових досліджень по вивченню впливу чинників, що створюються комп'ютерами при їх роботі на організм дітей і підлітків і розробкою заходів по запобіганню їх негативного впливу на учнів.

При розробці ДСанПіНу використані матеріали "Временных санитарных норм и правил устройства, оборудования, содержания и режима работы на ПЭВМ и видеодисплейных терминалах в кабинетах вычислительной техники и дисплейных классах всех типов средних учебных заведений № 5146-89 (МЗ СССР)", розроблених у 1989 р. науковцями Московського НДІ гігієни ім.Ф.Ф.Ерісмана, Всесоюзного НДІ гігієни дітей і підлітків, Київського НДІ загальної та комунальної гігієни ім.О.Марзеєва.

ДСанПіН рекомендований Координаційною комісією Головного санепідуправління МОЗ України по розробці нормативних документів з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

  1. Введено в дію вперше.

  2. “Державні санітарні норми і правила" - обов’язковий для виконання нормативний документ, який визначає критерії безпечного використання комп'ютерної техніки в навчально-виховному процесі дітей і підлітків (підстава ст. 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Порушення державних санітарно-гігієнічних норм і правил призводить до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності у відповідності до діючого законодавства.


Позначення та скорочення

ПК - персональний комп'ютер

ВМ - відеомонітор

ЕПТ - електронно-променеві трубки

ЕМП - електромагнітне поле

Р - електричне поле

СЕП - статичне електричне поле

КПО - коефіцієнт природнього освітлення

ГДР - гранично допустимі рівні

ККТ - кабінети комп'ютерної техніки

1. Загальні положення

1.1. Санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах (далі - Правила) встановлюють нормативи фізичних чинників, що створюються комп’ютерами при їх роботі, та гігієнічні вимоги до проектування, виготовлення й експлуатації вітчизняних та експлуатації імпортних персональних комп'ютерів, що застосовуються в навчально-виховному процесі.

1.2. Правила містять вимоги до умов розміщення та обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчально-виховних і позашкільних закладах освіти, а також режиму праці дітей і підлітків на персональних комп'ютерах.

1.3. Правила поширюються на всі види персональних електронно-обчислювальних машин та їх складових частин (відеомонітори, системні блоки, клавіатуру, принтери тощо) та ігрові комплекси, що сконструйовані на основі електронно-променевих трубок.

1.4. Категорично забороняється використовувати в навчально-виховних закладах в якості відеомонітора ПК побутові телевізори та відеомонітори, що сконструйовані на телевізійних електронно-променевих трубках.

1.5. Вимоги і нормативи Правил повинні враховуватися при розробці та коригуванні державних і галузевих стандартів та інших керівних документів, що встановлюють технічні вимоги до персонального комп'ютера та його складових частин (відеомонітора, клавіатури, системного блоку, принтера, спеціальних меблів та ін.).

1.6. Розробникам ПК та його складових частин вітчизняного виробництва необхідно дотримуватись державних, галузевих стандартів, інших керівних документів, технічних умов (ТУ) та технічних завдань (ТЗ) на розробку та виготовлення ПК, погоджених з МОЗ України.

  1. ПК та його складові частини закордонного виробництва повинні мати сертифікат країни-виробника і підлягають обов'язковій сертифікації закладами МОЗ України.

1.8. Відповідальність за обов'язкове дотримання встановлених цими Правилами гігієнічних вимог і нормативів покладається на посадових осіб, фахівців організацій і фізичних осіб, що займаються: підприємницькою діяльністю; розробкою, виробництвом, закупівлею, реалізацією і застосуванням персональних комп'ютерів та ігрових комплексів з використанням комп'ютерів. Відповідальність несуть також фізичні особи та організації, що займаються проектуванням, будівництвом, рсконструкцією та оснащенням приміщень навчально-виховних закладів усіх типів власності (державні, відомчі, приватні), призначених для експлуатації ПК.

1.9. Проектна документація на будівництво і реконструкцію навчальних приміщень для експлуатації ПК повинна бути погоджена з органами Державного санепіднагляду України. Відкриття кабінетів обчислювальної техніки узгоджується з органами держсанепіднагляду після проведення необхідних лабораторно- інструментальних досліджень. На кожний кабінет комп'ютерної техніки повинен заповнюватися санітарний паспорт (додаток №1).

1.10. Керівники навчально-виховних та позашкільних закладів усіх типів, незалежно від форм підпорядкування і власності, зобов'язані привести робочі місця учнів - користувачів персональних комп'ютерів у відповідність до вимог цих Правил.

1.11. Державний санітарний епідеміологічний нагляд за виконанням цих Правил, гігієнічну оцінку на відповідність робочих місць, оснащених ПК, здійснюсться органами і закладами Державної санітарно-епідеміологічної служби України та відповідних Науково-дослідних установ МОЗ України.

1.12. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за новими (модернізованими) персональними комп'ютерами (призначеними для дитячого контингенту користувачів) здійснюється на етапах їх розробки, прийомки до виробництва, виробництва і надходження та експлуатації в навчально-виховних закладах.

1.13. При порушенні "Санітарних норм і правил влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах" винні притягуються до дисциплінарної, адміністративної і кримінальної відповідальності згідно із Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", ст. 10, 19, 20, 24, 40.

1.14. З введенням в дію цих СанПіН втрачають силу:

- "Временные санитарно-гигиенические нормы и правила устройства оборудования, содержания и режима работы на персональных электронно-вычислительных машинах и видеодисплейных терминалах в кабинетах вычислительной техники и дисплейных классах всех типов средних учебных заведений № 5146-89 от 20.10.89 г. (МЗ СССР)";
- Гигиеническне и эргономические условия организации рабочих мест и режима учебных занятий с применением средств вычислительной техники в среднеобразоватсльной школе. Київ, МОЗ України, 30.10.1990 р. (методичні рекомендації).

2. Вимоги до приміщень та розташування робочих місць з ПК

2.1. Приміщення, призначені для роботи з ПК, повинні мати природне освітлення. Орієнтація вікон повинна бути на північ або північний схід, вікна повинні мати жалюзі, які можна регулювати, або штори.

2.2. Не дозволяється розміщувати кабінети обчислювальної техніки у підвальних приміщеннях будинків.

2.3. Кабінети, обладнані комп'ютерною технікою, в навчальних закладах повинні розміщуватись в окремих приміщеннях з природним освітленням та організованим обміном повітря.

Площа на одного учня, який працює за ПК, повинна складати не менше 6,0 кв.м, об'єм - не менше 20 куб.м. Площа учбових приміщень з ПК повинна розраховуватися на півкласу учнів, але не більш як 12 чоловік.

2.4. Стіни, стеля і підлога та обладнання кабінетів комп'ютерної техніки повинні мати покриття із матеріалів з матовою фактурою з коефіцієнтом відбиття: стін - 40-50 %, стелі - 70-80 %, підлоги - 20-30 %, предметів обладнання - 40-60% (робочого столу - 40-50 %, корпусу дисплею та клавіатури - 30-50 %, шаф та стелажів - 40-60%).

2.5. Поверхня підлоги повинна мати антистатичне покриття та бути зручною для вологого прибирання.

2.6. Забороняється використовувати для оздоблення інтер'єру приміщень комп’ютерних класів полімерні матеріали (дерев'яно-стружкові плити, шпалери, що придатні для миття, плівкові та рулонні синтетичні матеріали, шаровий паперовий пластик та ін.), що виділяють у повітря шкідливі хімічні речовини, які перевищують гранично допустимі концентрації.

Вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі дошкільних та учбових примішень з комп’ютерною технікою не повинен перевищувати середньодобові концентрації, що наводяться в "Переліку гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів" № 3086-84 від 27.08.84 р. та доповненнях до нього, які затверджені Міністерством охорони здоров'я.

2.7. При будівництві нових і реконструкції діючих загальноосвітніх шкіл, середніх спеціальних і вищих учбових закладів висота приміщень (від підлоги до стелі), в яких передбачено використання персональних комп’ютерів в навчальному процесі, повинна бути не менше 3,6 м, а площа на 1 робоче місце 6 м2 (ДБН В.2.2-3-97).

3. Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць

3.1. Приміщення з ПК повинні мати природне та штучне освітлення.

3.2. Природне освітлення повинно відповідати вимогам ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів".

3.3. Штучне освітлення в приміщеннях з ПК повинно здійснюватися системами загального освітлення.

Як джерела світла при штучному освітленні повинні застосовуватись переважно люмінесцентні лампи.

3.4. Штучне освітлення повинно забезпечувати на робочих місцях у кабінетах, класах з ПК освітленість не нижчу, а на екранах дисплеїв - не вище, наведених у таблиці 1.

Таблиця 1.

Норми освітленості в кабінетах і класах з ПК

Характеристика роботи

Робоча поверхня

Площина

Освітленість, лк

Примітка

Робота переважно з

Екран

В

200

не вище

екранами дисплеїв ПК

Клавіатура

Г

400

не нижче

(50% та більше робочого часу)

Стіл

Г

400

не нижче

Робота переважно з докумен-

Екран

В

200

не вище

тами (з екранами дисплеїв ПК

Клавіатура

Г

400

не нижче

менше 50%робочого часу)

Стіл

Г

500

не нижче
Дошка

В

500

не нижче

Проходи основні

Підлога

Г

100Примітка: В - вертикальна площина, Г - горизонтальна площина.

3.5. Загальне освітлення повинно бути виконано у вигляді суцільних переривчастих ліній світильників.

3.6. Для загального освітлення припустимо застосування світильників наступних світлорозподілів П (прямого світла), В (переважно відбитого світла). Застосування світильників без розсіювачів та екрануючих гратів заборонено.

3.7. Яскравість світильників загального освітлення в зоні кутів випромінювання від 0° до 90° з вертикаллю в поздовжній та поперечній площинах повинна складати не більше 200 кд/кв.м., захисний кут світильників повинен бути не менше 40.

3.8. Коефіцієнт запасу (Кз) для освітлювальних установок загального освітлення приймається рівним 1,4.

3.9. Необхідно проводити чищення скла вікон та світильників не менше двох разів на рік, а також заміну перегорілих ламп по мірі їх виходу з ладу.

3.10. В класах та кабінетах з ПК слід обмежити нерівномірність розподілу яскравості в полі зору учнів. Співвідношення яскравості між робочим екраном та близьким оточенням (стіл, зошити, посібники) не повинно перевищувати 5:1, між поверхнями робочого екрану і оточенням (стіл, обладнання) -10:1.

3.11. Величина коефіцієнту пульсації освітленості не повинна перевищувати 5%. Газорозрядні лампи повинні застосовуватись у світильниках загального та місцевого освітлення з високочастотними пускорегулюючими апаратами (ВЧПРА).

3.12. Необхідно передбачити обмеження прямої близькості від джерел природнього та штучного освітлення.

Яскравість великих поверхонь (вікна, світильники і таке інше), що знаходяться у полі зору, не повинна перевищувати 200 кд/кв.м.

Показник освітленості для джерел штучного освітлення у кабінетах та класах з ВДТ не повинен бути більше 20, показник дискомфорту - не більше 40.

Мірою захисту від прямої близькості має бути зниження яскравості видимої частини джерел світла застосуванням спеціальних розсіювачів, відбивачів та інших світлозахисних пристроїв, а також правильне розміщення робочих місць відносно джерел світла.

3.13. Повинні передбачатись заходи щодо обмеження відбитої близькості на робочих поверхнях (екран, стіл, клавіатура).

Яскравість полисків на екрані не повинна перевищувати 80 кд/кв.м. Яскравість стелі при застосуванні системи відбитого освітлення не повинна перевищувати 200 кд/кв.м.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1. Галузь застосування
Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навча

Затверджено
Державні санітарні правила І норми влаштування І обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці...

Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх...
ДСанПіН поширюються на загальноосвітні навчальні заклади I, I ii, I iii ступенів, спеціалізовані школи I, II, III ступенів, гімназії,...

Державні будівельні норми україни будинки І споруди навчальні заклади дбн в 2-3-201Х
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І...
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...

Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І...
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...

Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І...
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...

Форми виховної роботи в початковій школі
Вчитель – об’єднує дітей за лічилкою у малі групи та роздає учням ситуації малюнки, які заготовлює заздалегідь (невеличкі ситуації-малюнки...

Правила комплексного обслуговування клієнтів пат «ВіЕс Банк»
Правила комплексного обслуговування клієнтів пат “ВіЕс Банк” (надалі Правила) визначають умови та порядок надання Банком послуг Клієнту...

Урок №17 Тема уроку: Правила безпечного користування Інтернетом при...
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка