Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Нвк «зош І-ІІІ ступенів дитячий садок» с. Познанка Перша Портфоліо

Нвк «зош І-ІІІ ступенів дитячий садок» с. Познанка Перша Портфоліо

Відділ освіти

Любашівської районної адміністрації

НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

с. Познанка Перша
Портфоліо

«Розвиток основних компетентностей учнів на уроках української мови, літератури та в позаурочний час методом проектування»

708b2b53

вчителя української мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії Пужанської Любові Петрівни НВК «ЗОШ l-lll ступенів-дитсадок» села Познанка Перша

Зміст

1.Така дісталась вже нам робота. Є в ній і радість, та є й турбота . Є вічний пошук,безсонні ночі, Та гріють душу дитячі очі.

Н. П. Уткіна.

    1. Фотографія

    2. Прізвище, ім'я, по батькові

    3. Місце роботи

    4. Посада

2.Учитель живе до тих пір, доки вчиться; як тільки він перестає вчитися, у ньому вмирає вчитель...

К.У шинський

2.1Дата народження

2.2 Освіта, кваліфікація по диплому

2.3 Дата призначення на займану посаду

2.4. Стаж педагогічної роботи

2.5. Стаж роботи в даному закладі освіти

2.6. Кваліфікаційна категорія, дата встановлення

2.7. Домашня адреса і телефон

3.Не навчайте дітей так, як навчали вас – вони народилися в інші часи.

Єврейське прислівя

3.1. Науково – методична тема, що її розробляє вчитель

3.2 Опис практичного впровадження в практику

4. Сутність людини – творчість. Саме вона підносить людину над долею, робить її переможцем. Саме у творчості відкривається з найбільшою глибиною внутрішній світ людини. Саме творчість людини перемагає смерть і виходить за обмежений простір своєї особистісної сутності. Творчість – початок, що дає людині безсмертя.


Р. Ролан

Зразки творчих робіт, проектів учнів

5.Не вчи камінь котитися, просто прийми перешкоду – і він сам покотиться…

Г.Сковорода

Результати олімпіад, конкурсів

6.Памятайте: дитина – не чаша, яку потрібно заповнити, а факел, який потрібно запалити.

Народна мудрість
7.Поганий учитель повідомляє істину, а гарний навчає знаходити
А.Дістервег

Візитна картка

Дата народження

26 грудня 1969 року

Освіта

1986-1991 ОДУ імені І.І.Мечникова

Спеціальність: філолог, вчитель української мови і літератури


Педагогічний стаж

25 років

Дата початку роботи в НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- дитсадок»

01.09. 1989 року


Атестація

Здобуття кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» – 27.04.2009

Домашня адреса і телефон

Одеська область, Любашівський район, с.Познанка -1 вул. Центральна, 5,

4-91-65


Учитель для школи – це те саме, що сонце для світу. Він – джерело тієї сили, яка надає руху всій машині. Остання заіржавіє в мертвому заціпенні, якщо він не зуміє вдихнути в неї життя і рух….

Дістервег
 Українське народне прислів’я говорить: »Без охоти немає роботи».Тому цінними стають ті знання, які дитина здобуває із задоволенням. І саме ці знання допоможуть їй «адаптуватися в соціумі і самостійно та творчо працювати».Пошук шляхів реалізації цього питання триває. Сучасна шкільна освіта в Україні спрямована на надання учневі необхідних знань, вироблення умінь і навичок, за період навчання він має засвоїти певну суму навчального матеріалу.

     Першочергової уваги сьогодні потребують саме ключові компетенції. Ключова компетенція - це визначальна компетенція, тому що вона відповідає умовам реалізації, котрі є повною мірою універсальними. Формування ключових компетенцій проходить у процесі використання новітніх технологій навчання і виховання.

       Перелік ключових компетентностей у нашій країні визначено наказом МОН №371 від 05.05. 2008 р. зокрема таких, як уміння вчитися, здоров’язберігаюча, загальнокультурна, соціально-трудова, інформаційна.

   Освіта ХХІ століття – це освіта для людини, її стрижень – розвивальна, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти й саморозвитку, уміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання й уміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Сучасна школа повинна допомогти учням відчувати себе впевненими на ринку праці, вміти адаптуватися до соціальних змін і криз у суспільстві, бути психологічно стійкими, розвивати здатність до самоорганізації. Це вимагає

пошуку нових форм організації навчально-виховного процесу, які дозволили б:

забезпечити високий інструментальний рівень знань випускників, уміння самостійно набувати і застосовувати їх на практиці;

-розвивати кожного учня як творчу особистість, здатну до практичної роботи, до активної пізнавальної діяльності;

-формувати навички пізнавальної і дослідницької діяльності, розвивати критичне мислення;

-формувати у школярів цілісну картину світу;

-спілкуватися з однолітками не тільки своєї школи, міста, але й інших міст і країн;

-грамотно працювати з інформацією і т. д.

       Проектна діяльність – нині одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції.

Самостійне здобування знань, систематизація їх, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення відбувається саме через метод проекту.

У сучасній школі можна виділити чотири основні напрями, при яких ефективно застосовувати метод проектів:

-проект як метод навчання на уроці;
- проектні технології дистанційного навчання;
-для формування дослідницьких навичок школярів у позаурочній роботі;
- як метод організації дослідницької діяльності.

Метод проектів знаходить все більше поширення у системі освіти різних країн світу. Причини цього явища, як вважають дослідники, криються не тільки у сфері педагогіки, але й у сфері соціальній, а саме:

- необхідність не стільки передавати учням суму тих чи інших знань, скільки навчити їх здобувати знання самостійно, використовувати їх для вирішення нових пізнавальних і практичних задач;

- актуальність розвитку в учнів комунікативних навичок, умінь працювати в різноманітних групах, виконувати соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника і т. ін.), долати конфліктні ситуації;

- необхідність широких людських контактів, точками зору на одну проблему, знайомства з різними культурами;

- значущість для діяльності людини умінь користуватися дослідницькими методами: збирати необхідну інформацію, аналізувати її з різних точок зору, висувати гіпотези, робити висновки.

 Навчання за допомогою інформаційних технологій підвищує позитивну мотивацію учнів, активізує пізнавальну діяльність, розвиває мислення і творчі здібності дитини, формує активну життєву позицію в сучасному інформаційному суспільстві.

    У своїй роботі спираюся на досвід вчених, які висвітлили  проблему спрямованості освітнього процесу на формування та розвиток компетентностей: І.Агапов, В.Болотов, Ю. Громико, С.Додока, О.Дахін, І.Зимня, Т.Іванова, В. Кальней, В.Краєвський, Г.Левітас, В.Ледньов, Г. Селевко, В.Сєріков, А.Хуторський, С.Шишов та інші.

     Компетентнісний підхід до освіти розглядається також українськими вченими за різними напрямами: уміння вчитись як ключова компетентність (О. Савченко); досвід закордонних країн і стратегія впровадження в українську систему освіти компетентнісного підходу (Н. Бібік, О.Сухомлинська, О.Пометун, О. Овчарук, С.Трубачева); формування життєвої компетентності старшокласників загальноосвітніхшкілУкраїни(І.Єрмаков,І.Ящук). Саме тому працюю над темою «Розвиток основних компетентностей учнів методом проектів на уроках української мови, літератури та в позаурочний час».

Даний метод виник ще у 20-і роки минулого сторіччя в США. Його називали також методом проблем і повязувався він з ідеями гуманістичного напряму у філософії і освіті, розробленими американським філософом і педагогом Джорджем Дьюї та його учнем В. Кілпатріком. Дьюї пропонував будувати

навчання на активній основі через діяльність учня відповідно до його особистого інтересу в цьому навчанні.

Ідеї Джорджа Дьюї мали величезний вплив на систему освіти ХХ століття. Понад тисяча його статей і книг радикально вплинули на становлення сучасної американської та європейської освіти.

Але не тільки американські вчені стояли біля витоків створення цього методу. Його ще на початку ХХ століття використовували і українські, і російські вчені(А.С.Макаренко, А Г. Рівін, С.Т.Шацький). Метод проектів набув використання у 20-х роках в Радянському Союзі. На жаль, непослідовність і непродуманість використання його призвели до зниження якості знань учнів. Рішенням ВКП(б) 1931 року метод був різко засуджений як буржуазний. Його заборонили через побоювання мозаїчного сприйняття знань, а не систематичного, як це дозволяє класно-урочна система. Насправді ж суть у тому, що проектними методиками намагалися замінити вже набуте досвідом. Про метод проектів у Радянському Союзі забули аж до середини 80-х років, тоді як в Америці та Європі він використовувався активно і успішно.

Метод навчальних проектів переживає своє друге народження, адже він не тільки відповідає підходам до модернізації освіти в цілому і компетентнісному підходу зокрема, - завдання методу збігаються і з вимогами особистісно зорієнтованого і розвивального навчання – педагогічних технологій, які набули поширення останніми роками.

Характерними ознаками цього методу є :

-побудова процесу набуття знань за принципом диференціації навчання залежно від особистісних рис учнів;

-навчання дітей у процесі створення освітнього продукту-проекту;

-виховання в учнів толерантності, здатності до взаєморозуміння;

-побудова процесу навчання на засвоєнні учнем досвіду інших під час створення власного освітнього продукту;

-стимулювання проектною діяльністю соціальної активності, надання можливості відчути радість творчості;


-можливість використання учнівського проектування у традиційній класно-урочній системі та в позаурочній роботі;

-надання можливості дитині самовдосконалюватися та самостверджуватись.

Даний метод надає нам, вчителям української мови та літератури, безмежні можливості для виконання навчальних завдань і розвитку творчих здібностей

учнів. Метод допомагає вирішити низку важливих питань: як підвищити грамотність і читацьку активність учнів, яким чином перетворити процес читання з обов’язку в різновид дозвілля; як «осучаснити» художній твір, щоб учень побачив його актуальність і прилучився до вічних цінностей.

Проектна технологія дає можливість учителеві застосувати розмаїття інтерактивних вправ і змінити роль авторитарного транслятора готових ідей на натхненника інтелектуального та творчого потенціалу учня. Нетрадиційні уроки, зокрема метод проектів, допомагають не тільки сформувати певний набір знань, але і збудити в дітях прагнення до самоосвіти, реалізації своїх здібностей.

Джерелом мотивації роботи учнів при створенні проектів є можливість використання сучасних видів обробки інформації, актуалізація отриманих раніше знань, застосування комп'ютера як засобу рішення власних конкретних завдань (наприклад, комп'ютерне оформлення наукових робіт,

створення презентацій або організація комп'ютерного експерименту для наочного супроводу доповіді і т.д.).

Завдяки проектуванню на уроках української мови і літератури учні вчаться:

-усвідомлювати мету;

-планувати свою роботу, передбачати можливі результати;

-використовувати джерела інформації (матеріали преси, літературні твори, дослідження літературознавців, мовознавців);

-самостійно шукати і накопичувати матеріал;

-аналізувати та зіставляти різноманітні факти;

-доводити власні погляди; приймати власні рішення;


-підтверджувати чи спростовувати ідею; активізовувати соціальні контакти (розподіляти доручення, працювати спільно);

-створювати матеріальні носії проектної діяльності (газета, сценарій, журнал).

Навчальний проект – організаційна форма роботи, яка спрямована на засвоєння навчального матеріалу і складає частину стандартного предмета. Важливе чітке планування етапів роботи і виконавців.

Робота над проектом розпочинається з визначення теми, мотивації, форми захисту і терміну реалізації проекту. Учитель разом з учнями складає план проекту, обґрунтовує актуальність проблеми, прогнозує результати, визначає основні інформаційні джерела. Якщо робота є груповою, тоді визначається тематика роботи кожної групи, розподіляються обов’язки між учнями. Вони збирають необхідні матеріали, додаткову інформацію під контролем вчителя. Необхідно визначити форми захисту проекту та його оформлення.

Робота над проектом складається з :

-визначення теми, мотивації;

-формулювання спільної мети діяльності;

-плану підготовки до реалізації задуму;

-розробки організаційного плану;

-визначення основних інформаційних джерел;

-виконання;

-форми захисту;

-оформлення;

-терміну реалізації; підбиття підсумків.

Планування реалізації проекту

Визначити виконавців та помічників, які у встановлений термін забезпечують підготовку до проект.

Орієнтовний план

-Зарезервувати час у комп’ютерному класі.

-З’ясувати, які пристрої необхідні (камера, сканер, фотоапарат, проектор).


-Знайти та зібрати основні інформаційні джерела, компакт-диски тощо, потрібні для роботи.

-Обговорити умови і взаємодію із класом для виконання спільного проекту.

-З’ясувати необхідність додаткових занять із класом.

-Залучити батьків до реалізації проектів.

-Розподілити час роботи на комп’ютерах.

-Попередньо переконатися, що учні мають відповідні навички роботи з комп’ютером та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.

Організація проекту

Ознайомити учнів із критеріями оцінювання їхньої роботи в проекті.

Проглянути разом з учнями дібраний для проекту матеріал, надати рекомендації для подальшої роботи.

Організувати самостійну роботу школярів.

Обговорити з учнями майбутню форму подання результатів проекту (презентація, публікація, веб-сайт, журнал, газета). Оцінити учнівські проекти.

Провести оцінювання проекту загалом, отримати відгуки про те, наскільки вдалим він був (власні висновки, висновки учнів).

Провести виставку кращих робіт.

Використати результати реалізованого проекту на наступних уроках.

Обов’язковим елементом таких уроків є форма представлення. Учням подобається готувати презентації, публікації. Готуючи такі проекти, діти інтегрують знання з різних предметів: літератури, історії, географії, музики,

малювання, етики, біології, художньої культури. Ефективно використовують уміння роботи з комп’ютером, реалізують свої дизайнерські здібності тощо. Проектна діяльність зацікавлює навіть тих учнів, які не вважають уроки української мови та літератури вкрай необхідними.

Матеріали, що були напрацьовані під час виконання проектів, публікації на кожну тематику та презентації проектів поповнили кабінет української


мови та літератури. Цим матеріалом можна користуватись при поясненні нового матеріалу в інших класах.

Хочу відмітити, що учні працювали над проектами з великим задоволенням, групи змагались між собою в оформленні, раціональному підборі матеріалу тощо.

Вважаю, що використання інформаційних технологій під час вивчення української мови та літератури, в позаурочний час через розробку

проектів значною мірою підвищує пізнавальну активність учнів, робить навчання цікавим та приносить більш плідні результати.

Використання комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій розширює можливості навчально-виховного процесу, забезпечує нові шляхи подання інформації, дає можливість для випробування власних ідей та проектів. Мультимедійні засоби як джерело нових знань базуються на документальній достовірності та графічних явищах, переконливості наукових фактів, дають можливість викладати великий за обсягом навчальний матеріал за короткий час.

Мультимедійні проекти дозволяють дітям бачити текст, чути стереофонічне звучання і переглядати картинки та відео сюжети.

Технологія проектної діяльності учнів на уроках української мови, літератури та в позаурочний час створює широкі можливості для розвитку особистості. Зміст шкільного курсу української мови та літератури має багато можливостей в плані використання проектної технології. Технології проектної діяльності вимагають від учителя особливої підготовки учнів, пояснення завдань, спосіб їх використання, вимоги до оформлення результатів.

За допомогою програми Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Оffice Publisher учні під керівництвом вчителя вчаться розробляти

уроки , використовуючи метод проектів. При цьому вони звертаються до ресурсів Інтернету, матеріалів підручників, енциклопедій, науково-популярної та художньої літератури. Досвід моєї роботи показує, що


комп’ютерна підтримка уроків мови та літератури має позитивні наслідки. Учні показують стабільні, достатньо високі результати навчання. Ця технологія розвиває не тільки учнів, а й учителя, робить його роботу успішною, продуктивною, полегшує працю, забезпечує професійність.

Проектна робота ставить завдання — розробка власної моделі, процедури, схеми, підчас виконання якої учні набувають корисних дослідницьких навичок. Проекти можуть бути довготривалими, на виконання яких виділяється декілька уроків, частина декількох уроків, і короткочасними, які можна розробити упродовж одного уроку або навіть певної його частини.

Підготовка, виконання і презентація проекту займає значно більше часу, ніж виконання традиційних завдань.

На цьому етапі розвитку українського суспільства перед школою постає проблема формування творчої особистості.

Це висуває нові вимоги щодо організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, потребує застосування нових інтерактивних технологій навчання, які передбачають розробку комплексних програм взаємодії вчителя та учнів у навчальному процесі.

Для кожного вчителя дуже важливо оволодіти тією сукупністю прийомів та засобів, за допомогою яких у школярів у процесі навчання розвиваються комунікативні вміння, виховується воля, виробляється зосередженість, виникає бажання вчитися, долати труднощі.

Інтерактивні технології навчання базуються на використанні методологічної системи, основу якої становлять активні методи навчання, що забезпечують формування особистісно, професійно та соціальне значущих якостей учнів через інтерактивізацію учасників за рахунок спеціально створених умов навчального середовища. Інтерактивні технології навчання застосовуються на тільки для глибшого розуміння і засвоєння інформації, а й її використання, що дозволяє сформувати систему знань з даної дисципліни та включити її до власних надбань учня.

Активний діяльнісний підхід до визначення форм організації і методів навчання як дуже важливого способу управління діяльністю учнів, а отже,

їхнім індивідуальним психічним розвитком, вимагає від учителя пошуку конкретних видів діяльності, які допомагали б йому досягти зазначеної вище мети.

Виконання проекту є непростим завданням, але чим складніша пропонована ситуація, тим більше мобілізується орієнтована основа діяльності старшокласників, тим активніше формуються і тренуються їхні особистісні якості. Щоб досягти цього результату, необхідно навчити дітей самостійно мислити, знаходити й розв’язувати проблеми, залучаючи для цього знання з різних галузей, здатність прогнозування результати й можливі наслідки різних варіантів розв’язання, уміння встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки. Вчителю необхідно стимулювати самостійну пізнавальну діяльність старшокласників, спонукати їх до використання типових планів характеристики територій та об’єктів, матеріалів із засобів масової інформації та науково-популярної літератури. Це допоможе їм розуміти й аналізувати сучасні події у світі, розвиватиме проектну діяльність. Такий підхід сприятиме актуалізації навчально-пізнавальної, комунікативної, інформаційної, ціннісно-смислової та інших компетенцій і значно поглиблюватиме загальнокультурні надбання старшокласників.

Об’єктом мого дослідження та вивчення стала  проектна діяльність, а предметом–використання проектів для формування ключових компетентней школяра. Бо тільки тоді можна досягти бажаного результату, коли вчитель чітко уявляє, які кроки треба зробити для його реалізації

Працюючи над впровадженням проектної діяльності, я склала певну структуру діяльності:

- виявлення готовності до пошукової діяльності (характеризується вмінням учнів розв’язати   конкретну розумову чи практичну задачу, виконати завдання на окремих етапах її розв’язування);

- формування мотивації (пробудити і закріпити в дітей позитивні емоції в процесі

колективної навчальної діяльності, викликати інтерес, допитливість, бажання до самостійного розмірковування і як наслідок – прагнення до пошукової діяльності);

- розвиток пізнавальних потреб, наполегливості у виконанні самостійних робіт;

-розвиток здібностей дитини, залучення її до проектної, творчої діяльності.

     Діти бачать результат своєї роботи, встановлюється зв’язок із життєвим досвідом, розвивається вміння ставити мету й здійснювати саморегуляцію діяльності, створюються умови, за яких учні самостійно отримують необхідні знання з різних джерел, вчаться користуватися здобутими знаннями для розв’язання пізнавальних і практичних завдань, дістають комунікативні вміння. Всі ці знання та вміння необхідні учням для адаптації у житті.

      У школярів розвиваю творчі здібності, нахили, інтереси. Бо якщо дитина не навчиться самостійно творити, то такою ж безініціативною, пасивною вона буде в житті. Розвивати творчість для мене означає виховувати інтерес до знань, самостійність у навчанні. Учень добре вчиться лише тоді, коли він переживає успіх, хоча б невеликий. Тому і науково-методична проблема, над якою я працюю в же п’ятий рік не є випадковою:"Формування ключових компетентностей шляхом впровадження проектної технології”.

       Основні вимоги щодо використання проектної технології, які є для мене головними: наявність значущої у дослідницькому і творчому плані проблеми, яка потребує інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її вирішення; практична, теоретична, пізнавальна цінність передбачуваних результатів; самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів; структурування змістовної частини проекту (із поетапними результатами); використання дослідницьких результатів. Проектне навчання націлене на набуття учнями нових знань на основі реальної життєвої практики, розвиток у них компетенцій у процесі проблемно зорієнтованого пошуку.

  Педагогічна теорія довела, що ефективність навчання і виховання вищі, якщо учень сам стає суб'єктом навчально-виховного процесу (Дьюї Дж.). При


такому інноваційному вирішенні проблеми докорінно змінюються відносини в системі вчитель - учень, а саме:

- учень визначає мету діяльності - учитель допомагає йому в цьому;

- учень відкриває нові знання - учитель рекомендує джерело знань;

- учень експериментує - учитель розкриває можливі форми і методи експерименту;

- учень обирає - учитель сприяє прогнозуванню результату вибору;

- учень несе відповідальність за результати своєї діяльності - учитель допомагає оцінити отримані результати і виявити способи удосконалення діяльності.

            У цілому при роботі над проектом я виконую такі функції: я є джерелом інформації; координую весь процес; підтримую і заохочую учнів; підтримую неперервний зворотній зв'язок. Разом із тим, не можна допустити

абсолютизації методу проектів у якості єдиного засобу розвитку творчої активності учнів.

        Проектна діяльність передбачає роботу в колективі. Великий інформаційний і технологічний обсяг багатьох проектів примушує учнів об'єднуватися у групи. Така ситуація сприяє становленню, формує соціалізовану особистість, працюючи у команді діти вчаться взаємодіяти один з одним, вирішувати можливі конфлікти, набувати навичок етичного

міжособистісного спілкування, брати відповідальність за вибір рішення, аналізувати результати діяльності.

Досвід свідчить, що найскладніше самостійно розподіляти обов'язки. Важливо зазначити, що тут слід дотримуватися принципу "кожний робить те, що зможе зробити краще інших". Становленню особистості сприяє також необхідність допомогти один одному, оцінювати один одного, критикувати, а найголовніше - нести відповідальність за свою роботу перед собою, своєю групою, всім колективом. Під час роботи з інформаційною частиною проекту деяким учням буде складно зорієнтуватися в інформаційному просторі. Тому рекомендую розпочати навчання учнів із пошуку і відбору необхідних


відомостей, передбачаючи для цього тренінгові форми занять у рамках майже всіх навчальних предметів.

Певні труднощі для учнів пов'язані з аналітичною частиною проекту. Вони не вміють розставити логічні та емоційні акценти, оцінити явища в цілому. Не

завжди легко для них оцінити форму презентації матеріалу. Тому складаю графік індивідуальних консультацій, коли учні подають у чорновому варіанті підсумки чергового етапу роботи над проектом, і коригую у випадку необхідності. Завдяки спланованим діям, я  досягаю взаємодії дитячої душі і розуму, навчаю мислити. Ця основа сприяє формуванню вільної творчої особистості.

      Сьогодні метод проектів вважається одним із перспективних видів навчання, тому що він створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію для отримання знань, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей. Учні набувають досвіду вирішення реальних

проблем з огляду на майбутнє самостійне життя, які проектують у навчанні. Впровадження методу проектів - це важка, але цікава робота.

     Для досягнення результатів потрібна значна кількість часу, а також серйозна самостійна робота кожного члена колективу. Необхідність застосування цього методу зумовлена тим, що сьогоднішня освіта є сучасником процесу зародження нового світового простору.

Проект, який пропоную учням, має викликати в них захоплення, зацікавити їх. Будь-яку дію діти повинні самостійно спланувати, виконати, проаналізувати й оцінити. Щоб це завдання було реалізоване,  треба чітко ставити й розуміти мету проекту.Для виконання проекту необхідно розв’язати кілька цікавих, корисних завдань, які безпосередньо пов’язані з реальним життям дітей.

        Ідеальним вважаю той проект, для виконання якого необхідні знання з різних галузей, що дають змогу розв’язати цілий комплекс проблем. Під час розв’язування конкретних життєвих ситуацій, пізнаючи навколишній світ, діти отримують необхідні для життя знання, вчаться самостійно вчитися. У цього метода є свої плюси та мінуси. Перевага його в тому, що він забезпечує

високу мотивацію, ентузіазм, зацікавленість учнів, зв’язок з реальним життям, виявлення лідерів, розвиток кооперації та наукової допитливості, самоконтроль, краще засвоєння знань, свідому дисциплінованість тощо. Але все це неможливо без розвитку здатності учнів до самостійного рішення проблем.

       Проектна форма педагогічної діяльності ефективна лише в контексті загальної концепції навчання й виховання. Вона передбачає відхід від авторитарних і репродуктивних методів навчання, вимагає обміркованого й обґрунтованого поєднання з різними методами, формами та засобами навчання і є однією з чималої кількості  Існує безліч типів проектів, оформлених згідно з головними типологічними ознаками, але, як і інші нові технологічні технології, метод проектів важко уявити без широкого застосування нових інформаційних технологій.

     «Я знаю, навіщо я навчаюся, де і як я можу ці знання застосувати» — основна теза сучасного розуміння методу проектів.

Проектна технологія сприяє вихованню толерантності і комунікативності, адже передбачає роботу у групах, у парах, вимагає співробітництва учнів різного віку. Цей метод формує критичне та творче мислення учнів, а отже, відповідає основному завдан ню школи — вихованню соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення.

Хочеться вказати на переваги методу, які дозволяють ре зультативніше вирішувати деякі навчальні і виховні проблеми. Одна з найскладніших проблем навчання - створення мотивації. Кожен педагог хоча б раз у житті чув від учнів приблизно таку фразу: «А навіщо мені це потрібно?» Справді,

інколи дуже складно пояснити дитині необхідність запам'ятовувати, наприклад, напрями модернізму. Педагог за покликанням обов'язково опиниться перед вибором: вимагати покірного засвоєння всього обсягу знань, який передбачає програма, без перспективи їх подальшого використання, чи не приборкувати бунт під гаслом: «А навіщо мені це потрібно?», адже ця фраза, принаймні, свідчить про наявність характеру. У


такій ситуації застосування методу проектів допоможе вчителю знайти аргументи на користь необхідності навчання.

Під час проектування діти отримують дуже цінний навик спільної роботи і ділових стосунків у групі — для майбутнього життя досвід безцінний, адже колективи, в яких буде працювати колишній учень, — це не компанія друзів. Якщо друзів збирають разом спільні інтереси і спосіб проведення дозвілля, то колег єднає обране завдання, спільна мета. Крім

того, як свідчать психологи, у таких робочих групах часто-густо риси лідера розкриваються у дітей з посереднім рівнем успішності; учнів, чиї сім'ї мають низький соціальний статус. Будь-якій людині потрібен досвід створення продукту, що матиме попит і буде виготовлений у чітко визначений термін. У школі перед дитиною такі умови постають рідко. Переглянути і оцінити усі шкільні роботи може тільки вчитель. Але кожний учень хоча б раз у житті хотів оприлюднити результати своєї праці, отримати не лише оцінку вчителя, а й самостійно порівняти свій «витвір» з іншими.

Отже, проектна технологія дає можливість педагогові, застосувавши розмаїття інтерактивних вправ, змінити роль авторитарного транслятора інформації на координатора навчального процесу. Крім того, учні здобувають знання порівнюючи, зіставляючи, даючи оцінку вчинкам, стосункам людей, суспільним і культурним явищам та процесам, спостерігають і роблять висновки. Адже нинішньому суспільству потрібна вільна, мисляча й активна особистість.

За останні 5 років учнями 7-11 класів створені проекти, які використовуються на уроках української мови, літератури та в позаурочний час.

Зразки творчих робіт, проектів

учнів 7-11 класів

Твір «В музеї Тараса Шевченка»(7 клас)

Нещодавно на уроках української літератури ми вивчали творчість Тараса Григоровича Шевченка,а саме вірші «Тополя», «Мені тринадцятий минало» та «Заповіт».

Я вкотре зацікавилася творчістю поета. Вирішила в мережі Інтернет знайти музей відомого митця у Києві і здійснити заочну подорож.

Перший експонат, який «попав мені на очі» - це фотографії з дитинства малого хлопчика Тараса. Він виглядав спокійним, стриманим та досить гарним хлопчиком. На одній із фотографій я узнаю маленьку дівчинку Оксану, про яку згадує у своєму вірші «Мені тринадцятий минало» Тарас Шевченко.

… А дівчина

При самій дорозі

Недалеко коло мене

Плоскінь вибирала

Та й почула,що я плачу,

Прийшла,привітала,

Утирала мої сльози

І поцілувала…

Найбільшим відкриттям для мене був «Кобзар». Зразу ж пішла до бібліотеки, взяла книгу і почала читати. Прочитавши десь півкниги, зрозуміла, що нічого цікавішого в житті ще не читала, хоча деякі рядки із творів я не зрозуміла. Просила пояснити маму. Вона із задоволенням аналізувала поезії.

Я читала і дивувалась, як можна було стільки написати чудових творів, проживши всього сорок сім років, з них десять – у кріпацтві.

Мені так захотілося поїхати до Києва і відвідати музей Кобзаря, щоб оглянути всі колекції музею. Надіюсь, що колись моя мрія здійсниться. Заздрю міським дітям, для яких ця мрія не є проблемою. Автор: Масляна Інна

Твір «Писанка - духовний оберіг українця»(8 клас)

І дорослий, і малий знає, що символом релігійного свята Пасхи є писанка. Її чудодійна сила – оберігати, Вона діє лише кілька днів після свята. Тому кожен намагається встигнути розмалювати своє пасхальне яйце, яке оберігатиме від зла, ненависті, горя. Піснею чи словом не можна так милуватися, як писанкою. А побачити писанку, створену маминими руками – найбільше щастя. Адже яйце завжди випромінює те, що людина втілила в нього: світло чи темінь, добро чи зло, радість чи смуток. Духовно збагачена людина бачить в писанці не лише їжу, а й красу, витонченість і загадковість. Чому саме загадковість? Тому що кожна часточка орнаменту має своє пояснення. Так, наприклад, ромб – це символ родючості; хвиляста лінія – змія – плодючість; тризуб, як батько, матір, дитина,- продовження життя. Всі означення є побажаннями, адже кожен обмінюється такими писанками на пасху, тим самим бажаючи ближньому того, що зображено на ній. Не дивно, що писанка є оберегом від усіх злих сил. Адже в яйце-писанка – символ життя. А з яйця народжується нове життя.

Автор: Глізнуца Любов

Проект «Шевченку»(фанфік)(9 клас)

Автори проекту: Грабовик Маріна, Уманська Тетяна, Чумак Богдан
Проект« Не рубайте ялинку»(8 клас)

Не рубайте зелену ялинку,

Пишногруду красу збережіть.

Це ж Природи – матусі краплинка,

Ви її від негод захистіть.

Екології хворої частка,

Деревина зажурена ця.

Не допустимо, друзі, давайте,

Щоб загинула ще і вона.

Серед хвої нехай золотої

Звиє пташка співуча гніздо,

І вмивається зранку росою

Зайченятко, що в лісі зросло.

Закликаю усіх я вас, друзі,

В новорічні свята чарівні

На ялинці, на штучній, давайте запалим

Щастя й радості світлі вогні.

Вахновський Олександр


Проект «Новорічна пригода»(8клас)

Занадивсь якось в ліс хлопчина,

У шапці, у пальто.

(В руках його сокира.)

Задумав Новий рік стрічати,

Для себе він хотів ялиноньку зрубати.

«Який же Новий рік та без ялинки?»

Замислився хлопчина на хвилинку.

Шукав, вишукував, найкращу вибирав.

І ось нарешті відшукав!

Струнка, зелена, пишна та прекрасна,

Ялинка в нього буде класна!

Зрадів хлопчисько, посміхнувсь.

Узяв сокиру, замахнувсь…

Та раптом білочка серед гілля з’явилась.

(Це ж її дім, вона тут народилась.)

Подивилася скорботними очима на Сашка,

І опустилася з сокирою рука…

Гуляйко Анатолій

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розклад уроків
Т. В. Бровар Клюківського нво «зош І-ІІ ступенів дитячий садок» на І семестр 2016/2017 н р

Калуська міська рада управління освіти наказ від 20 грудня 2016 року №351
Всеукраїнської олімпіади з інформатики взяли участь 19 учнів 6-11 класів гімназії імені Дмитра Бахматюка, сш І-ІІІ ступенів №2 з...

Нвк «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня дитячий садок» с. Тур Підготувала:...
Цей вибір може розширити або звузити спектр його подальших можливостей, вселити впевненість в собі або навпаки – невіру, сумніви...

Калуська міська рада управління освіти наказ
Всеукраїнської олімпіади з інформатики, в якому взяло участь 23 учнів 9-11 класів зош І-ІІІ ст. №№1,3,4,5,6,7, нвк «зош І-ІІІ ст....

Розкладурок І в для учнів 5-11 класів
Р о з к л а д у р о к І в для учнів 5-11 класів Загальцівського нво „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок”

Розкладурок І в для учнів 1-4 класів
Р о з к л а д у р о к І в для учнів 1-4 класів Загальцівського нво „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок”

Немирівська районна державна адміністрація вінницької області
Всеукраїнських учнівських олімпіад показали учні нвк №1 м. Немирова, нвк №2 м. Немирова, нвк №1 смт. Брацлава, Ковалівського нвк,...

Учасника І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2017»
Молочанський нвк «зош І-ІІІ ступенів- гімназія»Токмацької районної ради Запорізької області

Методичний посібник Просянська зош І-ІІІ ст
...

І нформац І я по Молочанському нвк «зош І-ІІІ ступенів-гімназія»
У вчителів підвищився інтерес до самоосвіти. Уроки стали більш чіткими, організованими. Посилилася їхня практична спрямованість,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка