Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

ВИСНОВКИ - Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

Сторінка2/3
1   2   3

ВИСНОВКИДисертаційна робота є одним з перших комплексних досліджень, у якому розкрито сутність процесів трансформації політичної безпеки масових комунікацій в умовах посилення боротьби з тероризмом.

Основні наукові і практичні результати роботи полягають у наступному.

Аналіз концептуальних підходів щодо вирішення складних проблем взаємодії та взаємозалежності таких феноменів цивілізації як її розвиток і безпека у світовому та національному розумінні має здійснюватися у контексті забезпечення політичної безпеки масових комунікацій в умовах сучасних соціальних трансформацій, невизначеності та глобальних кризових явищ, необхідності посилення протидії тероризму в усіх його нових і небезпечних проявах для суспільства та життєдіяльності людей.

Зазначений аналіз показав, що, з одного боку, постійно зростає кількість наукових досліджень і практичних розробок в цій сфері безпеки, а, з іншого, – можна констатувати обмеженість цих підходів, обумовлену позиціонуванням інтересів різних галузей знань, відомчих інтересів тощо.

Розгляд джерельної бази кожної з окремих складових визначеного об’єкта дослідження політичної безпеки масових комунікацій в умовах посилення боротьби з тероризмом дозволив систематизувати та класифікувати науково-теоретичні підходи до даної проблематики фахівців з різних галузей знань і встановити єдину систему і структуру, що дозволило концептуально вирішити основні завдання дисертації та досягти встановленої мети комплексного аналізу впливу терористичного середовища на трансформаційні процеси політичної безпеки масових комунікацій в умовах посилення боротьби з тероризмом.

Сформована комплексна методологія включає природно-адекватні методи та прийоми дослідження кожної із складових об’єкта дослідження в умовах впливів соціально-економічних факторів глобалізації, поширення та вдосконалення новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, зростання терористичної активності в сфері мас-медіа, інтенсифікації інтеграційних процесів в світі та зростання викликаних ними внутрішніх протиріч. Обрана методологія дозволила послідовно і логічно проаналізувати феномен політичної безпеки масових комунікацій і визначити її як категорію з усіма відповідними ознаками і властивостями, а також розглянути її як підсистему в загальній системі національної безпеки України.

Розглянута та проаналізована періодизація розвитку теорії масових комунікацій у ХХ ст. та визначені етапи наукових досліджень медіа-тероризму з початку останньої чверті ХХ ст. до сьогодення, що обумовили суттєві зміни в стані політичної безпеки. Доведено, що досягнення в сфері інформаційно-комунікаційних технологій надали терористичному середовищу додаткових можливостей в організаційному, комунікативному, стратегічному і тактичному вимірах діяльності його ідеологів, провідників, пропагандистів та прихильників. Використовуючи інструментарій інформаційно-комунікаційних технологій, що постійно вдосконалюються, поширюються і здешевлюються, тероризм отримав змогу входити в системи масових комунікацій як один з основних нелегітимних політичних гравців і використовувати у всесвітній мережі мас-медіа як засіб впливу на політичну свідомість мас на користь своїм агресивним інтересам і злочинним намірам.

Порівняльний аналіз методів та прийомів транзитології як нового наукового напряму, що вивчає трансформаційні процеси в політичних, соціальних та соціально-економічних сферах життєдіяльності людства, дозволив систематизувати та проаналізувати трансформаційні зміни як у складовій динамічних процесів трансформації масових комунікацій, так і системи політичної безпеки масових комунікацій в цілому, розглянути трансформаційні зміни цієї системи в умовах боротьби з тероризмом.

Аналіз нормативного і наукового понятійного апарату сфер безпеки та масових комунікацій дозволив на основі логіко-конструктивного підходу систематизувати понятійно-категоріальний апарат дослідження, уточнити зміст поняття «політична безпека комунікацій», доповнити сумісні з ним поняття і категорії, розбудувати єдину термінологічну базу дисертаційного дослідження.

Аналіз критеріїв та індикаторів політичної безпеки; природи та еволюції міжнародного тероризму; розвитку всіх видів комунікацій включно з масовими; глобалізаційних процесів, що призводять до значних соціально-економічних та цивілізаційних трансформацій дозволив запропонувати і використати у ролі антитерористичних технологій засоби формування інноваційного мислення населення, соціалізації комунікацій, формування контртерористичних осередків громадянського суспільства, розробки та вдосконалення нормативно-правової бази антитерористичного мас-медійного спрямування та посилення відповідальності політичних гравців і власників в сфері мас-медіа та нових акторів світового політикуму.
СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Кіслов Д. В. Безпека масових комунікацій та інформаційний суверенітет нації / Д. Кіслов // Стратегічна панорама. –– 2009. –– № 1. –– С. 184––189.

 2. Кіслов Д. В. Медіа-інформаційний тероризм, принципи, заходи протидії та нейтралізації / Д. Кіслов // Стратегічна панорама. –– 2009. –– № 4. –– С. 162––168.

 3. Кіслов Д. В. Інформаційно-комунікаційні аспекти антитерористичної діяльності в системі захисту прав людини : понятійний апарат / Д. Кіслов // Європейські перспективи. –– 2010. –– № 1. –– С. 78––81.


Статті в інших наукових виданнях:

 1. Кіслов Д. В. Парадокси медіапсихології / Д. Кіслов // Вісник КиМУ. –– 2007. –– Вип. 11. –– С. 43––48. –– (Серія : Психологічні науки).

 2. Кіслов Д. В. Стратегічні засади антитерористичної медіа-інформаційної діяльності / Д. Кіслов, В. Кіслов // Сучасний стан економіки України, шляхи подолання кризи і пропозиції щодо її розвитку: матеріали академічних науково-практичних слухань. –– К., 2007. –– Вип. 1. –– С. 64––75 (особистий внесок автора складає 0,4 ум. друк. арк. і полягає у визначенні ризиків медіа-терору та можливих стратегічних протидій йому).

 3. Кіслов Д. В. Наукова еліта та криза комунікацій / Д. Кіслов, В. Кіслов // Критерії визнання вченого : монографія / Д. Кіслов, В. Кіслов. –– К., 2008. –– Розд. 1. –– С. 39––46 (у співавторстві, особистий внесок автора складає 0,4 ум. друк. арк. і полягає у виявленні впливу комунікаційних криз в середовищі політичної еліти на національну безпеку держави).


Тези доповідей у збірниках матеріалів конференцій:

 1. Кіслов Д. В. Формування відповідальності журналіста-аналітика за медіа-інформаційну безпеку теленовин / Д. Кіслов // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22––23 берез. 2007 р. –– К., 2007. –– Т. 1. –– С. 233––234.

 2. Кіслов Д. В. Встановлення та осмислення стратегічних заходів антитерористичної медіа-інформаційної діяльності / Д. Кіслов // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : міжнар. конф., 23––24 берез. 2007 р.: тези доп. –– Луцьк, 2007. –– С. 253––254.

 3. Кіслов Д. В. Нові наукові комунікації як шлях до рівних можливостей в інформаційному суспільстві / Д. Кіслов // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. –– К., 2007. –– С. 51–– 53.

 4. Кіслов Д. В. Кадрова конкуренція і безпека комунікацій: визначення понять / Д. Кіслов // Державне управління та державна служба зайнятості (питання теорії та виклики практики) : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф., 9 лист. 2007 р. –– К., 2008. –– С. 320––334.

 5. Кіслов Д. В. Медіабезпека та інформаційний суверенітет нації / Д. Кіслов // Україна в євроінтеграційних процесах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 23––24 лют. 2008 р. [Україна в умовах європейської інтеграції і глобалізації. Проблеми державного будівництва в Україні. Вип. № 15]. –– К., 2008. –– С. 108––111.

 6. Кіслов Д. Критерії відкритості та прозорості мас-медіа : теоретичний аспект / Денис Кіслов // Відкритість та прозорість української влади в умовах її реформування : матеріали Експертного круглого столу, 30 листопада 2007 р. / Д. Кіслов. –– К., 2008. –– С. 31––38.

 7. Кіслов Д. В. Інноваційне мислення як складова антитерористичної медіа-інформаційної боротьби / Д. Кіслов // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20––21 лют. 2008 р. –– Суми, 2008. ––Ч. 1. –– С. 82––84.

 8. Кіслов Д. В. Медіаінформаційна міфологізація тероризму / Д. Кіслов, В. Кіслов, // Культура в сучасному українському суспільстві : стан та проблеми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 6––7 черв. 2008 р. –– К., 2008. –– С. 103––108 (особистий внесок автора складає 0,2 ум. друк. арк. і полягає в обґрунтуванні надання явищу терору загрозливих міфологізованих якостей через засоби комунікації).

 9. Кіслов Д. В. Сценарії та джерела молодіжного екстремізму / Д. Кіслов, Л. Бурлака // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. –– К., 2009. –– С. 532––533 (особистий внесок автора складає 0,1 ум. друк. арк. і полягає в з’ясуванні комунікаційних інструменти молодіжних екстремістських рухів).

 10. Кіслов Д. В. Трансформація тероризму як загроза світовій стабільності / Д. Кіслов // Світова фінансово-економічна криза та шляхи її подолання в Україні : матеріали наук.-практ. конф., 17––18 грудня 2009 р. –– К., 2009. –– С. 127––129.

 11. Кіслов Д. Щодо питання комунікативних криз у ЗМІ / Д. Кіслов // Актуальні проблеми міжнародної безпеки : український вимір : матеріали круглих столів та конференцій, проведених Національним інститутом проблем міжнародної безпеки впродовж 2008–2009 років. –– К., 2010. –– С. 482––484.

 12. Кіслов Д. Комунікаційні ризики національної безпеки у процесі становлення та формування електронного врядування / Д. Кіслов // Актуальні проблеми міжнародної безпеки : український вимір : матеріали круглих столів та конференцій, проведених Національним інститутом проблем міжнародної безпеки впродовж 2008–2009 років. –– К., 2010. –– С. 602––606.
1   2   3

Схожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Формування інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти апн україни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Облік І контроль використання матеріально-технічних ресурсів у автотранспортному виробництві з застосуванням пеом

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана у Херсонському державному технічному університеті Міністерства освіти І науки України (м. Херсон)

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Ягупов В. В.: Автореф дис д-ра пед наук: 13. 00. 04 / Ін-т педагогіки І психології проф освіти апн україни. — К., 2002. — 34 с. —...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Становлення та еволюція національного інформаційного простору україни в процесі формування демократичної політичної культури українського...

Автореферат дисертації
Формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Пояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня

Методичні рекомендації до виконання наукового реферату з напрямку...
Рекомендації щодо організації виконання наукового реферату

Дипломи І ступеняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка