Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Ми повинні піднятися до розуміння того, що кожна дитина, кожен учень – це Особистість, яку ми повинні відчути серцем, підтримати в разі необхідності, вселити надію на щасливе майбутнє. Головне створити в людині Людину!

Ми повинні піднятися до розуміння того, що кожна дитина, кожен учень – це Особистість, яку ми повинні відчути серцем, підтримати в разі необхідності, вселити надію на щасливе майбутнє. Головне створити в людині Людину!

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


 

 

 

 

 

Ми повинні піднятися до розуміння того, що кожна дитина, кожен учень – це Особистість, яку ми повинні відчути серцем, підтримати в разі необхідності, вселити надію на щасливе майбутнє.

Головне - створити в людині Людину!

 

 

 

 

 

                         

  

«Допоможемо дітям стати щасливими» таку місію визначив у своїй діяльності педагогічний колектив Іваньківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Ми повинні зробити все для того, щоб випускники школи були максимально здоровими – фізично і психологічно, багаті духовно. А для цього – будувати навчально-виховний процес на  принципах гуманізації та демократизації. Ми всі разом: учні, батьки, вчителі, адміністрація є творцями цікавого, неповторного, різнобарвного і яскравого шкільного життя. Бажаємо всім з радістю приходити в наш спільний шкільний дім, відчувати тепло друзів та близьких, наполегливо здобувати знання, щоб наша улюблена школа і надалі славилась своїми учнями та вчителями, їхніми здобутками на теренах освіти, науки і творчості на благо і процвітання неньки-України!

І. Концепція виховної системи

«Школа гармонійного розвитку особистості»

«У наших руках — найбільша з цінностей світу — Людина. Ми творимо Людину, як скульптор творить свою статую з безформного шматка мармуру: десь в глибині цієї мертвої брили лежать прекрасні риси, які належить добути, очистити від усього зайвого.» (В.О. Сухомлинський).

Загальні положення

Концепція розроблена відповідно до законів УкраЇни «Про загальну середню осіту», спрямована на реалізацію Державної національної програми „ Освіта ” ( Україна ХХІ століття). Закону України „ Про освіту ”, «Про загальну середню освіту», “Про позашкільну освіту», програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» .

В основу концепції покладені педагогічні ідеї:

 • В.Сухомлинського:

  • любов до дітей, віра в творчі сили дитини.

  • виховання через розум, серце, руки дитини. мудрість педагогічної і батьківської любові, влади колективу;

  • всебічний розвиток особистості кожної дитини;

  • теорія виховання справжньої людини;

  • система підготовки до сімейного життя;

  • традиції, свята, культи в вихованні;

  • система вимог і порад педагогам;

   • Гуманістичні теорії розвитку особистості (К.Роджерса, А.Маслоу, Л.Виготського, Л. Кольберга).

 • Ідеї позитивного сприйняття дитини, підхід до неї з оптимістичною гіпотезою, виховання перспективних шляхів (А.С.Макаренка).

 • Ідеї теорії життєтворчості особистості (Л.Сохань, І.Єрмакова).

 • Методологічне положення видатного психолога Г.С.Костюка про те, що виховувати – означає проектувати поступове становлення якостей особистості й керувати здійсненням накреслених проектів.

Під вихованням у концепції «Виховання гармонійної особистості» розуміється органічно пов'язана з навчанням цілеспрямована і систематична діяльність школи, орієнтована як на формування соціально-значущих якостей, установок і цінностей орієнтації особи, так і на створення сприятливих умов для всебічного гармонійного духовного, інтелектуального і фізичного розвитку, самовдосконалення, творчої самореалізації особистості майбутнього випускника школи.

Основні завдання виховної роботи закладу:

1.     Формування в учнів національної свідомості, патріотизму, любові до свого народу, до України, активної громадянської позиції, готовність до участі в процесах державотворення, відданості у служінні Батьківщині.

2.    Формування політичної та правової культури, виховання поваги до Конституції України, законодавства, державної мови та державних символів України.

3.    Забезпечення духовно-морального розвитку учнів, запобігання негативному впливу на свідомість учнів інформації, що містять бездуховність.

4.    Впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя, формування національного культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.

5.    Формування в учнів екологічної культури, виховання причетності й відповідальності за збереження і примноження природних багатств.

6.    Формування в учнів основ естетичної культури, організації дозвілля учнів, пошук його нових форм.

7.    Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні; розвиток здатності до самостійного життєвого вибору.

8.    Активізація роботи учнівського самоврядування, залучення учнів до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.

Як інноваційний загальноосвітній навчальний заклад Іваньківська ЗОШ І-ІІІ ступенів має такі характеристики:

 • конкурентоспроможність завдяки створенню якісної матеріально-технічної й інформаційно-комунікаційної бази;

 • психологічна комфортність для всіх учасників навчально-виховного процесу, внаслідок реалізації політики стимулювання, рефлексії, раціоналізації праці та відсутності перевантаження учнів і вчителів;

 • інформаційна насиченість унаслідок активного застосування учасниками навчально-виховного процесу різноманітних комп’ютерних та інноваційних технологій і систем;

 • інноваційна технологічність унаслідок експериментування, апробації та системного запровадження інноваційних форм, методів і засобів навчання, виховання й управління;

 • орієнтованість на особистість унаслідок виявлення й подальшого розвитку особистісних рис і вмінь учасників навчально-виховного процесу, їхніх інтересів, зокрема, профільних.

Мета й основні завдання навчання в освітньому закладі

Школа є однією з найважливіших ланок системи безперервної освіти, яка передбачає високий загальнокультурний, освітній і гуманітарний рівень підготовки молоді, формування інтелектуальної, високоморальної, фізично розвинутої особистості, виробляє у своїх вихованців стійке бажання навчатися, збагачувати знання.

Головною метою є виховання дітей як активних і відповідальних громадян своєї держави, передавання молодшому поколінню духовної культури народу, його національної гідності, підвищення якості надання освітніх послуг.

Досягнення такої мети можливе за умов реалізації основних завдань:

 • у навчанні – створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів; оновлення змісту освіти; апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання; пошук і добір змісту навчання для творчо обдарованих і здібних дітей;

 • у вихованні – створення умов для формування морально й фізично здорового покоління з почуттям власної гідності, виховання в учнів громадянської позиції, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії.

Реалізація основних завдань, які ставить перед собою школа ґрунтується на органічному поєднанні принципів: єдності, варіативності, демократичності, національної спрямованості, загальнолюдських цінностей, гуманізму, інформаційності й інноваційності, персоніфікації особистості.

Принцип єдності передбачає досягнення спільної мети й розв’язання завдань кожного рівня навчання (початкового, базового, профільного), послідовність і взаємозв’язок між ними; забезпечує рівень загальноосвітньої підготовки учнів як невіддільної частини системи їх безперервної освіти; передбачає об’єднання уроку та самопідготовки учнів у єдиний процес, відповідно до мети й завдань навчання, виховання й розвитку, умов і керування навчальним процесом, форм його організації.

Принцип варіативності передбачає визнання правомірності різних шляхів реалізації спільної мети й завдань шкільної освіти на основі застосування різних педагогічних систем і технологій.

Принцип демократичності передбачає активність виборних органів самоврядування, їхню відкритість, участь учнів, їхніх батьків, членів педагогічного колективу й представників громадськості в розробці та реалізації стратегії, змісту діяльності; відповідальність навчального закладу за якість освітніх послуг.

Діяльність школи ґрунтується на засадах органічного поєднання національного і загальнолюдського.

Домінантою виховного процесу є виховання в учнів патріотизму з новим змістовим наповненням, а саме:

 • почуттям людові до рідного краю, свого народу, держави;

 • відкритістю до сприйняття різноманітних культур;

 • формуванням гуманістичних відносин, свободи слова й справедливості толерантності й культури спілкування, збереження природи тощо.

Гуманістичні цінності освіти та виховання в навчальному закладі передбачають зміну:

 • авторитарно-дисциплінарної моделі організації навчального процесу на особистісно орієнтовану;

 • моделі виховання особистості через колектив – на модель індивідуального розвитку особистісних рис і можливостей.

Принцип інформативності реалізується через необхідність пізнання, сприйняття та поширення актуальної педагогічної інформації; створення внутрішньої системи професійного зростання вчителів керівників.

Принципи гнучкості і динамізму відтворюють суспільно-політичні зміни і вимоги, потребують постійного розвитку, здатності оцінювати умови та обставини поточного періоду, а також прогнозувати динаміку й обирати шляхи адаптації до обставин.

Принцип інноваційності реалізується через підтримку творчої ініціативи, співпрацю з креативними членами педагогічного колективу, співуправління інноваційними проектами, самоорганізацію вчителів і учнів у питаннях експерименту й упровадження педагогічних інновацій.

Принцип персоніфікації особистості реалізується шляхом створення комфортних умов для професійного та особистісного розвитку безпосередніх учасників навчально-виховного процесу та потребує відкритості, прозорості й доступності управлінських дій.

Принципи виховання

Принципами, що спрямовані на розвиток соціально активної, освіченої, морально і фізично здорової особи у сучасних умовах, для всіх учасників виховного процесу є:

 

 Реалізація цілей і завдань здійснюється через

• управлінську;

•  дидактичну;

•  виховну;

•  науково-методичну;

•  суспільно-педагогічну діяльність;

.  діяльність  психологічної служби.

Основні напрями виховної роботи.

 1. Громадянське виховання

 2. Національно-патріотичне виховання.

 3. Привентивне виховання.

 4. Екологічне виховання.

 5. Морально-правове виховання.

 6. Трудове виховання.

 7. Художньо естетичне виховання

Форми виховання

Складний процес виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей виховання з урахуванням основних напрямків діяльності учнів:

 • Інформаційно-масові (інтелектуальні ігри, вечори, створення проектів та презентацій);

 • Діяльнісно-практичні, групові (творчі групи, огляди, конкурси, свята, екскурсії);

 • Інтерактивні (презентації; ділові ігри, «круглі столи» , дебати , тренінги, КВК );

 • Діалогічні (бесіди, міжрольове спілкування);

 • Наочні (газета «Скріпка», виставки дитячої творчості, тематичні стенди).


У виховній роботі використовуємо різноманітні прийоми, методи, засоби виховання.

Методи виховання: перспектива; заохочення і покарання; Засоби виховання: праця; навчання; спілкування; слово; мистецтво; спорт; гра; елементи соціального середовища; робота в шкільному учнівському самоврядуванні; шкільний музей.

Прийоми виховання: довіра, прохання, нагорода, методики колективної і групової діяльності.

Щоб досягти результату ми будуємо виховну роботу за різними напрямками.


Готовий до свідомого вибору професій, до життя і праці в колективі
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Діяльність педагогічного колективу спрямована на виховання компетентного випускника – молоду людину, яка володіє життєвими навичками та компетентностями, необхідними для успішного вирішення життєвих завдань, з якими вона зустрічатиметься у різних сферах власної життєдіяльності (виробництво, політика, життя громади, освіта, сімейне життя, мистецтво та дозвілля, релігія тощо). Компетентний випускник спроможний зберегти, розкрити, розвинути та конструктивно реалізувати свій життєвий і життєтворчий потенціал в умовах складних вимог і ризиків, які висуває до нього сьогодення.

Випускник має володіти  певними якостями, уміннями:

•  бережливо ставитися до свого здоров'я та здоров'я інших як найвищої цінності;

• уміти проектувати свій життєвий шлях;

• уміти здобувати й перетворювати інформацію  з різних джерел, застосовувати її для власного розвитку;

•  мати досвід пізнання самого себе, розуміти інших людей;

• уміти адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях;

• творчо використовувати набуті знання ;

• уміти відстоювати свої права та долати труднощі.

Саме на це спрямовані зусилля всіх суб'єктів навчального-виховного процесу школи.

 

 

ІІ. Опис системи виховної роботи

                Управлінська діяльність закладом 

Управлінська діяльність закладу базується на основах демократичного стилю управління. Вищим органом управління є загальношкільні збори. Передбачається щорічне обов'язкове звітування директора перед батьківською громадськістю.

 Метою управлінської діяльності адміністрації закладу є створення найсприятливіших умов для самореалізації особистості вчителя та учня, а також створення позитивного іміджу школи.  

1.  Організаційно-педагогічну модель управлінської діяльності складають:

•   загальні збори;

•   педагогічна рада;

•   рада школи;

•   атестаційна комісія;

•   загальношкільний батьківський комітет;

•   учнівське самоуправління;

•   піклувальна рада.

2.  Механізм управлінської діяльності включає: діагностику, керування навчально-виховною діяльністю, моніторинг.

3.  Річне планування здійснюється з використанням перспективного планування. План будується на основі підготовки інформаційної довідки про школу, проблемного аналізу стану справ  згідно  з   Концепцією  школи.

При складанні плану використовується структурування, постановка мети, визначення завдань, прогнозування результатів, складання алгоритму дій на кожному етапі. План підлягає експертизі в кінці року.

 4. З метою демократизації контролю в управлінській діяльності передбачається залучення до нього працівників всіх ланок закладу, робота педагогів-новаторів в режимі самоконтролю

Науково-методичне забезпечення

Успіхи навчання і виховання залежать від уміння керівників навчального закладу організувати і спрямувати роботу педагогів на інтенсивне впровадження у практику нових прогресивних педагогічних ідей, технологій навчання і виховання, досягнень сучасної педагогічної науки і практики.

Учительська майстерність, педагогічна культура нагромаджуються впродовж всього життя. «Тільки охоплений жадобою знань педагогічний колектив може забезпечити найголовніше, чим повинна жити школа, якщо вона хоче стати вогнищем виховання і освіти…» - ці слова В.О.Сухомлинського є керівництвом до дії для кожного педагога.

Педагогічний колектив Іваньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів створив свою систему науково-методичної роботи на основі інноваційних технологій і спрямував свою діяльність на розвиток творчої особистості вчителя, пізнавальної активності та інтелектуальних здібностей учнів, роботу з обдарованими дітьми.

Ми не можемо зробити всіх геніями, але можемо озброїти багатьох методами розв’язання складних задач, навчити працювати на межі знань, у нестандартних ситуаціях. Не сліпий виконавець адміністративних вказівок, а творчий, мислячий, компетентний, готовий до роботи в нових умовах педагог потрібен сучасній школі. Тому обрана педагогічним колективом Іваньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів науково-методична проблема «Розвиток творчих здібностей учнів через поліпшення компетентності педагога» є актуальною, тобто своєчасною і сучасною, важливою, вибраною невипадково.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методика використання комп’ютера на уроках
Кожен учитель та кожен учень для реалізації себе в сучасному суспільстві як особистості повинні мати сформовану інформаційну культуру,...

Те, що закладене в дитинстві, дасть плоди на майбутнє
Очікуваний результат створення комфортного середовища життєдіяльності шкільного колективу полягає в тому, що кожен з його членів...

Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
Кожен учень зобов’язаний знати І виконувати правила пожежної безпеки, а в разі виникнення пожежі вжити всіх залежних від нього заходів...

Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових...
Створити оптимальні умови для розвитку І навчання особистості, яка здатна втілювати оригінальні ідеї, критично мислити, приймати...

Довідник можна використовувати на уроках для закріплення І повторення вивченого матеріалу
Довідник допоможе учням швидко І якісно засвоїти основний теоретичний матеріал, який повинні знати всі п’ятикласники, І навчить виділяти...

М. Корця Рівненської області
Учень повинен мати право вибору, самоствердження, показати свою індивідуальність. Вчитель повинен допомогти йому усвідомити свої...

План навчального міні проекту Автор навчального проекту
Тому питання значення космосу повинно включатися в кожен пункт плану. У висновках й рекомендаціях потрібно враховувати конкретну...

Питання оновлення змісту І запровадження компетентнісного підходу...
Питання оновлення змісту І запровадження компетентнісного підходу – основа реформи середньої школи. Ми повинні навчити наших дітей...

Галицька гімназія на шляху впровадження нового Державного стандарту
Це означає що ми живемо І працюємо у дуже відповідальний момент в історії освіти. Від того, як зміняться всі учасники навчально-виховного...

Уроках математики
Освітні системи в будь-якій країні світу повинні сприяти організації основних завдань соціально-економічного та культурного розвитку...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка