Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

Сторінка1/2
  1   2
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


РОЗДОБУДЬКО Валерій Васильович


УДК 656.064:004


ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ У АВТОТРАНСПОРТНОМУ ВИРОБНИЦТВІ З ЗАСТОСУВАННЯМ ПЕОМ


Спеціальність 08.06.04-Бухгалтерський облік, аналіз і аудит
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

КИЇВ – 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Київському національному торговельно-економічному університеті Міністерства освіти і науки України на кафедрі фінансового аналізу і контролю
Науковий доктор економічних наук, професор,

керівник: Заслужений діяч науки і техніки України,

Білуха Микола Тимофійович,

Київський національний торговельно-економічний

університет, професор кафедри фінансового аналізу і

контролю
Офіційні доктор економічних наук, професор,

опоненти: Осадчий Юрій Іванович,

Міжгалузевий інститут управління МОН України,

завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
кандидат економічних наук, професор,

Добровський Василь Миколайович,

Київський національний економічний університет,

професор кафедри бухгалтерського обліку у

підприємницькій діяльності
Провідна Національний аграрний університет Кабінету Міністрів

установа: України, кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Захист відбудеться “07” квітня 2006 р. о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, ауд. А 227.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19.
Автореферат розісланий “02” березня 2006 року.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Н. І. Морозова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Розвиток ринкової економіки в Україні залежить від позитивних змін в усіх галузях національної економіки, тому для економіки України стратегічно важливим є створення потужної автотранспортної системи. Це пов’язано з тим, що розвиток усіх сфер господарювання в умовах ринкових відносин прямо залежить від раціональної роботи автомобільного транспорту з перевезень вантажів та пасажирів. Чітка робота транспортних засобів пов’язана із використанням матеріально-технічних ресурсів необхідних для виконання транспортного процесу, раціональне використання яких потребує добре налагодженої системи обліку та контролю. Через припущені недоліки у цій системі ресурсомісткість транспортних перевезень в Україні значно перевищує світові стандарти і інвестиційна привабливість галузі залишається досить низькою. За цих умов, наукові дослідження, що сприяють прискореному розвитку автотранспортних підприємств, є одними з пріоритетних, і тому об'єктом дисертаційного дослідження обрано автотранспортну галузь України.

Основною гіпотезою дослідження за обраною темою є припущення, що використання та зберігання матеріально-технічних ресурсів на автотранспортних підприємствах має значні недоліки. Причинами яких є недосконалість обліку та контролю ресурсних потоків, а також недостатність оперативної інформації у різних ланках управління та відсутність дієвих засобів впливу на процеси формування та витрачання матеріально-технічних ресурсів.

У дослідженнях питань теорії та методології обліку і контролю використання матеріально-технічних ресурсів вагомий внесок зробили вітчизняні та зарубіжні науковці: М.Т. Білуха, І.О. Бланк, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, А.М. Герасимович, З.В. Гуцайлюк, В.П. Дудко, В.П. Завгородній, Г.Г. Кирейцев, М.В. Кужельний, В.Г. Линник, А.А. Мазаракі, Є.В. Мних, В.В. Мова, Л.В. Нападовська, В.О. Озеран, Ю.І. Осадчий, М.С. Пушкар, В.С. Рудницький, В.К. Савчук, В.В. Сопко, Б.Ф. Усач, В.О. Шевчук, А.Д. Шеремет та інші.

Нові економічні відносини, що склалися у суспільстві з ринковою економікою в умовах енергетичної кризи, потребують подальшого розвитку економічної науки, зокрема обліку й контролю використання матеріально-технічних ресурсів автомобільного транспорту з урахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку.

Усе це обумовлює вибір теми дисертаційного дослідження та її актуальність для національної економіки України.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами визначається Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та державною програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.98р. № 1706. Тема дисертації є складовою науково-дослідної роботи кафедри фінансового аналізу та контролю Київського національного торговельно-економічного університету “Фінансовий контроль в системі державного регулювання розподілу і використання бюджетних ресурсів” № 0105U0007662201020, адаптованої до галузі автомобільного транспорту.

Мета і завдання дослідження полягають у розробці рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення обліку та контролю операцій з матеріально-технічними ресурсами на базі ПЕОМ, відповідно до міжнародних і національних стандартів обліку для більш ефективного та раціонального використання ресурсів і забезпечення роботи системи автомобільного транспорту України.

Відповідно до цільової спрямованості дисертаційної роботи на дослідження поставлені такі завдання:

 визначити тенденції розвитку автотранспортної галузі на перспективу та напрями удосконалення методології обліку і контролю в управлінні виробництвом автотранспортних послуг в умовах ринкових відносин;

 дослідити стан обліку та контролю операцій з матеріально-технічними ресурсами, виявити недоліки, встановити їх причини та розробити пропозиції щодо поліпшення обліку та контролю використання ресурсів у автомобільному транспорті;

 вивчити класифікацію матеріально-технічних ресурсів із метою спрямування обліку та контролю на щоденне оперативне управління формуванням і витрачанням їх за місцями витрат та центрами відповідальності;

 дослідити методологію обліку матеріально-технічних ресурсів щодо відповідності її вимогам ефективного управління витратами з використанням комп'ютерної мережі АРМ автотранспортного підприємства;

 визначити організаційно-методологічні концепції обліку та контролю в інформаційному забезпеченні прогнозування і попередження непродуктивних витрат при наданні автотранспортних послуг;

 дослідити з метою удосконалення методологію оперативно-технічного контролю на автотранспортних підприємствах із застосуванням комп'ютерних технологій.

Об’єктом дослідження є підприємства автомобільного транспорту різних форм власності, основним видом діяльності яких є перевезення вантажів і пасажирів та використання на них матеріально-технічних ресурсів.

Предметом дисертаційного дослідження обрано організацію і методологію обліку та контролю операцій з матеріально-технічними ресурсами, як складової частини інформаційної системи управління матеріальними запасами та їх використання у діяльності автотранспортних підприємств.

Методи дослідження включають загальнонаукові та емпіричні прийоми економічної науки. У процесі дослідження стану обліку та контролю за матеріально-технічними ресурсами на автотранспортних підприємствах використовувались такі методи, як порівняння (для визначення спільних рис і відмінностей у показниках формування та використання матеріально-технічних ресурсів), аналіз (для дослідження змін у показниках діяльності автотранспортних підприємств, виявлення відхилень), конкретизація методології визначення рівня витрачання та формування матеріально-технічних ресурсів. Застосовувались під час дослідження обліку та контролю матеріально-технічних ресурсів також емпіричні прийоми, до яких належать органолептичні, розрахунково-аналітичні, а також прийоми документалістики, інформатики та синтезування.

Обробка кількісної інформації, яка отримана в процесі дослідження, апробація розроблених наукових рекомендацій та економіко-математичне моделювання здійснювалися за допомогою ПЕОМ із використанням пакетів Microsoft Excel, Парус, 1С: Підприємство 7.7.

Інформаційною базою дослідження є законодавство, нормативні акти з питань підприємницької діяльності, обліку та контролю діяльності автотранспортних підприємств, наукові праці та публікації у періодичних виданнях вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів і практиків за напрямом дослідження обліку та контролю операцій з матеріально-технічними ресурсами на автотранспортних підприємствах. Фактографічна інформація, що була використана в процесі дослідження, містить офіційні дані Державного комітету статистики України, що стосується стану формування та витрачання матеріально-технічних ресурсів, а також фактографічних даних 41 автотранспортного підприємства різних форм власності та видів діяльності у Київській, Житомирській та Донецькій областях.

Наукова новизна одержаних результатів проведеного дослідження полягає в розроблених особисто дисертантом рекомендаціях і пропозиціях щодо вдосконалення організації та методології обліку і контролю операцій з матеріально-технічними ресурсами на автотранспортних підприємствах за місцями витрачання і центрами відповідальності з використанням комп'ютерних технологій та економіко-математичного моделювання.

Основними науковими результатами, що отримані в результаті дослідження та виносяться на захист, є:

вперше:

 адаптовано до комплексної безперервної технології надання автотранспортних послуг нормативний метод щоденного обліку матеріально-технічних ресурсів за місцями використання та центрами відповідальності на ПЕОМ, що дозволяє виявляти перевитрати ресурсів, попереджувати та запобігати їх виникненню;

 запропонована інтегрована система обліку витрачання матеріально-технічних ресурсів з використанням новітніх інформаційних технологій, у тому числі моделювання задач у меню АРМ бухгалтера, блок-схеми й алгоритми вирішення облікових задач, рекомендації до комплексної автоматизації управління підприємством, направлені на підвищення активності обліку та контролю в управлінні матеріально-технічними ресурсами на автотранспортних підприємствах;

удосконалено:

 класифікацію матеріально-технічних ресурсів в обліку та контролі залежно від експлуатаційних потреб рухомого складу автотранспортного підприємства, що дозволяє оперативно приймати управлінські рішення для попередження втрат при здійсненні транспортного процесу;

 концептуальну модель інтегрованої системи господарського обліку, якою передбачено методологічне, організаційне та технічне забезпечення на ПЕОМ інтеграції внутрішньогосподарського (управлінського), бухгалтерського (фінансового), статистичного і податкового обліку, що дозволяє уникати дублювання інформації при вирішенні локальних задач обліку, підвищити оперативність і активність обліку в управлінні матеріально-технічними ресурсами, зокрема, та фінансово-господарською діяльністю в цілому;

дістало подальший розвиток:

 оперативно-технічний облік роботи автомобілів, окремих агрегатів, автошин за техніко-експлуатаційними показниками роботи рухомого складу, що дозволяє щоденно проводити технічне обслуговування для попередження технічних несправностей і дає змогу раціонально використовувати матеріально-технічні ресурси;

 оперативно-технічний контроль в єдиній мережі АРМ автотранспортного підприємства, що передбачає застосування економіко-математичного моделювання для виявлення недокументованих відхилень від норм і прийняття оперативних коригуючих рішень щодо попередження їх за техніко-експлуатаційними факторами роботи автомобілів.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що рекомендації та пропозиції, викладені у дисертації, спрямовані на збагачення практики конкретними методиками обліку та контролю операцій з матеріально-технічними ресурсами з використанням нових інформаційних технологій на ПЕОМ в управлінні підприємствами галузі в умовах ринкової економіки.

Запропоновані методичні розробки автора з організації і методології обліку операцій з матеріально-технічними ресурсами за центрами зберігання і витрачання впроваджено у роботі Товариства з обмеженою відповідальністю “Автотранспортне підприємство ”Автотехпром” (довідка від 26.12.05 №99/26/12), Закритого акціонерного товариства “Спецавтобаза” (довідка від 10.11.05р. № 10/11). Рекомендації з удосконалення первинної документації, процедури оперативно-технічного обліку і контролю прийняті до практичного використання у Товаристві з обмеженою відповідальністю “Топенерго” (довідка від 21.11.05 № 22/11). Також розроблені в результаті проведеного дослідження дисертантом дослідження апробовані експериментальним впровадженням на наступних автотранспортних підприємствах: Комунальне підприємство ”Київпастранс ”Автобусний парк № 4”(довідка від 12.12.05р. № 135/5), Товариство з обмеженою відповідальністю “Етіко” (довідка від 15.12.05 р. № 246/7), Відкрите акціонерне товариство “Автотранспортне підприємство ”Поліграфкнига” (довідка від 30.11.05 р. № 586/3).

Особистий внесок здобувача полягає у одноосібно виконаному науковому дослідженні, в якому викладено авторський підхід до вирішення важливого наукового завдання - удосконалення організації та методології обліку і контролю операцій з матеріально-технічними ресурсами при наданні автотранспортних послуг. З наукової праці [4] опублікованої в співавторстві, особистий внесок полягає у розробці баз даних в АРМ спеціалістів з обліку матеріально-технічних ресурсів.

Апробація результатів дисертації проведено експериментальним впровадженням на автотранспортних підприємствах України. Основні результати дослідження оприлюднено, де вони отримали схвалення на науковій конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Київського національного торговельно-економічного університету за підсумками науково-дослідної роботи (КНТЕУ, м. Київ, 2003 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Управлінські та технологічні аспекти розвитку підприємств харчування та торгівлі“ (ХДУХТ, м. Харків, 2003 р.); Міжнародній науково-практичній конференції ”Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України у контексті євроінтеграції” (НУВГП, м. Рівне, 2004 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарювання в Україні” (ЛНУ ім. І. Франка, м. Львів, 2005 р.); Міжнародному форумі молодих вчених “Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн” (ХНТУСГ ім. П.Василенка, м. Харків, 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Концепції розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах міжнародної інтеграції” (КНТЕУ, м. Київ, 2005р.).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано в 8 друкованих працях загальним обсягом 2,46 друкованих аркушів, з них у наукових фахових виданнях – 5 праць, загальним обсягом 2,16 друкованих аркуша.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації – 165 сторінок. Дисертація містить 11 таблиць, 32 рисунка, 11 формул та 11 додатків, а також список використаної літератури (135 найменувань).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі дисертації обгрунтовується актуальність дослідження, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, наукову новизну і практичну цінність запропонованих рекомендацій, вказано форми їх апробації на автотранспортних підприємствах та оприлюднення результатів проведеного дослідження.

В першому розділі “Економічна суть матеріально-технічних ресурсів автотранспортного виробництва, їх облік і контроль” досліджено стан розвитку автомобільного транспорту як складової транспортної галузі України, розглянуто темпи росту обсягу перевезення вантажів, вантажообороту в цілому та за територіально-адміністративними утвореннями. Досліджено систему обліку і контролю матеріально-технічних ресурсів на автотранспортних підприємствах та визначено її недоліки.

Об'єктивна необхідність існування та розвитку суспільства обумовлює безперервність процесу створення матеріальних благ, що здійснюється у сфері матеріального виробництва, яке складається з ряду галузей пов'язаних між собою. Транспорт є складовою частиною виробничого процесу, бо забезпечує поєднання розриву між окремими фазами виробничого циклу у просторі.

Виробничий процес автомобільного транспорту завершується у сфері обігу суспільного продукту. На відміну від галузей матеріального виробництва для створення транспортної продукції не використовується ні сировина, ні напівфабрикати. Предметом праці на транспорті є готова про­дукція різних галузей виробництва, яка потребує переміщення. Головна особливість транспорту — це єдність виробничого процесу і продукції цього процесу, тобто процес виробництва зливається з процесом споживання.

У даному розділі розглянуто економічну суть матеріально-технічних ресурсів автотранспортних підприємств, що характеризується як сукупність засобів та предметів праці. Засоби праці, які використовуються у створенні споживної вартості продукту, матеріально не входять до нього та зберігають протягом низки кругообігів свою натурально форму. Таким чином, засоби праці стосовно процесу та обсягу виробництва умовно постійні і виступають як малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП). Виходячи з відносно нетривалого сроку служби МШП, автотранспортні підприємства потребують створення їх запасів на складах, оптимальний рівень яких неможливий без чіткого обліку та суворого контролю МШП, що знаходяться в експлуатації.

Матеріально-технічні ресурси, що належать до предметів праці, споживаються при кожному кругообігу. Вони складають матеріальну основу нового продукту, змінюючи свою натуральну форму та повністю переносячи свою вартість, складають основну частину вартості нового продукту. Для поновлення кругообігу потрібні нові матеріали, тому щоб процес відтворення був безперервним, необхідно створювати та періодично поповнювати виробничі запаси, а також контролювати їх використання.

Матеріально-технічні ресурси автотранспортних підприємств, їхній склад і структура визначаються особливостями технології, характером і організацією процесу надання автотранспортних послуг, тому їх економічна суть полягає в тому, що вони є основою технології транспортного процесу.

Проведеними дослідженнями виявлені недоліки в класифікації матеріально-технічних ресурсів автотранспортних підприємств. Діючі класифікації рекомендовані Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку не сприяють точному плануванню, чіткому обліку, прискоренню обертання виробничих ресурсів та повному задоволенню потреб автотранспортних підприємств за всією номенклатурою матеріально-технічних ресурсів у ринкових умовах розвитку автотранспортного підприємства. Недоліками класифікації при нормуванні, обліку та контролі матеріально-технічних ресурсів варто віднести те, що в одну класифікаційну групу включені експлуатаційні та господарські матеріали, що повністю суперечить їх економічній сутності. Експлуатаційні витрати носять змінний характер по відношенню до пробігу автотранспортних засобів та виконаної роботи, а господарські – постійні до використання рухомого складу автомобільного парку.

Пропонуємо запровадити класифікацію в залежності від експлуатаційних потреб рухомого складу автотранспортного підприємства. Згідно даної класифікації (рис. 1) матеріально-технічні ресурси варто розподілити на дві групи – основні та допоміжні ресурси.

Структуризація матеріально-технічних ресурсів за класифікаційними ознаками потребує високого рівня контролю з боку управління. У дисертації розроблена типова номенклатура центрів відповідальності; встановлено перелік показників, які забезпечують користувачів відповідних рівнів необхідною обліково-економічною інформацією для управління матеріально-технічними ресурсами, що дозволяє уніфікувати методичні процедури обліку з метою своєчасного встановлення причин відхилень і прийняття рішень щодо попередження втрат ресурсів.

Ефективне управління діяльністю автотранспортного підприємства залежить від системи інформаційного забезпечення – бухгалтерського обліку. Система бухгалтерського обліку інтегрує всі інші види обліку – внутрішньогосподарський (управлінський), статистичний, нормативний і таким чином забезпечує інформаційні потреби автотранспортного підприємства в цілому.

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що на автотранспортних підприємствах не застосовується оперативна комплексна система обліку та управлінського контролю (з урахуванням відхилень), яка забезпечує своєчасне і перманентне виявлення причин цих відхилень та працівників відповідальних за них.

Визначені в процесі дослідження напрями розвитку автомобільного транспорту та стан їх обліку і фінансово-господарського контролю дозволили встановити напрями наукового дослідження, що висвітлені у наступних розділах дисертації.

У другому розділі “Нормативний облік використання матеріально-технічних ресурсів на автомобільному транспорті з застосуванням ПЕОМ” розглядається облік, який є необхідною функцією управління матеріально-технічними ресурсами автотранспортного підприємства відповідно до запропонованої моделі (рис. 2), що створює цілісну систему, кожна із перелічених задач якої виступає відокремленим процесом, який відображається в обліку.

Нормативний облік витрат та калькулювання собівартості продукції підприємства передбачає управління господарськими процесами через відхилення, наявність яких свідчить про те, що в системі управління відбуваються негативні явища.


Матеріально-технічні ресурси

Основні

Допоможні
ПММ та експлуатаційні матеріали


Запасні частини та агрегати

Інші ресурси


Рис. 1. Класифікація матеріально-технічних ресурсів на автотранспортних підприємствах

Система нормативного обліку матеріально-технічних ресурсів базується на використанні методу обліку витрат виходячи з встановленого кількісного виразу матеріально-технічного ресурсу на виготовлення продукції.

Операції з обліку матеріально-технічних ресурсів
Види задач з обліку матеріально-технічних ресурсів
Операції з паливно-мастильними матеріалами

Операції з авто-шинами та запас-ними частинами

Операції по-в’язані з тех.-оглядом та ремонтом

Операції з іншими мате-ріально-техніч-ними ресурсами

Визначення відхилень та їх причин
Фінансова та внутрішня звітність

Рис. 2. Блок-схема операцій з обліку матеріально-технічних ресурсів автотранспортних підприємств
Методи обліку витрат на виготовлення продукції залежать від особливостей технології та організації виробництва. Характерні технологічні особливості автотранспортних підприємств не дають можливості механічно перенести методику організації нормативного методу обліку виробництва в промислових галузях на автомобільний транспорт - потрібна розробка галузевої методології нормативного методу обліку витрат на автомобільному транспорті. Це пов`язано з тим, що виробництво автотранспортних послуг – є складний транспортний процес, який немає незавершеного виробництва та здійснюється низкою окремих транспортних засобів, робота кожного з яких є завершеним виробничим циклом.

Дослідження показують, що виконання всіх цих завдань можливо лише при впровадженні на автотранспортних підприємствах нормативного методу обліку витрат виробництва за місцями їх виникнення і центрами відповідальності, який дозволяє повністю обліковувати всі витрати автотранспортного підприємства на основі встановлених норм та нормативів, фіксувати та характеризувати відхилення фактичних витрат від норм за всіма параметрами; відтворюючи зворотний зв’язок та забезпечуючи організацію дійового контролю господарської діяльності.

Пропонується схема організації і методології нормативного обліку витрат на автотранспортних підприємствах, що забезпечує групування інформації для наступних цілей: поточного обліку витрачання матеріально-технічних ресурсів; узагальнення витрат за центрами відповідальності; формування витрат матеріально-технічних ресурсів за основним і допоміжним виробництвами; формування собівартості автоперевезень. Нормативні витрати матеріально-технічних ресурсів за визначений період розглядаються за кожним центром відповідальності окремо. Фактичні витрати за цей же період також відносяться до центру відповідальності і способом порівняння їх з нормативними виявляються відхилення, встановлюються причини і відповідальні особи за допущені відхилення.

Об'єктом витрат матеріально-технічних ресурсів в автотранспортному виробництві є автомобіль, а транспортна продукція – перевезення вантажів (пасажирів) та виконані тонна-кілометри (пасажиро-кілометри) - результат його роботи. Незалежно від виду, марки, вантажопідйомності, терміну служби та інших ознак автомобіля, обсяг вантажу і відстань його переміщення не змінюються. Може лише змінюватися величина витрат на транспортування вантажу, оскільки кожен автомобіль має низку особливостей, що притаманні йому та обумовлені типом транспортного засобу, станом і умовами виконуваної транспортної роботи.

Специфічним у нормуванні витрат матеріально-технічних ресурсів на автомобільному транспорті є відсутність конкретної одиниці нормування.

З цього можна зробити висновок, що нормування витрат на одиницю транспортної роботи (тонну або тонна-кілометр) у відриві від конкретного автомобіля є недостатньо обгрунтованим. Цим також обумовлюється необхідність нормування матеріально-технічних ресурсів не тільки на одиницю роботи, але й на кожний автомобіль з урахуванням його особливостей.

У дисертації доведено, що для управління автотранспортним підприємством в умовах ринку необхідна комплексна інформація, яка формується шляхом інтеграції всіх видів господарського обліку в єдиній інформаційній системі на основі застосування новітніх комп’ютерних технологій.

Використання бази даних інтегрованої економічної інформації в мережі АРМ дозволяє досягти оптимальної побудови документообороту, забезпечити взаємозв’язок бухгалтерського, статистичного, фінансового та внутрішньогосподарського обліку операцій з матеріально-технічними ресурсами.

Отже, розроблені рекомендації і пропозиції дозволяють удосконалити організацію та методологію обліку операцій з матеріально-технічними ресурсами на автотранспортних підприємствах відповідно до ринкових умов господарювання.

У третьому розділі “Контроль використання матеріально-технічних ресурсів у автотранспортному виробництві” досліджена система управління та контролю за операціями з використання матеріально-технічних ресурсів на автотранспортних підприємствах. Діюча система контролю за операціями з матеріально-технічними ресурсами не в повній мірі виконує покладені на неї функції, а саме: не вказує на вузькі місця формування та витрачання матеріально-технічних ресурсів за місцями прийняття рішень та центрами відповідальності.

Управління автотранспортними підприємствами в умовах формування ринкових відносин передбачає зміни в системі контролю, за допомогою яких виявляється фактичний стан справ на підприємстві, визначаються причини різного роду відхилень від норм виробництва, виявляються невикористані резерви чи втрачені ресурси. Діюча система контролю повинна бути організована як по горизонталі (види діяльності підприємства), так і по вертикалі (центри відповідальності та місця виникнення витрат) для задоволення оперативних потреб управління виробництвом автотранспортних послуг.

З метою удосконалення організації оперативного контролю на автотранспортних підприємствах пропонується методика щоденного оперативного контролю на основі нормативного методу обліку витрат і нормативного бюджетування.

Технологія виробництва автотранспортних послуг визначає існування облікованих (документована заміна матеріалів, зміна норм) та розрахованих відхилень від норм, при визначенні яких застосовують метод техніко-економічних розрахунків. Дослідження нормативного методу доводять, що фактичні відхилення витрат від нормативних, які відображаються у первинній документації (достроковий вихід із експлуатації шин, агрегатів та ін.) становить близько 30 відсотків.

Решта відхилень фактичних витрат запасних частин, агрегатів та шин від нормативних утворюються в залежності від техніко-експлуатаційних показників (факторів), використання рухомого складу. Експлуатаційні показники для розрахунку відхилень від їх планового (нормативного) виміру вводять за спеціальною програмою до бази даних ПЕОМ та виконують обчислення за алгоритмами розрахунків на основі техніко-експлуатаційної документації (диспетчерських журналів, показників спідометрів та ін.). Такі ж обчислення в процесі проведення контролю виконують вручну на іншій обчислюваній техніці. Для бездокументального виявлення перевитрат проти встановлених норм, визначення відхилень від діючих норм проводиться за техніко-експлуатаційними показниками і економіко-математичними залежностями.

Організація документування відхилень включає в себе повне відображення в документах всіх виробничих операцій з обов’язковим виділенням відхилень від норм та встановлення причин і відповідальних за ці відхилення стосовно до розроблених номенклатур для кожного центру відповідальності. До облікованих відхилень виробництва автотранспортних послуг відносяться відхилення за рахунок зміни норм витрачання матеріально-технічних ресурсів. Такими документами є подорожній лист автомобіля та сформовані в автоматизованій базі даних масивів паспортів та формулярів автомобілів.

Отже, завданнями контролю за використанням матеріально-технічних ресурсів є активний вплив на усунення перешкод в процесі надання автотранспортних послуг, сприяння раціональному використанню та їх збереженню з моменту оприбуткування до моменту списання. Виходячи з цього, визначають об’єкти, джерела інформації, методичні прийоми контролю, узагальнення та реалізації його результатів, що в узагальненому вигляді є одними з основних засобів формалізації контролю. В дисертації розроблено моделі стандартів контролю операцій з матеріально-технічними ресурсами.

У дисертації наведено рекомендації з організації оперативного контролю витрат виробництва автотранспортних послуг, що включають: розроблену номенклатуру місць контролю виникнення витрат за центрами відповідальності; класифікацію відхилень від норм витрат; економіко-математичну модель оперативного визначення розміру відхилень за рахунок зміни норм; рекомендації з удосконалення організації контролю за нормами витрат. Впровадження запропонованих рекомендацій дозволить на АРМ фахівців в режимі реального часу, за сформованими в ПЕОМ масивами паспортів і формулярів автомобілів, приймати оперативні рішення щодо недопущення негативних явищ при витрачанні матеріально-технічних ресурсів.

Отже, розроблені рекомендації і пропозиції підвищують дієвість контролю операцій з матеріально-технічними ресурсами в системі управління господарською діяльністю автотранспортних підприємств.

ВИСНОВКИ
Результатом дисертаційного дослідження є теоретичне узагальнення та методологічні рекомендації щодо удосконалення обліку і контролю збереження і витрачання матеріально-технічних ресурсів, спрямовані на зростання ефективності вантажних перевезень, що залежить від раціонального використання цих ресурсів при забезпечені діяльності автотранспортних підприємств. За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.

1. Підвищення ефективності діяльності автотранспортних підприємств в умовах ринку є одним з пріоритетних напрямків розвитку економіки України. Формування ринкового середовища та необхідність отримання прибутків нерозривно пов'язано з пошуком ефективних методів управління автотранспортним підприємством на основі удосконалення облікової інформації та адаптації існуючої системи обліку й контролю витрачання матеріально-технічних ресурсів до національних і міжнародних стандартів.

2. Обґрунтовано необхідність застосування нормативного методу обліку витрачання матеріально-технічних ресурсів за місцями виникнення і центрами відповідальності, адаптованого до техніко-організаційних особливостей діяльності автотранспортних підприємств.

3. Системний підхід до визначення й розмежування об’єктів матеріально-технічних ресурсів, цілісний їх вигляд та ієрархічну структуру, що дозволяє оперативно відображати в обліку інформацію про виникнення відхилень та прийняття управлінських рішень для попередження втрат у транспортному процесі, неможливий без наукового обгрунтованої класифікації матеріально-технічних ресурсів. У дисертації розроблена класифікація матеріально-технічних ресурсів в залежності від експлуатаційних потреб рухомого складу автотранспортного підприємства – на основні та допоміжні ресурси.

4. Уперше запропонована типова номенклатура центрів відповідальності та перелік показників, які забезпечать користувачів всіх рівнів необхідною обліково-економічною інформацією для здійснення облікових та контрольних процедур з формування та витрачання матеріально-технічних ресурсів

5. Запропонований адаптований до комплексної безперервної технології нормативний метод щоденного обліку матеріально-технічних ресурсів за місцями використання і центрами відповідальності, відповідно до розроблених блок-схем, алгоритмів, що дозволяє виявляти перевитрати ресурсів і попереджувати їх виникнення.

6. Запропонований облік витрачання матеріально-технічних ресурсів на основі інтегрування всіх видів господарського обліку з використанням новітніх інформаційних технологій. Розроблено пропозиції щодо створення інтегрованої інформаційної системи баз даних в єдину мережу АРМ автотранспортного підприємства. При цьому інформація для управління видається ПЕОМ користувачам за рангами керівництва, через спеціалізовані АРМ бухгалтера, головного інженера, працівників технічного, диспетчерського, шиноремонтного та інших відділів автотранспортного підприємства. За умови використання інтегрованої бази даних підвищується оперативність інформації в управлінні матеріально-технічними ресурсами в транспортному процесі та підвищується ефективність їх використання.

7. Удосконалено оперативно-технічний облік роботи автомобілів, окремих агрегатів, автошин відповідно до техніко-експлуатаційних показників роботи транспортних засобів, що дозволяє щоденно проводити профілактичні ремонти та сприяє ефективному використання матеріально-технічних ресурсів у транспортному процесі.

8. З метою ліквідації недоліків у функціонуванні контролю операцій з матеріально-технічними ресурсами удосконалено його організацію відповідно до центрів відповідальності за місцями прийняття рішень, що дозволяє вживати профілактичні заходи щодо попередження різного роду понаднормативних витрат та втрат.

9. Розроблено рекомендації з організації внутрішньогосподарського оперативного контролю витрачання матеріально-технічних ресурсів на основі використання ПЕОМ для вчасного виявлення і попередження негативних явищ при експлуатації рухомого складу в процесі виконання транспортної роботи, попередження аварій, пошкодження агрегатів, автошин тощо.

10. Дістав подальшого розвитку оперативно-технічний контроль в єдиній мережі АРМ автотранспортного підприємства, що передбачає застосування економіко-математичного моделювання для виявлення недокументованих відхилень від норм і приймати оперативні коригуючі рішення щодо їх попередження за техніко-експлуатаційними факторами, що впливають на роботу автомобілів.

Викладені рекомендації і пропозиції складені за результатами дисертаційного дослідження, мають наукову новизну і практичну спрямованість, пройшли апробацію на автотранспортних підприємствах України і отримали позитивну оцінку.
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Формування інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти апн україни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана у Херсонському державному технічному університеті Міністерства освіти І науки України (м. Херсон)

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Ягупов В. В.: Автореф дис д-ра пед наук: 13. 00. 04 / Ін-т педагогіки І психології проф освіти апн україни. — К., 2002. — 34 с. —...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Становлення та еволюція національного інформаційного простору україни в процесі формування демократичної політичної культури українського...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Роботу виконано у відділі інформаційної безпеки та міжнародних інформаційних відносин Національного інституту проблем міжнародної...

Автореферат дисертації
Формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Пояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня

Методичні рекомендації до виконання наукового реферату з напрямку...
Рекомендації щодо організації виконання наукового реферату

Дипломи І ступеняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка