Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Немає дітей обдарованих І необдарованих

Немає дітей обдарованих І необдарованих

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8

БЛОК І
Вступ
«Немає дітей обдарованих і необдарованих,

талановитих і звичайних. Обдаровані, талановиті

всі без винятку діти. Розпізнати, виявити,

розкрити, викохати, виплекати в кожному учневі

його неповторно-індивідуальний талант –

значить, підняти особистість на високий

рівень розквіту людської гідності.»

В. О. Сухомлинський.
             Керуючись основними документами про організацію та проведення методичної роботи з педкадрами, а саме: Законом України про загальну середню освіту,  Рекомендаціями щодо організації методичної роботи  з педагогічними працівниками в загальноосвітніх середніх закладах освіти, Положенням про методичний кабінет закладу освіти, Програмою перспективного розвитку школи, методична робота в закладі протягом 2013 -2014 років була спрямована на завершення реалізації методичної проблеми «Сучасний урок як основна організаційна форма отримання якісних знань в школі». Протягом даного періоду основними завданнями методичної роботи були: вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів та отримання ними якісних знань, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації; розвиток учительської творчості; формування інтересу до сучасних наукових ідей, дослідної роботи.

Робота над загальношкільною методичною проблемою стала поштовхом для пошуку форм і функціональних структур для підготовки вчителя в загальнометодичному, психолого-педагогічному аспектах. Однією з пріоритетних була проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому основне завдання організованих заходів (міжкурсові форми роботи) ставилося включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи шкільних методичних об’єднань були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над загальшкільною методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше. Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи.

Методична рада школи впродовж звітного періоду координувала діяльність усіх методичних структур з урахуванням результатів діагностики та визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що визначало зміст діяльності основних ланок управління методичною роботою у школі. Протягом 2013-2014 навчальних років на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання :

 • Підсумки результативності роботи методичної ради за минулий навчальний рік.

 • Основні напрямки методичної роботи на наступний навчальний рік.

 • Результати шкільних олімпіад та підготовку учнів до участі в міських предметних олімпіадах, міських конкурсах учнівських творчих робіт.

 • Стан виконання шкільної програми «Робота з обдарованою молоддю».

 • Робота шкільних факультативів, курсів за вибором, додаткових індивідуальних занять.

 • Про хід впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

 • Про результати ДПА в 4,9,11класах.

 • Організація повторення навчального матеріалу та підготовка учнів 11х класів до ЗНО

 • Атестація та курсова перепідготовка вчителів школи.

 • Діяльність роботи шкільних мо, цмо щодо вдосконалення педагогічної майстерності та самоосвітньої діяльності педагога.

 • Результати персонального контролю за ефективністю організації роботи спеціальних медичних груп учнів на уроках фізичної культури.

 • Наступність у навчанні і вихованні початкової та середньої ланок школи. Вивчення рівня адаптації учнів 5 класу.

 • Результати тематичного контролю за формуванням особистісних компетенції учнів, уміння локалізації подій у просторі (картографічних умінь та навичок), формування аналітичного мислення на уроках історії та правознавства, вчителів англійської мови.

 • Випуск друкованої продукції у 2013-2014 н.р.

Аналізуючи діяльність школи слід відмітити, що педагогічним колективом досягнуто якісних результатів навчання і виховання: проблема результативності навчально-виховного процесу, загальна характеристика його продуктивності, їх оцінювальний контроль, система роботи вчителів, практичне спрямування уроків були під постійним контролем адміністрації. В 2013-2014 навчальний рік проведено педраду з такої методичної проблеми: «Реалізація інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках та в позаурочний час». Крім того, згідно перспективного плану роботи школи, слухалося питання вивчення стану викладання базових предметів: «Стан викладання української мови в початковій школі». Перевірки даних питань свідчили про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяв підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів. З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в школі першокласникам. Результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по школі.

Кожного року здійснюється оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт, якість проведення лабораторних і практичних робіт (результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно аналіз стану ведення зошитів оформлений у вигляді довідок та наказів по школі).

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів та підвищення фахової кваліфікації. Курсова перепідготовка здійснювалася згідно з перспективним планом, 20-25% педагогів кожного року. Пройшовши курси, вчителі звітували про набуті знання на засіданнях шкільних методичних об’єднань. Кожного року всі педагоги вчасно забезпечуються курсами, при цьому використовується така форма курсової перепідготовки як понаддержавне замовлення за індивідуальною формою навчання при КОІППО.

Атестація педагогів школи здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10. 2010 р. № 930, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

Успішна атестація забезпечується перш за все чіткою організацією атестації вчителів школи. Тому, було сплановано роботу атестаційної комісії, складено план атестації педагогічних працівників. Усі вчителі мають перспективний план атестації на 5 років, де вказують шляхи самоосвіти та участь у методичних заходах школи чи міста. Разом з тим, педагог, який атестується складає свій індивідуальний план, де вказає форми реалізації самоосвіти, свого досвіду, дати проведення відкритих уроків та позакласних заходів, дидактичний матеріал для презентації на творчому звіті, тощо.

В 2013-2014 проатестувалися 4 педагоги. З них три вчителя підтвердили «вищу» кваліфікаційну категорію та звання «старший учитель» (Філіпова Л.О., Левицька М.М.. Паталаха Л.А.) та один вчитель (Рубан О.Я.) підвищила свій рівень до І кваліфікаційної атегорії.

Свої творчі здобутки, свій педагогічний досвід вчителі презентували на творчому звіті «Зоряна година». Використовуючи мультимедійну презентацію, педагоги показали свій учительський та життєвий шлях, педагогічні напрацювання: дидактичний матеріал, наочність, нестандарті уроки, тощо. Захід пройшов у активній, концертно-конкурсній формі.

Слід відмітити, що професійний рівень педагогів зростає з кожним роком. Протягом 2009-2014 н.р. проатестувалися 27 педагогів:

рік

Кількість учителів

ІІ категорія

І категорія

Вища

Старший учитель

методист

2010

4

2

1

1

-

-

2011

7

2

1

4

2

-

2012

7

1

-

6

4

1

2013

5

1

1

3

2

-

2014

4

-

1

3

3

-

Професійний ріст педагогів протягом 5 років можна проаналізувати по діаграмі:


Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок шмо, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, фахові журнали, газети, картотека методичної літератури, матеріали для роботи над проблемою школи, оформлено методичні папки: «Вимоги до сучасного уроку», «Сучасний урок. Інноваційні технології.», «Почерк майстра», «Специфіка роботи з обдарованими дітьми». Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами про роботу вчителів школи.

Адміністрація і педагогічний колектив значну увагу приділяли підвищенню методичного рівня шляхом участі педагогів школи у міських заходах та міських методичних об’єднаннях. Разом з тим, слід відмітити, що протягом п’яти навчальних років на базі закладу було проведено такі семінари-практикуми для вчителів міста з окремих предметів та для слухачів КОІППО: «Сучасні технології навчання на уроках географії» ( географія, 2009-2010), «Компетентнісний підхід до організації навчально—виховного процесу в контексті забезпечення рівного доступу до якісної освіти», (математика, фізика, 2011-2012), «Творчий учитель. Обдарований учень.» (природознавство, 2011-2012), «Шкільний фізичний експеримент у системі підвищення пізнавальної активності учнів»(фізика, 2013-2014), «Міжпредметні зв'язки при викладанні математики та фізики»(2013-2014), «Інтерактивні методи роботи, як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів»(основи здоров’я, 2013-2014), «Інтеграція традиційних та інноваційних технологій на уроках української мови та літератури»(українська мова та література, 2013-2014) . ) Крім того, слід відмітити участь та перемогу вчителів школи у міських та обласних конкурсах протягом 2013-2014 навчального року: Каратаєва Інна Станіславівна, ІІ місце міський етап конкурсу дослідницьких робіт «Шевченко – явище незбагнене»; Хоменко Вікторія Олексіївна, І місце, обласний етап Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел».

Педагогами школи, за підсумками впровадження методичної проблеми, в рамках методичного кабінету закладу надруковано такі методичні посібники: «Застосування інформаційних комп’ютерних технологій на уроках математики та фізики, як запорука отримання якісних знань в школі.», «Олімпійська освіта – основний засіб формування ключових компетентностей учня», «Сучасний урок в початковій школі», «Використання елементів інноваційних освітніх технологій на сучасному уроці словесності як засіб отримання якісних знань учнів», «Сучасний урок в початковій школі», «Розвиток креативності молодших школярів на групі продовженого дня», «Мотивація та стимулювання навчальної діяльності школярів на уроках англійської мови за допомогою використання елементів інтерактивних технологій».

З метою узагальнення педагогічного досвіду вчителів школи, обміну освітянськими думками в 2013-2014 році було проведено науково-практичну конференцію: «Система роботи педагогічного колективу з питання підвищення ефективності сучасного уроку як основної форми отримання якісних знань в школі». Про свої педагогічні надбання говорили вчителі: Філіпова Л.О., Чернецька Н.Б., Левицька М.М., Головко С.С., Хоменко В.О., Арапов В.М. Слепцова Т.М. та інші. Слід відмітити, що така форма методичної роботи як науково-практична конференція дає змогу виявити творчих вчителів, ознайомитися з досвідом вчителя та вивчити його, пропагувати серед членів колективу. Особливо важливим є конференція для молодих вчителів, які можуть багато чому навчитися, взяти до своєї методики раціональні ідеї щодо удосконалення проведення сучасного уроку.

Протягом 5 років педагоги школи мали змогу поділитися педагогічним досвідом, своїми знахідками та напрацюваннями під час проведення загальношкільних семінарів-практикумів: «Інноваційні підходи до організації навчального процесу. Використання методів кооперативного навчання на уроці»(2011-2012), «Формування інноваційної компетентності й культури вчителів та використання ними інноваційних технологій у педагогічному процесі» (2012-2013), «Метод проектів – метод цілісного розв’язання учнем життєво значущої проблеми (2013-2014).

Традиційними протягом 5 навчальних років було проведення таких методичних декад: «Декада наставників» (2009-2011), «Фестиваль сучасного уроку» (2009-2012), «Мої педагогічні знахідки» (2012-2014), «Панорама сучасного уроку» (2012-2014), «Зоряна година» (творчий звіт учителів, що атестуються). Слід відмітити велику активність вищеназваних декад. Їх учасники і вчителі вищої категорії, і зовсім молоді вчителі. З однієї сторони ми бачимо підвищення педагогічної майстерності, з другої – вивчення та практичне використання сучасних методик, прищеплення інтересу до самоосвіти.

Відповідно до рівня сформованості дидактичних вмінь та навичок педагогів протягом 2009 – 2014 навчальних років були проведені такі методичні заходи: теоретичні семінари «Сучасний урок. Типи та структура» (2009 -2010, низький рівень); «Вимоги до сучасного уроку» (2010-2011), «Розвиток критичного мислення учнів» (2011-2012) «Використання методів кооперативного навчання на уроці» (2012-2013, середній рівень); семінари -практикуми: «Адаптація першокласників до навчально-виховного процесу»(2011-2012), «ІКТ – сучасному вчителю» (2012-2013), «Шляхи і засоби посилення емоційно-особистісної значущості навчання» (2010-2011), «Навчання і виховання успіхом» (2013-2014); проблемні семінари: «Умови успішного розвитку дитини» (2011-2012), «Професійна майстерня вчителя»(2012-2013), «Інтерактивні технології в інноваційному навчанні, їхня роль у формуванні ключових компетентностей учнів» (високий рівень, 2013-2014); майстер-класи зі сприяння підвищення рівня володіння вчителями ІКТ «Спільне використання документів у середовищі гугл в управлінській діяльності та роботі вчителя» (2013-2014).

Підвищення кваліфікаційного рівня вчителя відбувається і через вивчення, поширення і впровадження в практику роботи школи сучасних досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду. Протягом звітного періоду педагогічний колектив працював над реалізацією програми «Василь Олександрович Сухомлинський: діалог із сучасністю.» Традиційно, в рамках даної програми в закладі проводився Місячник В.О. Сухомлинського, під час якого вчителі школи показували відкриті уроки з питань впровадження творчих ідей видатного педагога, організовувалися виставки з пропаганди педагогічної спадщини педагога. Особливо святковим методичним заходом педагогічного колективу були педагогічні читання: "Проблеми розвивального навчання у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського» (2009 – 2010), «Інтерес до учіння – важливий стимул до навчальної діяльності учнів»(2011-2012), «В.О. Сухомлинський про розвиток індивідуальних здібностей і нахилів учнів»(2012-2013), обговорення статті В.О. Сухомлинський «Урок і знання»(2013-2014). Вчителі не просто обговорювали дане питання з точки зору педагога, але й ділилися своїм особистим досвідом, який будували використовуючи педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського. Разом з тим, хочеться відмітити використання вчителями сучасних інформаційних технологій при презентації досвіду: проекти, мультимедійні презентації. Матеріали педагогічних читань були систематизовані та узагальненні в шкільному методичному кабінеті та зібрані до методичного збірника. Безпосередньо практичне втілення ідей великого педагога вчителі школи продемонстрували на відкритих уроках, які також були оформлені до окремої збірки «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на сучасному уроці».

Циклове методичне об’єднання вчителів математики, фізики в системі проводять Хмурівські читання. Протягом 2009-2014 н.р. вчителі обговорювали проблеми: «Технологія фахової майстерності: організація науково-дослідницької діяльності учнів у сучасній школі», «Впровадження лекційно – практичної системи (Хмури О.І.) в практику роботи вчителів з використання ІКТ», «Лекційно – практична система (Хмури О.І.) в практиці роботи вчителів математики міста Кіровограда з використання сучасних форм роботи».

Протягом звітного періоду було організовано роботу шкільних предметних та циклових методичних об’єднань вчителів, творчих та динамічних груп, робота яких була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку.

Відповідно до структури методичної роботи в школі працювали: два методичних обєднань; два циклових мо; дві творчі групи; наради при директорі; інструктивно-методичні наради; теоретичний семінар (для педагогів низького та середнього рівня сформованості дидактичних умінь);

семінар-практикум (для педагогів середнього рівня сформованості дидактичних умінь); методична рада, проблемний семінар (для педагогів високого рівня сформованості дидактичних умінь).

Усі вчителі працюють у шкільних предметних методичних об’єднаннях, які створенні за циклами дисциплін відповідно до навчального плану:

– циклове мо вчителів української мови мови та літератури, російської мови та світової літератури (керівник Чернецька Н.Б.) з проблеми: «Використання інноваційні технології на уроках мови та літератури як засіб підвищення якості знань учнів»;

– циклове мо вчителів історії, правознавства та географії ( керівник Арапов В.М.) з проблеми «Впровадженням інноваційних технологій навчання і виховання, комп’ютеризації й інформатизації навчально-виховного процесу, як форма забезпечення проведення сучасного уроку та отримання якісних знань в школі ».

– мо вчителів англійської мови,(керівник Клягіна А.В.) з проблеми: «Використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови»

– мо вчителів фізичної культури, (керівник Головко С.С.) з проблеми «Урок як основна форма здобуття практично-прикладних навичок для гармонійного розвитку особистості»

– творча група вчителів математики, фізики, інформатики та технологій (керівник Левицька М.М.) з проблеми: «Реалізація компетентісного підходу на уроках природничо - математичного циклу шляхом впровадження ІКТ».

– творча група вчителів початкових класів (керівник Філіпова Л. О.) з проблеми: «Підвищення ефективності сучасного уроку шляхом упровадження освітніх інновацій з метою забезпечення Державного стандарту початкової загальної освіти.»

– динамічна група вихователів ГПД та вчителя музики (керівник Перетятько І.Е.) з проблеми «Розвиток креативності учнів як організаційна форма отримання якісних знань в школі».

Активна діяльність у шмо не лише сприяє розвитку професійної діяльності, але й активізує особистісний потенціал кожного вчителя, створює умови для пошукової дослідницької творчості. Інтерактивні форми методичної роботи сприяють тому, що знахідки окремих вчителів стають надбанням всього колективу. Активізація взаємо-відвідування в школі зумовлена реальною потребою в обміні досвідом, практичною демонстрацією розроблених моделей уроків. На засіданнях методичних об'єднань не тільки опрацьовуються єдині підходи до концептуальних питань, ведеться робота щодо вдосконалення підходів до роботи з відбору здібних і обдарованих дітей, вносяться пропозиції від методичних об’єднань щодо вдосконалення певних напрямків роботи школи на методичну раду. Таким чином, кожне методичне об’єднання розв’язує властиві лише йому проблемні питання, націлені на підвищення рівня методичної майстерності вчителів певного фаху, удосконалення форм і методів навчання, пошуково – дослідницької роботи. Діяльність окремого вчителя аналізується та обговорюється разом з усіма членами методичного об’єднання відповідно до методичної проблеми школи, теми по самоосвіті.

У 2013-2014 навчальному році була створена творча група вчителів початкових класів, яка працювала над проблемою «Підвищення ефективності сучасного уроку шляхом упровадження освітніх інновацій з метою забезпечення Державного стандарту початкової загальної освіти.» Методичну майстерність вчителі початкових класів підвищували шляхом участі у роботі методичних та психолого – педагогічних семінарах, шляхом самоосвіти, ділилися досвідом, вивчали кращі елементи методики, що застосовувалися кожним учителем у навчально-виховному процесі. Свою діяльність педагоги спрямовували на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей, а головне - на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

Згідно складеного плану було проведено 5 засідань. Належну увагу педагоги приділяли науково-методичному, інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу. Для підвищення рівня ефективності сучасного уроку класоводи широко вивчали та впроваджували у практику своєї роботи елементи таких інноваційних педагогічних технологій: технологія перспективного навчання з використанням опорних схем за С. Лисенковою ;

технологія пояснювально-ілюстративного навчання за О. Савченко; ігрового навчання за Б. Нікітіним;гуманно-особистісна технологія за Ш. Амонашвілі;

формування творчої особистості за Є. Їльїним, І. Волковим; педагогів-новаторів міста: Третяк О. П. , Коплікова Т. К. (ЗОШ № 26) з проблеми «Використання творів В. О. Сухомлинського для розвитку критичного мислення на уроках з розвитку мовлення».

Кожен член творчої групи розробляв уроки, виховні заходи, проводив захист розроблених моделей уроків. Розробки уроків з математики, української мови, природознавства, з курсу «Я і Україна», образотворчого мистецтва лягли в основу створення шкільного посібника для вчителів «Сучасний урок у початковій школі».

Разом з тим в роботі творчої групи були і свої недоліки в організації навчально-виховної роботи початкової школи, а саме: низький рівень орфографічної грамотності учнів; учні не вміють застосовувати теоретичні знання практично; частина учнів має незначний інтерес до читання; слаба організація роботи з здібними учнями. Тому роботу педагогів слід зосередити на інтенсивній мовній практиці учнів (усній і писемній); на подоланні розриву між теорією та практикою у навчанні мови; на продовженні формування читацьких навичок та інтересу до вивчення художньої літератури; покращення роботи з учнями, що мають здібності з окремих предметів.

Творча група вчителів математики, фізики, інформатики та технологій, керівник Левицька М.М., у 2013-2014 навчальному році працювала над проблемою «Реалізація компетентісного підходу на уроках природничо - математичного циклу шляхом впровадження ІКТ». Головним завданням творчої групи було активізація творчої професійної діяльності, стимулюванням безперервної фахової освіти, підвищення відповідальності за результати навчання та виховання учнів, впровадження ІКТ у роботу вчителів. Члени творчої групи працювали над втіленням у викладацьку діяльність сучасних педагогічних технологій для створення умов розвитку особистості учнів, використання дидактичного матеріалу, який за змістом пов’язаний з практичним застосуванням у повсякденному житті. При цьому систематично проводилась робота над засвоєнням кожним учнем обов’язкового рівня навчання з математики, фізики та інформатики,хімії та технологій.

Слід відмітити роботу вчителів творчої групи, які у вересні провели обласний семінар - практикум для вчителів математики та фізики, організований КОІППО ім. В. Сухомлинського з теми «Міжпредметні зв’язки при викладанні математики та фізики». Левицька М.М. показала відкритий урок з математики в 5 класі з теми «Порівняння натуральних чисел». Тішкіна О.Ф. - урок з фізики з елементами ІКТ для 9 класу з теми «Закон Кулона». Пінчук А.С. провела відкритий урок з фізики у 7 класі з теми: «Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома. У квітні вчителі Пінчук А.С., Тішкіна О.Ф. приймали участь у обласному семінарі-практикумі для вчителів фізики «Шкільний фізичний експеримент у системі підвищення пізнавальної активності учнів». Тішкіна О.Ф. показала урок з фізики з елементами ІКТ для 9 класу з теми «Лабораторна робота. Вивчення будови побутового дозиметра та проведення дозиметричних вимірювань” . А також провела відкрите засідання інтелектуального клубу «Прометей» у формі інтерактивної гри серед команд 7 класу. Пінчук А.С.провела урок фізики у 8 класі з теми: «Випаровування і конденсація рідин.

У діяльності творчої групи вчителів природничо-математичного циклу слід відзначити позитивну динаміку росту кожного члена, але слід прийняти до уваги та активізувати роботу за слідуючими напрямками: пошуково-дослідницька робота над методичними проблемами; ефективний механізм обміну досвідом; раціональне використання у своїй роботі елементів інноваційних освітніх технологій; підготовка матеріалу до друку в фаховій періодичній пресі.

Циклове методичне об’єднання вчителів української мови та літератури, світової літератури, російської мови в 2013-2014 навчальному році продовжувало працювати над проблемою «Використання інноваційних технологій на уроках мови та літератури як шлях до творчого поступу педагога та учня». Свою роботу учителі спрямовували на підвищення мотивації учнів до навчання та сприяння розвиткові комунікативних умінь учнів, виховання високоморальної та всебічно розвиненої особистості.

Протягом навчального року члени провели 5 засідань, на яких вивчали нормативні документи, ознайомлювалися з методичними рекомендаціями щодо викладання шкільних дисциплін в поточному навчальному році, вивчали новий Державний стандарт середньої школи, тощо. Велику увагу члени цм/о приділяли підвищенню свого методичного та професійного рівня, про це свідчать виступи педагогів на методичному ринзі з питання: «Навчання в умовах компетентнісного підходу». З доповіддю на тему: «Розвиток читацьких компетентностей на уроках світової літератури» виступила Чернецька Н.Б. Виступи на тему «Розвиток компетенцій на уроках зв’язного мовлення», «Розвиток компетенцій під час інтерактивного навчання» підготували вчителі Каратаєва І.С., Слепцова Т.М., Гарбар О.В.

На січневому методичному засіданні провели круглий стіл на тему: «Впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в 5 класі». В обговоренні брали участь учителі Слепцова Т.М., яка виступила з питання «Основні державні вимоги до вивчення української мови в 5 класі», Чернецька Н.Б виступила з питання « Основні державні вимоги до вивчення світової літератури в 5 класі». Відповідність матеріалу підручників для 5 класу проаналізувала Каратаєва І.С.

На квітневому засіданні учителі звітували з питання самоосвітньої роботи «Мої педагогічні надбання». Члени цмо підготували виставки своїх дидактичних матеріалів. Зокрема, вчитель Чернецька Н.Б. продемонструвала диски з ілюстративними матеріалами для 5 класу, які придбала на курсах підвищення кваліфікації. Слепцова Т.М. захистила проектну роботу, присвячену 200-річчю Т.Г.Шевченка. Учитель української мови Каратаєва І.С. виступила з питання «Підвищення методичної майстерності у формуванні компетенцій ,умінь і навичок учнів на уроках української мови», Гарбар О.В. – «Уроки розвитку мовлення як одна із форм реалізації творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури». Вчителі цмо словесників цікаво проводять позакласну роботу, приділяючи велику увагу розвитку творчих здібностей учнів. А свідченням цього є предметні тижні, предметні шкільні олімпіади, міські конкурси, участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, робота у шкільному інтелектуальному клубі «Прометей», брейн-ринги, вікторини, конкурси читців, тощо.

В роботі циклового методичного об’єднання є певні недоліки: відсутність призових місць на міських олімпіадах; зниження вмотивованості до вивчення мови та літератури; недостатність єдиних вимог до знань учнів; відсутність систематичної роботи з обдарованими учнями. Плануючи роботу методичного об’єднання на 2014-2015 навчальний рік необхідно: правильно організувати і спланувати роботу з обдарованими учнями, залучаючи їх до створення колективних проектів, які ставлять на меті самостійну пошукову роботу, розвиток навичок швидкого отримання інформації через ІКТ.

Циклове методичне об’єднання вчителів історії, правознавства та географії провело 5 засідань. Характерним для даного цмо є прагнення впроваджувати нове в методику навчання і виховання, добираючи найефективніші форми і методи навчально-виховної роботи. На засіданнях розглядалися питання роботи вчителів над методичними проблемами, моніторингове вивчення результатів навчальної діяльності, використання інноваційних технологій та інтерактивних технік, тощо.

Протягом року вчителі цмо підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, загальноміських і обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти. Аналіз роботи даного цмо свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції. Однак, у роботі вчителів є недоліки: дуже мала кількість учнів залучена до проектної діяльності різних напрямків; не завжди теоретичні знання учні вміють застосовувати практично.

Методичне об`єднання вчителів фізичної культури в 2013-2014н.р. продовжувало працювати над проблемою: «Урок як основна форма здобуття практично-прикладних навичок для гармонійного розвитку особистості». Основне завдання педагогів спрямоване на формування здорового способу життя школярів, фізичний та духовний розвиток за допомогою фізичних вправ та ігор. На засіданнях мо розглядалися питання виховання інтересу та звички до занять фізичною культурою та спортом; ведення здорового способу життя; розвиток швидкісно-силових якостей учнів початкових класів через ігрові форми роботи. Важливими питаннями було вивчення інструктивних документів МОНУ, нормативних та директивних листів, рекомендацій щодо вивчення дисциплін в поточному навчальному році.

Одним із важливих напрямків роботи школи по зміцненню здоров`я учнів є спортивно-масова робота школи, яка проводилась в минулому навчальному році згідно плану роботи школи та відповідно до календарного планування спортивно-масових заходів управління освіти та відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради.

У вересні місяці традиційно було проведено Олімпійський тиждень та Олімпійський урок. В рамках якого відбулись ряд заходів: єдиний Олімпійський урок, на якому учні ознайомились з історією розвитку Олімпійського руху, досягненнями українських спортсменів на Олімпійських іграх. На протязі тижня був проведений шкільний етап спортивних змагань з футболу на приз клубу «Шкіряний м`яч» серед учнів 3-4-х, 5-6-х класів з метою формування команди для участі в міському етапі. І місце зайняли учні 5-го та 4-го класу, ІІ місце посіли учні 3-го та 6-го класів.

На протязі тижня учнями 5-11-х класів школи підготувалась виставка колажів «Переможці та призери світових першостей», волонтери центру «Ціннісне ставлення до себе» організували фотовиставку спортсменів школи.

В жовтні до Дня козацтва з учнями 3-4 класів було проведено конкурс-змагання «Юні козачата». Переможцем стали юні спортсмени 4 класу. Для участі в міському фестивалі «Козацький гарт» були проведені змагання шкільного етапу. Найкращі результати показали такі учні - Розумнюк Мирослава, Павлюк Дар`я, Ухнят Катерина, Чеголя Андрій.

Для підготовки команди до міських змагань з баскетболу та формування команди дівчат у лютому проводилась першість школи з баскетболу серед учнів 5-11-х класів. Змагання проводились по двом віковим підгрупам. Переможцями стали такі команди – 6 та 9-го класів (хлопці), 6 та 9класів (дівчата). В підсумковому заліку в V міській спартакіаді серед загальноосвітніх закладів команда нашої школи зайняла І місце в ІІІ дивізіоні.

На протязі навчального року працювало 3 групи корегуючої гімнастики та спеціальна група, в яких учні з порушенням постави займались спеціальними вправами, щодо зміцнення м`язів спини та ступень, а також відповідними вправами щодо стану свого здоров`я.

Вчитель Головко С.С. співпрацює з обласним Центром туризму і в своїй роботі використовує один із видів фізкультурно-оздоровчої роботи – пішохідний туризм. Разом з вчителем біології Хоменко В.О. учні 7-8 класу здійснили одноденний туристичний похід за маршрутом Кіровоград – Первозванівка – Попівка – Клінці – Кіровоград та одноденний похід з учнями 5 класу по району міста Кіровограда за маршрутом Олексіївка – Кущівка – Завадівка.

Наряду з досягненнями у роботі членів методичного об`єднання вчителів фізкультури є ряд недоліків а саме: при проведенні засідань переважали традиційні форми роботи; епізодично планувалась робота по вивченню та впровадженню передового педагогічного досвіду. Тому при плануванні роботи на наступний 2014-2015 н.р. необхідно планувати інноваційні форми роботи, розподіляти обов`язки та правильно організовувати роботу всіх членів мо. Крім того, більше уваги звертати на підготовку команд для якісної участі в змаганнях в VІ Спартакіаді міста серед школярів.

Робота методичного об`єднання вчителів англійської мови велася згідно затвердженого плану на рік. На засіданнях розглядалися організаційні питання, обговорювалися матеріали серпневої конференції, Державний стандарт початкової загальної освіти та інші питання. Крім того, розглядалися такі методичні питання як «Психолого-педагогічні особливості навчання іноземної мови молодшими школярами». З доповіддю виступала Клягіна А.В. про формування позитивної мотивації щодо вивчення англійської мови в початкових класах. Під час круглого столу з проблеми «Організація комунікативно спрямованого уроку з англійської мови відповідно до етапів навчання та віку школярів», вчитель Рубан О.Я. говорила щодо формування соціокультурних компетенцій учнів через використання автентичного матеріалу. Доповнила виступ Клягіна А. В., яка зазначила, що засобом розвитку креативного мислення учнів є навчання діалогічного мовлення.

Березневе засідання пройшло у формі дискусії, проблема якого була «Сучасні інноваційні технології і їх використання у навчанні іноземним мовам». Під час дискусії, Рубан О.Я. відмітила, що нові інформаційні технології є засобом формування мотивації навчання. Шведова Л.Б. поділилася своїми напрацюваннями та досвідом роботи, та зазначила, що в своїй роботі використовує метод проектів у системі інтерактивного навчання і виховання творчої особистості. Це дає можливість створити для учнів умови за яких розвиваються їх творчі здібності. Під час засідання були обговорені відкриті уроки членів м/о, висловленні побажання що до планування роботи м/о на наступний рік.

Разом з тим в роботі мо є певні недоліки: малоефективна робота з обдарованими та слабо встигаючими учнями, використання ІКТ на уроках носить епізодичний характер, переважають традиційні форми роботи з позакласної діяльності учнів з англійської мови.

В 2013 -2014 навчальному році була створена динамічна група вихователів ГПД та вчителя музики, яка працювала над методичною проблемою «Розвиток креативності учнів як організаційна форма отримання якісних знань в школі». Основними завданнями динамічної групи були: розкривати творчі здібності учнів початкових класів; працювати над розвитком в учнів самостійного критичного та креативного мислення, здійснювати індивідуальний підхід до юної особистості; сприяти розвитку естетично-творчої діяльності молодших школярів.

Протягом навчального року динамічною групою було проведено 5 засідань. Члени групи визначали основні завдання, ознайомилися з нормативно-правовими документами МОН України, обговорювали хід впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. Під час круглого столу дискутували над питанням: «Використання інтерактивних технологій під час проведення самопідготовки у ГПД». На інших засіданнях заслухали та обговорили виступи Перетятько І. Е. «Розвиток креативності учнів як умова розкриття їхнього особистісного потенціалу» та Висицької Р.С. «Формування звуковисотних співвідношень та чистоти інтонування в роботі з дитячим хором». Члени динамічної групи приймали безпосередню участь у підготовці та проведенні місячника української писемності та мови, тижні знань пожежної безпеки на тему: «З вогнем не жартуй!», у місячнику морально-правового виховання. Вихователі організували екскурсію до музею протипожежної безпеки, залучаючи батьків. Перетятько І. Е. провела гру-подорож « У країні рідної мови», Скріпниченко Л. М. підготувала КТС «У світі казки», тощо.

Поряд з успіхами в роботі педагогів динамічної групи є ряд недоліків над якими потрібно працювати. Для цього необхідно підвищувати рівень самоосвіти, більше проводити уроків та заходів в нетрадиційній формі, застосовувати інноваційні технології в навчанні та вихованні учнів, залучати психологічну службу школи для роботи з молодшими школярами, приділяти більше уваги роботі з обдарованими дітьми.

Отже, ретельно проаналізувавши діяльність шкільних об’єднань, перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, необхідно: посилити увагу роботі з обдарованими учнями, працювати над поширенням передового педагогічного досвіду через публікації в фахових виданнях; узагальнювати досвід в професійний портфоліо вчителя-предметника, тощо. В цілому роботу шмо можна оцінити задовільно.

Свідченням ефективності методичної роботи є якісні показники навчання і виховання дітей.

Протягом 2013-2014 навчального року оцінювалось 231 учень. Високі знання показали 29 учнів, що становить 13% від загальної кількості. Середній бал успішності по школі становить 8 балів. Аналізуючи середній бал успішності серед класів початкової ланки найбільший середній бал успішності – 8,7 балів мають учні 4 класу (класовод Наливайченко Т.Д. та 2 клас – 8,6 балів (Бойко Н.Я.). Серед учнів середньої ланки найвищий середній бал успішності мають учні 7 класу – 8,3 бала та 5 клас – 8,2 балів. Найнижчий рівень знань мають учні 8-го та 9-го класів – 6,8 – 6,9 балів.

Порівнюючи навчальні досягнення учнів за останні 3 навчальні роки бачимо, що успішність учнів дещо підвищилась. Високий рівень змінився з 5% до 9% та до 13% в 2013-2014 році, достатній рівень мінявся з 35% до 39% та до 30% , середній рівень зменшився з 53% до 47% та до 44% в 2013-2014 році , початковий рівень мінявся з 7,6% до 5% та до 7% в поточному році.

За останні 3 навчальних роки школу закінчили 3 випускники із «Золотою медаллю», 5 дев’ятикласників отримали свідоцтва «З відзнакою».
Проведена Державна підсумкова атестація в 4, 9, 11 класах, яка підтвердила достатній рівень навченості учнів. Порівняння навчальних досягнень під час ДПА можна проаналізувати по діаграмах:
Державна підсумкова атестація в 4 класі проводилася у вигляді контрольних робіт з математики, української мови, читання. Комбіновану контрольну роботу з математики виконували 22 учня. На високий рівень написали – 55%, на достатній - 36%. Учнів, які б виконали завдання на низький рівень – немає. З української мови високий рівень виконали 48% учнів, на достатній – 43%. Початковий рівень – відсутній. Результати ДПА з читання показали, що високий рівень мають 55% учнів, достатній - 32%, початковий – відсутній.
З математики учні 9 класу склали ДПА на високий рівень -19%, на достатній – 50% та середній рівень – 31%. З географії та біології учні показали такі результати: високий рівень – 34%, достатній – 37%, середній – 29%.

Результати державної підсумкової атестації в 11-у класі показують, що на високий рівень завдання з української мови – не виконав жоден учень, на достатній – 69%, середній – 31%. Слід відмітити, що початковий рівень відсутній. З історії України на високий рівень написали -23%, на достатній – 61%, на середній – 16%. Результати ДПА з біології (предмет за вибором) показують, що на високий рівень впоралися – 15%, достатній рівень – 54%. Початковий рівень відсутній.

Особлива увага приділялася роботі зі здібними та обдарованими учнями: організації і проведенню олімпіад з базових дисциплін, турнірів, конкурсів, науково-дослідницькій діяльності учнів. Так, в 2013-2014 н. р. школа має 3 переможця міських олімпіад: Казарін Денис, 7 клас, математика, ІІІ місце, керівник Пінчук Анна Сергіївна; Левченко Анастасія, 9 клас, екологія, І місце, керівник Хоменко Вкторія Олексіївна; Бриж Владислав, 11 клас, фізкультура, ІІ місце, керівник Головко Світлана Степанівна. Крім того, ми маємо 7 перемог у міських та обласних учнівських конкурсів 2013 – 2014 н.р.: Бойко Валерія Геннадіївна, 11 клас, ІІ місце Міський етап конкурсу творів епістолярного жанру «Пам'ять наших сердець», керівник Каратаєва І.С.; Левченко Анастасія, 9 клас, ІІ місце, обласний конкурс «Вчимося досліджувати та охоронним природу», керівник Хоменко В.О.; учнівське лісництво ДЕГО «Флора», ІІІ місце, Обласний етап Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів Кіровоградщини, керівник Хоменко В.О.; Павлюк Дар’я , 9 клас, І місце, міський тур фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України «Козацький гарт» в стрибках в довжину з місця, керівник Головко С.С.; команда школи, ІІ місце, міські змагання з техніки спортивного туризму серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів, на дистанції «Командна смуга перешкод, керівник Головко С.С.; команда школи, ІІІ місце, у загальному заліку міських змагань з техніки спортивного туризму серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів, керівник Головко С.С.; команда школи , ІІ місце, І етап Чемпіонату України з туристсько-спортивних походів серед учнівської та студентської молоді, категорія пішохідний туризм – походи 2-3 ступеню складності, керівник Головко С.С.

У 2013–2014 навчальному році 143 учня школи взяли участь у різних Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах: «Колосок осінній», «Колосок весняний», «Левеня – 2014», «Кенгуру – 2014», «Лелека», «Грінвіч», «Геліантус», «Лукоморье».

Але протягом останніх 5-ти років прослідковується стабільно невисока результативність участі учнів школи в обласних етапах учнівських олімпіад та конкурсів.

Згідно з річним планом діяльності школи проводились предметні тижні з метою підвищення інтересу учнів до предмету.

Розвиток сучасної науки і на її базі новітніх технологій докорінно змінюють життя людей. Ці зміни породжують проблему надання освіті гуманістичного напрямку. Потрібно бути розвиненою особистістю, готовою до виробничої, суспільної і культурної діяльності, яка вміє також передбачати негативні наслідки використання старих технологій, а часом впровадження нових та вміти усувати їх. Активно включились в роботу вчителі, які закінчили в 2013-2014 н.р. курси “Інтел” (Чернецька Н.Б. Гарбар О.В.) На сьогоднішній день маємо обладнані 2 комп’ютерні класи для молодшої і старшої школи, 3 мультимедійних проектора, за допомогою яких вчителі активно проводять уроки з використанням ІКТ, позакласні заходи, семінари-практикуми для вчителів міста та слухачів курсів КОІППО.

Педагогічний колектив налаштований на активне впровадження новітніх технологій. З 28 вчителів 15 пройшли курси «Інтел - навчання для майбутнього». Школа забезпечена програмами та електронними посібниками з предметів: фізика, історія, географія за якими результативно працюють вчителі. Для досягнення ефективності навчання вчителі використовують різноманітні інтерактивні технології: тренінги, театралізовані уроки, брейн-ринги, уроки-літературно-романтичні та географічні подорожі.

Важливим напрямком методичної роботи школи є психолого-педагогічна підготовка вчителів. Дієву допомогу педагогам у поліпшенні організації навчання й виховання, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду, у підвищенні теоретичного рівня й педагогічної кваліфікації надає психолого-педагогічний семінар. Крім того вчителі школи мають можливість розширити свої зання через такі форми роботи як «психологічна майстерня», діагностика, тренінги. Аналіз психолого-педагогічної роботи школи протягом п’яти навчальних років показує ефективність такої підготовки: на психолого – педагогічних семінарах вчителі отримують знання , на засіданні «психологічної майстерні» формуються певні навички, діагностика дозволяє вчителю отримати про себе та про свою діяльність нову і цінну інформацію, заняття з елементами тренінгу вирішити конкретні проблеми.

У 2013 – 2014 навчальному році для здійснення психолого-педагочної роботи з вчителями було обрано одну тему: «Причини виникнення та попередження невстигання» Це пов’язано в першу чергу з тим, що за даними психологів та педагогів, рівень навчальних досягнень учнів значно знижується з кожним роком все більше і більше. Знижена мотивація до навчання пов’язана з багатьма факторами, що виходять поза межі компетентності школи, яка прагне зробити все, щоб заохотити дітей навчатись. Як її виявити завчасно, як попередити. Як боротись, що викликає явище «неуспішності»… Багато питань охоплює ця актуальна тема, саме тому і була спланована робота з вчителями таким чином, щоб комплексно розглянути цю проблему.

Практичним психологом школи Колючою А.С. та класними керівниками було здійснено дослідження психологічного мікроклімату колективу(анонімно). За результатами діагностики надано рекомендації. Дану проблему педагоги розглядали і на засіданні психологічної майстерні: «Навчання та виховання успіхом». Мета роботи полягала у відпрацюванні комунікативних навиків педагогів, а саме психологічних прийомів, що підвищують ефективність навчальної діяльності учнів; апробувати та проаналізувати учасниками психологічних і педагогічних дій у модельно організованих ситуаціях; навчитися відрізняти стратегію ставлення до дитини за типом підтримки від стратегії «червоного олівця» - зауваження, а також навчитися раціонально використовувати різноманітні види підтримки, зрозуміти сильні сторони відносини за типом підтримки та обмеження такого ставлення .

Психолого – педагогічна робота протягом року була спланована раціонально та осмислено: теоретичні знання з проблеми були перенесені у практичну площину, а не залишились просто «сухою теорією».

Доцільно використовувати подібну схему психолого – педагогічної роботи і надалі, особливо, якщо буде обрана складна та багатогранна тема психолого – педагогічної роботи педагогічного колективу.

Отже, враховуючи вищесказане, слід зробити такі висновки: ефективність управління методичною роботою знаходиться на достатньому рівні мотивації учнів щодо участі в конкурсах і олімпіадах, а у вчителів — прагнення до самовдосконалення; методична робота спланована на вирішення запланованих завдань і зорієнтована на конкретні результати; у школі панує творча атмосфера. Слід відмітити, що методична робота ефективно впливає на підвищення професійного рівня педагогічного колективу; проводиться активна робота із впровадження в практику особистісно-орієнтованих та сучасних технологій. Разом з тим, на низькому рівні проводиться вивчення педагогічного досвіду вчителів школи; педагоги майже не займаються науково-дослідницькою роботою, публікацією власних методичних і дидактичних матеріалів у фахових журналах; не досить ефективно використовується творчий потенціал педагогів школи, особливо тих, які мають звання «старший учитель»; не в системі проводиться використання ІКТ в навчально-виховному процесі; не відслідковується результативність післякурсової роботи з кожним учителем; відсутня мотивація учителів до участі у педагогічних конкурсах міського та Всеукраїнського рівнів; недостатня увага в роботі з обдарованими учнями та мала результативність на міських олімпіадах та конкурсах; малоефективна система роботи з учнями, які мають низький рівень навчальних досягнень.

Проблема творчого розвитку особистості в сучасному світі стоїть гостро. Для сучасної стратегії розвитку національної школи характерним є зростання уваги до особистості школяра, максимального розкриття його обдарування, інтелектуального розвитку, що забезпечує пріоритетність розвитку творчих рис.

В роботі загальноосвітнього закладу часто спостерігається існуюча невідповідність між наростаючою складністю світу, його мінливістю та здатністю випускника загальноосвітнього закладу орієнтуватися і діяти в ньому, реалізовуючи себе. Тому завданням школи, на нашу думку, повинна стати підготовка випускника, здатного адекватно реагувати на зміни оточуючого світу, озброєного компетентностями, які дозволять йому реалізовувати свої потенційні можливості: орієнтуватися в інформаційному просторі, керувати технологічними процесами, володіти комунікативними навичками, свідомо робити моральні вибори та знаходити нестандартні рішення в складних ситуаціях і нести за них відповідальність.

Тому у 2014-2015 педагогічний колектив школи розпочинає роботу над методичною
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Система І зміст діагностичного обстеження обдарованих дітей
Діагностичне обстеження схильностей дітей до певних видів діяльності, їхньої обдарованості, інтересів І уподобань може вміщувати...

Методичний посібник підготовлено згідно вимог та рекомендацій Міністерства...
Посібник містить теоретичні та практичні поради щодо розвитку мовних та мовленнєвих компетенцій, використання інформаційних та комп’ютерних...

Підсумки роботи гімназії за 2011-2012 навчальний рік
України в галузі освіти й виховання, а саме на підвищення якості навчання, виховання та розвитку учнів; підтримку обдарованих дітей;...

Підсумки роботи гімназії за 2010-2011 навчальний рік. Стор
України в галузі освіти й виховання, а саме на підвищення якості навчання, виховання та розвитку учнів; підтримку обдарованих дітей;...

Програма «Здоров'я» Сфера теоретичної творчості гурток «Юний історик»
Виховна мета виховання особистості, яка володіє комунікативними навичками І високими адаптивними можливостями на тлі високоморальних...

Підсумки роботи гімназії за 2013-2014 навчальний рік. Завдання на новий навчальний рік
України в галузі освіти й виховання, а саме на підвищення якості навчання, виховання та розвитку учнів; підтримку обдарованих дітей;...

Але через місяць повернулася назад через сімейні обставини, наказ...
України в галузі освіти й виховання, а саме на підвищення якості навчання, виховання та розвитку учнів; підтримку обдарованих дітей;...

Але через місяць повернулася назад через сімейні обставини, наказ...
України в галузі освіти й виховання, а саме на підвищення якості навчання, виховання та розвитку учнів; підтримку обдарованих дітей;...

Немає такої професії, в якій людина не змогла піднятися на вершини майстерності “
Зміни такого масштабу вимагають не лише організаційно-управлінських зусиль, а, насамперед ініціативи, та особистої відповідальності...

Як сьогодні можна охарактеризувати місце та значення ікт в сучасній...
«Урок це дзеркало загальної та педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору та...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка