Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації до виконання наукового реферату з напрямку «Методи прийняття управлінських рішень»

Методичні рекомендації до виконання наукового реферату з напрямку «Методи прийняття управлінських рішень»

Сторінка1/3
  1   2   3КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Методичні рекомендації

до виконання наукового реферату

з напрямку
«Методи прийняття управлінських рішень»

для студентів спеціальності:

«Адміністративний менеджмент»

КИЇВ − 2016
ЗМІСТ
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО РЕФЕРАТУ………...……………………3

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ НАУКОВОГО РЕФЕРАТУ …………………………...4

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ НАУКОВОГО РЕФЕРАТУ ..………………………………………………………………………...5

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОГО РЕФЕРАТУ …………………….6

ЗАХИСТ НАУКОВОГО РЕФЕРАТУ………………………………………………8

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ………………………9

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..13

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО РЕФЕРАТУ

З метою придбання практичних навичок роботи по закінченню терміну вивчення навчальної дисципліни "Методи прийняття управлінських рішень" студенти спеціальності "Адміністративний менеджмент" виконують та захищають науковий реферат.

Згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України» науковий реферат виконується для закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних слухачами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення означених проблем на практиці.

Науковий реферат є результатом підтвердження вміння використовувати результати отриманих теоретичних знань в практиці наукового дослідження та їх практичного примінення.

Тематика наукових рефератів має тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного напрямку підготовки.

Мета наукового реферату – закріпити та поглибити теоретичні знання та практичні навички слухачів в контексті проведення самостійного наукового дослідження, викладеного у вигляді друкованого тексту у відповідній послідовності подачі матеріалу згідно вимог до структури наукової роботи з відповідними її складовими.

Робота над науковим рефератом передбачає виконання наступних завдань:

 • систематизація отриманих теоретичних знань з вивчених дисциплін;

 • закріплення, перевірка якості та поглиблення теоретичних знань;

 • оволодіння первинними навичками здійснення сучасних досліджень;

 • виявлення здатності слухачів самостійно осмислити проблему, творчо, критично її дослідити;

 • формування вміння збирати, аналізувати, систематизувати інформацію, робити узагальнення та формулювати висновки;

 • виявлення спроможності слухачів: аргументувати актуальність обраної для науково-практичного дослідження тему;

 • розвиток навичок самостійної наукової роботи з використанням методик наукових досліджень;

 • розвиток здатності застосовувати отримані знання та вміння розробляти практичні рекомендації для вирішення конкретних науково-практичних завдань;

 • визначення рівня теоретичної та практичної підготовки слухачів до виконання самостійних науково-практичних досліджень.

Таким чином, у результаті даного дослідження у слухачів формується комплексне бачення та розуміння взаємозв’язку, взаємозалежності і впливу складових менеджменту на забезпечення стратегії діяльності організацій, що дозволяє, використовуючи відповідні методи, приймати ефективні стратегічні та оперативні управлінські рішення.

У науковому рефераті слухачі повинні продемонструвати вміння поєднувати теорію з практикою та викласти матеріал з дотриманням запропонованих методичних рекомендацій.

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ НАУКОВОГО РЕФЕРАТУ
Змістом наукового реферату є обгрунтування актуальності досліджуваної теми на підставі всебічного наукового аналізу існуючого стану її наукової розробки, узагальнень і висновків автора щодо потреби її подальшого науково-теоретичного вдосконалення та рекомендацій по ефективному практичному використанні результатів її дослідження.

За своєю структурою науковий реферат складається зі вступу, трьох питань, висновків (пропозицій і рекомендацій), списку використаної літератури, додатків (за необхідності).

У вступі ( обсягом до 2 сторінок):

- обґрунтовується актуальність теми, її наукове і практичне значення;

- аргументується вибір предмета конкретного об’єкта дослідження (Об’єкт – те, що досліджується, предмет – те, що в цьому об’єкті дістає наукове пояснення);

- дається коротка характеристика джерел, аналітичний огляд літератури, що стосується теми;

- формулюються мета та завдання дослідження;

- вказуються методи й способи вирішення поставлених завдань (аналіз нормативних документів, наукових видань, досліджень тощо);

- формулюються положення, які відображають думку автора або виносяться на захист.

Три питання наукового реферату містять теоретичні основи дослідження, аналіз практики їх застосування та способи їх використання, тощо.

У висновках (до 2 сторінок) наводиться короткий зміст реферату з висвітленням теоретичних узагальнень і практичних висновків дослідження, висновків з виявлених проблем та рекомендацій щодо практичного їх розв’язання.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ

НАУКОВОГО РЕФЕРАТУ
Підготовка наукового реферату охоплює кілька етапів.

Вибір теми наукового реферату. Тематика наукових рефератів визначається змістом навчального курсу та розробляється і затверджується кафедрою.

Орієнтовна тематика наведена в Додатку А.

Тема наукового реферату має бути пов’язана з базою проходження студентом практики і сприяти максимальному використанню здобутих знань і практичного досвіду. Слід зауважити, що студент має право запропонувати свою тему наукового реферату, але при цьому він повинен обґрунтувати викладачу доцільність її розроблення.

Формулювання мети та основних завдань наукового реферату. Залежно від того, наскільки зрозуміло і чітко сформульовано мету роботи, настільки вдалими будуть її основні завдання, план, організація виконання, стиль викладу.

Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту вио­кремити в ній основний напрям дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, підвищити якість роботи, уникнути загальних міркувань.

Мета наукового реферату повинна бути тісно пов’язана з назвою її теми.

На основі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які необхідно розв’язати у процесі виконання наукового реферату. Завдання повинні конкретизувати основну мету роботи, а їх визначення пов’язано з назвами основних розділів.

Складання змісту наукового реферату. На початку підготовки наукового реферату студенту необхідно ознайомитися зі змістом наукових публікацій за вибраною темою і скласти розгорнутий план із зазначенням пунктів роботи, який потрібно узгодити з науковим керівником.

План наукового реферату має відображати його структуру, під якою розуміється порядок компонування і взаємозв’язок окремих її частин.

Виконаний матеріал по частинам студент подає на розгляд керівнику і відповідно до його зауважень уточнює, доповнює і в разі потреби доопрацьовує.

Викладення матеріалу наукового реферату. Матеріал роботи студент повинен викладати послідовно, логічно взаємопов’язувати окремі його частини, повністю розкрити тему роботи. Для цього необхідно приділити увагу сучасним теоретичним і методичним розробкам, розглянути і творчо осмислити відповідну наукову літературу та періодичні видання, визначити своє ставлення до дискусійних питань теми роботи. На основі аналізу емпіричних або звітних даних, особистих вражень та узагальнень робляться необхідні висновки, висвітлюються досягнуті успіхи, зазначаються недоліки, а також даються пропозиції щодо подальшого удосконалення діяльності об’єкта досліджень.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОГО РЕФЕРАТУ
Науковий реферат має бути оформлений відповідно до встановлених вимог. Якість оформлення роботи враховується при її оцінюванні.

При написанні наукового реферату студенти повинні обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичено матеріали, або окремі результати.

У роботі необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати дослідження, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Науковий реферат подають у вигляді друкованого тексту.

Структура та технічне оформлення наукового реферату

Науковий реферат студенти виконують самостійно, дотримуючись рекомендованої структури та вимог до технічного оформлення.

Рекомендована структура наукового реферату:

1. Титульна сторінка;

2. Зміст;

3. Вступ;

4. Основна частина;

5. Висновки;

6. Список використаних джерел;

7. Додатки.
Загальні вимоги до оформлення наукового реферату:

1. Науковим вважається реферат, який містить результат теоретичного або експериментального чи практичного дослідження, поданий у заданій послідовності матеріалу, а саме:

 • постановка проблеми у загальному вигляді, її актуальність та зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями;

 • аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми;

 • окреслення невирішених питань, порушених у рефераті;

 • формулювання мети і завдань реферату;

 • визначення об’єкта і предмета дослідження;

 • перелік методів дослідження;

 • виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки та пропозиції з досліджуваної теми.

2. Обсяг наукового реферату –20-25 сторінок, включаючи список використаних літературних джерел і додатки.

3. Поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 1,5 см; абзац – 1,0 см.

4. Шрифт: Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт, інтервал між

абзацами – 0 пт.

5. Текст необхідно набирати без переносів, із вирівнюванням за шириною

сторінки. Допускається виділення ключових понять курсивом. Цитати

подаються у лапках « ».

6. Титульна сторінка заповнюється за поданим зразком (Додаток Б). Назва реферату ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ (вирівнювання по центру сторінки

без відступів першого рядка, 16 пт, виділити жирним, міжрядковий інтервал

1,0).

7. Нумеруються всі сторінки роботи до останньої, враховуючи додатки, без пропусків і повторів. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра “1” не ставиться. Нумерація роботи починається на наступній сторінці (зміст наукового реферату) з цифри “2”. Порядковий номер сторінки проставляється зверху у правому куті без крапки за ним.

8. Бібліографічні посилання у тексті беруться в квадратні дужки. Перша

цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер

джерела та номер сторінки розділяються комою та пробілом, номера джерел

– крапкою з комою, напр.: [2], [2, 55], [3, 567; 12, 434], [7; 8; 12]. Крапка в

реченні ставиться після дужок посилань.

9. Основний текст реферату – шрифт звичайний, 14 пт, вирівнювання за шириною

сторінки, міжрядковий інтервал 1,5.

10. Назви розділів в тексті реферату– по центру, назви підрозділів – з абзацу, назви таблиці – по центру.

11. Всі таблиці та інші не текстові об’єкти з обов’язковими посиланнями на них повинні бути пронумеровані. Розміщуються всередині тексту або в Додатках, по центру під рисунками (наприклад, Рис. 1); справа над таблицею (Таблиця 1).

12. По рекомендованій структурі роботи:

1. Титульна сторінка – оформляється за зразком (Додаток А).

2. Зміст наукового реферату - вказуються назви питань, що розглядаються і сторінки, на яких вони розміщені. Пункти змісту нумеруються.

3. Вступ - розкриваються актуальність і практичне значення вибраної теми, мета і основні завдання, предмет і об’єкт дослідження, структура наукового реферату, зазначаються джерела інформації.

4. Основна частина - складається з трьох основних питань, які за змістом повинні відповідати направленості теми, підпорядковуватись основній меті та завданням, бути органічно взаємопов’язаними, мати приблизно однаковий обсяг.

Заголовки структурних частин наукового реферату “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують рядковими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапка в кінці назви заголовка не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) і текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

При написанні наукового реферату студент обов’язково повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, на ідеях і висновках яких розробляються проблеми, завдання, питання, вивченню яких присвячено роботу. Такі посилання дають змогу уникнути плагіату та відшукати документи і перевірити достовірність цитування.
7. Додатки включають допоміжні матеріали у вигляді таблиць, рисунків, схем, тощо). Кожний додаток починається з нової сторінки, у правому верхньому куті якої пишеться слово “Додаток”. Додаток повинен мати тематичний заголовок. Якщо науковий реферат міститься кілька додатків, їх послідовно нумерують літерами українського алфавіту А, Б, В, Г, і так далі (за виключенням Ґ, Є, І, Ї, Й,Щ, Ч, Ь). Сторінки в додатках нумерують у межах одного додатка. Посилання на додатки в текстовій частині роботи є обов’язковим.

6. Список використаних джерел (мовою оригіналу) складається в певному порядку із загальною нумерацією у порядку посилання на них по тексту, або в алфавітному порядку. Приклади оформлення бібліографічного опису джерел подані у Додатку В.

Список використаних джерел, оформляється за останніми вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3. – С. 9-13).

Підзаголовок «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» (14 пт, виділити жирним, прописними літерами, вирівнювання по лівому краю), шрифт12 пт, міжрядковий інтервал 1,0.

ЗАХИСТ НАУКОВОГО РЕФЕРАТУ
Не пізніше ніж за два тижні до захисту студент подає науковий реферат керівнику, який перевіряє його та оцінює за п’ятибальною системою.

Під час перевірки керівник дає стислу характеристику науковій роботі, оцінює теоретичний рівень, глибину проведених досліджень, доцільність і обґрунтованість запропонованих рекомендацій, переваги та недоліки, якість і відповідність вимогам оформлення роботи.

При потребі і можливості проводиться передзахист наукової роботи.

У разі потреби, науковий реферат повертається студенту для доопрацювання з урахуванням зауважень, після чого знову подається науковому керівнику для повторної перевірки.

При позитивному результаті, студент отримує допуск та готується до захисту наукового реферату.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Законодавчі та нормативно-правові акти

 1. Законодавство України: http://zakon2.rada.gov.ua/laws

 2. Нормативно-правові акти з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування: http://nads.gov.ua/control/uk/publishext/article?art_id=583633&cat_id=247080&base_id=247080


Інші джерела інформації

 1. Адізес, Іцхак. Ідеальний керівник: Чому ви не можете стати ним, і що робити з цього приводу: Нова парадигма менеджменту / Іцхак Адізес ; пер. з англ. С. Опацької. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 266 с.

 2. Бевзенко Л.Д. Синергетическая парадигма: возможности социальных интерпретаций/ Л.Д.Бевзенко. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2002. – 437 с.

 3. Виноградський М. Д. Управління персоналом : навч. посіб. / М. Д. Виноградський. К. : ЦУЛ, 2006. – 426 с.

 4. Власова Н. Создание корпоративной культуры // Лучшие HR-решения: Сб. ст./ Н.Власова. - М.: Вершина, 2006. - С. 144-156.

 5. Гибсон, Джеймс Л. Организации: Поведение. Структура. Процессы/ Джеймс Л. Гибсон, Дж. Иванцевич, Джеймс Х.-мл. Донелли; пер. с англ. - 8-е изд. - М.:ИНФРА-М, 2000. - 662с.

 6. Глазл Ф. Предприятие будущего. Моральная интуиция в образовании организаций / Ф. Глазл / пер. с нем. Банзелюка И. П. – Калуга : Духовное познание, 1997. - 128 с.

 7. Грэттон Линда. Живая стратегия: Как поместить людей в центр решения корпоративных задач: Пер. с англ. — Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. — 288 с.

 8. Губенко Л. Г., Нємцов В. Д. Ділові папери в менеджменті: Навч. посіб. — К.: ЕксОб, 2002. — 272 с.

 9. Гундарин М. Книга руководителя отдела PR. — СПб.: Питер, 2006. — 368 с.

 10. Джанетто К. Управление знаниями. Руководство по разработке и внедрению корпоративной стратегии управления знаниями / К. Джанетто, Э. Уилер ; пер. с англ. Е. М. Пестеровой. - М. : Добрая книга, 2005. – 192 с., илл.

 11. Демб А. Корпоративне управління: Віч-на-віч з парадоксами / А. Демб, Ф.-Ф.Найбауер; пер. з англ.- К.: Основи, 1997.- 302с.

 12. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке : уч. пособ. / П. Друкер ; пер. с англ.. – М. : Издат. дом «Вильямс», 2001. – 272 с.

 13. Друкер П. Энциклопедия менеджмента/ П. Друкер ; пер. с англ.. — М.: Вильямс, 2004. — 432 с.

 14. Дубенко С.Д. Правовий статус державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: метод. матеріали./С.Д.Дубенко, Н.Г.Плахотнюк. – К.: НАДУ, 2008. – 32 с.

 15. Електронний уряд: Наук.-практ-довід./Уклад.С.А.Чукут, І.В.Клименко, К.О.Линьов; За заг.ред. С.А.Чукут. – К.6 Вид-во НАДУ, 2007. – 76 с.

 16. Європейський досвід державного управління: Курс лекцій/ Уклад.: О.Ю.Оржель, О.М.Палій, І.В.Кравчук та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 76 с.

 17. Жуковська В. М. Діловодство: Практикум: Навч. посіб./ В.М.Жуковська. — К.: КНТЕУ, 2004. — 152 с.

 18. Каганець І. Психологічні аспекти в менеджменті: типологія Юнга, соціоніка, психоінформатика / І. Каганець. – К., Тернопіль : Мандрівець, 1997. - 204 с.

 19. Камерон К. Диагностика и изменение организационной культуры / К.Камерон, Р.Куин; пер. с англ. под ред. И. В. Андреевой. – СПб: Питер, 2001. – 320 с.: ил. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).

 20. Канафоцька Г.П. Менеджмент творчості: навч. посіб./ Г.П. Канафоцька; Київ. ун-т імені Б. Грінченка, Ін-т лідерства та соціальних наук. – К. : Київ. ун-т імені Б. Грінченка, 2010. – 40 с.

 21. Канафоцька Г.П. Організаційна культура навчального закладу: навч. посіб./ Г.П. Канафоцька; Київ. ун-т імені Б. Грінченка, Ін-т лідерства та соціальних наук. – К. : Київ. ун-т імені Б. Грінченка, 2011. – 40 с.

 22. Канафоцька Г.П. Основи менеджменту навчального закладу: навч. посіб./ Г.П. Канафоцька; Київ. ун-т імені Б. Грінченка, Ін-т суспільства. – К. : Київ. ун-т імені Б. Грінченка, 2012. – 40 с.

 23. Канафоцька Г.П. Стан, перспективи розвитку інноваційних процесів в Україні та можливості їхнього впливу на формування ВВП/ Г.П. Канафоцька// Науково-технічна інформація – 2008. - № 4 (38). – С. 39-43.

 24. Канафоцька Г. П. Освітня складова у формуванні системи і механізмів активізації творчості та інновацій в Україні / Г. Канафоцька // Проблеми науки. – 2009. - № 9. – С. 28–32, 52 с.

 25. Канафоцька Г.П. Синергетичний ефект командної кооперації у менеджменті творчості/ Г. Канафоцька // Матеріали Всеукраїнської конференції [«Синергетика і творчість»]. ( Київ, 11 лист. 2011 р.) – К., 2011 – 284 с. – С. 148-160.

 26. Канафоцька Г.П. Від свободи творчості – до суспільної відповідальності/ Г. Канафоцька // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Синергетика і освіта»]. ( Київ, 11 бер. 2012 р.) – К., 2012 – 376 с. – С. 161-167.

 27. Канафоцька Г.П. Роль самоосвіти в сучасному освітньому просторі/ Г. Канафоцька // Тези ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Етичні та духовні основи розвитку людини і суспільства»]. ( Київ, 25-26 трав. 2012 р.) – К., 2012 – 100 с. – С. 44-45.

 28. Канафоцька Г.П. Формування цінностей сучасної людини: фактори, інституції, складові та чинники впливу / Г. Канафоцька // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Механізми управління розвитком організаційної культури ЗНЗ» ]. ( Київ, 4-5 квіт. 2013 р.) – К., 2013 – 200 с. – С. 77-87.

 29. Карташова Л. В. Организационное поведение: учебное пособие / Л. В. Карташова; Ин-т экономики и финансов «Синергия». – М.: Инфра-М, 2005. – 156 с.: ил. – (Серия учебников для программы МВА (Master of Business Administration)).

 30. Кірочок О.Г. Документування у менеджменті: Підручник/ О. Г Кірочок., В.І.Корбутяк. — К.: ЦНЛ, 2003. — 216 с.

 31. Кові Стівен. Восьма звичка. Від успішності до величі / Стівен Кові ; пер. з англ. К. Сисоєвої. – К. : Вид. О. Капусти (підрозділ Агенції «Стандарт»), 2005. – 388 с.

 32. Мистецтво управління персоналом. Таланти і лідери. Книга 1. Б-ка журналу «Управління компанією» / відпов. ред. Ю. Наврузов, Н. Черепухіна. – К. : Вид. О. Капусти, 2002. - 300 с.

 33. Компании, у которых есть чему поучиться. Кн. третья / под ред. Л. Синило. – К. : Изд-во «Агенство ״Стандарт״», 2006. – 256 с.

 34. Котлер Філіп. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Філіп Котлер, Ненсі Лі ; пер. з англ. С. Яринич. – К. : Стандарт, 2005. – 302 с.

 35. Кремень В.Г. Синергетика і освіта: людина в процесах самоорганізації «відкритих» систем»/ В.Г. Кремень // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Синергетика і освіта»]. ( Київ, 15 бер. 2012 р.) – К., 2012 – 376 с. – С. 6-14.

 36. Кремень В.Г. Освіта в спонтанності сучасної цивілізації:синергетичний контекст/ В.Г. Кремень // Матеріали Всеукраїнської конференції [«Синергетика і творчість»]. ( Київ, 11 лист. 2011 р.) – К., 2011 – 284 с. – С. 4-11.

 37. Культура ділового спілкування / Уклад.: Л. Г. Губенко, В. Д. Нємцов. — Навч. посіб. — К.: ЕксОб, 2000. — 200 с.

 38. Ліпін М.В. Стратегії успіху людини в умовах нерівноважного світу/ М.В. Ліпін // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Синергетика і освіта»]. ( Київ, 11 бер. 2012 р.) – К., 2012 – 376 с. – С. 75-82.

 39. Магура М. И. Организационная культура как средство успешной реализации организационных изменений / М. И. Магура // Управление персоналом. – 2002. – № 1. – С. 24–29.

 40. Маслов В.И. Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной организационной культуры./В. И. Маслов. - М.: Финпресс, 2004. - С. 170-223.

 41. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт ; пер. с англ. – М. : Дело, 2002. – 704 с.

 42. Методологічні аспекти прийняття сучасних управлінських рішень: Навч. Посіб./Уклад. В.Д.Бакуменко. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 20 с.

 43. Мильнер Б.З. Теория организации./ Б. З. Мильнер. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 475с.

 44. Мистецтво управління персоналом. Таланти і лідери. Книга 1. Бібліотека журналу «Управління компанією»./Відповід.ред. Ю.Наврузов, Н. Черепухіна. - К: Видавництво Олексія Капусти, 2002.-300 с.

 45. Монро Майлс. Как стать руководителем / Майлс Монро. - К. : Фарес, 2000. – 208 с.

 46. Мясоедов С. П. Основы кросскультурного менеджмента: Как вести бизнес с представителями других стран и культур: учебное пособие для вузов / С. П. Мясоедов. – М.: Дело, 2003. – 232 с.

 47. Наврузов Ю. Командні ролі: впроваджуючи зміни/ Ю.Наврузов// Києво-Могилянська Бізнес Студія.- 2002. - №2. – С.20-25.

 48. Никуленко Т. Г. Организационное поведение: Учеб. пособие./ Т.Г.Никуленко. — Ростов н /Д: Феникс, 2006. — 407 с.

 49. Новиков Б. В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб./ Б. В.Новиков, Г.Ф.Сініок, П. В.Круш. — К.: ЦНЛ, 2004. — 560 с.

 50. Огнев А. С. Организационное консультирование в стиле коучинг/ А.С.Огнев. — СПб.: Речь, 2003. — 192 с.

 51. Політико-правове регулювання підприємства в Україні: теорія і практика: Моногр. / З. С. Варналій, В. М. Кампо, І. І. Мазур та ін. — К.: Знання, 2005. — 380 с.

 52. Організаційна культура: Навчально-методичний посібник навчальної дисципліни “Філософські засади державного управління” / Уклад.: Т.Е. Василевська, В.М.Князєв, А.В.Ліпенцев; За заг. ред. О.Ю.Оболенського, С.В.Сьоміна, А.О.Чемериса, С.В.Загороднюка, О.Л.Приходько, Л.О.Воронько. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 32 с.

 53. Организационная культура: учебник / под ред. Н. И. Шаталовой. – М.: Экзамен, 2006. – 653 с.

 54. Полонский В. Г., Белоусова С. В., Белоусов А. М. Корпоративное управление в непроизводственной сфере: Учеб. пособие./ В.Г.Полонский, С.В.Белоусова,А.М. Белоусов. — Херсон: Олди-плюс, 2003. — 460 с.

 55. Прахалад К. К. Майбутнє конкуренції. Творення унікальної цінності спільно з клієнтами / К. К. Прахалад, Венкат Рамасвамі ; пер. з англ. Михайла Ставицького. – К. : Вид. О. Капусти (підрозділ «Агенція «Стандарт»»), 2005. – 258 с.

 56. Пролеєв С.В. Синергетичне мислення: PRO I CONTRA/ С.В.Пролеєв // Матеріали Всеукраїнської конференції [«Синергетика і творчість»]. ( Київ, 11 лист. 2011 р.) – К., 2011 – 284 с. – С. 19-26.

 57. Рачиський А.П. Управління персоналом в органах державної влади, органах місцевого самоврядування: навч. посіб./ А.П.Рачинський. – К.: НАДУ, 2008. – 64 с.

 58. Робсон М. Реинжириринг бизнес-процессов: Практическое руководство: Пер. с англ. / М.Робсон, Ф.Уллах; под ред. Н. Д. Эриашвили. —М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 222 с.

 59. Родлер К. Психология труда и организационная психология = Fuehrung in Organisationen. — Т. 2: Управление в организациях / К. Родлер, Э. Кирхлер. — Харьков: Гуманитар. центр, 2003. —128 с.

 60. Румянцева З.П. Общее управление организацией: принципы и процессы. 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль З./З.П.Румянцева, К.Б.Филинов, Т.Б.Шрамченко.:- М.: ИНФРА - М, 2000.

 61. Самоукина Н. Коучинг — ваш проводник в мире бизнеса/ Н. Самоукина, Н.Туркулец. — СПб.: Питер, 2004. — 192 с.

 62. Севбо-Белецкая И. П. У порога иного бытия / И. П. Севбо-Белецкая. – К. : Пролог, 2008. – 488 с.

 63. Технологія і стандарти підготовки державно-політичних рішень: світовий та європейський досвід, українські реалії: Конспект лекцій для використання в навчальному процесі в системі підвищення кваліфікації кадрів/ Уклад. В.М.Сороко. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 68 с.

 64. Спивак В. А. Корпоративная культура./ В. А. Спивак. - СПб.: Питер, 2001. - 352с.

 65. Стеклова О.Е. Организационнаня культура: учебное пособие/ О.Е. Стеклова. –Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 127 с.

 66. Тихомирова О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка/ О. Г.Тихомирова. – Санкт-Петербург: ИТМО, 2008. – 148 с.

 67. Торп С. Коучинг: руководство для тренера и менеджера/ С.Торп, Дж. Клиффорд. — СПб.: Питер, 2003. — 224 с.

 68. Управління людськими ресурсами: (Понятійно-термінол. слов.) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Г. В. Щокіна, О. В. Антонюка, М. Ф. Головатого. – К. : МАУП, 2006. – 496 с. : іл.

 69. Фарсон Ричард. Менеджмент абсурда: аспекты лидерства, которые часто остаются незамеченными / Ричард Фарсон; пер. с англ. – М. : ООО Издательский дом «София», 2006. – 192 с.

 70. Фарсон Ричард. Парадоксы лидерства. Выигрывает тот, кто делает больше ошибок / Ричард Фарсон, Ральф Кейес ; пер. с англ. – М. : ООО Издательский Дом «София», 2006. – 160 с.

 71. Фомичев А. Н. Административный менеджмент: Учеб. пособие. /А.Н.Фомичев. — М.: Дашков и К°, 2003. — 227 с.

 72. Франкл В. Человек в поисках смысла : сборник ; пер. с англ. и нем. / В. Франкл ; общ. ред. Л. Я. Гофмана и Д. А. Леонтьева; вст. ст. Д. А. Леонтьева. – М. : Прогресс, 1990. - 368с. : ил. – (Б-ка зарубежной психологии).

 73. Швецова-Водка Г. М. Документознавство: Навч. посіб./Г.М.Швецова-Водка — К.: Знання, 2007. — 398 с.

 74. Шейн Э. X. Организационная культура и лидерство /Э.Х. Шейн; пер. с англ. под ред. В. А. Спивака. – СПб: Питер, 2002. – 336 с: ил. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).

 75. Яковец Ю. В. Эпохальные инновации ХХІ века / Ю. В. Яковец. ин-т П. Сорокина – Н. Кондратьева. – М. : ЗАО «Издательство ״Экономика״», 2004. – 444 с.

 76. 7 нот менеджмента. Настольная книга руководителя / под ред. В. В. Кондратьева. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Эксмо, 2008. – 976 с.


Додаток А
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методи, моделі та інформаційна технологія прийняття рішень щодо діагностування...
Дис на здобуття наук ступ доктора технічних наук за спеціальністю 05. 13. 06 інформаційні технології. – Національний аерокосмічний...

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Надання користувачам для прийняття рішень повної І достовірної інформації про фінансове становище, результати

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо проведення Дня Знань І Першого уроку в 2009-2010 навчальному році
Ки уроків на допомогу педагогічним працівникам навчальних закладів для проведення Першого уроку І подальшої роботи у напрямку формування...

Г алузь знань: 0305 “Економіка та підприємництво ”
Фахівець за цією спеціальністю – це економіст фінансист високої кваліфікації, підготовлений для виконання різноманітних організаційно...

«Загальнонаукові методи дослідження»
Передусім бракує досвіду у використанні методів наукового пізнання, застосуванні логічних законів І правил, нових засобів І технологій....

Методичні рекомендації щодо виконання учнями птнз кваліфікаційної роботи
Робота повинна носити творчий характер, відповідати обсягу знань, умінь І навичок, передбачених кваліфікаційною характеристикою

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання лабораторних...
Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені

Методичні рекомендації для виконання практичних робіт
Електронний посібник складено для використання як студентами при вивченні навчального матеріалу, так І викладачами вищих навчальних...

Методичні рекомендації щодо облаштування І використання
Методичні рекомендації щодо облаштування І використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка