Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

План роботи шкільного методичного об`єднання вчителів етики, музики, образотворчого мистецтва

План роботи шкільного методичного об`єднання вчителів етики, музики, образотворчого мистецтва

Сторінка1/3
  1   2   3
Комунальний заклад

«Нікопольська середня загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів № 6»
План роботи

шкільного методичного об`єднання вчителів

етики, музики, образотворчого мистецтва,

художньої культури

Нікополь

2013-2014

Керівник ШМО

Луповська Т.Ф.

Затверджено:

Директор школи

____________ Каряка Л.Г.

Погоджено:

Заступник директора з НВР

______________ Кузіна С.І.
ПОЛОЖЕННЯ

про методичне об'єднання вчителів-предметників

1. Загальні положення:

1.1. Методичне об'єднання – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу вчителів одного або кількох близьких за змістом предметів.
1.2. Методичне об'єднання вчителів здійснює навчально-методичне забезпечення середньої освіти та позакласну діяльність з предмету, організовує вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу згідно з рівнями, визначеними законодавством.

2. Структура та функції методичного об'єднання:

2.1. Структура методичного об'єднання включає всіх вчителів навчального закладу за галузями знань державного компонента освіти.

2.2. МО може організовувати свою роботу за наявності 3-х та більше

учасників.

2.3. Підрозділами методичного об'єднання є творчі групи вчителів.

2.4. Керує методичним об'єднанням голова методичного об'єднання вчителів, яка (який) обирається терміном на два роки на загальних зборах методичного об'єднання з відповідної галузі знань із числа педагогічних працівників навчального закладу із відповідною фаховою освітою, яким за результатами атестації встановлена

перша або вища кваліфікаційна категорія за наявності стажу роботи за фахом не менше 5 років.

2.5. Загальний контроль за роботою МО здійснює заступник директора НМР, який керує відповідний предмет або цикл.

3. Зміст і напрямки роботи методичного об'єднання вчителів.

Зміст роботи методичного об'єднання включає такі напрямки діяльності:

3.1. Розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі організації методичної роботи в навчальному закладі.

3.2. Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного

процесу педагогічними кадрами.

3.3. Навчально-методичне консультування педагогічних кадрів навчального закладу.

3.4. Організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації

педагогічних кадрів.

3.5. Обговорення питань з методики викладання предмета, принципових питань програми Міністерства освіти, розглядання календарно-тематичних планів.

3.6.Надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності.

3.7.Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів, виконання нормативних вимог до навчання та виховання учнів.

3.8. Підготовка та проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів юних науковців тощо.

3.9.Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їхнього перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідницької роботи.

4. Голова шкільного методичного об’єднання вчителів:

4.1. Планує роботу методичного об’єднання на поточний навчальний рік.

4.2. Розподіляє методичні теми педагогічних працівників на поточний навчальний рік та організовує педагогічні читання на засіданнях методичного об’єднання.

4.3. Визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності членів методичного об’єднання за їх виконання.

4.4. Відповідає за ведення документації шкільного методичного об’єднання (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки уроків, зразки наочності тощо).

4.5. Відвідує міські наради голів методичних об’єднань вчителів відповідної галузі знань.

4.6. Складає графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками.

4.7. Вивчає та аналізує роботу шкільного методичного об’єднання, складає списки необхідної науково-методичної літератури, технічних засобів навчання;

4.8. Створює банк даних (картотеку) педагогічних знахідок, досвіду,

освітніх технологій, знайомить з ними членів методичного об’єднання.

4.9. Створює аудіо та відеотеку кращих освітянських доробок методичного об’єднання школи.

4.10. Збирає зразки кращих творчих робіт, виконаних учнями навчального закладу.

4.11. Організовує пошукові дослідження в галузі розробки та впровадження методики, технологій навчання і виховання.

4.12. Спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику навчального закладу перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки.

4.13. Готує навчальні матеріали та проводить І (шкільний) етап олімпіад з базових дисциплін.

4.14. Підводить підсумки та готує відповідні заявки на участь команди

школи у подальших етапах олімпіад з базових дисциплін.

4.15. Організовує роботу вчителів у підготовці команди школи у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін та конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН.

4.16. Разом з заступником директора з навчально-методичної роботи готує навчальні матеріали для проведення зрізів знань за річним робочим планом навчального закладу.

4.17. Разом з заступником директора з навчально-виховної роботи складає план проведення предметного тижня, призначає відповідальних та слідкує за його виконанням.

4.18. Звітує про роботу методичного об’єднання на педагогічній раді школи.

5. Обов’язки вчителів членів МО

Кожен вчитель – член МО повинен:

 • постійно підвищувати професійний рівень,педагогічну майстерность;

 • мати особисту програму професійної самоосвіти;

 • брати активну участь в розробці відкритих заходів;

 • брати участь в роботі засідань МО, практичних семінарах і т.д.;

 • кожному учаснику МО необхідно знати тенденції розвитку методики

 • викладання предмета, «Закон про освіту», нормативні документи,

 • методичні вимоги до категорій;

 • володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.

6. Права вчителів членів ШМО

6.1. Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси,

семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.

6.2. Висувати пропозиції щодо поліпшення організації НВП в

навчальному закладі.

6.3. Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації вчителів.

7. Документація ШМО.

7.1. Положення про ШМО.

7.2. Аналіз роботи за попередній рік.

7.3. План роботи на рік.

7.4. Протоколи засідань.

7.5. Банк даних про вчителів:якісний та кількісний склад.

7.6. Інструктивно-методичні документи.

7.7. План проведення і матеріали предметного тижня.

7.8. Графік проведення відкритих уроків і позакласних заходів вчителями.

7.9. Перспективний план атестації вчителів.

7.10. Методичну базу доробків учителів МО.

7.11. Адреси перспективного педагогічного досвіду.

7.12. Нормативні документи щодо викладання предметів.

7.13. Склад слухачів школи олімпійського резерву з предметів.

7.14. Графік вивчення стану викладання предмету в поточному навчальному році.

  1. Зведена діагностична карта вчителів (відомості про професійні потреби і здобутки).

8. Керівництво діяльністю МО

8.1. Керівництво діяльністю МО здійснює заступник директора з НМР.
Програма обласного науково-методичного проекту

«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»
У  запропонованому  проекті  креативна  освіта  визначається  як:

 • освіта, спрямована на розвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу;

 • освіта  з гнучкою системою форм організації навчально-виховного процесу, відповідно до здібностей, нахилів, потреб учнів;

 • освіта, зорієнтована на використання інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують особистісне зростання та розвиток творчого потенціалу учнів.

Головна мета проекту:  розробка та апробація моделей  креативної регіональної освіти, визначення основних показників творчої компетентності особистості, запровадження інноваційних технологій розвитку творчого потенціалу учнів,  удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу особистості  в системі креативної освіти.
Основні завдання проекту:

 • Розробка теоретичних засад функціонування креативної регіональної освіти.

 • Відбір пакету методик діагностики творчого потенціалу учнів.

 • Створення «банку інформації» щодо обдарованих учнів регіону.

 • Запровадження гнучкої системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним  тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим  моделям роботи з обдарова­ними учнями.

 • Підготовка педагогів області до запровадження інноваційних технологій розвитку творчих здібностей учнів через удосконалення системи курсової підготовки  та  активізацію  методичної роботи  в  регіоні.

 • Розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників   у процесі роботи над проектом.

-Із матеріалів Відділу креативної освіти та інноваційного менеджменту Дніпроетровського облас­ного інституту післядипломної педагогічної освіти
Шкільним методичним об'єднан­ням рекомендувати:

1. На засіданнях ШМО розглянути теоретичні положення стратегії розвитку інноваційної особистості:
• поняття інноваційна особистість;
• поняття життєвої і освітньої ком­петентності школяра;
• теорію психологічного супроводу розвитку особистості;
• теоретичні основи методик і техно­логій продуктивного навчання;
• методики впровадження інформа­ційних технологій навчання

2. Глибоко вивчити зміст галузей Дер­жавного стандарту освіти з метою побу­дови навчального про­цесу на якісно новому рівні на основі компетентнісного підходу до навчання учнів, впровадження продуктивних технологій навчання.

3. Ґрунтовно проаналізувати роботу вчителів-предметників за роки роботи над попередньою науково-методичною проблемою області.

4. Провести діагностику рівня теоре­тичних і психологічних знань з питань основних положень технологій продуктив­ного навчання психологічного супроводу розвитку учня.

5. Провести всебічний аналіз резуль­татів освітнього процесу з предмету, забез­печення вчителями досягнення всіма учнями рівня державного стандарту освіти, створення умов для навчання на продвинутому рівні учням з високими навчальними можливостями.

6. Спрямувати роботу ШМО на підвищення якості навченості учнів на основі проблемного аналізу даних моніторингових досліджень рівня предметної підготовки, результатів ДПА через технологізацію навчального процесу і впровадження компетентнісного підходу до навчання.

7. Провести експертизу нових додаткових навчальних курсів і програм, освітніх технологій і методик, які використовують вчителі.

IV етап роботи над проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» (2013 – 2014 н.р.)IV етап
2013-2014 н,р.
Систематизаційний

 • оформлення матеріалів практичного досвіду

з питань навчання, виховання

 • участь вчителів у конкурсах,

виставках педагогічних технологій

 


Науково-методична проблема міста
«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»
Проблема міського методич­ного об'єднання
«Розвиток творчих здібностей учнів у процесі вивчення предметів художньо-естетичного циклу»
Проблема школи


Проблема шкільного методич­ного об'єд­нання
«Використання інформаційно-комунікативних технологій навчання та виховання як засобу формування творчих здібностей учнів»
Мета роботи методичного об'єд­нання


 • збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формування культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей;

 • опанування учнями художньо-практичними вміннями та навичками, формування комплексу художніх компетенцій, що забезпечують здатність керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності, у процесі самоосвіти;

 • розуміння учнями зв’язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особливостей інших національних картин світу.

 • виховання культури міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів різних країн.


Аналіз роботи ШМО за 2012 – 2013 навчальний рік
У минулому навчальному році методичне об’єднання вчителів художньо-естетичного циклу працювало над проблемою «Використання мультимедійних дидактичних матеріалів на уроках естетичного циклу як засобу підвищення загальної культури школярів, ефективності уроку та результативності навчання»

На протязі року проведено 4 засідання ШМО. Розглянуті питання щодо організації роботи методичного об’єднання, вчителі ознайомлені з нормативними документами, методичними рекомендаціями щодо роботи в 2012 – 2013 навчальному році. На засіданнях ШМО вчителі знайомились з передовим педагогічним досвідом, обговорювали результати роботи з самоосвіти. Було затверджено план підготовки учнів до участі у шкільних та міських конкурсах художньо-естетичного спрямування. Затверджено графік відкритих уроків та виховних заходів.
Завдання на 2013 – 2014 навчальний рік


 • формувати ціннісносмислові, загальнокультурні, навчально-пізнавальні та інформаційні компетенції

 • оволодіти досвідом самостійної творчої діяльності

 • розвивати почуття успіху від власних досягнень у царині мистецької культури, впевненості в спроможності самостійно вирішувати навчальні завдання


Тематика засідань ШМО


№№

Дата

Зміст роботи

Відповідальні

1.

Серпень

 • Знайомство з методичними рекомендаціями щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу, нормативними доментами щодо організації навчально-виховної роботи у 2013-2014 н.р.

 • Обговорення плану роботи ШМО

 • Вивчення нормативно-правових документів про освіту

 • Ознайомлення з Державним стандартом базової і повної середньої освіти

 • Вивчення методичних рекомендацій щодо викладання у 5-х класах

 • Підготовка до обговорення науково-мето­дичної проблеми ШМО на мето­дичній раді
Луповська Т.Ф.

2.

Жовтень

 • Організація роботи з обдарованими учнями

 • Аналіз взаємовідвідування уроків та виховних заходів

 • Обговорення питань з запровадження ІКТ на уроках художньо-естетичного циклу

 • Затвердження плану проведення тижня педагогічної майстерності
Кузьменко Н.В.

Луповська Т.Ф.

Ракова Н.В.

3.

Січень

 • Аналіз успішності учнів. Результати навчально-виховної роботи у І семестрі.

 • Вивчення теоретичних положення стратегії розвитку креативної особистості:
  • поняття «креативна особистість»;
  • поняття життєвої і освітньої ком­петентності школяра;
  • теорія психологічного супроводу розвитку особистості;
  • теоретичні основи методик і техно­логій продуктивного навчання;
  • методики впровадження інформа­ційних технологій навчання

Кузьменко Н.В.

ЛуповськаТ.Ф.

Кузнецов П.О.

4.

Бере

зень

 • Участь членів ШМО у методічній роботі школи

 • Аналіз відкритих уроків та виховних заходів

 • Огляд кабінетів членів ШМО

Кузьменко Н.В.

ЛуповськаТ.Ф.

Кузнецов П.О.

5.

Травень

 • Обговорення проекту плану роботи на наступний рік;

 • аналіз роботи за минулий рік.

 • Здача оформленого звіту про роботу ШМО

Кузьменко Н.В.

ЛуповськаТ.Ф.

Кузнецов П.О.

Ракова Н.В.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок 1 Тема. Жанрова палітра музичного мистецтва. Мета. Ознайомити...
«жанр музики», «камерно-вокальні жанри», надати знання про первинні та основні жанри вокальної та інструментальної музики, розглянути...

Урок 1 Тема. Жанрова палітра музичного мистецтва. Е. Ґріг. Концерт...
Ю та розподілом за призначенням, змістом, місцем та умовами виконання, розглянути поняття «жанр музики», «камерно-вокальні жанри»,...

План роботи шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного
«Формування творчої особистості школяра в умовах інноваційних освітніх технологій»

План роботи шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного...
«Формування творчої особистості школяра в умовах інноваційних освітніх технологій»

15 листопада 2013 р
Презентація роботи шкільного методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу

Звіт роботи шкільного методичного об’єднання вчителів математики,...
У 2013-2014 н р робота шмо вчителів була спрямована на підвищення рівня методичної І фахової компетенції вчителів, вдосконалення...

Аналіз роботи вчителів природничо математичних дисциплін
Укладач: Гострик В. В., керівник шкільного методичного об'єднання вчителів природничо-математичних дисциплін Криворізької спеціалізованої...

План роботи методичного об'єднання вчителів природничо математичного циклу
Методичне об’єднання працювало над науково-методичною проблемою: «Реалізація творчих можливостей учителя через систему новітніх педагогічних...

Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу
Основне завдання у вчителів нашого методичного об’єднання – максимальне подолання дефектів розвитку учнів, підготовка їх до посильної...

Тематика районного методичного об’єднання вчителів фізики та астрономії Звенигородського району
Аналіз роботи районного методичного об’єднання в 2012-2013 та завдання на 2013-2014 навч рікБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка