Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Немає такої професії, в якій людина не змогла піднятися на вершини майстерності “

Немає такої професії, в якій людина не змогла піднятися на вершини майстерності “

Немає такої професії , в якій людина

не змогла піднятися

на вершини майстерності “

В. Сухомлинський

Концепція модернізації освіти передбачає одночасні системні зміни в усіх елементах освітньої діяльності, забезпечення принципу єдності та цілісності реформування. Зміни такого масштабу вимагають не лише організаційно-управлінських зусиль, а, насамперед ініціативи, та особистої відповідальності кожного працівника, а також створення матеріальних та мотиваційних основ творчої діяльності педагогів.

Оскільки система освіти запрограмована на фундаментальні зміни всіх компонентів, районний методичний кабінет визначив у концепції освітньої діяльності стратегію власної модернізації, спрямованої на розвиток творчого потенціалу вчителів.

Пріоритетними напрямами діяльності методичного кабінету є:

 • реформуючі процеси в освіті;

 • формування нового освітнього середовища;

 • підтримка інноваційної діяльності;

 • науково-дослідна, експериментальна діяльність.

По-перше, методичний кабінет працює над створенням в районі своєрідного соціально-освітнього простору, у якому забезпечено можливість удосконалюватися кожному вчителю як професіоналу.

По-друге, забезпечується спрямованість організації та змісту навчально-виховного процесу відповідно до моделі інноваційного розвитку освіти в районі.

По-третє, відпрацьовується і запроваджується модель безперервної освіти впродовж усього життя, спираючись, насамперед, на організацію самоосвіти педагогів.

Саме тому, процес навчання педагогічних працівників у системі «методичний кабінет – заклад освіти – вчитель» розглядається як професійне удосконалення на основі стимулювання розвитку творчого потенціалу, особистісного зростання, під час якого слід розв’язувати завдання, що стосуються особистості вчителя:

 • поєднання, взаємозв'язок і взаємодоповнення професійного та особистісного зростання, мотивацію безперервного саморозвитку;

 • формування сучасного стилю мислення (системність, гнучкість, динамізм, перспективність, історизм, об'єктивність, концептуальність, здобуття теоретичних знань та теоретизація життєвого досвіду);

 • зростання рівня толерантності, прагнення до конструктивізму, співробітництва;

 • засвоєння ефективних стратегій самореалізації, життєтворчості,

 • напрацювання прийомів компенсації складових діяльності, в яких існують прогалини;

 • створення власної системи діяльності;

 • розширення ступеня усвідомлення подій на всіх рівнях взаємодії вчителя зі світом (загальнолюдських, професійних, особистісних).

Методична робота в 2012/2013 навчальному році з педагогічними кадрами загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів проводилася згідно з планом методичної роботи відділу освіти П’ятихатської РДА. Методичний кабінет впродовж 2012/2013 навчального року надавав допомогу педагогічним кадрам не лише у розвитку їхньої професійної майстерності, а й активізував творчий потенціал вчителя, вихователя.

Згідно штатного розпису методичного кабінету в 2012/2013 навчальному році, який був створений 01 березня 2013 року здійснювався науково-методичний та інформаційний супровід навчально-виховного процесу наступними працівниками:

 • Директор РМК

 • Методист суспільно-гуманітарних дисциплін, вища кваліфікаційна категорія

 • Методист з бібліотечних фондів та іноземної мови, вища кваліфікаційна категорія

 • Методист з фізико-математичних дисциплін, із здоров’я і фізкультури, вища кваліфікаційна категорія

 • Методист із біології і хімії та питань виховної роботи, вища кваліфікаційна категорія

 • Методист з позашкільної освіти та з питань організації роботи з обдарованими дітьми, вища кваліфікаційна категорія

 • Методист предметів художньо-естетичного циклу та кадрової роботи, вища кваліфікаційна категорія

 • Методист з дошкільної освіти, вища кваліфікаційна категорія

 • Методист із питань соціальної роботи, спеціаліст

 • Вчитель-логопед, І кваліфікаційна категорія

 • Завідувач ПМПК, І кваліфікаційна категорія

У зв’язку з науково-технічним та інформаційним прогресом, з появою значної кількості різноманітних напрямків роботи (моніторинг НВП, ЗНО, ІКТ та ін.) штатний розпис методичного кабінету не задовольняє запити та потреби учасників навчально-виховного процесу, але завдяки компетентності, творчої ініціативи, постійного пошуку висококваліфікованих методистів, які в своїй роботі прагнуть забезпечувати умови для формування особистості педагога через створення наукового простору, системи інформаційного та комп’ютерного забезпечення в роботі методичної служби вдалося досягнути певних результатів та досягнень.

Упродовж року методична діяльність у районі будується і проводиться за принципом систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються інтереси і запити різних категорій педагогів та керівників навчальних закладів, через анкетування, експрес опитування, надання пропозицій тощо. Тому й склалася така структура методичної освіти педкадрів району, яка акумулюється в центрах методичної роботи за напрямками, а координує роботу методична служба.

Одним з вагомих напрямів роботи РМК є організація розвитку творчого потенціалу кожного педагога на основі впровадження в навчальний процес рекомендацій науковців і досвіду педагогів-практиків. Саме тому працюючи над загальнорайонною науково-методичною проблемою « Креативна освіта - шлях до розвитку інноваційної особистості», головною метою роботи методичного кабінету є науково-методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників закладів освіти та методистів. ІІІ етап роботи над реалізацією даної проблеми включав практичне вивчення роботи з педагогічними працівниками шляхом аналізу їх участі в методичній роботі району. Поставлена мета вимагала від методичної служби району модернізації всієї системи методичної роботи з використанням новітніх технологій і активне використання їх під час проведення методичних заходів та виконання педагогічних проектів, які включають розробку ефективних методик використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки професійно компетентного фахівця. Методисти РМК використовують теоретичні професійні знання у процесі практичної педагогічної та методичної діяльності, орієнтуються в інформаційному просторі, використовують можливості сучасних технічних засобів навчання, мережу Інтернет та навчають цьому педагогічних працівників; застосовують інтерактивні методи навчання; виявляють, вивчають, узагальнюють, пропагують ідеї перспективного педагогічного досвіду; впроваджують інноваційні педагогічні технології. Робота методичної служби району базується на трьох складових: наука, інновації, педагогічний досвід.

У 2012/2013 навчальному році у районі успішно функціонували 22 районні методичні об’єднання, проведено 27 районних семінарів-практикумів, працювало 11 районних творчих груп, 5 центрів науково-методичної роботи, 5 майстер-класів передової педагогічної думки, “круглий стіл” директорів навчальних закладів, школа молодого вчителя, 7 районних опорних шкіл, 5 опорних дошкільних навчальних закладів та 16 різновидів інших форм методичної роботи з педагогами, які 100% охоплюють педагогічні кадри району. Методичний кабінет впродовж навчального року наполегливо працював над удосконаленням планування методичних формувань у напрямі забезпечення їх більшої варіативності на основі педагогічного досвіду, професійного рівня, потреб учителя. Значне місце у змісті планів займали проблеми впровадження державних стандартів освіти у початкових та 5 класах; моніторингу якості освіти, реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі.

Розвиток творчої активності педагогічних кадрів – процес керований, методичний кабінет цілеспрямовано бере на себе функції координатора роботи всіх методичних підрозділів району – від шкільного методичного кабінету з удосконалення майстерності вчителя і вище по вертикалі. З метою активізації творчого потенціалу вчителя, шляхом надання реальної, дійової допомоги для розвитку їх професійної майстерності, створення умов для самореалізації вчителя, на початку року було здійснена діагностика утруднень методичної роботи педагогів, спрямована на розвиток їх творчої індивідуальності

Серед основних напрямів діяльності методичного кабінету щодо розвитку творчого потенціалу педагогів є:

 • організація гнучкої системи безперервної освіти педагогічних кадрів на основі андрагогічних принципів навчання;

 • забезпечення підвищення методологічного рівня освіченості педагогів;

 • постійне оновлення та поповнення знань з актуальних проблем фундаментальних наук, навчальних предметів шкільного курсу, психології та педагогіки;

 • формування нового змісту і використання активних та інтерактивних методів у навчальному процесі;

 • запровадження інформаційно-комп'ютерних технологій навчання;

 • наукове консультування та керівництво експериментально-дослідною роботою педагогів району;

 • підвищення комп'ютерної грамотності педагогів;

 • розвиток психологічної культури вчителя, готовності мобільно й адекватно реагувати на зміни освітньої ситуації, соціально-економічні і культуротворчі процеси у суспільстві;

 • підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми;

 • вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;

 • опанування науки управління якістю навчально-виховного процесу.

Дальшого поширення набувають активні та інтерактивні методи проведення занять, тренінги, імітаційні, рольові та ділові ігри.

Однією з форм роботи з кадрами є курсова перепідготовка. У 2012/2013 навчальному році підвищили свій професійний рівень 375 педпрацівників, що становить 104 % виконання плану курсової перепідготовки. З них на базі ДОІППО – 188 вчителів, на базі Пятихатських ЗШ № 1, № 2 – 127 педпрацівників, 60 осіб були охоплені індивідуальною формою навчання.

Особливого значення набула дистанційна форма навчання для педагогічних працівників як на рівні методичного кабінету, так і ДОІППО через створення єдиного інформаційного простору району та області, а також в умовах недостатнього фінансування. Також особливої уваги набула організація науково-методичного супроводу самоосвіти педагогів з метою відстеження ефективності курсової перепідготовки та методичної роботи педагога в міжкурсовий період.

У 2012/2013 н.р. у закладах освіти району працювали 696 педагогічних працівника (ЗНЗ-567, ПНЗ-20, ДНЗ – 109). Вищу освіту мають 508 педпрацівника (73 % ), середню спеціальну освіту мають 151 педагог (22%). Навчалося заочно - 29 педпрацівників. З вищою кваліфікаційною категорією працювали 265 (38%) педпрацівників, першою – 135 (19,4%). Педагогічні звання «Заслужений вчитель України” – 1 особа, „Учитель-методист” - 82 (12%) педпрацівників „Старший учитель ” – 71 (10%) педпрацівників, „Психолог-методист” - 1 педпрацівник, „Вихователь-методист" - 12 педпрацівників. Нагороджені нагрудними знаками: „Василь Сухомлинський” – 1 педагог; „Іван Ткаченко ” – 1 педагог; Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня – 1 педагог.

У 2013 році організовано проведена атестація педпрацівників. Атестовано 116 осіб, що становить 16,6 % від загальної кількості педпрацівників, з них 84 вчителя підтвердили свою категорію, 32 – підвищили категорію. В ході проведення атестації 11 вчителям підтверджено та 3 вчителям встановлено педагогічне звання «Учитель методист», 12 вчителям підтверджено, 8 вчителям встановлено педагогічне звання «Старший учитель».

Особлива увага впродовж останніх років приділяється як районному, так і обласному туру Всеукраїнського педагогічного конкурсу «Вчитель року». В І обласному турі брали участь 2 педагога: вчитель фізики Зеленоярської ЗШ І-ІІІ ст., Панченко ., вчитель інформатики Нерудстальської ЗШ І-ІІІ ст., Бабійчук С.С. Але не набрали достатньої кількості балів і в наступному турі участі не приймали. Тому слід більше уваги приділити теоретичній підготовці педкадрів району.

Значне місце в системі методичної роботи райлну займає участь в експериментальній роботі, яку генерує та координує Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

На обласному рівні відділ освіти П’ятихатської райдержадміністрації та П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ст. № 2 впродовж 2012/2013 навчального року була організована робота на ІІ (аналітичному) етапі обласного експерименту за темою: «Вплив єдиного освітнього простору та Інтернет-технологій на становлення інноваційної особистості ХХІ століття та визначення їх складових» (01.09.2011-31.12.2016 р.), науковий керівник – Ватковська Марина Григорівна.

У 2012/2013 навчальному році продовжувалась участь у Міжнародних програмах та проектах, що дало змогу вивчати закордонний довід освіти та запроваджувати кращі здобутки, а також реалізовувався ряд всеукраїнських та обласних проектів:

 • «Школа і партнери проти СНІДу». Долучено 5 ЗНЗ

 • «Entel. Навчання для майбутнього». Долучено всі ЗНЗ, що дало змогу значно покращити рівень комп’ютерної грамотності педагогів.

 • Обласний проект «Народна пам'ять ХХІ століття: Велика Вітчизняна війна». Долучено всі ЗНЗ.

проект: «Модернізація освіти сільської школи в П’ятихатському районі» (01.09.2003 р. -31.12.2013 р.), який є складовою обласного проекту «Модернізація системи освіти сільських адміністративних районів Дніпропетровської області». Керівником даного проекту є доктор філософських наук, професор, ректор ДОІППО М.І. Романенко. Даний проект успішно підходить до заключного етапу, здійснено всі організаційні заходи: відпрацьована функціональна модель допрофільної підготовки; освітня карта допрофільної підготовки, проведено ряд семінарів для заступників директорів, директорів загальноосвітніх навчальних закладів; за наслідками попередньої комплектації складено навчальний план допрофільної підготовки, в якому передбачено виділення годин з варіантної складової.

В минулому навчальному році освітяни нашого району були учасниками Всеукраїнських та міжнародних виставок.

У четвертій Всеукраїнській виставці – презентації «Інноватика в сучасній освіті» взяли участь відділ освіти Пятихатської РДА, , Пятихатська ЗШ І-ІІІ ст. № 3, Зорянська ЗШ І-ІІІ ст., Мирнівська ЗШ І-ІІ ст., Культурянська ЗШ І-ІІ ст.

Під час роботи виставки ДОІППО було організовано та проведено конференцію «Інновації у розвитку сільської школи» , в роботі якої ми приймали участь. За результатами участі у виставці відділ освіти та П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. № 3, Зорянська ЗШ І-ІІІ ст., Мирнівська ЗШ І-ІІ ст. нагороджено Дипломами за активне впровадження інноваційних освітніх технологій. Педагогічний колектив Культурянської ЗШ І-ІІ ст. нагороджено Золотою медаллю в номінації « Інноватика в громадсько-державному управлінні навчальним закладом». Начальника відділу освіти Малкову Н.В. та директора РМК Пономаренко Н.І. за участь у конференції нагороджено Почесним дипломом за плідну працю з упровадження освітніх інновацій.

Нові реалії життя в Україні, її поступове перетворення на демократичну, соціально орієнтовану країну обумовили глобальні зміни у філософії освіти, визначенні її мети, завдань, методів діяльності. Одним з пріоритетних напрямків РМК та закладів освіти у 2012/2013 навчальному році була реалізація Програми розвитку освіти району на засадах сталості в рамках обласної Комплексної програми «Освіта для сталого розвитку» на період 2009-2015 роки. З метою реалізації зазначеної Програми здійснено ряд важливих заходів, особливо в частині європейської просвіти:

 • Створено 32 євроклуби на базі ЗНЗ району .

 • Створено Центр сталого розвитку на базі Районного Центру учнівської молоді.

Та слід більше приділяти уваги роботі з обміну та міжнародного співробітництва.

Методичний служба та заклади освіти є постійними учасниками Всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, педагогічних читань, виставок:

Всеукраїнський рівень:

 • Всеукраїнський науково-практичний семінар на тему «Роль методичного кабінету у формуванні науково-методичного освітнього середовища в регіоні: критерії ефективності», який відбувся у квітні 2013 року в місті Кіровоград. В роботі семінару та до виступу була запрошена Пономаренко Н.І., директор РМК.

Обласний рівень:

 • «Управлінські аспекти забезпечення освітньо-культурних потреб дітей та учнівської молоді для їх творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку» м. Дніпропетровськ

Навчальними закладами узагальнюється педагогічний досвід кращих педагогів, який висвітлюється в педагогічних виданнях, альманахах. Вчителі розробляють власні методичні та дидактичні посібники, апробують підручники та електронні засоби навчання. Узагальнено 16 перспективних педагогічних досвідів, 8 досвідів знаходяться на етапі вивчення.

Впродовж 2012/2013 навчального року вийшло ряд публікацій у фахових та педагогічних виданнях. Найбільшу кількість матеріалів для публікацій у фахових та педагогічних виданнях підготували вчителі-предметники П’ятихатських ЗШ І-ІІІ ст. № 1,2,3,Вишнівська ЗШ, Виноградівська ЗШ, Жовтянська ЗШ І-ІІ ст., Зорянська ЗШ

На особливому контролі перебуває питання щодо створення єдиного інформаційно-освітнього простору району. До мережі Інтернет підключено 24 ЗНЗ. Впродовж даного навчального року повністю відпрацьована система роботи з електронною поштою між ЗНЗ та відділом освіти. Розроблено та введено в дію сайти відділу освіти, РМК, ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ. Разом з тим мають дієві власні сайти лише кілька закладів освіти району, в інших загальноосвітніх навчальних закладах робота триває. Також триває робота по створенню сайтів районних методичних об’єднань, порт фоліо методиста. (відзначити Жовтянську ЗШ І-ІІ ст., сказати про електронні бази, включення району в пілотний проект)

Відділом та закладами освіти здійснюється системна робота щодо виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей. Про це свідчать успіхи учнів в районних, обласних, олімпіадах, конкурсах науково-дослідницьких робіт ДВ МАН.

Так, 893 учні загальноосвітніх навчально-виховних закладів району брали участь в районних предметних олімпіадах, що складає 58,5% від загального контингенту учнів 8-11 класів.

Переможцями визначено 198 учнів, з них 37 учнів посіли перше місце, 53 учні – друге місце, 108 учнів – третє місце, що складає 22,2 % якості. З 198 переможців районних олімпіад 41 (згідно рейтингу) брали участь в обласних предметних олімпіадах, з них 7 посіли призові місця : учень 9 класу Зорянської ЗШ І-ІІІ ст. Лук’яненко Сергій, вчитель Пономаренко Н.І., в номінації : «Українська мова та література» - ІІ місце; учениця 10 класу П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ступенів № 2 Кірілічева Владена, вчитель Бессараб Т.М.., в номінації : «Російська мова та література» - ІІ місце; учень 11 класу Саксаганської ЗШ І-ІІІ ст. Чернявський Юрій, вчитель Корженевська., в номінації : «Географія» - ІІІ місце; учениця 11 класу Комісарівської ЗШ І-ІІІ ст. Малоок Ірина, вчитель Швець Л.О., в номінації : «Біологія» - ІІІ місце; учень 8 класу П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 Петровський Вадим, вчитель Сорочинська Н.С., в номінації : «Історія» - ІІІ місце; учениця 10 класу Нерудстальської ЗШ І-ІІІ ст. Циске Ірина, вчитель Івченко С.Є., в номінації : «Правознавство» - ІІІ місце, учень 10 класу П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 Усенко Владислав, вчитель Галя Л.М., в номінації : «Екологія» - ІІІ місце ,

Вже традиційно проводяться олімпіади в початковій школі. У 2012/2013 навчальному році участь у районних олімпіадах з математики, української мови, російської мови та природознавства брали виключно переможці шкільних етапів олімпіад. Всього в районних олімпіадах з взяло участь 104 учні 4-х класів( визначено 18 переможців), що активізує олімпіадний рух в районі з більш раннього віку та забезпечує наступність в роботі.

Учні загальноосвітніх навчальних закладів є активними учасниками різноманітних конкурсів за напрямками: природничо-математичний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний, туристсько-краєзнавчий та ін.. і забезпечують позитивний результат.

З метою підвищення рівня фахової майстерності педагогів, розвитку творчих здібностей і вподобань методист з виховної роботи організував роботу із заступниками директорів із виховної роботи, класними керівниками, педагогами-організаторами, працівниками позашкіль­них установ, творчо обдарованою молоддю, керівни­ками гуртків, учнями соціально незахищених категорій, батьківською громадськістю.

Якість виховного процесу, його результативність певною мірою залежать від рівня науково-теоретич­ної підготовки класних керівників. Така підготовка здійснюється через організацію методичної роботи з цією категорією педагогічних працівників.

Ведеться систематична робота з педагогами-ор­ганізаторами, для науково-методичного забезпечен­ня діяльності яких проводяться семінари, засідання круглого столу, організована робота постійного май­данчика для молодих педагогів-організаторів. У Центрі учнівської молоді створена цілісна система організації та проведення масових заходів художньо-естетичного циклу, яка включає розробку положень конкурсів і виставок, проведення семінарів, практич­них занять та майстер-класів для керівників творчих колективів, заступників директорів із виховної роботи.

Традиційними стали творчі звіти художніх колективів району, велика увага приділяється патріотичному ви­хованню школярів(у районі організована робота шкільних музеїв, куточків патріотично­го спрямування), ведеться постійна робота з учнями соціально незахищених категорій. Створені й постійно онов­люються банки даних про учнівський контингент.

Одним з важливих напрямків роботи методичного кабінету є проведення моніторингових досліджень з основних предметів як в основній, старшій школі, так і початковій, що дає можливість прослідковувати та відстежувати тенденції та виробити реальні кроки до покращення якості знань учнів. В 2012/2013 навчальному році було проведено моніторингове дослідження якості освіти учнів 4 –х класів з математики та моніторинг навчальних досягнень учнів профільних класів з математики.

У методичному кабінеті діє і систематично використовується комп’ютерний банк педагогічної інформації, картотека ППД закладів освіти.

Впродовж року на базі Мирнівської ЗШ І-ІІ ст.. працював Центр вивчення української мови, робота якого, спільно з районним об’єднанням вчителів української мови та літератури, спрямовувалась на підвищення рівня професійної компетентності працівників освіти усіх рівнів у сфері володіння українською мовою, популяризацію державної мови через засоби масової інформації, просвітницьку діяльність.

Психологічна служба району спрямовує діяльність психологів та класних керівників освітньої системи району за напрямками: діагностичний, консультативний, корекційний, реабілітаційний, профілактичний, просвітницький. Особливу увагу в 2012/2013 навчальному році психологічна служба приділяла розробці системи психолого-педагогічного супроводу допрофільної підготовки та роботі з батьками. На базі Пятихатської ЗШ І-ІІІ ст. № 1 діє логопедичний кабінет, який задовольняє запити дітей, що потребують корекції мовлення.

Основним показником результативності науково-методичної роботи методичного кабінету є результативність навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, яку можна простежити через результати державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

Заслуговує на увагу систематизована шкільна науково-методична робота педагогічних колективів за навчальний рік П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ст. № 3, Зорянської ЗШ І-ІІІ ст., П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ст. № 1, П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ст. № 2, Нерудстальської ЗШ, Вишнівської ЗШ І-ІІІ ст., Жовтоолександрівської ЗШ І-ІІІ ст., Культурянської ЗШ І-ІІ ст., Мирнівської ЗШ І-ІІ ст., Комісарівської ЗШ І-ІІІ ст., Біленщинського НВК, Миколаївського НВК.

Методична служба покликана йти попереду в обґрунтуванні і виборі шляхів оновлення знань і педагогічного мислення, у прискоренні і нарощенні духовного потенціалу вчителів, у збагаченні їх досвідом і технологією сучасного виховання і навчання

Проте, поряд із здобутками та досягненнями в роботі методичної служби району є невирішені питання і проблеми, над якими слід працювати в новому 2012/2013 навчальному році:

 • більш результативною та ефективною має бути робота методистів РМК, керівників РМО, ШМО, “учителів-методистів”, “старших учителів” щодо результативності виступів учнів на олімпіадах з базових дисциплін у ІІІ та ІУ етапах;

 • невідпрацьована система в навчальних закладах щодо власного моніторингу навчально-виховної та науково-методичної діяльності за навчальний рік з метою глибокого аналізу, порівняння та визначення перспективи на майбутнє;

 • мало авторських матеріалів було підготовлено педагогами та методистами району щодо креативного розвитку педагога та учня: авторські програми, підручники, посібники, які сприяють активному впровадженню сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів у навчально-виховний процес;

 • наповненість власних сайтів;

 • значна частина педагогів не використовують сучасні інформаційні технології під час навчально-виховного процесу через недостатню матеріально-технічну базу.


В 2013/2014 навчальному році діяльність методичної служби району буде спрямована на якісну та результативну реалізацію Програми Президента України Віктора Януковича «Україна для людей», Указу Президента України від 30.09.2010 року № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», регіонального проекту «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти», а також на реалізацію науково-методичного проекту

Креативна освіта – шлях до розвитку інноваційної особистості ” та вирішення таких пріоритетних напрямків


Напрямки роботи РМК як науково-методичного центру
1. Організація та методичний супровід діяльності РМО.

2. Здійснення методичного супроводу діяльності ДНЗ району.

3. Організація роботи експертних рад з навчальних дисциплін.

4. Підготовка педпрацівників до викладання нових предметів у 2 та 5 класах, запровадження

профільного навчання, здійснення моніторингу якості освіти, зовнішнього незалежного

оцінювання.

5. Проведення інструктивно – методичних нарад з актуальних проблем освіти з керівними та

педагогічними кадрами.

6. Забезпечення участі навчальних закладів у конкурсах, олімпіадах, турнірах, конференціях.

7. Робота над реалізацією науково-методичної, виховної, психолого –педагогічної та управлінської

проблем РМК.

8. Організація роботи з обдарованими дітьми.

9. Робота з педагогами у докурсовий та міжкурсовий період. Самоосвітня робота педпрацівників.

10. Методичний супровід атестації педагогічних кадрів.

11. Задоволення запитів і потреб педагога у підвищенні кваліфікації і фахової майстерності
Напрямки роботи РМК як дослідницько – експериментального центру
1. Організація роботи опорних шкіл, експериментальних майданчиків, творчих, динамічних груп, шкіл педмайстерності з актуальних проблем освіти.

2. Адаптація і впровадження інноваційних педагогічних та управлінських технологій у практику роботи навчальних закладів.

3. Організація роботи методистів – кореспондентів, формування пошуково - дослідницьких вмінь педагогів.

4. Аналіз, узагальнення й поширення ППД.

5. Проведення експертної оцінки матеріалів з досвіду роботи педагогічних працівників.

6. Залучення педагогів до проведення апробації навчальних програм, підручників, ППЗНП
Напрямки роботи РМК як координаційно – моніторингового центру
1. Організація та методичний супровід моніторингу якості освіти.

2. Організаційно – методична діяльність.

2.1. Координація діяльності навчальних закладів з освітніми установами, закладами позашкільної освіти, громадськими організаціями, підприємства.

2.2. Вивчення професійних запитів та потреб керівних та педагогічних кадрів.

2.3. Визначення ступеня забезпечення освітніх запитів батьків, громадськості, населення району, прогнозування змін освітніх запитів.

2.4. Координація роботи семінарів, семінарів – практикумів, творчих, динамічних груп тощо.

3. Аналітична діяльність.

3.1 Підготовка узагальнюючих довідок з актуальних проблем.

3.2 Робота з визначення рейтингу роботи навчальних закладів (участі у конкурсах, турнірах, олімпіадах).

3.3 Підготовка методичних рекомендацій.

4. Консультативна робота з педагогічними працівниками.

5. Участь у вивченні окремих напрямків діяльності навчальних закладів.
Напрямки роботи РМК як інформаційного центру
1. Впровадження інформаційних технологій в роботу закладів освіти району.

1.1 Забезпечення традиційними і нетрадиційними носіями інформації закладів освіти для організації навчально – виховної, наукової, творчої роботи.

1.2 Забезпечення інформаційних потреб користувачів у розвитку їхніх творчих здібностей, пізнавальних інтересів у різних галузях знань.

1.3 Забезпечення вільного доступу до єдиного інформаційно – освітнього простору, до Інтернету та електронної пошти.

1.4 Забезпечення обліку, зберігання і використання всіх одиниць фонду бібліотеки.

1.5 Забезпечення передплати періодичних видань.

1.6 Створення єдиної системи каталогів, банків данних

2 Здійснення видавничої діяльності:

2.1 Розповсюдження інструктивно – методичних матеріалів.

2.2 Пропагування передового педагогічного досвіду.

2.3 Видавництво методичних посібників.

2.4 Видавництво збірника „Педагогічний орієнтир”.

2.5 Здійснення консультування щодо організації динамічного та раціонального користування інформаційними технологіями
Напрямки роботи РМК як соціально - психологічного центру
1. Організація роботи соціально – психологічних служб закладів освіти:

1.1 Організація діяльності методоб’єднань практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів.

1.2 Сприяння кваліфікаційному, творчому, науковому зростанню працівників соціально – психологічної служби.

2. Психологічне забезпечення навчально – виховного процесу та організації соціально – педагогічного патронажу у дошкільних та у загальноосвітніх навчальних закладів.

2.1 Підвищення психологічної культури керівників освітніх закладів.

2.2 Охорона психічного здоров’я учасників навчально – виховного процесу.

2.3 Участь у роботі психолого – педагогічної комісії.

3. Здійснення психологічного супроводу інноваційних технологій управління, навчання та розвитку особистості, які впроваджуються в практику роботи закладів освіти.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Учителю! Ваше слово —
Ведучий. Нам дуже приємно вітати з професійним святом працівників освіти: працівників Батуринської зош! Сьогодні вам, люди нелегкої,...

Програма курсу за вибором «Основи програмування на C#»
Завдання основної школи – дати учню фундаментальні знання з базових дисциплін, що допоможе старшокласникам у виборі майбутньої професії....

Немає дітей обдарованих І необдарованих
Протягом 2013-2014 навчальних років на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання

Любов гайова
Треба розуміти, що основне завдання курсу "Українська мова" – це навчити дитину висловлюватись у будь-якій ситуації

Уроках математики
Освітні системи в будь-якій країні світу повинні сприяти організації основних завдань соціально-економічного та культурного розвитку...

Як сьогодні можна охарактеризувати місце та значення ікт в сучасній...
«Урок це дзеркало загальної та педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору та...

Те, що закладене в дитинстві, дасть плоди на майбутнє
Очікуваний результат створення комфортного середовища життєдіяльності шкільного колективу полягає в тому, що кожен з його членів...

Книга твій друг 17 жовтня в бібліотеці відбувся шкільний конкурс...
Я вважаю, що джерелом такої радості можуть І повинні бути книги. Тому бібліотека займає найважливіше місце в житті як учнів, так...

Ми повинні піднятися до розуміння того, що кожна дитина, кожен учень...
...

Гіппократ
Культурі харчування людина вчиться протягом життя. Крім цього, смачно приготовлена, здорова їжа – це витвір мистецтваБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка