Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

Сторінка1/3
  1   2   3
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

МАЙБОРОДА Олена Вікторівна


УДК 377.8:004](477)

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК

КОМП'ЮТЕРНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ

ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ УКРАЇНИ

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук
Київ - 2002

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України.

Науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України ЛУГОВИЙ Володимир Іларіонович, Українська Академія державного управління при Президентові України, ректор.

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор, член-кореспондент АПН України БИКОВ Валерій Юхимович, Інститут засобів навчання АПН України, ректор; кандидат педагогічних наук, доцент РУДЕНКО Віктор Дмитрович, Інститут педагогіки АПН України, старший науковий співробітник.

Провідна установа - Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, відділ теорії і практики педагогічної майстерності, м. Київ.


Захист відбудеться 1 листопада 2002 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.455.01 в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України за адресою: 04053, м.Київ, вул. Артема, 52-а, (корпус 3), ауд. 20.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України (04053, м.Київ, вул. Артема, 52-а, (корпус 3)).
Автореферат розісланий 30 вересня 2002 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.С.Снісаренко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження значною мірою визначається, по-перше, тим, що у світовому суспільстві відбувається становлення економіки, яка базується на обміні не товарів, ресурсів, матеріалів, а ідей та наукових знань. Інформація стає таким самим стратегічним ресурсом суспільства і держави, як традиційні матеріальні й енергетичні ресурси. Інформатизація освіти є ключовою умовою успішного розвитку процесу інформатизації суспільства і висуває нові вимоги до професійних якостей та рівня підготовки педагогів, потребує суттєвої перебудови в їх роботі. По-друге, як наслідок стрімкого розвитку новітніх інформаційних технологій (НІТ), у світі виникла нова соціально економічна проблема – інформаційна нерівність (“digital divide” - цифрова нерівність). Диспропорції у сфері інформатизації створюють великі перешкоди для розвитку нової економіки. З цієї причини проблема “digital divide” всебічно розглядається сьогодні багатьма авторитетними міжнародними організаціями і форумами: ООН, ЮНЕСКО, IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) тощо. З метою вирішення цього питання у світовому просторі ведуться дослідження в галузі освіти, при чому особлива увага звертається на вивчення інформатики як базису сучасної підготовки спеціалістів. На жаль, у системі освіти України при вивченні інформатики зберігається традиційний напрям на формування лише основ комп'ютерної грамотності, в той час, коли більш актуальними стають соціально-економічні, культурологічні, екологічні аспекти глобальної інформаційної революції та можливості формування нового мислення людини інформаційного віку. По-третє, необхідністю формування у сучасної людини культури пізнання та знання інформаційних технологій. Аналіз соціокультурних наслідків інформатизації і комп'ютеризації суспільства передбачає дослідження зв'язків між формуванням інформаційної культури і сучасною комп'ютерною технологією, з урахуванням надбань світової культури, і зокрема педагогіки. Як компонент інформаційної культури формується новий вид освіти – комп'ютерна освіта, що водночас є процесом і результатом цілеспрямованого формування інформаційної культури суб'єкта. Необхідність у визначенні її змісту, ролі у формуванні світогляду, загальної культури людей останніми роками значно посилилася. Питання, що потребує якнайшвидшого розв'язання - це раціональне визначення обсягу знань, який накопичений сучасною наукою і має бути переданий у систему освіти. Проекція освітньої галузі “Інформатика” для педагогічної освіти повинна бути поставлена відповідно до її структури, проблематики, термінології з урахуванням цілей та специфіки процесів навчання в педагогічних закладах.

Спеціальних робіт, у яких би комплексно розглядались питання комп'ютерної освіти взагалі та комп'ютерної освіти як компоненту вищої педагогічної освіти студентів педагогічних коледжів та училищ, ще недостатньо. На даному етапі відбувається процес накопичення досвіду з цього питання у філософії, педагогіці, психології, кібернетиці, медицині тощо.

Аналіз вітчизняної психолого-педагогічної літератури, дисертаційних досліджень, що з'явились останнім часом, свідчить про постійну увагу до питань упровадження новітніх інформаційних технологій у навчання. Запорукою їх упровадження є здобутки вчених, які створили загальну методологію досліджень, пов'язаних із:

удосконаленням навчально-виховного процесу (А.М.Алексюк, В.П.Беспалько, С.У.Гончаренко, О.А.Дубасенюк, І.А.Зязюн, Н.В.Кузьміна, В.І.Лозова, М.І.Шкіль, П.А.Юцявічене, М.Д.Ярмаченко);

інформатизацією освіти (В.Ю.Биков, Б.С.Гершунський, А.М.Довгялло, В.Д.Долина, М.І.Жалдак, Є.Д.Маргуліс, В.М.Монахов, Н.В.Морзе, І.П.Підласий, Ю.С.Рамський, В.Д.Руденко);

психолого-педагогічними проблемами ефективного використання комп'ютерів у навчально-виховному процесі (В.З.Коган, Є.А.Кубічев, В.Е.Краснопольський, Ю.І.Машбиць, Т.В.Ящун);

питаннями підготовки вчителя до використання інформаційних технологій у професійній діяльності (Н.В.Апатов, І.Є.Булах, С.О.Гунько, А.Л.Столяревська, Г.Ю.Цибко, А.М.Ясінський).

Важливу роль в осмисленні процесу інформатизації освіти відіграє доробок зарубіжних учених, які репрезентують різноманітні школи, течії, напрями, концепції цього процесу. Аспекти проблеми аналізуються в роботах таких дослідників: Р.Вільямса, К.Макліна, Б.Хантера, М.Якобсона, М.Сміфа, М.Ріда, Д.Андерсена, Й.Ервіна, Д.Огтона, Е.Доунс, К.Кларка, Дж.Беннетта, П.Старра та інших.

Проведений системний огляд праць учених дозволяє зробити висновок, що комп'ютерна освіта як процес і результат засвоєння систематизованих знань, умінь і навичок з інформатики студентами педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації не стала предметом спеціальних досліджень. Постановка проблеми зумовлена також існуючими соціально-педагогічними суперечностями між:

· потребами педагогічної науки в об'єктивному осмисленні досвіду становлення й розвитку комп'ютерної освіти та недостатньою розробкою цього питання на даному етапі;

· необхідністю прогнозування тенденцій розвитку системи комп'ютерної підготовки студентів педагогічних коледжів і відсутністю теоретичного підґрунтя проблеми;

· соціальними запитами суспільства щодо підготовки майбутніх вихователів до роботи в інформаційному суспільстві та реальним станом підготовки, який не відповідає цим запитам;

· постійним зростанням обсягу наукових знань в галузі інформаційних технологій і постійним відставанням процесу їх упровадження у навчальний процес.

Таким чином, зважаючи на актуальність теми і на відсутність системних вітчизняних досліджень із неї, існує об'єктивна необхідність теоретико-методологічного вивчення розвитку комп'ютерної освіти в Україні та втілення результатів дослідження у практику роботи вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалось відповідно до тематичного плану наукових досліджень кафедри теорії та методики післядипломної освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України в рамках науково-дослідної роботи “Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах реформування освіти” (№ 0199V004224).

Метою дослідження є виявлення сутнісних і функціональних особливостей становлення та розвитку комп'ютерної освіти в Україні й визначення шляхів подальшого використання набутого досвіду в закладах вищої школи І-ІІ рівня акредитації.

Завдання дослідження:

 • проаналізувати стан досліджуваної проблеми у теорії та практиці вищих педагогічних закладів освіти І-ІІ рівня акредитації;

 • конкретизувати основні періоди розвитку комп'ютерної освіти в Україні та можливості інформатики щодо вдосконалення професійної підготовки вихователів дошкільних установ;

 • удосконалити принципи відбору навчального матеріалу й на їх основі розробити зміст курсу “Основи інформатики та обчислювальної техніки”, спрямованого на формування у студентів готовності до роботи вихователями дошкільних закладів в умовах інформатизації суспільства;

 • уточнити суть поняття “комп'ютерна освіта”;

 • визначити зміст, структуру, цілі викладання курсу “Основи інформатики та обчислювальної техніки” у вищих педагогічних навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації;

 • дослідити специфічні особливості й умови формування у випускників вищого педагогічного закладу готовності до визначеного аспекту діяльності в дошкільних закладах;

 • виявити і теоретично обґрунтувати перспективні шляхи використання набутого педагогічного досвіду в сучасних умовах педучилищами та коледжами.

Предмет дослідження - теорія і практика розвитку комп'ютерної освіти студентів педагогічних коледжів України та її змістові основи.

Об'єкт дослідження - процес становлення і розвитку комп'ютерної освіти.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що комп'ютерна освіта є необхідною складовою професійної підготовки студентів педагогічних коледжів України, а застосування сучасних комп'ютерних технологій у навчальному процесі буде ефективним за умов:

 • теоретичного обґрунтування підходів до конструювання змісту комп'ютерної освіти в досліджуваних навчальних закладах і визначення компонентів комп'ютерної освіти (видів знань, конкретних умінь і навичок);

 • актуалізації та розвитку у студентів позитивної професійної мотивації внаслідок реалізації науково-обґрунтованої й розробленої модульної програми з “Основ інформатики та обчислювальної техніки”;

 • всебічного аналізу навчальної роботи в дидактичному комп'ютерному середовищі;

 • координації роботи всіх елементів системи управління навчальним процесом в умовах комп'ютеризації освіти та чіткого визначення управлінських функцій кожного з них;

 • створення такої організації навчальної діяльності, яка відповідає індивідуальним особливостям учнів;

 • оволодіння студентами практичним досвідом реалізації модульної програми.

Методи дослідження. Для розв'язання поставлених завдань використовувався комплекс взаємодоповнювальних методів дослідження : теоретичного аналізу стану досліджуваної проблеми (вивчення літературних джерел, теоретичне моделювання, порівняльний аналіз програм і навчальних планів з інформатики); діагностичні (збір емпіричних даних із метою конкретизації та удосконалення принципів відбору навчального матеріалу; спостереження за навчальною діяльністю студентів; анкетування, інтерв'ювання, бесіди, тестування студентів, викладачів, вихователів); хронологічний, який відтворює процес становлення й розвитку комп'ютерної освіти в динаміці, змінах і часовій послідовності (вивчення й аналіз архівних матеріалів, директивних матеріалів органів народної освіти); експериментальні (констатуючий та формуючий експерименти); обробки, систематизації й узагальнення емпіричних даних (методи статистичних розрахунків, якісний та кількісний аналіз, комп'ютерні методи обробки даних), прогностичні (моделювання процесу комп'ютерної освіти у педагогічному коледжі, прогнозування подальшого розвитку комп'ютерної освіти у закладах І-ІІ рівня акредитації вищої педагогічної школи України).

Дослідно–експериментальна робота здійснювалась у Київському педагогічному коледжі ім. К.Д.Ушинського.

Дослідження тривало 12 років і проводилось у три етапи.

На першому, констатуючому етапі (1990-1995 рр.) вивчався стан розробки досліджуваної проблеми в її теоретичному й прикладному аспектах, історія становлення й розвитку комп'ютерної освіти в Україні та зарубіжних країнах. Проаналізовано науково-методичну літературу з проблем комп'ютеризації освіти, професійної підготовки майбутніх вихователів у педагогічних коледжах. Зроблено констатуючий зріз, виявлено педагогічну суперечність та обґрунтовано актуальність проблеми, визначено гіпотетичні шляхи її розв'язання. Визначено стратегію й логіку дослідження, виділено його об'єкт, предмет і мету, сформульовано гіпотезу, завдання та розроблено програму дослідження. Проаналізовано нормативно-правову базу діяльності вищих педагогічних закладів І-ІІ рівня акредитації у нових соціально-економічних умовах.

На другому, пошуковому етапі (1995-1998 рр.) розкриті сутність і структура комп'ютерної освіти, науково-методичні основи її змісту. Розроблено експериментальну модульну програму з курсу “Основ інформатики та обчислювальної техніки” для педагогічних коледжів. Розроблена методика проведення експерименту, визначені критерії, система вимірювання й оцінювання. Результати пошукового етапу покладено в основу формуючого експерименту.

На третьому, завершальному етапі (1998 - 2002 рр.), на основі аналізу результатів пошукового етапу та їх порівняння з вітчизняним і зарубіжним досвідом, урахування нових вимог до розвитку системи вищої педагогічної освіти в Україні, були розроблені й внесені корективи в методику педагогічного експерименту. З урахуванням змін був продовжений і завершений другий, основний етап формуючого експерименту. Виявлено й обґрунтовано можливості інформатики щодо вдосконалення професійної підготовки вихователів дошкільних установ. Теоретично обґрунтовано та практично перевірено розроблену програму з курсу інформатики. Створено відповідно до програми навчально-методичний комплекс дисципліни.

Наукова новизна одержаних результатів.

Уперше теоретично й експериментально обґрунтована концепція комп'ютерної освіти студентів педагогічних коледжів України; запропоновано авторське визначення змісту, структури курсу інформатики для студентів педагогічних коледжів та училищ;

удосконалено принципи відбору навчального матеріалу з урахуванням специфіки підготовки вихователів дошкільних закладів;

уточнено основні періоди розвитку комп'ютерної освіти (із середини 60-х рр. до 1985 р. – період “ранньої інформатики”; 1985-1990 рр. – вивчення обов'язкового курсу “Основи інформатики та обчислювальної техніки”; 1991-1995 рр. – прийняття державного документа про інформатизацію суспільства; 1996-2002 рр. – визнання інформатики як фундаментальної науки) та поняття “комп'ютерна освіта”;

визначено дидактичні умови застосування новітніх комп'ютерних технологій у навчальному процесі педагогічних закладів І-ІІ рівня акредитації;

дістала подальшого розвитку методика формування комп'ютерних умінь випускників педагогічних коледжів.

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що розроблені в дисертації теоретичні положення доведені до рівня конкретних пропозицій і мають форму, придатну для запровадження в практику. Практичну цінність мають науково-обґрунтовані підходи та рекомендації щодо вдосконалення процесу комп'ютеризації освіти й механізму їх практичного застосування на сучасному етапі, а також теоретично обґрунтовані підходи до конструювання змісту комп'ютерної освіти у педагогічних закладах І-ІІ рівня акредитації.

Основні наукові розробки можуть бути використані:

 • вищими навчальними закладами при розробці й удосконаленні навчальних курсів “Інформатика та комп'ютерна техніка”, “Сучасні комп'ютерні системи”, “Технічні засоби навчання” тощо;

 • теоретичні та методологічні положення й рекомендації, викладені у дисертаційному дослідженні, впроваджено в навчальний процес, зокрема, Київського педагогічного коледжу ім. К.Д.Ушинського, Педагогічного коледжу при Київському університеті ім. Т.Г.Шевченка, Богуславського педагогічного коледжу ім. І.С.Нечуя-Левицького, Кременецького педагогічного коледжу ім. Т.Г.Шевченка, Українського гуманітарного інституту, Миколаївського педагогічного університету (довідка Міністерства освіти і науки України №4.3-3/1092 від 05.07.2002).
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Формування інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Облік І контроль використання матеріально-технічних ресурсів у автотранспортному виробництві з застосуванням пеом

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана у Херсонському державному технічному університеті Міністерства освіти І науки України (м. Херсон)

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Ягупов В. В.: Автореф дис д-ра пед наук: 13. 00. 04 / Ін-т педагогіки І психології проф освіти апн україни. — К., 2002. — 34 с. —...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Становлення та еволюція національного інформаційного простору україни в процесі формування демократичної політичної культури українського...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Роботу виконано у відділі інформаційної безпеки та міжнародних інформаційних відносин Національного інституту проблем міжнародної...

Автореферат дисертації
Формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Пояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня

Методичні рекомендації до виконання наукового реферату з напрямку...
Рекомендації щодо організації виконання наукового реферату

Дипломи І ступеняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка