Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Пулянович Олена Василівна

УДК 658.15

Синтез системи адаптивного управління

грошовими потоками


Спеціальність 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Донецьк – 2005

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Херсонському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України (м. Херсон).Науковий керівник

кандидат економічних наук, професор

Труш Володимир Євдокимович,

Херсонський державний технічний університет

Міністерства освіти і науки України,

декан факультету економіки

(м. Херсон).Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Єгоров Петро Володимирович, декан обліково-фінансового факультету Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк);
кандидат економічних наук, доцент Лепа Роман Миколайович, завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій Донецького університету економіки та права (м. Донецьк).
Провідна установа:

Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України, кафедра економіки підприємств (м. Донецьк).
Захист відбудеться 27 квітня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.01 у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198-а, великий зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.

Автореферат розісланий 25 березня 2005 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

Овечко Г.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Грошові ресурси є однією з основних рушійних сил, що сприяють виконанню підприємством своїх функцій, і якщо система управління грошовими потоками функціонує неефективно, це відбивається і на життєздатності підприємства в цілому. Управління грошовими потоками підприємства ускладнюється нестабільністю зовнішнього середовища, у якому функціонує підприємство і невизначеністю впливів, що збурюють діяльність фінансової системи підприємства в цілому. Складність управління грошовими потоками обумовлює велику кількість підприємств, у яких від’ємні грошові потоки перевищують невід’ємні. У 2000 році доля таких підприємств в Україні складала 67%, у 2001 – 66%, 2002 – 56%, 2003 – 53%, 2004 – 61%.

У ситуаціях, коли фактори, що впливають на фінансову систему, є частково або цілком невизначеними, ефективним є застосування ідей та методів адаптивного управління, що дозволяє протидіяти зниженню ефективності функціонування грошових потоків підприємства.

Значний внесок у розробку механізмів і методів адаптивного управління та управління грошовими потоками внесли такі вітчизняні і закордонні дослідники, як В.М.Андрієнко, І.Ансоф, Я.Г.Берсуцький, Ст.Бір, І.А.Бланк, В.М.Вовк, П.В.Єгоров, О.І.Кольвах, Ю.Г.Лисенко, В.П.Мікловда, Д.Нейман, В.Ф.Палій, В.Л.Петренко, В.М.Федосов, Дж.Форестер, М.Г.Чумаченко.

У той же час, питання управління грошовими потоками підприємств з використанням адаптивних механізмів і методів в умовах ринкової економіки України не знайшли належного відображення в дослідженнях.

Таким чином, задача синтезу механізмів адаптивного управління грошовими потоками є важливою для українських підприємств, що обумовлює актуальність теми дисертації, її мету і завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження здійснювалися в межах науково-дослідної програми “Удосконалювання обліку, аналізу та аудиту діяльності підприємств різних форм власності” Херсонського державного технічного університету, номер державної реєстрації 0102U004862. Дисертаційна робота виконана за планом науково-дослідних робіт кафедри обліку й аудита Херсонського державного технічного університету.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка комплексу механізмів управління грошовими потоками підприємства, що забезпечують підвищення адаптивних якостей його фінансової системи, стійке її функціонування і, як наслідок, розвиток підприємства.

Для досягнення цієї мети в дисертаційній роботі були поставлені і вирішені наступні задачі:

проведено системний аналіз проблем управління фінансовою системою підприємства, прогнозування і планування грошових потоків, що запропоновані різними науковими школами;

проведено аналіз сутності грошових потоків і підходів до управління грошовими потоками;

розроблено концепцію адаптивного управління грошовими потоками на основі принципів побудови життєздатних систем, що дозволяє підвищити ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства;

розроблено механізми оцінки фінансового стану підприємства на підставі фінансової звітності;

розроблено механізми оцінки запасів по заданих грошових потоках;

розроблено механізм оптимізації грошових потоків підприємства за різними критеріями, що дозволяє ефективно використовувати основні та оборотні виробничі фонди та обігові кошти підприємства;

розроблено структуру системи підтримки прийняття рішень управління грошовими потоками, що дозволяє підприємству ефективно управляти фінансовими ресурсами;

проведено апробацію запропонованих механізмів і методів на ВАТ “Херсонські комбайни”.

Об'єктом дослідження є процеси управління грошовими потоками підприємства.

Предметом дослідження є механізми адаптивного управління грошовими потоками підприємства.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження стали розробки вітчизняних і закордонних вчених в області фінансового менеджменту, адаптивного управління, теорії прийняття рішень, системного аналізу, імітаційного моделювання, теорії графів, багатокритеріальної оптимізації, теорії множин.

Наукова новизна. У дисертації здійснено постановку і рішення нової актуальної задачі розробки комплексу механізмів адаптивного управління грошовими потоками підприємства.

При цьому отримано наступні наукові результати:

Уперше розроблено:

концепцію адаптивної системи управління грошовими потоками підприємства, що побудована на принципах життєздатних систем, яка дає можливість ефективно управляти дебіторською та кредиторською заборгованостями при діях внутрішніх і зовнішніх впливів, що збурюють, і таким чином підвищити ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства;

механізм оптимізації грошових потоків, побудований із застосуванням ідей теорії багатокритеріальної оптимізації, який дозволяє забезпечити ефективний розподіл фінансових ресурсів між різними напрямками діяльності, що забезпечує формування та ефективність використання основних та оборотних виробничих фондів та обігових коштів підприємства;

механізм оцінки фінансового стану підприємства, заснований на використанні теорії графів і методу системної динаміки, який дозволяє підвищити швидкість реагування підприємства на зміну зовнішнього середовища, що дає можливість збільшити прибутковість підприємства.

Одержав подальший розвиток:

метод автоматизації управління фінансовими процесами підприємства, заснований на застосуванні комп'ютерної системи підтримки прийняття рішень, який дозволяє підвищити швидкість і ефективність прийняття рішень при управлінні грошовими потоками підприємства, що дає можливість знизити витрати від неточності прийнятих рішень та дозволяє підвищити ефективність управління фінансовими ресурсами та фінансовими результатами підприємства.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, що концепція адаптивної системи управління грошовими потоками, яка побудована на принципах життєздатних систем, дозволяє вийти на якісно новий рівень управління фінансовими ресурсами підприємства і забезпечити зростання потенціалу для своєчасної й адекватної реакції на зміну умов функціонування.

Запропонований комплекс механізмів і методів, що реалізує технологію управління грошовими потоками підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища на основі методів адаптивного управління, є в значній мірі універсальним формалізованим інструментом і може бути використаний для управління грошовими потоками будь-якого підприємства, установи чи організації в сучасних умовах української економіки.

Основні результати дослідження пройшли практичну апробацію на ВАТ “Херсонські комбайни” (м. Херсон). У результаті реалізації запропонованих моделей і методів отриманий економічний ефект у розмірі 85 тис. грн.

Особистий внесок здобувача. Висновки і результати, які були одержані в дисертаційному дослідженні, автор зробив самостійно й опублікував їх у науковій літературі. У дисертації здобувач використовував лише особисті наукові результати.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації доповідалися й обговорювалися на:

I-й науково-практичній конференції “Міжнародний менеджмент, стан економіки України і проблеми її інтеграції в Європейське економічне співтовариство” (м. Херсон, 2000 р.);

ІІ-й Міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління” (м. Київ, 2003 р.);

IX-й Всеукраїнській науково-методичній конференції “Проблеми економічної кібернетики” (м. Запоріжжя, 2004 р.);

на наукових семінарах Херсонського державного технічного університету.

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані в 9 наукових працях загальним обсягом 4,2 д.а., з яких особисто авторові належить 3,1 д.а.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури.

Робота викладена на 156 стор. Матеріал дисертації ілюструють 28 рисунків, 17 таблиць, додаток.

Список використаної літератури містить 124 найменування.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Розділ 1 – “Методологічні основи адаптивного управління грошовими потоками”. У цьому розділі розглянуті методологічні основи і проблеми управління фінансовою системою підприємства, визначені особливості управління грошовими потоками в сучасних умовах, проведено аналіз методів і підходів до управління грошовими потоками в умовах нестабільного зовнішнього середовища, на основі проведеного дослідження розроблена концепція адаптивної системи управління грошовими потоками, що побудована на принципах життєздатних систем.

Однією з головних проблем українських підприємств є дефіцит грошових ресурсів та перевищення від’ємних грошових потоків над невід’ємними(рис. 1).

Аналіз, що проведено, показав, що для управління грошовими потоками з метою ефективного забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, використовуються методи, засновані, насамперед, на використанні фінансової звітності. При цьому одержуються дані про фінансовий стан підприємства на визначену дату, а також результати діяльності підприємства за визначений період (місяць, квартал, рік, п'ять років та ін.). Одним з найбільш розповсюджених напрямків управління грошовими потоками є аналіз фінансових показників.

Проведеним аналізом доведено, що найбільш ефективними у випадку, що розглядається, є наступні методи: аналіз абсолютних показників для ознайомлення зі звітністю; аналіз порівнянних процентних показників; аналіз горизонтальних процентних змін; аналіз вертикальних процентних змін; аналіз тенденцій (трендовий аналіз); порівняльний аналіз; порівняння зі середньогалузевими показниками.

Допоміжними методами управління фінансовою системою підприємства на основі оцінки її вартості шляхом прогнозу грошових потоків є наступні методи: метод дисконтування грошових потоків для компанії; метод дисконтування грошових потоків для акціонерного капіталу; метод дисконтування грошових потоків на активи. Також може бути використана методика управління грошовими потоками на основі факторного аналізу рентабельності власного капіталу і збитків підприємства. Вона заснована на визначенні, які саме грошові потоки впливають на перераховані вище показники.

Результати проведеного аналізу дали змогу запропонувати концепцію розробки адаптивної системи управління грошовими потоками, що ґрунтується на ідеях життєздатної системи Ст. Біра (видатного англійського фахівця з управління підприємствами, зокрема, як економічними об’єктами). Концептуальна схема такої адаптивної системи управління грошовими потоками підприємства надана на рис. 2. На цій схемі подано п’ять головних функціональних систем для адаптивного управління грошовими потоками. Слід зауважити, що ці системи необов’язково функціонально можуть співпадати з існуючими підрозділами підприємства. В таких випадках функції кожної системи можуть бути розподілені між декількома підрозділами.

Як система 1 виступають центри регулювання підрозділів. У них виникають грошові потоки, і здійснюється первинне управління ними. У центрах регулювання підрозділів відбувається збір і первинна обробка інформації, необхідної для адаптивного управління. Для узгодження своїх дій центри регулювання підрозділів поєднуються в директорат підрозділів – систему 2, яку ще можна назвати радою керівників підрозділів. Механізм системи 2 зводитися до взаємного ув'язування робіт центрів регулювання підрозділів і комплексу систем стратегічного адаптивного управління.

Центри регулювання інших підрозділів негайно оцінять його вплив на їхні плани і програми та переглянуть заходи для забезпечення власних запасів. Підсистема внутрішнього контролю уособлює систему 3. Система 3 є вищим рівнем автономного управління і нижчим рівнем управління підприємством. Її функція полягає насамперед у тому, щоб управляти стабільністю внутрішньої обстановки в даній системі і забезпечити відповідність діяльності кожного підрозділу інтересам усього підприємства. У системі 3 можна виділити три блоки: блок аналізу грошових потоків, блок аналізу фінансового стану і блок аналізу фінансових показників.

Крім інформації про внутрішній стан підприємства, для адаптивного управління необхідно здійснювати оцінку зовнішнього середовища і прогнозування результатів взаємодії з нею підприємства. Тому, якщо раніше розглянуті системи 1-3 відносилися переважно до оцінки і управління існуючими внутрішніми станами підприємства, то діяльність системи 4 –система розвитку націлена, насамперед, на оцінку і прогнозування впливів зовнішнього середовища. Основна задача цієї системи не просто відслідковувати всі зміни, а передбачати їх і планувати діяльність підприємства так, щоб забезпечити її стійкість у довгостроковій перспективі. У першу чергу система 4 визначає потребу в коштах у майбутніх періодах. Найвищим рівнем управління є система 5 – система правління. У ній визначаються мета функціонування.

При цьому враховуються як загальні цілі підприємства (одержання максимуму прибутку, виробництво максимуму продукції), так і необхідність дотримання визначених фінансових вимог, наприклад, забезпечення припустимого співвідношення власного і позикового капіталу. Концепцією адаптивного управління грошовими потоками підприємства передбачається, що цілі можуть бути ранжовані в залежності від їхньої важливості і першочерговості досягнення.

Розділ 2 – “Синтез механізмів адаптивного управління грошовими потоками”. В цьому розділі розроблені механізми адаптації фінансових звітів для оцінки фінансового стану підприємства, механізми оцінки стану фінансової системи підприємства, розроблені механізми і методи визначення фінансових ресурсів на кожному потоці, розроблений механізм оптимізації грошових потоків.

Проведений аналіз показав, що існуючий підхід до оцінки грошових потоків передбачає три основних етапи: визначення грошових потоків із класифікацією за видами; визначення обсягів грошових потоків; оцінка факторів, що впливають на грошові потоки.

Визначення грошових потоків із класифікацією за видами вимагає, насамперед, визначення часового інтервалу, у межах якого будуть досліджуватися грошові потоки. Показано, що в якості часового інтервалу найкраще обирати місяць, тому що більшість регулярних процесів на підприємстві мають місячний цикл. Після визначення часового інтервалу виявляються грошові потоки, які генеруються різними підрозділами з розбивкою за видами діяльності: операційної, фінансової й інвестиційної.

Визначення обсягів грошових потоків включає визначення від’ємних, невід’ємних грошових потоків, а також визначення, які з розглянутих грошових потоків є надлишковими, а які недостатніми.

Для оцінювання грошових потоків підприємства запропонована комплексна оцінка декількох груп показників, як раніше використовуваних для оцінки грошових потоків (коефіцієнтів активності грошових потоків, обсягів грошових потоків), так і розроблених автором (розгалуженості грошових потоків, важливості грошових потоків).

Коефіцієнти активності грошових потоків містять у собі різні показники, що характеризують швидкість грошових потоків.

Розгалуженість грошового потоку характеризує, зі скількома контрагентами у підприємства відбувається зв'язок. Наприклад, скільки постачальників сировини або скільки оптових покупців визначеної продукції має підприємство. Таким чином, розгалуженість грошового потоку по реалізації i-ї продукції може бути обчислена за наступною формулою:

де KRPi – кількість надходжень за реалізацію i-ї продукції,

KRP – загальна кількість надходжень за реалізацію продукції.

Тоді розгалуженість грошового потоку по придбанню j-го ресурсу розраховується за формулою:

де KPRj – кількість платежів за j-й ресурс,

KPR – загальна кількість платежів за ресурси.

Обсяг грошового потоку може розраховуватися як у цілому по визначеним грошовим потоком, так і за визначеними його складовими, наприклад, за продукцією або за контрагентами.

Ступінь важливості грошового потоку визначається в залежності від того, наскільки сильно вплине його своєчасне виконання на функціональність і стійкість підприємства. Так, податкові платежі мають один з найбільш важливих ступенів, тому що у випадку їхньої несвоєчасної виплати підприємству погрожують штрафні санкції, а, наприклад, ступінь важливості грошових потоків по виплаті коштів за сировину залежить від умов договору на постачання (штрафних санкцій у випадку прострочення платежу або пільг при передоплаті).

Для оцінки грошових потоків розроблено механізм, схема якого наведена на рис. 3.

Після виявлення та класифікації грошових потоків і їхньої загальної оцінки можна розрахувати характеристики грошових потоків, та представити структуру грошових потоків у вигляді графів. Розрахунок потенціалу гілок дає можливість оцінити пропускну можливість потоків. При цьому визначаються запаси рахунків з урахуванням періоду, що дає можливість визначити динаміку потоків.

Встановлено, що при оптимізації грошових потоків, насамперед, необхідно визначити критерії оптимізації, тобто які конкретно агреговані показники і коефіцієнти необхідно оптимізувати, а також, від яких факторів залежать ці показники.

У якості найбільш істотних агрегованих показників, що характеризують діяльність підприємства й ефективність його грошових потоків, можуть виступати, наприклад, відомі коефіцієнти: фінансової стійкості; ліквідності; рентабельності.

Усі ці показники залежать від проаналізованих грошових потоків. На підставі обраних методів прогнозування, одержуються прогнозні значення грошових потоків і залежних від них коефіцієнтів.

Розроблений механізм передбачає, що для кожного коефіцієнту необхідно побудувати задачу оптимізації. Рішення цих задач для всіх коефіцієнтів дає декілька варіантів планів грошових потоків. Після одержання планів оптимальних грошових потоків необхідно узгодити їх, обравши для кожного грошового потоку з усіх планованих значень мінімальне.

Крім того, задачі оптимізації можуть бути об'єднані разом і вирішуватися як одна багатокритеріальна задача. Для рішення поставленої задачі багатокритеріальної оптимізації в залежності від конкретного підприємства та умов його функціонування, можуть застосовуватися наступні методи: метод адитивної оптимізації; метод багатоцільової оптимізації; метод виділення головного критерію; метод послідовних наближень.

У дисертаційній роботі розглянуто, який саме з цих методів доцільно використовувати за певних умов. Через її складність, багатокритеріальну задачу має сенс вирішувати в тому випадку, якщо підприємство невелике і кількість грошових потоків є порівняно малим.

Таким чином, механізм оптимізації грошових потоків за всіма коефіцієнтами має вигляд, поданий на рис. 4.

Узгодження планів оптимізації грошових потоків передбачає перетинання по найбільш вузьких місцях у різних планах, тобто якщо є частини планів Х1 – оптимізація фінансової стійкості, Х2 – оптимізація ліквідності, Х3 – оптимізація рентабельності, то з них вибирається та частина, яка найлегше реалізується.

Розділ 3 – “Методи вирішення задач управління фінансовою системою підприємства”. У цьому розділі розглянуто умови застосування методів автоматизації для адаптивного управління фінансовою системою, запропонована система підтримки прийняття рішень для управління грошовими потоками, аргументована необхідність застосування сховищ даних для прийняття управлінських фінансових рішень за допомогою системи підтримки прийняття рішень, проведена апробація розроблених механізмів і методів при адаптивному управлінні фінансовою діяльністю ВАТ “Херсонські комбайни”.

Ефективна реалізація розроблених механізмів потребує застосування інформаційних технологій, а саме комп’ютерної системи підтримки прийняття рішень (СППР). Технологія ухвалення рішення при управлінні фінансовою діяльністю із застосуванням СППР має мати вигляд, представлений на рис. 5.

Аналіз фінансового стану визначає тенденції грошових потоків підприємства, насамперед, на основі обсягу продажів продукції. На підставі обсягу продажів можна визначити виторг від реалізації і витрати на сировину, що дозволяє проаналізувати грошові потоки від основної діяльності підприємства – операційної діяльності. Прогноз фінансового стану визначає майбутній обсяг продажів і, отже, виторг від реалізації і витрати на сировину.

На основі аналізу поточного стану і прогнозу майбутнього фінансового стану виявляються проблеми, що виникнуть у підприємства – у першу чергу нестача або надлишок вільних коштів і визначається мета прийняття рішень. У випадку нестачі засобів необхідна генерація рішень по залученню коштів (одержанню короткострокових або довгострокових кредитів, продажу нематеріальних активів і т.п.). У випадку надлишку вільних засобів необхідно прийняти рішення по їхньому розміщенню.

При оцінці найкращого рішення у якості критеріїв виступають різні показники фінансового стану, такі, як коефіцієнти фінансової стійкості, коефіцієнти ліквідності, коефіцієнти рентабельності. Після вибору рішення воно, або затверджується керівником, або повертається на доробку з коригуванням умов. Потім рішення необхідно реалізувати й оцінити, як воно відбилося на функціонуванні фінансової системи підприємства, після чого, у разі потреби, слід внести зміни до СППР.У результаті практичної реалізації запропонованих механізмів і методів на ВАТ “Херсонські комбайни” була проведена оптимізація грошових потоків на термін один рік, що дозволило забезпечити задоволеність ВАТ “Херсонські комбайни” у грошових ресурсах (рис. 6).

Після аналізу та прогнозування грошових потоків була визначена потенційна нестача коштів у п’ятому та десятому місяцях внаслідок необхідності придбання великої партії сировини та матеріалів та погашення короткострокової заборгованості. За допомогою розробленого механізму, що входить у СППР було запропоновано план надання і погашення кредиту, тобто впроваджено заходи щодо оптимального усунення виявленої проблеми. У результаті були забезпечені умови для своєчасного виконання замовлень, що дозволило уникнути потенційних втрат, та був отриманий економічний ефект у розмірі 85 тис. грн.
ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У дисертаційній роботі на теоретичному й інструментальному рівнях розроблено концепцію адаптивного управління грошовими потоками підприємства. Проведене дослідження дозволило дійти таких висновків.

 1. Виявлено основні проблеми управління фінансовою системою, обґрунтована необхідність адаптивного управління грошовими потоками на основі принципів побудови життєздатних систем.

 2. Розроблено концепцію системи адаптивного управління грошовими потоками, яка заснована на побудові багаторівневої ієрархічної системи, що повною мірою забезпечує, по-перше, взаємодію всіх підрозділів для досягнення загальної мети підприємства при відносній автономності підрозділів, і, по-друге, – оперативну зміну фінансових планів підприємства на підставі внутрішньої і зовнішньої інформації для підтримки внутрішньої рівноваги, тобто адаптацію до умов зовнішнього середовища, що змінюється.

 3. Для аналізу фінансового стану підприємства ефективним є використання фінансових звітів у матричній формі. У роботі розглянуті методики представлення фінансових звітів у матричному вигляді і розроблена модель оцінки фінансового стану за різними критеріями.

 4. Запропоновано механізм оптимізації грошових потоків, розроблений з використанням методів багатокритеріальної оптимізації, що дозволяє забезпечити ефективний розподіл фінансових ресурсів між підрозділами: це сприятиме прискоренню оборотності фінансових ресурсів.

 5. Розроблено механізм оцінки фінансового стану підприємства, заснований на застосуванні теорії графів і методу системної динаміки, який дозволяє підвищити швидкість реагування підприємства на зміну зовнішнього середовища, що дає можливість збільшити прибутковість підприємства.

 6. Процес управління грошовими потоками полягає в аналізі інформації, що надходить, і прийнятті на її основі управлінських рішень. Через складність цього процесу керівникові необхідна допомога у вигляді системи підтримки прийняття рішень. У роботі розглянуто процес підготовки вихідної множини альтернатив потенційних планів управління грошовими потоками і запропонована структурна схема системи підтримки прийняття рішень.

 7. Одержали подальший розвиток методи автоматизації управління підприємством, засновані на застосуванні комп'ютерної системи підтримки прийняття рішень, що дозволяє підвищити швидкість і ефективність прийняття рішень при управлінні фінансовою системою підприємства, та дає можливість знизити витрати від неточності прийнятих рішень.

 8. Розроблено імітаційну модель управління грошовими потоками, що дозволяє спрогнозувати й оцінити поведінку фінансової системи підприємства і її реакцію на різні коригувальні впливи.

 9. Проведено практичну реалізацію запропонованої концепції адаптивної системи управління грошовими потоками на ВАТ “Херсонські комбайни”. У результаті реалізації запропонованих механізмів і методів отримано економічний ефект у розмірі 85 тис. грн.


Перелік публікацій, iз зазначенням внеску до цих робіт особисто пошукачем

в фахових виданнях


 1. Пулянович О.В. Концепція адаптивного управління грошовими потоками // Науковий вісник Ужгородського державного університету. Серія „Економіка”. – 2004. – №15. – С. 148-151.
 1. Пулянович Е.В. Системы поддержки принятия решений при управлении финансовой деятельностью предприятия // Модели управления в рыночной экономике (Сб. науч. тр.) Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко. – Донецк: ДонНУ, 2004. – № 7. – С. 268 – 272

 2. Баженов В.К., Козак Е.В., Покотилова В.И. Програмування доходів підприємства // Економіка України. – 2000. – №2. – С. 76–82. (Автором проведено аналіз прихованих цін витрат)

 3. Пулянович О.В. Економіко-математичні моделі бухгалтерського обліку підприємств // Економіка й управління. – 2002. – №2. – С. 80–84.

 4. Баженов В.К., Козак Е.В., Покотилова В.И. Матричная теория бухгалтерського баланса // Бизнес Информ. – 1999. – №21-22. – С.95–100. (Автором розроблено двойствену задачу оптимізації найомного капіталу )

 5. Баженов В.К., Покотилова В.И. Пулянович Е.В. Дисконтовий баланс підприємства // Економіка й управління. – 2001. – №2 – С. 64–73. (Автором реалізовано представлення балансу у вигляді графів)


за матеріалами конференцій


 1. Пулянович Е.В. Построение системы поддержки принятия решений при управлении финансовой деятельностью // Материалы IX Всеукраинской научно-методической конференции “Проблемы экономической кибернетики”, 17-18 сентября 2004 г., г. Запорожье. – Донецк: ООО „Апекс”, 2004. – С. 88-90.

 2. Покотилова В.И., Пулянович Е.В. Сховані ціни фінансових запасів і потоків // Матеріали науково-практичної конференції “Міжнародний менеджмент, стан економіки України і проблеми її інтеграції в Європейське економічне співтовариство” 14-15 вересня 2000 р. Херсон: МИБ – 2000. – С. 32–43. (Автором проведено аналіз схованих цін запасів грошових потоків)

 3. Пулянович О.В. Матрична модель балансового звіту // Матеріали ІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління”, 9–12 квітня 2003 р., Київ, К. – С.448–450.


АНОТАЦІЯ

Пулянович О.В. Синтез системи адаптивного управління грошовими потоками. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 –Економіка, організація і управління підприємствами. Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2005 р.

У дисертації на методологічному, теоретичному й інструментальному рівні розроблено концепцію адаптивного управління грошовими потоками підприємства.

У ситуаціях, коли фактори, що впливають на систему, є частково або цілком невизначеними, необхідне застосування адаптивного управління, що дозволяє системі протидіяти зниженню ефективності її функціонування.

Запропонований комплекс механізмів і методів, що реалізує технологію управління фінансовою системою підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища на основі методів адаптивного управління, є в значній мірі універсальним формалізованим інструментом і може бути використаний для управління грошовими потоками підприємства в умовах перехідної української економіки.

Ключові слова: грошові потоки, адаптивне управління, управління фінансовими ресурсами, управління фінансовими результатами, ефективність використання основних та оборотних фондів.

АННОТАЦИЯ

Пулянович Е.В. Синтез системы адаптивного управления денежными потоками. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.01 – Экономика, организация и управление предприятиями. Донецкий национальный университет Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2005 г.

Управление в современном мире, а тем более в условиях переходной украинской экономики, становится все более сложным, ввиду усложнения организационной структуры и характера взаимоотношений в обществе. Осуществление практически всех видов финансовых операций предприятия основано на определенном движении денежных средств, их поступлении или расходовании. Финансовые ресурсы являются одной из основных движущих сил, способствующих выполнению предприятием своих функций, поэтому, если финансовая система функционирует неэффективно, это отражается и на жизнеспособности предприятия в целом. Это движение финансовых ресурсов предприятия представляет собой денежные потоки.

Поскольку финансовые ресурсы являются одной из основных движущих сил, способствующих выполнению предприятием своих функций, и характеризуются совокупностью денежных потоков, то очевидно, что если финансовая система функционирует неэффективно, это отражается и на жизнеспособности предприятия в целом. Управление денежными потоками усложняется нестабильностью внешней среды, в которой функционирует предприятие и неопределенностью возмущающих воздействий, действующих на финансовую систему предприятия.

В ситуациях, когда факторы, воздействующие на предприятия, являются частично или полностью неопределенными, необходимо применение адаптивного управления, которое позволяет системе противодействовать снижению эффективности ее функционирования. Основываясь на основных положениях концепции жизнеспособных систем Ст. Бира система адаптивного управления денежными потоками представляется в виде пяти подсистем, соответствующих различным уровням финансового управления.

Разработанная концепция системы адаптивного управления денежными потоками основана на построении многоуровневой иерархической системы, которая в полной мере обеспечивает, во-первых, взаимодействие всех подразделений для достижения общей цели предприятия при относительной автономности подразделений, и, во-вторых, – оперативное изменение финансовых планов предприятия на основании внутренней и внешней информации для поддержания внутреннего равновесия, т.е. адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды. Концепция адаптивной системы управления финансовыми потоками, построенная на принципах жизнеспособных систем, позволяет выйти на качественно новый уровень управления предприятием и обеспечить потенциал для своевременной и адекватной реакции на смену условий функционирования.

Предложенный комплекс моделей и методов, реализующий технологию управления финансовой системой предприятия в условиях нестабильной внешней среды на основе методов адаптивного управления, является в значительной степени универсальным формализованным инструментом и может быть использован для управления денежными потоками предприятия в условиях переходной украинской экономики.

Основные результаты исследования прошли практическую апробацию на ОАО “Херсонские комбайны” (г. Херсон). В результате реализации предложенных моделей и методов получен экономический эффект в размере 85 тыс. грн.

Ключевые слова: денежные потоки, адаптивное управление, управление финансовыми ресурсами, управление финансовыми результатами, эффективность использования основных и оборотных фондов.
THE SUMMARY

Pulyanovich E.V. Synthes of system of adaptive management of cash flows. - the Manuscript.

The thesis on competition for a scientific degree of Candidate of economic sciences in speciality 08.06.01 - Economy, organization and management of the enterprises. Donetsk National University of Ministry of Education and Science of Ukraine, Donetsk, 2005.

In situations when the factors influencing the enterprises, are in part or completely uncertain, application of adaptive management which allows system to counteract decrease of efficiency of its functioning is necessary.

The developed concept of an adaptive control system of the financial streams, constructed on principles of viable systems allows to leave on qualitatively new level of operation of business and to supply potential for duly and proper response to change of conditions of functioning.

The basic results of research have passed practical approbation on Open Society “Kherson combines” (Kherson). As a result of realization of offered models and methods economic benefit is received at a rate of 85 thousand grn.

Key words: cash flows, adaptive management, management of financial recourses, management of results, effectiveness of capital and working assets.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Формування інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти апн україни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Облік І контроль використання матеріально-технічних ресурсів у автотранспортному виробництві з застосуванням пеом

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Ягупов В. В.: Автореф дис д-ра пед наук: 13. 00. 04 / Ін-т педагогіки І психології проф освіти апн україни. — К., 2002. — 34 с. —...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Становлення та еволюція національного інформаційного простору україни в процесі формування демократичної політичної культури українського...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Роботу виконано у відділі інформаційної безпеки та міжнародних інформаційних відносин Національного інституту проблем міжнародної...

Автореферат дисертації
Формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Пояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня

Методичні рекомендації до виконання наукового реферату з напрямку...
Рекомендації щодо організації виконання наукового реферату

Дипломи І ступеняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка