Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Галицька гімназія Галицької районної ради Івано-Франківської області Науково – методичний супровід педагогічних інновацій та їх упровадження в практику вчителями Галицької гімназії

Галицька гімназія Галицької районної ради Івано-Франківської області Науково – методичний супровід педагогічних інновацій та їх упровадження в практику вчителями Галицької гімназії

Галицька гімназія

Галицької районної ради

Івано-Франківської області

Науково – методичний супровід

педагогічних інновацій та їх упровадження в практику

вчителями Галицької гімназії

2014 рік

Науково-методичний супровід педагогічних інновацій та їх упровадження в практику вчителями Галицької гімназії. З досвіду роботи заступника директора з НМР Галицької гімназії Єршової Тетяни Вікторівни: методичний посібник. Упорядн. Т.В.Єршова. - Галич: Самвидав,2014 - с.

Упорядник:

Тетяна Єршова,

заступник директора з НМР Галицької гімназії Галицької районної ради Івано-Франківської області

Рецензент:

Оксана Совин,

завідувач районного методичного центру відділу освіти Галицької районної державної адміністрації

У посібнику висвітлено науково-методичний супровід впровадження педагогічних інновацій вчителями Галицької гімназії в умовах нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, метою якого є професійне вдосконалення педагогів та підвищення резуль-тативності навчально-виховного процесу .

Посібник адресований заступникам директорів з навчаьно- виховної роботи.


Затверджено на засіданні ради РМЦ

Протокол № від 29.10.2014 року

ЗМІСТ

1.Вступ ……………..........................................................................................2-3

2. Науково - методичний супровід інноваційного процесу педагогів Галицької гімназії в умовах нового Державного стандарту базової і

повної загальної середньої освіти …………………………………………4-26

2.1. Вивчення інноваційного потенціалу особистості вчителя за допомогою комп’ютерного діагностичного комплексу «Персонал – Ψ»…………..10-21 2.2. Додаток 1. Використання інформаційно –комунікаційних

технологій на уроках математики у 5 класі .……….............................28-43 2.3. Додаток 2. Про використання компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу у Галицькій гімназії…….......................44-53

3. Відкриті уроки з використанням інноваційних технологій…………54-85

4. Список використаної літератури……………………………………...87
«Вважай нещасливим той день або ту годину, за яку ти не засвоїв нічого нового та нічого не додав до своєї освіти» Я.А.Коменський

Актуальність:Сьогодні держава покладає великі сподівання на тих, хто працює з дітьми, заклавши фундамент свого майбутнього, - навчити, виховати, всебічно розвинути, сформувати особистість, людину-творця, господаря своєї долі, громадянина-патріота. Серед актуальних завдань, затверджених новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, – формування у випускників шкіл мотивів для подальшого навчання, безперервної освіти протягом життя; прагнення до ефективної трудової діяльності, побудови кар’єри; здатності до соціальної адаптації в суспільстві, прояву активної життєвої позиції; налаштування на пошук сенсу життя через самоусвідомлення та самореалізацію, і, що на сьогодні є головним, – на успішність молодої людини в глобалізованому суспільстві. Зазначене обумовлює необхідність суттєвих змін у змісті шкільної освіти, формах і методах навчання і виховання.

Новизна нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти – впровадження компетентнісно спрямованої освіти. Реалізувати завдання, виголошені у стандартах, можна за умови, якщо навчально-виховний процес в гімназії буде «спрямовано на розвиток активності, самостійності, творчих можливостей кожного гімназиста, оскільки суспільство потребує особистостей, здатних свідомо діяти, приймати власні рішення, швидко адаптуватися до змін». Новий Державний стандарт визначає не лише вимоги до якості підготовки учня, а й вимоги до кадрових умов реалізації освітніх програм. На порядок денний серед основних завдань вийшли підготовка та становлення сучасного педагога, наділеного такими професійними компетентностями, що забезпечують високий рівень та результативність педагогічної діяльності.

Неперервність і варіативність освіти потребує діагностичної основи науково-методичної роботи методичних служб, врахування особливостей запровадження нових навчальних програм, підручників. Серед багатьох завдань пріоритетним вбачається посилення зорієнтованості на запити конкретних навчальних закладів і самих педагогічних працівників на оволодіння та втілення інновацій. Науково-методичне забезпечення інноваційної державної освітньої політики є основним призначенням сучасної методичної служби. З цієї позиції вона має виконувати не тільки традиційні функції (освітню, інформаційну, консультативну), а й нові (дослідницьку, проектувальну, експертну). Важливими в цьому контексті постають питання розвитку потреб вчителя щодо професійного вдосконалення, вибору доцільної організації моделі цього процесу.

Суть проблеми полягає в тому, що вчитель живе до тих пір, поки він вчиться. Але методичне навчання педагога має бути науково-організованим , системним, цілеспрямованим, тобто має сприяти його постійному особистісному і професійному розвитку.

Таким чином, моніторинг педагогічній діяльності сприяє вивченню потенціалу педагогів до організації та впровадження інноваційної діяльності. Будь-яка інноваційна діяльність потребує науково- методичного супроводу.

Поняття науково- методичного супроводу в педагогіці виникло завдяки процесам гуманізації освіти. Відповідно до словника С. І. Ожегова [8], супроводжувати – означає йти разом, поруч із ким-небудь або за ким-небудь. З точки зору психологів,основною метою супроводу є кероване створення умов для розвитку суб'єкта [5].

Процес супроводу ґрунтується на таких принципах:

– розвитку суб'єкта у ході розв’язання проблем;

– переведення суб'єкта в режим саморозвитку;

– визначальної ролі самостійної діяльності суб'єкта.

Вищеозначені принципи дають змогу розглядати науково – методичний супровід як складний процес взаємодії тих, хто супроводжує, і супроводжуваних як системну діяльність надання кваліфікованої допомоги суб'єктові, що веде до його розвитку.

Дослідження, присвячені супроводу професійного розвитку педагога (О.І.Казакова [5], М. Н. Певзнер [9], Б. З. Вульфов [1], Н. Г. Протасова

[10], В.Дивак [2] А. М. Єрмола [3], І. П. Жерносєк [4] та ін.), охоплюють

упровадження інновацій в освіту, систему безперервної освіти педагогів,

реалізацію методичних функцій.

Науково - методичний супровід інноваційного процесу педагогів Галицької гімназії в умовах нового Державного стандарту базової і

повної загальної середньої освіти

Метою даної роботи є:

 • Забезпечення високого рівня освітньої компетенції з орієнтацією на новий Державний стандарт базової та загальної середньої освіти.

 • Залучення всіх учасників освітнього процесу до творчого переосмислення педагогічної діяльності, впровадження інноваційних технологій, створення умови для професійного самовдосконалення педагогів з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу за умов переходу на новий Державний стандарт базової та загальної середньої освіти у парадигмі сучасного освітнього простору.

 • Формування діалогічного простору педагогічного процесу з метою розвитку педагогічної співпраці в системі «адміністратор-учитель-учні» та встановлення суб’єкт-суб’єктних відносин.

Позитивні тенденції:

 • Закладена мотиваційна готовність педагога до творчої інноваційної діяльності в нових умовах та до професійного саморозвитку.

Завдання:

 • запровадження нових Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти;

 • вивчення та впровадження досягнень педагогів-новаторів у практику роботи закладу;

 • стимулювання ініціативи й творчості педпрацівників, активізація їхньої науково-дослідницької, пошукової роботи;

 • удосконалення змісту, форм і методів роботи з педагогічними;

 • створення умов для підвищення рівня педагогічної освіти на діагностичній основі;

 • вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів;

 • організація та навчально - методичне забезпечення діяльності психологічної служби;

 • вивчення стану й результатів викладання предметів, аналіз організації навчально-виховної та методичної роботи в гімназії;

 • здійснення моніторингу рівня навчальних досягнень учнів;

 • організація науково-дослідницької роботи гімназистів;

 • проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня вихованості інтелектуального розвитку гімназистів;

 • діагностика та прогнозування результатів навчально-виховного процесу в гімназії;

 • виявлення та попередження недоліків, ускладнень, перевантажень у роботі педколективу;

 • формування бази даних педагогічного досвіду вчителів гімназії та їх інноваційної діяльності.


Цільова аудиторія вчителі-предметники (природничо-математичних дисциплін, іноземних мов, суспільно-гуманітарних дисциплін, класних керівників), психолог, педагог – організатор та адміністрація гімназії.

Очікувані результати:

виконання мети і завдань забезпечить підвищення професіоналізму, конкурентоздатності, творчої активності педагогічних працівників Галицької гімназії в контексті вимог Державного стандарту базової і загальної середньої освіти
Науково-методичний супровід впровадження педагогічних інновацій розглядається як науково обґрунтований спосіб взаємодії того, хто супроводжує (наставника, досвідченого фахівця, методиста, тренера, талановитого співробітника) і супроводжуваного (учитель, група вчителів), спрямований на безперервний розвиток учителя в професії, зумовлений кількісними та якісними, змістовними і структурними перетвореннями особистості вчителя, що сприяє вдосконаленню його природних задатків,поступовому професійному зростанню [6].

Основні завдання науково-методичного супроводу впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в Галицькій гімназії:

 • впровадження модернізованої науково-методичної системи роботи з педагогічними кадрами, підготовка вчителя до реалізації змісту нових Державних стандартів;

 • формування висококваліфікованого кадрового складу педагогічних працівників закладу;

 • поступове впровадження нових Державних стандартів, навчальних програм з усіх базових дисциплін та процедури щодо організації навчально-виховного процесу у 1(5)-х,2(6) класах;

 • надання правової, консультаційної, методичної, організаційної та іншої допомоги педагогічним працівникам з питань впровадження Державного стандарту;

 • створення системи проведення моніторингу стану реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

 • впровадження сучасних інформаційних та комунікаційних технологій з питань впровадження нового Державного стандарту.

Серед ключових заходів щодо впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в Галицькій гімназії варто зазначити належне науково-методичне забезпечення рівня професійної компетентності педагогічних працівників.

Крім організованого науково - методичного супроводу, для розвитку інноваційного процесу в діяльності педагогів, необхідно вивчення умов освітнього середовища, що є основою інноваційної діяльності. Освітнє середовище є визначальним аспектом у прояві творчого потенціалу педагогів через реалізацію інноваційних програм у системі професійної освіти.

Таким чином, науково - методичний супровід інноваційного процесу педагогів в умовах нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти має бути організований при дотриманні наступних аспектів:

 • вивчення інноваційного потенціалу особистості педагога;

 • аналіз умов освітнього середовища в Галицькій гімназії.


Вивчення інноваційного потенціалу особистості вчителя адміністрація Галицької гімназії здійснює за допомогою комп’ютерного діагностичного комплексу «Персонал – Ψ», який розроблений на основі методик психологічного тестування і являє собою засіб обстеження, виявлення і самодіагностики особистості та колективу. За результатами даного тестування ми визначаємо психологічний профіль людини, повну та коротку характеристику особистості та цілого колективу.

Метою даного тестування є визначення готовності педагогів до роботи , можливості професійного та особистісного росту, статусу та психологічної сумісності людей в колективі.

Діагностичний комплекс «Персонал – Ψ» дав змогу колективу Галицької гімназії вирішити наступні задачі:

 1. Створення бази даних педагогічного колективу.

 2. Відбір вчителів за соціальними та психологічними особливостями.

 3. Створення психологічного портрету особистості ( коротка характеристика, загальна характеристика за всіма методиками, графічне відображення результатів тестування за окремими або всіма завданнями).

 4. Результати соціально - психологічного розвитку колективу

 5. Визначення перспектив розвитку особистості та колективу в цілому( особистісні та групові проблеми,потенційні можливості, створення алгоритму вирішення проблем через потенційні можливості особистості та колективу).

Основними результатами при комп’ютерній обробці інформації в комплексі передбачено кількісно-якісний аналіз особистості і колективу за певними соціально - психологічними напрямами, що дало змогу адміністрації гімназії скласти портрет колективу в цілому, спрогнозувати формування і розвиток ділових та міжособистісних стосунків у колективі .

Упровадження нових Державних стандартів розраховано на тривалий термін – десять років, тому педагогічний колектив Галицької гімназії з 2012-2013 навчального року розпочав роботу з підготовки до впровадження нових Державних стандартів базової та загальної середньої освіти. Кожен навчальний рік розпочинається в нашому закладі з обговорення основних документів, рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, розробляється робочий план щодо реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти .

Керуючись основними документами про організацію та проведення науково - методичної роботи з педкадрами: Законом України «Про освіту», державною національною програмою «Освіта», «Рекомендаціями щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах району», «Комплексною програмою розвитку гімназії до 2020 року» педагогічний колектив Галицької гімназії вже третій рік працює над науково-методичною проблемою на 2012 - 2017 роки: «Розвиток креативності всіх учасників педагогічної співпраці, який сприяє творчій самореалізації, отриманню нового продукту інтелектуальної діяльності», провідною ідеєю якої є створення мотиваційного поля успішного навчання та виховання, спрямованого на плекання компетентної, конкурентноздатної особистості, яка вміє творчо вирішувати реальні життєві проблеми, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни, має життєві та життєтворчі знання.

Головною метою науково-методичної роботи гімназії є не лише надання реальної дієвої допомоги педагогічним кадрам у розвитку професійної майстерності, але й активізація творчого потенціалу кожного вчителя.

Пріоритетними завданнями науково-методичної роботи Галицької гімназії як структурної ланки системи післядипломної освіти є:

 • модернізація форм, змісту і методів підготовки та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у міжкурсовий період, підготовка їх до роботи в сучасних умовах;

 • здійснення постійного моніторингу показників роботи педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо удосконалення їхньої діяльності;

 • здійснення моніторингу якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів;

 • вивчення, узагальнення, пропаганда та впровадження педагогічного досвіду, наукових ідей, нових педагогічних технологій та методик;

 • залучення вчителів до інноваційної діяльності (дослідницька, експериментальна діяльність, апробація навчальної літератури тощо), створення баз даних;

 • оптимізація системи підготовки вчителів до своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді;

 • інформаційно-видавнича діяльність.

Головним завданням науково – методичної ради гімназії є діагностика рівня готовності адміністрації гімназії, вчителів до впровадження Нових державних стандартів та забезпечення зростання кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів, які мають стати рушійною силою у формуванні інтелектуального та культурного потенціалу держави в умовах впровадження Державного стандарту.

В процесі роботи адміністрація гімназії зіткнулась з деякими труднощами. Для подолання цих труднощів в закладі діє творча група «Учительська ватра», яка спрямувує свою роботу на:

 • допомогу вчителю у реалізації актуальних завдань розвитку освіти;

 • активізацію творчого потенціалу вчителя з метою удосконалення і підвищення його професійної компетентності;

 • моделювання, апробацію, впровадження інноваційних технологій навчання і виховання, ППД;

 • удосконалення методики застосування наочних посібників, технічних засобів навчання, дидактичних матеріалів;

 • розвиток традиційних і пошук нових високоефективних форм і методів навчально-виховного процесу;

 • розвиток у педагогів здібностей до пошуку шляхів вирішення реальних освітянських завдань, розв’язання педагогічних ситуацій.

Основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками гімназії є: педагогічна рада, наради при директорі, методичні об’єднання вчителів – предметників та класних керівників,творча група «Вчительська ватра», інструктивно-методичні наради, фестивалі уроків – презентацій, науково-практичні семінари та конференції, методичні декади, педагогічні читання, виставки педагогічних досягнень вчителів, самоосвіта тощо. Причому, в індивідуальній роботі з вчителями домінують співбесіди з питань організації науково – методичної роботи, оформлення учительських портфоліо, підготовка інформації до фахових видань, робота над методичними розробками.

Оскільки новим Державним стандартом передбачено посилення значної уваги інформаційно-комунікаційним технологіям, під час проведення методичних декад вчителі гімназії демонструють уроки з використанням ІКТ як засіб професійної мобільності та конкурентоспроможності в нових соціокультурних умовах. Звичайно залишається гострим питання належного комп’ютерного забезпечення , особливо у зв’язку із запровадженням предмета «Сходинки до інформатики». Вчитель математики Т.Єршова стала учасником науково – практичної конференції «Від адаптації до успіху», яка проходила в м. Івано-Франківськ і була присвячена впровадженню нового Державного стандарту в 5 класах. (доповідь додаток 1 )

У гімназії працює творчий педагогічний колектив, готовий до упровадження нового Держстандарту. Члени педагогічного колективу активні учасники різноманітних конкурсів педмайстерності: «Учитель року», районної педагогічної виставки творчості та інновацій, Всеукраїнського конкурсу «Творчий вчитель – обдарований учень», районного творчого звіту «Педагогічний вернісаж». На базі Галицької гімназії працюють майстер класи з української мови «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови » (кер. вчитель вищої категорії, вчитель – методист Л.Фрейнак), з математики «Використання ІКТ на уроках математики» (кер. вчитель вищої категорії, старший вчитель Т.Єршова);з образотворчого мистецтва« Інтерактивний розвиток фантазії учнів шляхом вивчення художніх технік»(керівник вчитель вищої категорії, старший вчитель С.Михашула). Крім того Галицька гімназія є опорним закладом з образотворчого мистецтва та світової літератури.

Ряд вчителів О.Данів (вчителів німецької мови); Л.Фрейнак (заступників директорів з НВР); О.Обливаний (вчителів географії та економіки), С.Михашула (вчителів образотворчого мистецтва), В.Тихонь (директорів закладів нового типу) є членами авторських майстерень, які працюють над розробкою нових програм з втілення НДС (доповідь додаток 2); є членами журі з перевірки робіт Всеукраїнських учнівських олімпіад : ІІ етапу – Л.Фрейнак, О.Обливаний, О.Крет,Т.Єршова, І.Бекіш, І.Цегельська, О.Данів,Л.Цідило;ІІІ етапу – Л.Фрейнак, Л.Цідило; членами районних творчих груп: О.Крет, Г.Урицька, Л.Фрейнак.

В Галицькій гімназії працює 5 методичних об’єднань, завдання яких спрямовані на систему роботи з педагогічними кадрами з впровадження нового Державного стандарту базової та загальної середньої освіти, навчальних планів та програм, інноваційних проектів , формування нової генерації вчителів, які стануть новаторами побудови гуманної, креативної освіти. Тому на перших засіданнях МО розглядаються рекомендації про особливості вивчення навчальних дисциплін у 5-их та 6-их класах в умовах впровадження НДС , обговорюються питання «Впровадження технологій розвитку інноваційної особистості в навчально – виховний процес».

На початку навчального року та протягом вересня проводиться спільна робота адміністрації, психолога, медсестри, педагогів, батьків щодо створення умов для успішної адаптації п’ятикласників в умовах гімназії. Результатом цієї роботи є педконсиліум, батьківські збори, розроблені рекомендації для вчителів, батьків. Розпочав свою роботу консультпункт для батьків, учнів, вчителів.

Вчителі Галицької гімназії широко використовують інноваційні технологій на уроках:

 • Метод проектів використовують вчителі іноземних мов (Л.Цідило, М.Волошин, І.Цегельська. О.Данів, М.Непийвода) при проведенні семінарів, методичних декад, тижнях іноземних мов, а також на уроках образотворчого мистецтва (вчитель Михашула С.І.) – проект «Кольорова радість», який був представлений на VI Всеукраїнському форумі благодійних проектів «Добро починається з тебе» і нагороджений дипломом лауреата.

 • ІКТ- використовують вчителі математики (Т.Єршова,Н.Фурта) та вчитель інформатики (В.Горбачов). На уроках використовуються електронні посібники, програми для побудови графіків, тестові генератори, презентації.

 • Особистісно –зорієнтоване навчання, проблемно- пошуковий метод використовують вчителі світової літератури ( Урицька Г.М) та української мови та літератури (Л.Фрейнак, Л.Гева, І.Фрейнак, І.Андреїв).

Всі вчителі гімназії використовують інтерактивні технології навчання, які дають можливість створити нові умови для розвитку компетентної, творчої особливості. Серед форм роботи переважаютьСтрадиційні і нетрадиційні форми, самостійні роботи, уроки-семінари , ділові ігри, конференції, подорожі і т.д. (додаток 3).

На кожному етапі уроку використовуються «Мікрофон», «Закінчи речення», «Рефлексія». Вчителі хімії (Т.Мазорчук) та географії (О.Обливаний) часто використовують роботу в парах та групах, взаємообмін. Вчитель біології З.Івасишин використовує «Карусель», «Ажурну пилку», «Два по два» , метод «Прес».

За участю членів науково – методичної ради розробляються методичні рекомендації з нової науково-методичної проблеми

" Розвиток креативності всіх учасників педагогічної співпраці, який сприяє творчій самореалізації, отриманню нового продукту інтелектуальної діяльності».

1. Формувати позитивну мотивацію педагогів до реалізації нової мети навчання та виховання – розвитку інноваційної особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації у нових соціальних умовах незалежної України.

2. Використовувати передовий педагогічний досвід учителів району та області в своїй практиці.

3. Створювати на кожному уроці ситуацію успіху,заохочувати учнів до творчості , активності, ініціативи,пошуку.

4. Впроваджувати інноваційні та комп’ютерні технології в практичну діяльність.

5. Практикувати випереджувальні завдання проблемного характеру для застосування їх у проектній та пошуковій роботі .

6. Розробляти навчальні , дидактичні матеріали для підготовки учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних дисциплін.

7. Популяризувати серед педагогів гімназії різноманітні методики для виявлення обдарованої молоді та форм роботи з нею.

З’явились нові стандарти, нові підручники, нові програми, а тому нові цілі і завдання. Тому передбачається складна, творча робота на засадах нових Державних стандартів. Весь педагогічний колектив Галицької гімназії має сконцентрувати зусилля щодо розв’язання ключового завдання – ефективного впровадження інновацій, пов’язаних із концептуальними основами нових Державних стандартів, а для цього у нас створені всі належні умови.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Вульфов Б. З. Педагогическое сопровождение: явление и процесс /

Б.З. Вульфов // Мир образования – образование в мире. – 2006. – № 2 (22). – С.43-53.

2. Дивак В. Методична робота – складова післядипломної педагогічної

освіти / В. Дивак // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 1. – С. 13-14.

3. Єрмола А. М. Технологія організації науково-методичної роботи з

педагогічними кадрами : науково-методичний посібник / А. М. Єрмола,

О.М.Васильченко. – Харків : Курсор, 2006. – 512 с.

4. Жерносєк І. П. Науково-методична робота в загальноосвітній школі :

навч.-метод. посібник / І. П. Жерносєк; Ін-т змісту і методів навчання; Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 1998. – 158 с.

5. Казакова Е. И. Теоретические основы развития общеобразовательной

школы (системно-ориентационный подход) / Е. И. Казакова // Педагогика. –2004. – № 9. – С. 56-58.

6. Кирдянкина C. B. Управление профессиональным ростом педагогов в

условиях модернизации образования / C. B. Кирдянкина // Сборник статей

Общероссийской научно-практической конференции. – Иркутск : Иркут. гос. ун-та, 2010. – Вып. 11. – С. 105-114.

7. Компетентностный подход в педагогическом образовании :

коллективная монография / под ред. В. А. Козырева и Н. Ф. Радионовой. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. – 392 с.

8. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю.

Шведова; РАН; Ин-т рус. языка им. В. В. Виноградова. – М. : Азбуковник, 1997. – 944 с.

9. Певзнер М. Н. Развитие креативности в педагогической среде и

создание условий для адресного научно-методического сопровождения

педагогов в системе ПКРО / М. Н. Певзнер, Е. Е. Шестернинов // Завуч. – 2004. – № 5. – С. 11-18.

10. Протасова Н. Г. Післядипломна освіта педагогів: зміст, структура,

тенденції розвитку / Н. Г. Протасова. – К. : ДАККО, 1998. – 176 с. : іл.

11. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти./Постанова кабінету міністрів України від 23.11.2011р №1392/.-Київ


поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи науково методичної ради Галицької гімназії
...

Відділ освіти Маловисківської районної державної адміністрації Акт...
«Про державну атестацію Маловисківської гімназії Маловисківської районної ради Кіровоградської області» та Робочої програми державної...

Протокол самоаналізу організації функціонування Вовчанської гімназії...
«Про організацію та проведення самоаналізу організації функціонування Вовчанської гімназії №1 Вовчанської районної ради Харківської...

Технології креативної освіти як складова створення інноваційного...
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області

Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного...
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області

Презентація маловисківської гімназії маловисківської районної ради...
Традиції – це цілий комплекс заходів, що дозволяє розкрити неповторну індивідуальність кожної дитини; це моральні засади колективу...

Робочий навчальний план Ірпінського навчально-виховного об’єднання...
ДСанПіН 5 008-01, угоди «Про науково-методичне співробітництво між Інститутом Педагогіки напн україни (лабораторії педагогічних інновацій)та...

Комунальна науково-методична установа «П’ятихатський районний методичний...
Комунальна науково-методична установа «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради

Господи! Ти, хто вчив нас, прости, що я вчу, що ношу звання вчителя,...
...

На уроках інформатики
Департамент освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністраціїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка