Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Нака з

Нака з

Сторінка1/3
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 39 від 15.02.95 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

12 квітня 1995 р.

vd950215 vn39 за N 101/637

Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські

олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри,

конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та

конкурси фахової майстерності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти

N 305 ( z0598-98 ) від 18.08.98 )

На виконання рішення колегії Міністерства освіти України від

26 жовтня 1994 року "Про проведення Всеукраїнських учнівських

олімпіад, турнірів, конкурсів та участь команд учнів шкіл України

у міжнародних олімпіадах" і з метою створення належних умов для

виявлення здібної молоді, розвитку її інтересів, нахилів та

природних обдарувань, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади

з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти

науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності що

додається.

2. Структурним підрозділам Міністерства, Інституту системних

досліджень освіти спільно з Міністерством освіти Автономної

Республіки Крим, управлінням освіти виконавчих комітетів обласних,

Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів

забезпечити організацію і проведення учнівських олімпіад, турнірів

і конкурсів відповідно до цього Положення.

3. Вважати такими, що втратили чинність Положення про

Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних

дисциплін, турніри і конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт

та конкурси фахової майстерності, затверджені відповідно наказом

Міністра освіти України від 15.12.93 р. N 449 та рішенням колегії

Міносвіти України від 26.10.94 р. N 30/3-3.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра Зайчука В.О.

Міністр М.З.Згуровський

Затверджено

наказом Міністра освіти України

від 15 лютого 1995 року N 39

( Положення втратило чинність на підставі Наказу Міносвіти

N 305 ( z0598-98 ) від 18.08.98 )

Положення

про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і

спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти

науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової

майстерності

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнські учнівські олімпіади проводяться щороку

серед учнів середніх загальноосвітніх і професійних

навчально-виховних закладів з таких базових дисциплін: українська

мова та література, історія, правознавство, іноземні мови

(англійська, німецька, французька та іспанська), математика,

фізика, хімія, біологія, географія з краєзнавством, основи

інформатики і обчислювальної техніки, трудове навчання, екологія).

Всеукраїнські конкурси фахової майстерності, олімпіади із

спеціальних дисциплін проводяться щороку серед учнів професійних

навчально-виховних закладів.

Всеукраїнські конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт

членів малих академій наук та наукових товариств учнів проводяться

щороку за такими профілями:

- україністика (літературознавство, мовознавство, фольклор,

етнографія, літературна творчість);

- еколого-природничий (екологія, біологія, сільське

господарство, медицина);

- науково-технічний (інформатика та обчислювальна техніка,

математика, астрономія, економіка, прикладна і теоретична фізика,

хімія);

- історико-краєзнавчий (історія, археологія, географія,

геологія, краєзнавство).

Всеукраїнські турніри юних фізиків, математиків, хіміків та

астрономів проводяться щороку серед учнів середніх

загальноосвітніх навчально-виховних закладів з відповідних

дисциплін.

1.2. Основними завданнями учнівських олімпіад з базових і

спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності,

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт і турнірів є:

- стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської

молоді;

- виявлення та розвиток обдарованих учнів та надання їм

допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих

навчальних закладах країни;

- формування творчої та наукової еліти у різних галузях

суспільного життя;

- підвищення інтересу до поглибленого вивчення

базових, спеціальних та фахових дисциплін, прищеплення широким

колам учнівської молоді навичок дослідницької роботи; пропаганда

досягнень науки, техніки та новітніх технологій, популяризація

серед молоді робітничих професій;

- підведення підсумків роботи факультативів, гуртків,

секцій, учнівських наукових товариств, активізація всіх форм

позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- підвищення рівня викладання базових, спеціальних та

фахових дисциплін, фахової підготовки учнів;

- виявлення, поширення і впровадження в навчально-виховний

процес сучасних прийомів і методів викладання, інноваційних

технологій виробництва;

- залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів,

студентів вищих навчальних закладів, працівників наукових закладів

України до активної допомоги навчально-виховним закладам у

поліпшенні стану викладання і підвищенні рівня знань, умінь та

навичок учнівської молоді;

- формування команд для участі в міжнародних

олімпіадах, конкурсах і турнірах.

1.3. Організатором і координатором Всеукраїнських олімпіад,

конкурсів і турнірів є Міністерство освіти України.

1.4. Для організації та проведення олімпіад, конкурсів і

турнірів створюються організаційні комітети, а для перевірки

виконання завдань і визначення призерів - журі.

До проведення Всеукраїнських конкурсів-захистів залучається

Координаційна науково-методична рада Малої академії наук та

наукових товариств учнів.

1.5. Для розв'язання спірних питань в роботі журі

(правильність перевірки та об'єктивність оцінювання робіт,

визначення переможців та призерів тощо) олімпіад, конкурсів і

турнірів призначаються експерти-консультанти.

1.6. Олімпіади, конкурси і турніри мають відкритий характер.

У них за погодженням з Міністерством освіти України можуть брати

участь учні інших держав.

1.7. Вчителі середніх навчально-виховних закладів (шкіл,

ліцеїв та гімназій), викладачі та майстри виробничого навчання

професійних навчально-виховних закладів, викладачі вищих

навчальних закладів, працівники органів освіти, методичних та

інших установ і організацій, які брали активну участь у підготовці

учнів до змагань та їх проведенні, можуть бути відзначені

відповідними органами державного управління освіти.

2. Проведення олімпіад, конкурсів і турнірів

2.1. Олімпіади з базових дисциплін проводяться в чотири

етапи: I - шкільні (училищні), II - районні (міські), III -

обласні (в Автономній Республіці Крим - республіканська, у Києві

та Севастополі - міські) та IV - на державному рівні.

Конкурси фахової майстерності та олімпіади із спеціальних

дисциплін проводяться в три етапи: I - училищні, II - районні

(міські), III - обласні (в Автономній Республіці Крим -

республіканські, у Києві та Севастополі - міські) та IV - на

державному рівні.

Конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт проводяться в

три етапи: I - районні (міські), II - обласні (в Автономній

Республіці Крим - республіканські, у Києві та Севастополі -

міські) та III - на державному рівні.

Турніри проводяться в два етапи: I - заочний у

навчально-виховних закладах та IV - фінальний - на державному

рівні (II і III етапи не проводяться).

2.2. I етап: шкільні олімпіади з базових та училищні із

спеціальних дисциплін, конкурси фахової майстерності, заочний етап

турнірів.

2.2.1. I етап олімпіад з базових дисциплін проводиться у

листопаді, конкурсів фахової майстерності та олімпіад із

спеціальних дисциплін - у березні-квітні, турнірів - у

вересні-жовтні поточного року.

2.2.2. Персональні склади оргкомітетів, журі та

експерти-консультанти I етапу олімпіад, конкурсів і турнірів

затверджуються наказом керівника навчально-виховного закладу.

2.2.3. Завдання для учасників олімпіад і конкурсів готують

журі (вчителі, викладачі) навчально-виховного закладу.

Турніри проводяться за завданнями оргкомітетів, які

надсилаються до середніх загальноосвітніх навчально-виховних

закладів до 15 серпня поточного року.

2.2.4. Звіти про проведення олімпіад і конкурсів та заявки на

участь команд у наступному етапі оргкомітети надсилають районним

(міським) оргкомітетам до 25 листопада поточного року (додатки

N 1-3).

Оргкомітети турнірів на подання журі розглядають результати

їх проведення та до 1 грудня поточного року надсилають учасникам

запрошення для участі їх у фінальному етапі турніру.

2.3. II етап: районні (міські) олімпіади з базових дисциплін;

I етап конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт.

2.3.1. II етап олімпіад з базових дисциплін та I етап

конкурсів-захистів проводяться щороку у грудні за завданнями

(рекомендаціями) обласних (в Автономній Республіці Крим -

республіканського, Києві, Севастополі - відповідно

міжрегіонального та міського) інститутів удосконалення вчителів

(післядипломної освіти), територіальних відділень Малої академії

наук, розроблених спільно з відповідними журі.

2.3.2. Персональні склади оргкомітетів і журі, в тому числі

голова і його заступники, секретар, та експерти-консультанти

олімпіад, конкурсів затверджуються наказом відділу освіти

виконавчого комітету районної (міської) Ради народних депутатів.

2.3.3. Звіти про проведення II етапу олімпіад з базових

дисциплін (додаток N 1), оргкомітети цих олімпіад надсилають

відповідним оргкомітетам обласних (в Автономній Республіці Крим -

республіканської, в Києві та Севастополі - міських) олімпіад до

30 грудня поточного року, I етапу конкурсів-захистів

науково-дослідницьких робіт - до 20 лютого наступного року.

2.4. III етап: обласні олімпіади з базових і спеціальних

дисциплін, конкурси фахової майстерності; II етап:

конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт (в Автономній

Республіці Крим - республіканські, у Києві та Севастополі -

міські).

2.4.1. Персональні склади оргкомітетів і журі, в тому числі

голова і його заступники, секретар, та експерти-консультанти

III етапу олімпіад з базових і спеціальних дисциплін, конкурсів

фахової майстерності та ІІ етапу конкурсів-захистів

науково-дослідницьких робіт затверджуються наказом Міністерства

освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти виконавчих

комітетів обласних, Київської, Севастопольської міських Рад

народних депутатів.

2.4.2. III етап олімпіад з базових дисциплін проводиться у

січні-лютому, із спеціальних дисциплін і конкурсів фахової

майстерності - у квітні-травні, II етап конкурсів-захистів - у

лютому в строки, які встановлює щорічно Міністерство освіти

України.

2.4.3. Умови проведення олімпіад із базових і спеціальних

дисциплін і конкурсів фахової майстерності визначаються і

затверджуються Міністерством освіти Автономної Республіки Крим,

управліннями освіти виконавчих комітетів обласних, Київської,

Севастопольської міських Рад народних депутатів. У них

визначається чисельний склад, представництво навчально-виховних

закладів в олімпіадах і конкурсах, місце та інші питання їх

проведення з урахуванням місцевих можливостей.

2.4.4. Олімпіади з базових та спеціальних дисциплін, конкурси

фахової майстерності та конкурси-захисти науково-дослідницьких

робіт проводяться за завданнями і рекомендаціями Міністерства

освіти України та за безпосередньою участю його представника, який

стежить за дотриманням даного Положення. Кількість турів, їх

тривалість та форми проведення визначає Міністерство освіти

України разом з оргкомітетами та журі відповідних олімпіад.

2.4.5. Звіти про III етап Всеукраїнських учнівських олімпіад

з базових дисциплін (додаток N 1), заявки на участь команд у

IV етапі олімпіад з базових дисциплін (додаток N 2) та спеціальних

дисциплін і конкурсів фахової майстерності (додаток N 3)

оргкомітети надсилають відповідно управлінням змісту базової

освіти, професійних навчально-виховних закладів Міністерства

освіти України та оргкомітетам Всеукраїнських олімпіад і конкурсів

(за місцем проведення), а звіти про II етап конкурсів-захистів та

участь команд у III етапі (у довільній формі) - управлінню

виховної роботи Міністерства освіти України та Президіям обласних

відділень Малої академії наук в такі строки:

- олімпіад з базових дисциплін - до 10 березня поточного

року,

- олімпіад із спеціальних дисциплін та конкурсів фахової

майстерності - до 15 травня поточного року,

- конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт - до

15 березня поточного року.

2.4.6. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим,

управління освіти виконавчих комітетів обласних, Київської,

Севастопольської міських Рад народних депутатів можуть проводити

відбірково-тренувальні збори переможців та призерів олімпіад та

конкурсів для формування складу команд на IV етап олімпіад з

базових і спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності та

III етап конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт,

самостійно визначаючи кількісний і персональний склад учасників,

тривалість та порядок їх проведення.

2.5. IV етап: олімпіади з базових і спеціальних дисциплін,

конкурси фахової майстерності; III етап: конкурси-захисти

науково-дослідницьких робіт і фінальний етап турнірів.

2.5.1. Персональні склади оргкомітетів, журі та

експерти-консультанти олімпіад, конкурсів і турнірів

затверджуються наказом Міністерства освіти України.

2.5.2. Олімпіади з базових і спеціальних дисциплін і конкурси

фахової майстерності проводяться в один-три тури. Кількість турів

(теоретичний, практичний або експериментальний), форми (письмові

роботи, співбесіди, дискусії тощо) та час на їх проведення

визначає Міністерство освіти України спільно з оргкомітетами та

журі відповідних олімпіад і конкурсів.

2.5.3. Конкурси-захисти проводяться у три тури:

I - конкурс науково-дослідницьких робіт,

II - захист науково-дослідницьких робіт,

III - виконання письмових робіт за профілем.

2.5.4. Фінальні етапи турнірів передбачають проведення:

- відбіркового конкурсу, на якому у формі наукових
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Нагородити переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, згідно списку (додаток 1)

Нака з
Про проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році

Нака з
Збагачення навчально-виховного середовища багатонаціональної школи шляхом розширення комунікативних компетенцій вчителя

Нака з
З метою систематизації номенклатури справ по закладу освіти та ведення ділової документації у встановленому порядку

Нака з
Затвердити Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів

Нака з
Про проведення І та ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році у закладах освіти районуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка