Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

ВИСНОВКИ - Курсова робота на тему: «Характеристика видатків на промисловість та енергетику державного бюджету України»

Курсова робота на тему: «Характеристика видатків на промисловість та енергетику державного бюджету України»

Сторінка8/8
1   2   3   4   5   6   7   8

ВИСНОВКИ


Видатки місцевих бюджетів – це вагомий чинник соціально-економічного розвитку. В сучасних умовах вони виступають ключовим джерелом забезпечення життєвих потреб громадян. Саме від ефективного використання видатків місцевих бюджетів залежить соціально-економічний розвиток регіону та країни в цілому.

Дані, проведеного нами дослідження свідчать про те, що на сьогоднішній день немає єдиного підходу до визначення поняття «видатки місцевих бюджетів». На основі існуючих підходів було визначено, що під видатками місцевих бюджетів варто розуміти економічні відносини, які пов’язані з розподілом і використанням коштів основного централізованого фонду держави, що перебувають у розпорядженні органів державної влади, державного управління та місцевого самоврядування.

Визначення сутності та ролі видатків місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку суспільства обумовлює необхідність їх класифікації, за допомогою якої згруповані елементи можуть надати інформацію про рух бюджетних коштів. При дослідженні класифікації видатків місцевого бюджету, було виявлено, що відсутній єдиний підхід до їх класифікації.

Однак, на нашу думку, найбільш науково обґрунтованим та важливим є розподіл видатків, відповідно Бюджетного Кодексу, який розрізняє видатки за економічною, функціональною, відомчою та програмно-цільовою класифікацією. У розрізі кожної з них можливий поділ видатків за механізмом організації міжбюджетних відносин: на видатки, що враховуються при визначенні обсягу трансфертів та видатки, що не враховуються при визначенні обсягу трансфертів.

Проаналізувати видатки місцевих бюджетів ми вирішили на прикладі Волинського обласного бюджету.

У 2014 році в Волинській області спостерігається позитивна динаміка розвитку галузей економіки, соціальної та гуманітарної сфер області; відсутність зниження рівня життя населення; забезпечення подальшого сталого розвитку території.

Нами було проаналізовано видатки Волинського обласного бюджету за функціональною та програмно-цільовою класифікацією. Аналіз видатків за функціональною класифікацією показав, що обласний бюджет Волинської області має яскраво виражену соціальну спрямованість: у 2014 р. більше 90% видатків було направлено на розвиток освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, культури та мистецтва. Надання життєвим потребам суспільства першочергового значення є беззаперечно позитивним фактом, однак зменшення частки видатків на розвиток економічної діяльності в загальній структурі видатків бюджету може негативно відобразитися на соціально-економічному розвитку регіону.

Аналіз видатків за програмно-цільовим методом підтверджує соціальну

спрямованість видатків обласного бюджету Волинської області. Сума коштів, яка виділялася на фінансування цільових програм поступово зростала, починаючи з 2012 р. до 2014 р. включно, що, на нашу думку, є наслідком існування великої кількості програм.

Проаналізувавши видаткову частину обласного бюджету Волинської області, ми визначили, що з метою удосконалення її формування варто проводити оцінку ефективності бюджету та робити оцінку планових обґрунтувань видатків, показників фінансової продуктивності та соціальної та економічної ефективності місцевих бюджетів.

Оскільки видатки Волинського обласного бюджету мають соціальне спрямування, підтвердженням чого є проведений нами аналіз видатків даного місцевого бюджету за функціональною та програмно-цільовою класифікацією, і важлива роль відводиться саме видаткам на охорону здоров’я, ми радимо вдосконалити формулу розрахунку обсягів видатків на охорону здоров’я. А саме, пропонуємо, розраховувати коригуючий екологічний чинник для кожної області і враховувати його при обчисленні обсягу видатків на охорону здоров’я. Вихідною умовою цього обґрунтування є той факт, що згідно з дослідженнями ВООЗ, у загальній структурі чинників, які впливають на стан здоров’я людини, близько 20% займає навколишнє середовище.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


  1. Бюджетний кодекс України. Затверджено 8 липня 2010 року N 2456-VI – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

  2. Закон України “Про бюджетну систему України” // Відомості ВРУ. – 2002. –№26.

  3. Закон України “Про Державний бюджет України на 2001 р.” // Відомості ВРУ. –№3. –2001.

  4. Беновська Л. Я. Проблеми фінансування видатків місцевих бюджетів у контексті бюджетно-податкової децентралізації [Текст] / Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. - 2015. - № 1. - С. 87-95

  5. Булавинець Вікторія. Удосконалення методики планування та прогнозування видатків місцевих бюджетів соціального призначення [Текст] / Вікторія Булавинець // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2014. - № 2. - С. 93-103

  6. Булгакова С. Фактори впливу на обсяг та структуру бюджетних видатків [Текст] / С. Булгакова, І. Микитюк // Казна України. - 2012. - № 3. - С. 6-10

  7. Возняк Г. В. Видатки місцевих бюджетів на охорону здоров'я: оцінка ефективності [Текст] / Г. В. Возняк // Фінанси України. - 2014. - № 4. - С. 94-107

  8. Волинець Р. Безпосередній об’єкт нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210 КК України) [Текст] / Р. Волинець // Вісник Київського національного університету ім.Т.Шевченка / відп. ред. І.С.Гриценко. - К.: КНУ, 2011. - Вип. 86: Юридичні науки. - С. 98-100.

  9. Волохова І. С. Проблеми розподілу видаткових повноважень між рівнями влади в Україні [Текст] / І. С. Волохова // Економіка України. - 2013. - № 8. - С. 55-63

  10. Демянишин В. Проблеми сутності та складу видатків місцевих бюджетів / В. Дем"янишин, А. Тулюлюк // Світ фінансів. - 2008. - № 3. - С. 135 - 144

  11. Дехтяр Н. Методологічні аспекти встановлення взаємозв'язку державних видатків та економічного розвитку: вітчизняний і зарубіжний досвід [Текст] / Н. Дехтяр, О. Дейнека // Вісник Національного банку України. - 2014. - № 3. - С. 43-48

  12. Дмитренко Г. В. Шляхи удосконалення бюджетних видатків на пріоритетні напрями розвитку міста [] / Г. В. Дмитренко, А. П. Федорук // Економіка та держава. - 2012. - № 1. - С. 102-104

  13. Затонацька Т. Г. Бюджетні видатки на розвиток людського капіталу / Т. Г. Затонацька // Фінанси України. - 2008. - № 10. - С. 53-60

  14. Захожай К. В. Факторний аналіз динаміки видатків Держбюджету України протягом 2002-2011 років [Текст] / К. В. Захожай // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 2. - С. 256-263

  15. Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету [Текст]: затверджено наказом Міністерства фінансів України від 12.03.12 р. № 333 // Все про бухгалтерський облік. - 2012. - № 89 (26 верес.). - С. 23-38

  16. Кириленко О. П. Бюджетні видатки на розвиток інфраструктури держави: теоретичне обґрунтування, вітчизняний досвід / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк // Фінанси України. - 2008. - № 7. - С. 3-16

  17. Колосова В. П. Планування видатків державного бюджету для реалізації інвестиційних програм, що кредитуються міжнародними інституціями [Текст] / В. П. Колосова // Фінанси України. - 2015. - № 2. - С. 27-38.

  18. Кохан Ірина. Бюджетне фінансування як інструмент реалізації стратегії соціально-економічного розвитку держави [Текст] / Ірина В. Кохан // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 9. - С. 176-181

  19. Лазебна Наталія. Реалізація державною казначейською службою контрольних повноважень у сфері бюджетного законодавства в частині виконання державного бюджету за видатками [Текст] / Н. Лазебна // Казна України. - 2012. - № 3. - С. 23-26

  20. Легкоступ І. І. Теоретичні та практичні аспекти видатків місцевих бюджетів України в сучасних умовах / І. І. Легкоступ // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 2. - С. 22-26

  21. Лістрова С. Здійснення видатків із бюджету: особливості та обмеження [Текст] / С. Лістрова // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - № 29. - С. 53-55

  22. Лободіна Зоряна. Бюджетне фінансування соціального захисту в Україні [Текст] / Зоряна Лободіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2014. - № 3. - С. 7-19

  23. Лободіна З. Фінансування видатків місцевих бюджетів: стан і проблеми здійснення [Текст] / З. Лободіна // Галицький економічний вісник. - 2011. - № 2. - С. 123-130

  24. Михайленко І. В. Формування видатків місцевих бюджетів: науково-аналітичний аспект / І. В. Михайленко // Управління сучасним містом. - 2009. - N 1/12. - С. 281-287

  25. Набока Т. С. Оптимізація структури видаткової частини бюджету [Текст] / Т. С. Набока // Економіка України. - 2014. - № 1. - С. 51–62

  26. Нікітан Н. О. Законодавчі та методологічні основи класифікації видатків бюджету [Текст] / Н. О. Нікітан // Агросвіт. - 2012. - №18. - С. 54-58

  27. Нікуліна Т.О. Проблеми та шляхи удосконалення діяльності органів Державного казначейства України / Т.О. Нікуліна // Економікс. – 2010. – № 9. – С. 3-5.

  28. Огінська А. Ю. Роль видатків бюджета на соціальний захист у реалізації соціальної політики держави [Текст] / А. Ю. Огінська // Наука й економіка. - Хмельницький, 2014. - Вип. 2(34). - С. 11-16

  29. Огонь Ц. Г. Бюджет: взаємозалежність зобов'язань і фінансових можливостей держави [Текст] / Ц. Г. Огонь // Фінанси України. - 2014. - № 2. - С. 7-18

  30. Осецький В. Л. Державні видатки в реалізації бюджетної стратегії соціально-економічного розвитку України [Текст] / В. Л. Осецький // Фінанси України. - 2012. - № 12. - С. 103-111

  31. Пилипів Надія. Нові підходи до питання фінансування бюджетних установ [Текст] / Н. Пилипів, Ю. Гусак // Розвиток національної економіки : методологія та практика. - Т., 2014. - С. 190-191

  32. Плескач Валентина. Перспективне прогнозування видатків бюджету в Україні [Текст] / Валентина Плескач // Банківська справа. - 2013. - № 4. - С. 28-44

  33. Радіонов Ю. Д. Прогнозування і планування як інструмент ефективного управління та використання бюджетних коштів [Текст] / Ю. Д. Радіонов // Економіка України. - 2014. - № 4. - С. 40-54.

  34. Рожко Олександр. Бюджетні інвестиції та ефективність бюджетних програм [Текст] / О. Рожко // Світ фінансів. - 2013. - № 4. - С. 80-88

  35. Самаєва Юлія. Біля бюджетного провалу [Текст] / Ю. Самаєва // Дзеркало тижня. - 2014. - № 44 (22-28 листоп.). - С. 7

  36. Сафонова Л. Д. Теоретичні засади управління видатками бюджету [Текст] / Л. д. Сафонова, Т. С. Нєвєшкіна // Фінанси України. - 2011. - № 3. - С. 100-110

  37. Сидор І. Вітчизняні реалії бюджетного фінансування промисловості, енергетики і будівництва: проблемні аспекти та шляхи їх вирішення [Текст] / І. Сидор // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2010. - N 4. - С. 64-71

  38. Солдатенко О. Категорія "видатки" за законодавством України та країн Центральної Європи / О. Солдатенко // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 1. - С. 45-47

  39. Стоян В. Видатки місцевих бюджетів. Проблемні питання обслуговування [Текст] / В. Стоян, В. Савчин // Казна України. - 2011. - № 4. - С. 24-27

  40. Федчук С. Деякі питання фінансування бюджетних видатків, його ознаки та форми в сучасних умовах / С. Федчук // Право України. - 2010. - № 8. - С. 123-128

  41. Циганов С. А. Еволюція концептуальних підходів щодо ролі видатків бюджету в розвитку економіки [Текст] / С. А. Циганов, Т. В. Табакова // Фінанси України. - 2013. - № 12. - С. 89-99.

  42. Шевчук Н. Ю. Структура видатків місцевих бюджетів України та особливості їх побудови / Н. Ю. Шевчук // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 5. - С. 202 – 207

  43. Ярова Г. Здійснення видатків бюджетних установ на капітальне будівництво / Г. Ярова // Казна України. - 2010. - № 1. - С. 18 - 19

  44. Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації // Режим доступу: http://www.finance.voladm.gov.ua/articles/id-356/

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Письмовий звіт про хід виконання бюджету міста Києва за І квартал...
У загальному обсязі надходжень трансферти з державного бюджету (субвенції та дотації) становили 2 105 629,2 тис грн, їх питома вага...

Міністерство освіти І науки україни
Про затвердження переліку підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що можуть друкуватися за кошти...

Курсова робота на тему: «Фінансова санація та банкрутство підприємств»
Як він має вчинити, щоб у рамках закону захистити свої права та інтереси? Закон про банкрутство встановлює спеціальну судову процедуру,...

Надходжень до бюджету повинно забезпечити необхідне коло користувачів...
Оперативний облік платежів до бюджету та складання звітності здійснюється працівниками підрозділу обліку та звітності органу дпс...

I-iii ступенів
Бродяна Н. Л. Використання комп’ютерних технологій при вивченні математики: Курсова робота – Благодатне, Амвросіївський район

Курсова робота
Необхідність докорінної зміни освітньої парадигми на етапі переходу до постіндустріального суспільства, економіка якого базуватиметься...

0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» Напрям підготовки
Галузь знань: 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»

Курсова робота має чітку структуру. Вона складається зі вступу, двох...
«Опрацювання вставних І вставлених конструкцій у шкільному курсі української мови»

Дипломна робота на тему: «позакласна робота з математики як засіб...
Червоний день «Любов до науки» Святкова лінійка – відкриття тижня математики Математика у … сірниковій коробці(5 та 6класи) Усний...

Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І...
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка