Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Використання

Використання

Сторінка1/2
  1   2
Матеріали з досвіду роботи

Парінцевої Інни Володимирівни,

заступника директора з навчальної роботи, вчителя математики

Курахівської гімназії „ Престиж”

((*(((( школи І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та гімназії)

f:\cache\свадьба\parincevaiv.jpgПоганий учитель пропонує істину,

добрий учитель навчає її знаходити.
А. Дістервег

Тема ВИКОРИСТАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
1.Вступ

В даний час в Україні йде становлення нової системи освіти. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу. Відбувається модернізація освітньої системи - пропонуються інший зміст, підходи, поведінка і так далі.

Сьогодні в освіті педагогічним колективам навчальних закладів надається можливість вибирати і конструювати педагогічний процес по будь-якій моделі, включаючи авторські. У цих умовах учителеві необхідно орієнтуватися в широкому спектрі сучасних інноваційних технологій, ідей, напрямів.

Сучасне інформаційне суспільство – це період високих технологій, що потребує від освіти формування компетентної та активної особистості. Поступове впровадження гуманістичної парадигми освітнього процесу веде до певної зміни ролі й функцій вчителя, зростання його самостійності на етапі прогнозування, конструювання й організації, що приводить відповідно до підвищення відповідальності за результати своєї праці. Саме на досягнення кінцевого результату – розвитку особистості через призму формування життєво необхідних компетентностей – націлена сучасна модель освіти. Життєвий досвід дитини – вирішальний фактор формування особистості, а вся система навчання і виховання повинна допомогти їй виявити у собі і розвинути те, що їй органічно притаманне. Нові вимоги ставлять за практично значущу мету діяльності вчителя не управління процесом засвоєння учнями знань, а педагогічний супровід формування компетентної особистості.

Навчання математиці – це мистецтво, направлене зовсім не на весь клас одночасно, а на кожного учня окремо. Урок – як музичний твір, народжується з дзвінком і вмирає з дзвінком, пролітає для тридцяти пар очей одночасно, але в душі і в думці кожного учня залишає свій власний слід, народжує стежину, по якій ще належить продиратися через нетрі і яри до розуміння, до істини. Але не всі діти однаково працелюбні. Тому дуже важливим я вважаю знайти шлях до розуміння і серця дитини.

Як зацікавити школярів математикою?

Як зробити так, щоб хлоп'ятам хотілося йти, поспішати на урок математики?

Як сформувати відповідальне відношення учнів до своєї учбової праці?

Педагогічний досвід роботи показує, що вивчення деяких розділів шкільного курсу з використанням традиційних засобів навчання викликають певні утруднення в учнів щодо їх сприйняття та практичного застосування. Це переважно тоді, коли навчальний матеріал є великим за обсягом, насиченим і вимагає додаткових наочно – демонстраційних засобів навчання. Зараз в шкільній освіті застосовують самі різні педагогічні інновації.
2. Загальне використання мультимедійних засобів навчання в навчальному процесі .

Мультимедіа – це спеціальна інтерактивна технологія, що забезпечує за допомогою технічних і програмних засобів роботу з анімованою комп’ютерною графікою і текстом, мовою, високоякісним звуком, нерухомими зображеннями і рухомим відео.

Найдоцільніше використовувати мультимедійні засоби навчання при виконанні таких педагогічних завдань: формування світогляду учнів, їх ідейних і моральних переконань; формування вмінь і навичок учнів, зокрема: виділяти головне, аналізувати, узагальнювати, порівнювати, класифікувати, конкретизувати, абстрагувати, систематизувати; формування спеціальних вмінь і навичок учнів в залежності від навчальних дисциплін; взаємозв’язок теорії і практики; засвоєння учнями складних тем.

Використання Мультимедіа в класно-урочній діяльності дозволяє педагогам зробити свої заняття емоційними та ефективними. Це дає можливість забезпечити заняття динамічною наочністю, збільшити кількість тренувальних завдань, збільшити темп виконання робіт учнями, диференціації їхньої діяльності, наявність зворот нього зв’язку, об’єктивність контролю, підвищення мотивації навчання.

Комп’ютер – це знаряддя, яке полегшує працю вчителя. Вчителеві необхідно творчо переглянути матеріали до уроків та методику їх викладу з точки зору насичення цих уроків мультимедійною інформацією, для того щоб зробити навчання не тільки динамічним, інформаційно - насиченим, а й індивідуальним.

Найбільш ефективне використання комп'ютера на уроках математики: при вивченні нового матеріалу (ілюстрація різноманітними наочними засобами; мотивація введення нового поняття; моделювання); при перевірці фронтальних самостійних робіт (швидкий контроль результатів); при рішенні задач повчального характеру (виконання малюнків, складання плану роботи; відробіток певних навиків і умінь); при організації дослідницької діяльності учнів; при інтеграції предметів природно-математичного циклу.

Вигідні особливості роботи з комп'ютерною підтримкою на уроці: учень стає суб'єктом навчання, бо програма вимагає від нього активного управління; легко досягається рівнева диференціація навчання; досягається оптимальний темп роботи учня, оскільки кожний учень виконує індивідуальне завдання, працюючи в своєму темпі; скорочується час при виробленні технічних навиків учнів; збільшується кількість тренувальних завдань; відстежуються помилки, допущені учнем, і повторно відпрацьовується недостатньо засвоєний матеріал; робота учня оцінюється відразу; при роботі з комп'ютером присутній елемент гри, у більшості дітей підвищується мотивація навчальної діяльності.

На уроках математики в залежності від поставлених цілей використовують, як наприклад, такі програми:

Paint: побудова графіків функції, геометричних фігур їх дослідження; побудова у системі координат точок за їхніми координатами;

Microsoft Word: створення та використання математичних диктантів, блок – схем, таблиць, діаграм; використання редактора формул Microsoft Equation для запису математичних виразів.

Microsoft Exel: створення, форматування та друк таблиць даних; проведення розрахунків різної складності; побудова діаграм і графіків…

Однак для ефективного використання комп’ютера в класно – урочній системі навчання потрібно мати обладнаний комп’ютером спеціалізований кабінет, в якому є ще і спеціальні пристрої колективного призначення, наприклад мультимедійний проектор, інтерактивна дошка.

Інтерактивна дошка – сенсорний екран, приєднаний до комп’ютера. Зображення на дошку передається через проектор. Сучасні дошки для навчальних аудиторій: на них пишуть спеціальними маркерами, а написане зберігається в комп’ютерному файлі, який миттєво передається слухачам, записується на магнітні носії. Цими файлами можуть користуватися ті, хто не зміг бути присутнім на уроці.

Завдяки об’єднанню комп’ютера та інтерактивної дошки, викладачі отримали можливість об’єднати безумовні переваги комп’ютера з традиційними формами навчання. Викладач, проектуючи на інтерактивну дошку завдання, може викликати до неї одного чи навіть декількох учнів для публічного розв’язання задач; у випадку неправильної відповіді організувати дискусію або (якщо робота ведеться у складі локальної мережі) продемонструвати результати індивідуальної роботи учнів, доповнюючи їх своїми рукописними і графічними коментарями.

Види навчальної діяльності, котрі доступні при використанні електронної інтерактивної дошки: робота з текстом і зображеннями; створення приміток за допомогою електронних маркерів; збереження створених приміток для передачі їх засобами електронної пошти, розміщення в Internet; колективний перегляд Web-сайтів; вільне переміщення по класу під час демонстрації з використанням відповідного програмного забезпечення; демонстрація і нанесення приміток поверх навчальних відеокліпів; використання вбудованого в програмне забезпечення інтерактивної дошки презентаційного інструментарію для збагачення дидактичного матеріалу; демонстрація презентацій, створених учнями.

Використовуючи разом з інтерактивною дошкою інші засоби інтерактивних технологій, наприклад, графічний планшет, викладач може одночасно залучити до активної роботи кількох учнів. При наявності локальної мережі та налагодженій роботі електронної пошти можна інтенсивно використовувати графічні планшети для підготовки ескізів малюнків до пояснення нового матеріалу чи перевірити виконання домашнього завдання, пов’язаного з побудовою графіків, створенням креслень, схем, ескізів, зображень тощо.

Графопроектор (кодоскоп) – прилад, призначений для демонстрації великоформатних транспарантів, виконаних на прозорій плівці. Транспаранти можна показувати як поодинці, так і серією. За рахунок послідовного накладення одного транспаранта на іншій створюється ілюзія руху і розвитку. Графопроектор допомагає вчителю піднести учбовий матеріал поетапно, логічними частинами. Це сприяє кращому розумінню, засвоєнню матеріалу, увага школярів концентрується на найголовніше. Інформацію на плівку наносять за допомогою копіювального апарату (заздалегідь виготовивши оригінал на білому папері), лазерним або струменевим принтером або в ручну фломастером. Плівка з інформацією кладеться на робоче поле проектора, яке просвічується від спеціального джерела світла. Використання транспарантів до графопроектору в процесі навчання сприяє формуванню у учнів уміння аналізувати, порівнювати, зіставляти і синтезувати.

Відеопроектор – цей електронно-оптичний пристрій, призначений для проектування на екран інформації, що поступає у формі відеосигналу. Як джерело даних може використовуватися відеомагнітофон або відеокамера. Відеопроектори, додатково оснащені комп'ютерними входами (що дозволяє проектувати дані безпосередньо з комп'ютера), називають мультимедійними проекторами. Мультимедійні проектори оснащуються спеціальною інфрачервоною системою, що дозволяє маніпулювати мишею на великому екрані і тим самим дистанційно управляти роботою комп'ютера.

Практика застосування інтерактивної дошки в школі дозволяє виділити наступні напрями її використання в навчальному процесі:

1. Презентації, демонстрації і створення моделей. Використання необхідного програмного забезпечення і ресурсів у поєднанні з інтерактивною дошкою може поліпшити розуміння нових ідей, оскільки інтерактивна дошка допомагає вчителям висловлювати новий матеріал дуже живо і цікаво. Вона дозволяє представити інформацію за допомогою різних мультимедійних ресурсів, спростити пояснення схем, допомогти розібратися в складній проблемі, вивчити її максимально детально. На дошці можна легко змінювати інформацію або пересувати об'єкти, створюючи нові зв'язки. Вчитель може міркувати вголос, коментуючи свої дії, поступово залучаючи учнів і спонукаючи їх записувати ідеї на дошці, що забезпечує взаємодію учнів з новим матеріалом.

2. Активне залучення учнів. Інтерактивні дошки, використовуючи різноманітні динамічні ресурси і покращуючи мотивацію, роблять заняття цікавим і для вчителів, і для учнів. Робота з інтерактивною дошкою може допомогти вчителеві перевірити знання учнів, розвинути дискусію для прояснення матеріалу, що вивчається, що дозволяє учням краще зрозуміти матеріал. Управляючи обговоренням, вчитель може підштовхнути що вчаться до роботи в невеликих групах. Інтерактивна дошка стає центром уваги для всього класу.

3. Поліпшення темпу і перебігу заняття. Використання інтерактивної дошки може поліпшити планування, темп і перебіг уроку. Файли або сторінки можна підготувати заздалегідь і прив'язати їх до інших ресурсів, які будуть доступні на занятті. На інтерактивній дошці можна легко пересувати об'єкти і написи, додавати коментарі до текстів, малюнків і діаграм, виділяти ключові області і додавати кольори. До того ж тексти, малюнки або графіки можна приховати, а потім показати в ключові моменти уроку. Заздалегідь підготовлені тексти, таблиці, діаграми, картинки, музика, карти, тематичні CD-ROMи, а також додавання гіперпосилань до мультимедійних файлів і Інтернет-ресурсів зададуть заняттю бадьорий темп. Всі ресурси можна коментувати прямо на екрані, використовуючи інструмент Перо, і зберігати записи для майбутніх уроків. Все, що учні роблять на дошці можна зберегти і використовувати іншим разом. Сторінки можна розмістити збоку екрану, як ескізи, вчитель завжди має можливість повернутися до попереднього етапу уроку і повторити ключові моменти уроку. Файли попередніх уроків можна завжди відкрити для повторення пройденого матеріалу. Подібні методики привертають до активної участі в заняттях.

Програмне забезпечення для інтерактивних дощок дозволяє чітко структурувати заняття. Можливість зберігати уроки, доповнювати їх записами покращує спосіб подачі матеріалу. Завдяки різноманітності матеріалів, які можна використовувати на інтерактивній дошці учні набагато швидше схоплюють нові ідеї. Вони активно обговорюють нові теми і швидше запам'ятовують матеріал. Вчитель може по-різному класифікувати матеріал, використовуючи різні можливості дошки: переміщати об'єкти, працювати з кольором, - при цьому, привертаючи до процесу учнів, які потім можуть самостійно працювати в невеликих групах. Іноді можна знову звертати увагу учнів на дошку, щоб вони поділилися своїми думками і обговорили їх перед тим, як продовжити роботу. Але важливо розуміти, що цей ефективність роботи з дошкою багато в чому залежить від самого вчителя, від того, як він застосовує ті або інші її можливості.

Навчання за допомогою інтерактивної дошки набагато ефективніше за навчання тільки з комп'ютером і проектором, оскільки має ряд переваг:

 • забезпечення яснішої, ефективнішої і динамічнішої подачі матеріалу за рахунок використання веб-сайтів і інших ресурсів, можливості малювати і робити записи поверх будь-яких застосувань і веб-ресурсов, зберігати і роздруковувати зображення на дошці, включаючи будь-які записи, зроблені під час заняття, не витрачаючи при цьому багато часу;

 • розвиток мотивації ресурсів, що вчаться завдяки різноманітному увлекательному і динамічному використанню;

 • надання великих можливостей для участі в колективній роботі, розвитку особистих і соціальних навиків;

 • використання різних стилів навчання (вчитель може звертатися до всіляких ресурсів, пристосовуючись до певних потреб);

 • забезпечення хорошого темпу уроку;

 • надання можливості збереження використаних файлів в шкільній мережі для організації повторення вивченого матеріалу;

 • спрощення перевірки засвоєного матеріалу на основі збережених файлів;

 • забезпечення багатократного використання педагогами розроблених матеріалів, обміну матеріалами один з одним;

 • стимулювання професійного зростання педагогів, спонука їх на пошук нових підходів до навчання.

В центрі будь-якого освітнього процесу коштує учень, ведений вчителем до знань. І якщо школяр від мотиву «треба» прийде до мотиву «мені цікаво, я хочу це знати», то шлях цей буде радіснішим і пліднішим.

Уроки із застосуванням мультимедійних засобів навчання викликають у учнів інтерес, примушують працювати всіх. Використовування Мультимедіа на практичних заняттях перетворює їх на творчий процес, дозволяє здійснити принципи розвиваючого навчання, допомагає створювати умови успішності кожного учня на уроці, дає можливість забезпечити заняття динамічною наочністю, збільшити кількість тренувальних завдань, збільшити темп виконання робіт учнями, диференціації їхньої діяльності, наявність зворотнього зв’язку, об’єктивність контролю, підвищення мотивації навчання. Практика роботи показує, що найбільш ефективне використання комп'ютера на уроках математики:

  • при проведенні усного рахунку (можливість оперативно пред'являти завдання і коректувати результати їх виконання);

  • при вивченні нового матеріалу (ілюстрація різноманітними наочними засобами; мотивація введення нового поняття; моделювання);

  • при перевірці фронтальних самостійних робіт (швидкий контроль результатів);

  • при вирішенні завдань повчального характеру (виконання малюнків, складання плану роботи; відробіток певних навиків і умінь);

  • при організації дослідницької діяльності учнів;

  • при інтеграції предметів природно-математичного циклу.

Відзначу вигідні особливості роботи з комп'ютерною підтримкою на уроці:

 • учень стає суб'єктом навчання, бо програма вимагає від нього активного управління;

 • легко досягається рівнева диференціація навчання;

 • досягається оптимальний темп роботи учня, оскільки кожен учень виконує індивідуальне завдання, працюючи в своєму темпі;

 • скорочується час при виробленні технічних навиків учнів;

 • збільшується кількість тренувальних завдань;

 • відстежуються помилки, допущені учнем, і повторно відпрацьовується недостатньо засвоєний матеріал;

 • робота учня оцінюється відразу;

 • вчитель менше витрачає часу на перевірку робіт;

 • навчання можна забезпечити матеріалами з видалених баз даних, користуючись засобами телекомунікації;

 • при роботі з комп'ютером присутній елемент гри, так іноді бракуючий на уроках; і у більшості дітей підвищується мотивація навчальної діяльності.

Можна виділити наступні найбільш характерні інноваційні технології.

1. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ);

2. Особистісно – орієнтоване навчання;

3. Інформаційно - аналітичне забезпечення навчального процесу і управління якістю освіти школярів.

4. Моніторинг інтелектуального розвитку.

5. Виховні технології як провідний механізм формування сучасного учня.

6. Психолого - педагогічний супровід впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес школи.

Зупинимося докладніше на використанні інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на уроках математики.

Використання ІКТ на уроках математики можливо в наступних варіантах:

-повна заміна діяльності вчителя;

-часткова заміна фрагментарне;

-вибіркове використання додаткового матеріалу або використання тренинговых програм;

-використання діагностичних і контрольних матеріалів;

-виконання домашніх самостійних і творчих завдань;

-використання комп'ютера для обчислень, побудови графіків;

-використання програм, що імітують досліди і лабораторні роботи;

-використання ігрових і цікавих програм.

Використання на уроках математики ІКТ дозволяє розв′язати ряд завдань, одна з яких - активізація пізнавальної діяльності учнів. Ця проблема не нова. Але і сьогодні вона залишається вкрай актуальною. Працювати над активізацією пізнавальної діяльності – це означає формувати позитивне відношення школярів до навчальної діяльності, розвивати їх прагнення до більш глибшого пізнання предметів, що вивчаються. Допомогти вчителеві в розв′язанні цієї непростої задачі може поєднання традиційних методів навчання і сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. Проте слід розуміти, що комп'ютер - один з інструментів наший педагогічній діяльності, і як кожен інструмент, він вимагає відповідного йому застосування.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні різних предметів шкільного курсу неможливо без достатньої технічної бази, відповідного програмного забезпечення і підключення до мережі Інтернет. В даний час в наший школі є комп'ютерний клас, скарбничка CD-дисков з програмами по різних дисциплінах, які успішно використовуються на уроках, телефонне підключення до мережі Інтернет. Зібрана скарбничка презентацій, створених учителями і учнями гімназії.

Цілі використання ІКТ в наший діяльності наступні:

- розвиток творчих здібностей учнів, навичок дослідницької діяльності, уміння ухвалювати оптимальні рішення;

- розширення можливостей використання інформації;

- формування у школярів уміння працювати з інформацією, розвиток комунікативних здібностей;

- посилення мотивації навчання;

- активне залучення учнів в навчальний процес;

- можливість дати учням найбільш сприятливий для них об'єм навчального матеріалу;

- якісна зміна контролю за діяльністю учнів, можливість гнучкішого управління навчальним процесом;

- сприяння формуванню в учнів рефлексії своєї діяльності.

Практика роботи показує, що уроки, на яких використовуються ІКТ можна розділити на чотири групи:
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок 1 Тема: Використання електронних посібників, навчальних програм...
Навчальна мета: Познайомити учнів з основами роботи з комп’ютерними програмами для навчання та підготувати їх до подальшого використання...

Використання ікт на урок
Використання сучасних технологій на уроках художньої культури та образотворчого мистецтва

Використання інформаційних технологій в процесі навчання історії учнів 10-11 класів
Стаття висвітлює актуальні питання використання інформаційних технологій в процесі навчання історії учнів 10-11 класів. Пропонується...

Методичний супровід впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій
Відділом освіти за рахунок місцевих бюджетів придбано 16 мультимедійних навчальних комплексів та 1 інтерактивну дошку. Таким чином...

Методичні рекомендації щодо облаштування І використання
Методичні рекомендації щодо облаштування І використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх...

Каталог «засоби персоналізації інформаційних систем та контролю доступу» Київ 2012 вступ
Все більше галузей діяльності людини використовують інновації в інформаційних технологіях та практично жодна не обходиться без використання...

Інтерактивні методи навчання. Використання інформаційних технологій на уроках німецької мови
Використання інтерактивних методів та інноваційних технологій на уроках німецької мови

Урок №17
Тема. Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Поняття про права доступу до ресурсів....

Тема уроку
Дати уявлення про служби Інтернету. Сформувати поняття гіпертекстового документа, гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайта. Дати...

Використання аудіо-візуальних засобів у процесі навчання англійської мови
Розділ Теоретичні засади використання аудіо-візуальних засобів на уроках англійської мовиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка