Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Використання ікт в управлінській діяльності 4

Використання ікт в управлінській діяльності 4

Сторінка1/2
  1   2


 1. Вступ 2

 2. Використання ІКТ в управлінській діяльності 4

2.1. Облік відвідування учнями занять 4

2.2. Узагальнення навчальних досягнень за результатами семестру (року) 8

2.3. Визначення РНУ 11

2.4. Визначення ефективності проведеного уроку 12

 1. Використання ІКТ під час викладання навчальних

предметів 14

3.1. Система комп’ютерного тестування OpenTest 14

3.2. Використання учнівських робіт 21

3.3. Елементи дистанційної освіти 23

 1. Використання можливостей веб-сайту школи 26

 2. Висновки 29

 3. Список використаних джерел 31

 4. Додатки 32

Вступ

Широке впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій навчання, що базуються на комп’ютерній підтримці навчально-пізнавальної діяльності, відкриває перспективи щодо гуманізації навчального процесу, розширення та поглиблення теоретичної бази знань і надання результатам навчання практичної значущості, інтеграції навчальних предметів і диференціації навчання відповідно до запитів, нахилів та здібностей учнів, інтенсифікації навчального процесу й активізації навчально-пізнавальної діяльності, посилення спілкування учнів і вчителя та учнів між собою і збільшення питомої ваги самостійної навчальної діяльності дослідницького характеру, розкриття творчого потенціалу учнів і вчителів з урахуванням їхніх позицій та вподобань, специфіки перебігу навчального процесу. При цьому насамперед ідеться про поступове і неантагоністичне, без руйнівних перебудов і реформ, вбудовування нових інформаційних технологій навчання різних навчальних предметів у діючі дидактичні системи, гармонійне поєднання традиційних та комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання.

Нові інформаційні технології навчання надають потужні й універсальні засоби отримання, опрацювання, зберігання, передавання, подання різноманітної інформації, наперед розроблені засоби виконання рутинних, технічних, нетворчих операцій, пов’язаних із дослідженням різних процесів і явищ або їх моделей, розкривають широкі можливості щодо істотного зменшення навчального навантаження і водночас інтенсифікації навчального процесу, надання навчально-пізнавальній діяльності творчого, дослідницького спрямування, яка природно приваблює дитину і притаманна їй, результати якої приносять учню задоволення, стимулюють бажання працювати, набувати нових знань.

Необхідність якомога ширшого використання нових інформаційних технологій навчання різних навчальних предметів пов’язана перш за все зі значно ширшими (порівняно з традиційними технологіями навчання) можливостями розкриття загальноосвітніх функцій навчальних дисциплін, розв’язання загальних завдань навчання, виховання і розвитку школярів.

Значну роль нові інформаційні технології навчання відіграють у формуванні загальнонаукових умінь та навичок (організаційних, загальнопізнавальних, контрольно-оцінювальних), до яких належать і вміння адекватно добирати програмний засіб для розв’язування поставленого завдання, і формування та розвиток в учнів потреби неперервно розширювати та поглиблювати свої знання.

У 2002 році Старосалтівську загальноосвітню школу було обладнано сучасним (на той час) комп’ютерним класом конфігурацією 9+1. Адміністрація школи, розуміючи вимоги часу, поставила собі за мету створення таких умов, при яких його використання не обмежувалося б уроками інформатики, а щоб ця подія стала потужним поштовхом до використання інформаційно-комунікаційних технологій усіма педагогічними працівниками. І це, певною мірою, вдалося зробити.

На початок 2014 року в школі працює 39 персональних комп’ютерів, які об’єднані в єдину локальну мережу з підключенням до Інтернету за допомогою високошвидкісного каналу зв’язку. Комп’ютерами обладнані робочі місця адміністрації школи, секретаря та практичного психолога. Чотири персональні комп’ютери встановлено в читальній залі шкільної бібліотеки. Функціонує сучасний кабінет фізики, в якому використовуються 7 комп’ютерів, інтерактивна дошка та мультимедійний проектор. Проекторами обладнано актову залу та мультимедійну аудиторію. Комп’ютери встановлено, також, у кабінетах музики, біології, математики, географії, історії, захисту Вітчизни, світової літератури, початкових класів.

В локальній мережі школи працює сервер для централізованого зберігання інформації, встановлені спеціалізовані програмні засоби «Ефективна школа – ХХІ», «КУРС школа» та «КУРС сайт».

З 2010 року працює веб-сайт школи (http://stsg.org.ua), на якому розміщується багато корисної інформації для вчителів, учнів та їх батьків, випускників минулих років, спонсорів. Працює форум, гостьова книга, створено фотоархів.

Використання ІКТ в управлінській діяльності

Інформатизація системи управління освітою – одна із складових інформатизації системи освіти, а тому з моменту появи комп’ютерної техніки в навчальному закладі адміністрація намагалася якомога ефективніше використовувати її в своїй роботі. Але серйозною перешкодою на цьому шляху була відсутність спеціалізованого програмного забезпечення. В деякій мірі цю проблему було вирішено придбанням програмного комплексу «Ефективна школа – ХХІ» (малюнок 1).

Малюнок 1

«Ефективна школа – ХХІ» – це сукупність взаємопов'язаних програмних засобів, які дозволяють значно полегшити роботу директорів та завучів шкіл, упорядкувати систему ведення шкільної документації, створити базу даних для повсякденного користування. Вона - незамінний помічник при підготовці різноманітної звітної документації: списки дітей мікрорайону, списки дітей по роках народження, наказ про тарифікацію, атестаційні листи, звіт ЗНЗ-1 тощо.

З 2006 року Старосалтівська ЗШ, використовуючи відповідну функцію цієї програми, перейшла на заповнення додатків до свідоцтв та атестатів виключно за допомогою принтера (малюнок 2). Це дало змогу не відволікати для участі у цьому процесі вчителів-філологів, економити час та звести до мінімуму кількість допущених помилок. Про це красномовно свідчить той факт, що за останні 7 років було пошкоджено лише один додаток до атестата, а причиною цього була помилка не програми, а відповідального за роботу з нею.

Малюнок 2

Облік відвідування учнями занять

Для вирішення ряду інших питань адміністрація Старосалтівської школи намагалася використовувати і власні ресурси. Найзручнішим засобом при цьому виявилася програма для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel, яка входить до пакету офісних програм Microsoft Office.

Саме за допомогою цієї програми було організовано контроль за відвідуванням учнями школи навчальних занять. Кожного ранку відповідальні за відвідування по класах подають оперативну інформацію секретарю, який вносить її до спеціальної таблиці (малюнок 3).

Після внесення необхідної інформації автоматично формується зведена таблиця (малюнок 4), яка містить узагальнені дані про стан відвідування на поточний день, тиждень, місяць. На основі зведеної таблиці, для більшої наочності, будуються діаграми (малюнок 5), які зручно використовувати під час аналізу стану відвідування заступником директора, класними керівниками.

Наприкінці семестру (року) спеціальний модуль формує підсумковий звіт (малюнок 6, 7).

Малюнок 3


Малюнок 4


Малюнок 5

Малюнок 6
Малюнок 7


Узагальнення навчальних досягнень за результатами семестру (року)

Ще одним прикладом використання можливостей електронних таблиць є моніторинг рівня навчальних досягнень учнів Старосалтівської школи за результатами семестру (року).

Малюнок 8

Перед підсумковою нарадою в кінці семестру (року) класні керівники на основі даних класних журналів заповнюють електронний звіт окремо для кожного класу (малюнок 8).

На основі введених даних формується підсумковий звіт по школі (малюнок 9), за яким можна відслідковувати рівень навчальних досягнень по кожному учню, його рейтинг (середній бал), РНУ того чи іншого класу з будь-якого предмету та різноманітні узагальнені дані в цілому по школі: РНУ з кожного предмета, рейтинг класів, кількість учнів, які навчаються на високому та достанньому рівнях, кількість учнів, які мають досягнення початкового рівня, проаналізувати стан РНУ у профільних та допрофільних класах тощо (малюнок 10а, 10б, 10в). Для зручності одночасно формується звіт до відділу освіти (малюнок 11), що значно полегшує роботу заступника директора з навчально-виховної роботи.

Малюнок 9

Малюнок 10а

Малюнок 10б

Малюнок 10в

Малюнок 11

Визначення РНУ

Малюнок 12

Однією із програм, які використовуються в Старосалтівській школі є програма «Рахувалка», яка була створена в якості залікової роботи учнями старших класів в рамках курсу «Основи візуального програмування». Основні можливості даної програми – полегшити обчислення класними керівниками та вчителями-предметниками відсотка відвідування (малюнок 13) та рівня навчальних досягнень з того чи іншого предмета (малюнок 12).

Малюнок 13

Визначення ефективності проведеного уроку

Малюнок 14

Однією із програм «власного виробництва», яка, як і попередня, створена засобами Visual Basic, є програма «Аналіз уроку» (малюнок 14). Призначення цієї програми – визначення рівня ефективності уроку. В Старосалтівській школі ця програма використовується адміністрацією під час відвідування уроків. Також може використовуватися вчителями для самоаналізу.

Програма представляє собою комп’ютеризовану версію загальновідомої схеми визначення ефективності уроку. Після натиснення кнопки СТАРТ з’являється доступ до семи блоків, в шести із яких є можливість оцінити запропоновані характеристики уроку оцінкою у межах від 0 до 2 балів (малюнок 15). Останній, сьомий блок, надає можливість отримати узагальнені оцінки по кожному із блоків критеріїв, а також підсумковий бал, який і представляє собою показник ефективності відвіданого уроку (малюнок 16).


Малюнок 16

Малюнок 15Використання ІКТ під час викладання навчальних предметів

За час використання комп’ютерної техніки у Старосалтівській школі, як і у більшості шкіл Вовчанського району, створено досить об’ємну базу прикладного програмного забезпечення для підтримки вивчення навчальних предметів. До їх числа входять спеціалізовані програми, які розповсюджуються по школах через бібліотечні фонди та ті, які не вимагають ліцензіювання та можуть вільно використовуватися вчителями для підготовки і проведення уроків та виховних заходів. Однак є напрямки роботи де наша школа є «першопроходцем». Це - використання системи комп’ютерного тестування OpenTest та використання елементів дистанційного навчання за допомогою модульного об’єктно-орієнтованого середовища навчання Moodle.

Система комп’ютерного тестування OpenTest

З 2006-2007 навчального року в Старосалтівській загальноосвітній школі почала активно використовуватися система комп’ютерного тестування OpenTest. Її було встановлено на локальний веб-сервер, який діяв у шкільній мережі. З 2009-2010 навчального року цю систему було вже встановлено на платному сервері за адресою http://opentest.cc.ua (малюнок 17).

Малюнок 17

Цій події сприяли кілька моментів, а саме:

• підключення школи до мережі Інтернет за допомогою високошвидкісного каналу;

• значне підвищення комп’ютерної грамотності вчителів школи;

• збільшення кількості учнів, у яких з’явилися домашні комп’ютери з підключенням до Інтернету;

• накопичений позитивний досвід використання тестової системи OpenTest та наявність певної бази тестів з таких предметів як математика, алгебра, геометрія, інформатика, фізика, географія, світова література;

• об’єктивна необхідність вироблення в учнів навичок працювати з різноманітними тестовими завданнями (ДПА, ЗНО тощо).

OpenTEST - це комп'ютерна система тестування знань створена для очного підсумкового контролю якості засвоєння теоретичного матеріалу, отриманих знань і практичних навичок учнів. Скрипт даної системи розповсюджується розробниками без обмежень і не вимагає будь-якого ліцензування та оплати.

Модульна структура OpenTEST забезпечує легкість розширення функціональності без необхідності внесення змін до існуючих модулів.

Основні модулі OpenTEST (малюнок 18):

 • модуль "Тестування";

 • модуль "Управління користувачами";

 • модуль "Управління тестами";

 • модуль "Управління тестуванням";

 • модуль "Результати тестування";

 • модуль "Адміністрування".

Малюнок 18

Тестування в автоматизованій системі контролю знань OpenTEST здійснюється шляхом організації сеансу тестування для кожного учня. Сеанс характеризується довжиною (кількістю питань), часом, що відводиться на сеанс і кількістю спроб проходження тесту у рамках одного сеансу. У разі закінчення часу, сеанс вважається закінченим незалежно від того, чи відповів учень на всі питання або ні. Під час сеансу учень у випадковому порядку отримує набір питань з варіантами відповідей, а також інформацію про час, що залишився, на сеанс тестування. Окрім вибору відповідей, він може також пропускати питання і відповідати на них в довільному порядку.

Автоматизована система контролю знань OpenTEST оперує із завданнями в тестовій формі закритого типу («вибір одного з декількох», «вибір декількох з декількох», «відповідність») і відкритого типу (вільне введення відповіді).

Вибір одного з декількох

Малюнок

Це найпоширеніший тип питань тестових завдань, коли користувачеві пропонується декілька варіантів відповіді на поставлене питання, тільки один з яких правильний. За правильну відповідь на питання учень отримує один бал (декілька балів), за невірну відповідь або відмову від відповіді - 0 балів. У системі OpenTEST ці питання визначаються як «тип 1». На малюнку 19 представлений зовнішній вигляд питання цього типу в Web-Малюнок 19

інтерфейсі системи OpenTEST.

Вибір декількох з декількох

У цьому типі тестових завдань учню пропонується m варіантів відповідей на поставлене питання, з яких k правильні. За правильну відповідь на питання учень отримує один бал (декілька балів). Для питань типу «вибір декількох з декількох» в системі OpenTEST застосовується так звана «нестрога стратегія оцінювання»: якщо вибрані не усі правильні відповіді, то за відповідь на це питання тестований отримує долю максимального балу. Це так звана «частково правильна відповідь». Якщо вибрано хоч би один невірний варіант відповіді, уся відповідь на питання визнається невірною. За невірну відповідь або за відмову від відповіді учень отримує 0 балів. Не рекомендується використати цей тип питань з усіма правильними відповідями, оскільки в цьому випадку чисто психологічно учень шукатиме неправильну відповідь, якої насправді не існує, що штучно збільшуватиме кількість помилок.

У системі OpenTEST ці питання визначаються як «тип 2». На малюнку 20 представлений зовнішній вигляд питання цього типу в Web- інтерфейсі системи OpenTEST.

Малюнок 20

Вільне введення відповіді

У тестових завданнях відкритої форми немає пропонованих для вибору варіантів відповідей. Текст відповіді вводиться учнем в одному або декількох полях текстового введення.

Питання відкритої форми формулюються у вигляді тверджень, які перетворюються на істинні висловлювання, якщо в поле введення вводиться правильна відповідь. Якщо відповідь не правильна, то твердження стає неправдивим. Відповідь вважається правильною, якщо відповідь, що вводиться, співпадає з еталоном. В якості відповіді на питання може вводитися довільна буквено-цифрова послідовність або так звана «регулярна послідовність».

У системі OpenTEST ці питання визначаються, як «тип 3». На малюнку 21 представлений зовнішній вигляд питання цього типу в Web- інтерфейсі системи OpenTEST.

Малюнок 21

Відповідність

Цей тип питання передбачає наявність двох стовпців: лівого, такого, що містить k елементів, і правого, такого, що містить m елементів. Суттю тестового завдання цього типу є встановлення відповідності між елементами лівого і правого стовпців. Таким чином, питання на відповідність є композицією k питань першого типу, пов'язаних загальною тематикою і загальним оцінюванням.

У системі OpenTEST ці питання визначаються як «тип 4». На малюнку 22 представлений зовнішній вигляд питання цього типу в Web-інтерфейсі системи OpenTEST. Технічно навпроти кожного елементу лівого стовпця знаходиться випадний список з елементами правого стовпця. Таким чином, є можливість встановити явну відповідність між елементами стовпців, а не вказувати тільки номери елементів, як це зазвичай відбувається при бланковому тестуванні.

Особливістю питань 4-го типу є те, що для однозначного розуміння суті питання доцільно вказувати назви стовпців, тобто явно вказувати між якими групами понять встановлюється відповідність. У системі комп'ютерного тестування назви стовпців можуть вказуватися в Web-інтерфейсі або безпосередньо в тексті питання (у системі OpenTEST прийнятий і використовується другий варіант).

Малюнок 22

Перегляд результатів

Малюнок 23

У системі OpenTEST розроблений розширений і оптимізований модуль для перегляду результатів тестування і різноманітної статистичної інформації (малюнок 23). Модуль дозволяє зручно і швидко перемкнуться між результатами різних тестувань, швидко знаходити необхідну інформацію, експортувати дані в CVS- файли для подальшої їх обробки в зовнішніх статистичних застосуваннях. Статистика тестувань представлена в зручному для розуміння виді, а також є присутньою можливість відображати друкарські версії сеансів тестувань, підготовки бланкових тестувань і тому подібне. Також значно допрацьований візуальний аналіз частотного розподілу результатів тестування за шкалою оцінювання, що дозволяє виводити декілька графіків різних тестів і груп на одній шкалі. Це дозволяє проводити кореляційний аналіз декількох тестів для однієї групи, що значно розширює сферу застосування цієї функції для авторів тестів (малюнок 24).

Малюнок 24
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Автоматизовані системи діловодства
Автоматизація установи — це застосування системи обробки інформації в діловодстві та управлінській діяльності установи

Перспективи використання ікт в нвп з учнями
Школа сьогодні покликана готувати людей, які будуть жити в інформаційному суспільстві. Однією з пріоритетних задач освіти є створення...

Довідка про використання ікт в процесі самоосвіти вчителів як засобу...
Згідно з планом внутрішнього контролю протягом грудня 2013 – лютого 2014 року здійснювалося тематичне вивчення питання щодо використання...

Використання ікт на урок
Використання сучасних технологій на уроках художньої культури та образотворчого мистецтва

Опис педагогічного проекту Назва проекту: Використання засобів ікт...
Мета: Сформувати та описати досвід використання засобів ікт для підвищення ефективності уроку історії

План Вступ розділ І. Використання ікт в роботі вихователя Розділ...
Національна доктрина розвитку освіти. Розділ ІХ «Інформаційні технології в освіті»

«Потенціал інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення...
Дана стаття розглядає процес впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ікт) в освіту та проблеми, які виникають при цьому....

Проект «Підвищення ікт – компетентності педагогів дошкільного навчального закладу»
Мета проекту: (інноваційної діяльності із педагогічними кадрами) – підвищення якості освітньо-виховної роботи з вихованцями через...

Доповіді
Нформаційно-комунікаційних технологій;сприяти усвідомленню методики використання ікт в початковій школі

Інформаційно – комунікаційні технології як засіб розвитку творчої...
Розділ Теоретичне обґрунтування доцільності використання ікт в навчально – виховному процесіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка