Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

Сторінка1/4
  1   2   3   4


НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА


БОНДАР Юрій Володимирович

УДК[32:008]:316774] (477) (043.3)

СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

23.00.03 — політична культура та ідеологія


АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата політичних наук

Київ — 2010

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».


Науковий керівник

доктор політичних наук, професор

Бебик Валерій Михайлович,

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», завідувач кафедри суспільно-політичних наук,

глобалістики та соціальних комунікацій.Офіційні опоненти:

доктор політичних наук, професор

Макаренко Євгенія Анатоліївна,

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України,

провідний науковий співробітник;
кандидат політичних наук

Набруско Віктор Іванович,

Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

доцент кафедри телебачення і радіомовлення.Захист відбудеться « 3 » грудня 2010 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.12 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за адресою: 01601, Київ-30, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9.

Автореферат розіслано «29»жовтня 2010 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради М. А. Остапенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Інформаційний простір будь-якої держави — об’єктивна складова та невід’ємний атрибут її повноцінного функціонування. Не виняток і Україна, яка переживає період трансформації політичного світогляду, становлення широкого простору політичного, соціального діалогу, формування демократичної політичної культури. Суспільні трансформаційні процеси об’єктивно позначаються і на становленні та еволюції національного інформаційного простору, який кореспондується з парадигмою політико-владних відносин, політичною системою, устроєм суспільства та завданнями, які воно реалізує.

Перехід до сучасного інформаційного ладу, до нової соціальної системи відносин є досить неоднозначним, складним і суперечливим, бо відмовитись від інформаційних систем (насамперед їх політизованості), що існували за часів СРСР, і швидко перейти до більш демократичних, позбавитися недоліків заідеологізованого функціонування інформаційного простору непросто — відчувається вплив попередньої інформаційно-комунікативної системи, що гальмує процес демократизації ЗМІ, вироблення демократичної політичної культури.

Зміцнення та захист національного інформаційного простору України є складовою забезпечення її національної безпеки. Об’єктивно повноцінний інформаційний простір убезпечує суверенітет держави у виконанні нею внутрішніх і зовнішніх функцій. Він в одному випадку сприяє, зокрема, формуванню демократичної політичної культури всередині держави, в іншому — створює умови для рівноправного входження у світову спільноту, світовий інформаційний простір.

Формуючи власний інформаційний простір, слід усвідомлювати, що дієвим він може бути лише із врахуванням світових інформаційних процесів, у контексті і в поєднанні з ними. Сучасні технології спричинили ефект «комунікаційного вибуху», що багато в чому коригує сутність і саме поняття національного інформаційного простору. Глобальні процеси почасти ускладнюють розвиток інформаційного простору окремих невеликих або новопосталих національних держав. Зокрема, окрім позитивних факторів інформаційних процесів, дослідники проблем медіа-простору зауважують тенденцію медіатизації політики провідних держав, ведення і поширення впливу за допомогою ЗМІ та нових мас-медіа, комунікаційних технологій, що дзеркально призводить до фактичної політизації ЗМІ, використання їх як засобу глобальної експансії.

Окремим проблемам інформації, інформаційно-комунікативних систем, глобалізації цих процесів у контексті формування політичної системи суспільства, демократичної політичної культури, національного інформаційного простору присвячені дослідження вітчизняних науковців В. Андрущенка, О. Антонюка, В. Бабкіна, О. Бабкіної, І. Бідзюри, В. Бебика, І. Варзара, М. Головатого, В. Горбатенка, Л. Губерського, Б. Калініченка, О.Картунова, В.Корнієнка, В. Кременя, А. Кудряченка, Є. Макаренко, А. Москаленка, В. Набруска, Г. Почепцова, Ф. Рудича, І. Слісаренка, С. Телешуна, М. Томенка та ін.

Аналіз наявних досліджень дає підстави і основу для пошуку нових, інших підходів і рішень у вивченні парадигм співіснування і впливу медійного середовища, національного інформаційного простору на суспільні процеси, формування демократичної політичної культури та ідеології, демократизацію суспільства. Зокрема більше уваги потребують проблеми політичної ролі національних засобів масової інформації (комунікації), їх місця в ідеологічному та владному просторі, у формуванні громадянського суспільства в Україні, виробленні інформаційної культури та ідеології державотворення як умови існування повноцінного національного інформаційного простору, особливості становлення та еволюції власне національного інформаційного простору, його відповідного обстоювання в умовах глобалізації. Зазначені наукові проблеми у вітчизняній науці є недостатньо розробленими, що й обумовило тему, мету і завдання даного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою комплексної наукової дослідної програми кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» «Соціально-політичні проблеми становлення глобального світу». Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою Радою Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (протокол № 6 від 25 грудня 2008 р.).

Метою дисертаційного дослідження є аналіз становлення та розвитку національного інформаційного простору України в контексті формування демократичної політичної культури українського суспільства.

Для досягнення поставленої мети у дисертації визначенні такі завдання:

  • проаналізувати особливості становлення національного інформаційного простору в Україні, його політико-правових засад та значення у процесі формування демократичної політичної культури на сучасному етапі державотворення;

  • дослідити роль і місце інформаційно-комунікативної системи як елементу політичної системи та культури, її вплив на суспільний розвиток в умовах різних політичних систем;

  • проаналізувати стан і проблеми функціонування інформаційно-комунікативної системи України, зміст державної інформаційної політики в умовах світового інформаційного простору, глобалізації;

  • проаналізувати особливості практичної участі ЗМІ у процесах формування демократичної політичної культури; забезпечення інформаційних прав, свободи слова;

  • окреслити проблеми і завдання зміцнення та захисту національного інформаційного простору як чинника формування демократичної політичної культури в Україні.

Об’єктом дослідження є інформаційний простір як елемент інформаційної та духовно-культурної сфер суспільства.

Предметом дослідження є особливості становлення національного інформаційного простору як засобу формування демократичної політичної культури сучасного українського суспільства.

Методологічну основу даного дисертаційного дослідження становлять головні принципи історизму та наукової об’єктивності, фундаментальні положення як вітчизняних, так і окремих зарубіжних історико-філософських, політичних концепцій стосовно закономірностей та певних специфічних особливостей становлення інформаційно-комунікативних систем, інформаційного простору, інформаційних потоків, інформації взагалі, особливостей їх функціонування в різних політичних системах, у процесі формування демократичної політичної культури.

Для того щоб відповідно досягти поставленої мети, використовувались філософські, загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Системний метод дав змогу розглянути і проаналізувати становлення та еволюцію національного інформаційного простору як цілісний складний процес, чинник державотворення та формування демократичної політичної культури. Структурно-функціональний метод був використаний для розкриття функцій ЗМК. Метод аналізу та синтезу, зокрема, дав змогу простежити зв’язок між комунікацією, діалогом та політичною владою і ЗМК. Порівняльний метод використовувався для дослідження трансформації українських ЗМК, еволюції національного інформаційного простору. За допомогою критико-конструктивного методу був здійснений аналіз сучасних інтерпретацій взаємовпливу ЗМК та політичної реальності. Для визначення характерних рис інформаційних процесів використано описовий метод, методи емпіричних досліджень, за допомогою яких порівняно умови функціонування ЗМІ за радянських часів та сучасних українських ЗМІ. За допомогою методів дослідження причинних зв’язків виявлено залежність стану національного інформаційного простору, інформаційної безпеки держави від демократичності суспільства, впливу внутрішніх та зовнішніх чинників, глобальних процесів.

У цілому ці та інші використані методи дають змогу комплексно розглянути проблеми національного інформаційного простору України, особливості його існування та розвитку, у тому числі й обґрунтування відповідного обстоювання та захисту.

Для комплексного бачення ролі національного інформаційного простору в політиці дисертантом використані загальнонаукові підходи, соціологічні, політологічні парадигми. Базуючись на аналізі основних сучасних теоретичних розробок зарубіжних і вітчизняних дослідників стосовно взаємовпливу ЗМК і демократичної політичної культури та ідеології, дисертант реконструював комплексне бачення ролі ЗМК у політиці загалом.

Наукова новизна дисертації полягає у комплексному аналізі проблем становлення та еволюції національного інформаційного простору України та його впливу на процес формування демократичної політичної культури українського суспільства в сучасних умовах, особистому внеску автора у розробку теоретичних засад інформаційної діяльності, розвиток національної інформаційної сфери. Зокрема

вперше:

– на основі комплексного аналізу розглянуто головні (політичні, правові, соціальні, організаційні) засади становлення національного інформаційного простору України в контексті формування демократичної політичної культури суспільства та визначено їх взаємообумовлений характер; розглянуто особливості та специфіку функціонування інформаційного простору у суспільствах з різними політичними системами. Дисертант виходив з того, що світовий досвід використання інформації та комунікації, як засобів формування політичної культури, духовності, ідеології суспільства, потребує критичного аналізу, адже його використання має сенс лише за умови врахування історичної традиції, ментальності українства;

– виокремлено актуальні «больові точки» національного інформаційного простору, обґрунтовано пропозиції й рекомендації стосовно вдосконалення механізму впливу засобів масової інформації (комунікації) на розвиток духовних засад суспільства, зміцнення його гуманітарної основи; захисту і розвитку національного інформаційного простору як елементу державності. Обґрунтовано свободу слова як умову демократичної політичної культури. Дисертант доводить, що демократичний вільний розвиток суспільства, забезпечення прав і свобод громадян є концептуально засадничими умовами повноцінного існування національного інформаційного простору, гарантування національних інтересів в інформаційній сфері;

поглиблено:

– історіографію проблеми дослідження, обґрунтування ролі й значення ЗМІ у формуванні демократичної політичної культури як одного з факторів демократичних політичних реформ;

– зміст понять інформаційної сфери, зокрема, «національний інформаційний простір», «інформаційно-комунікативна система», «інформаційний вплив» та ін., запропоновано нові дефініції, що стосуються проблематики дослідження;

дістали подальшого розвитку:

– дослідження взаємодії засобів масової інформації (комунікації) і суб’єктів політичного процесу, владних інституцій у формуванні демократичної політичної культури;

– аналіз особливостей формування національного інформаційного простору в умовах глобальних процесів у суспільствах, що трансформуються, до яких належить і Україна, зокрема ідеї необхідності посилення ролі держави, державної інформаційної політики в процесах демократизації суспільства, політико-правового захисту національного інформаційного простору, інтегрування України у світовий інформаційний простір.

Теоретико-практичне значення одержаних результатів полягає у визначенні ролі засобів масової інформації, комунікації, національних інформаційних ресурсів у формуванні вільного діалогічного простору та демократичної політичної культури, практичного конструювання політичної реальності. Напрацьовані матеріали можуть бути корисними при розробці дієвої національної програми, удосконалення політики інформаційної безпеки України, національного інформаційного законодавства. Отримані результати дисертаційного дослідження можуть бути також використані у науково-дослідній роботі – для подальших досліджень проблем становлення та еволюції інформаційного простору, формування демократичної політичної культури; у навчальному процесі – для розробки навчальних курсів з підготовки фахівців інформаційної сфери, політології; у практичній діяльності суб’єктів політичної та інформаційної діяльності, широкій пропагандистській роботі.

Особистий внесок здобувача у працях з теми дослідження, опублікованих у співавторстві, полягає у дослідженні проблем національного інформаційного простору, виробленні термінологічної бази сфери функціонування мас-медіа та національного інформаційного простору. Загальний обсяг статей здобувача у публікаціях, опублікованих у співавторстві, становить 19,3 авт. арк. (загальний обсяг видань, опублікованих у співавторстві, — 226,34 авт. арк.).

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного дослідження доповідались та обговорювались на засіданнях кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна», окремі положення дисертаційного дослідження висвітлювались у виступах на наукових конференціях: Другій Всесвітній конференції «Діалог цивілізацій: протиріччя глобалізації» (Київ, 2003); Міжнародній конференції «PR в органах державної влади та місцевого самоврядування» (Сімферополь, 2003); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми національної безпеки в умовах сучасного розвитку України» (Київ, 2006); П’ятій Всесвітній конференції «Діалог цивілізацій чи Четверта світова війна» (Київ, 2006), IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Державне управління в умовах політичної модернізації України: стан та проблеми» (Київ, 2009).

Публікації. За темою дослідження опубліковано 27 наукових праць, з яких 7 — у фахових виданнях з політичних наук, затверджених ВАК України, 5 — у тезах наукових конференцій, 15 — у наукових виданнях та монографіях.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Формування інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти апн україни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Облік І контроль використання матеріально-технічних ресурсів у автотранспортному виробництві з застосуванням пеом

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана у Херсонському державному технічному університеті Міністерства освіти І науки України (м. Херсон)

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Ягупов В. В.: Автореф дис д-ра пед наук: 13. 00. 04 / Ін-т педагогіки І психології проф освіти апн україни. — К., 2002. — 34 с. —...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Роботу виконано у відділі інформаційної безпеки та міжнародних інформаційних відносин Національного інституту проблем міжнародної...

Автореферат дисертації
Формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Пояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня

Методичні рекомендації до виконання наукового реферату з напрямку...
Рекомендації щодо організації виконання наукового реферату

Дипломи І ступеняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка