Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма курсу за вибором «Основи програмування на C#»

Програма курсу за вибором «Основи програмування на C#»

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7


ПРОГРАМА

курсу за вибором

«Основи програмування

на C#»

Автори:

Войцеховський Микола Олексійович,

вчитель інформатики гімназії № 167, Заслужений вчитель України;

Проценко Тетяна Григорівна,

вчитель інформатики гімназії № 191 імені Павла Тичини, вчитель-методист


«Схвалено для використання

у загальноосвітніх навчальних закладах»

лист від 13.01.12 № 14.1/12-Г-10

(протокол комісії з інформатики Науково-методичної ради з

питань освіти МОНмолодьспорту №8 від 22.12.2011 р.)

Київ, 2011

Структура навчальної програми


Навчальна програма складається з:

 • пояснювальної записки, де визначено мету та завдання профільного навчання інформатики за фізико-математичним або технологічним напрямами, розкрито системно-інформаційну концепцію програми курсу, а також наведено рекомендації щодо викладання навчального матеріалу за програмою;

 • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • зміст навчального матеріалу та вимоги щодо рівня навчальних досягнень учнів;

 • перелік методичної літератури.

Пояснювальна записка

Мета і завдання профільного навчання інформатики


ХХІ сторіччя, у якому ми живемо, поправу називають сторіччям інформатизації суспільства. Комп’ютери увійшли в усі галузі сучасної науки, техніки та господарства. Щоб бути в сучасному інформаційному суспільстві конкурентоспроможною особистістю на ринку праці необхідно вміти оперативно і якісно обробляти інформацію, аналізувати результати її обробки та приймати обґрунтовані і своєчасні рішення. Завдання основної школи – дати учню фундаментальні знання з базових дисциплін, що допоможе старшокласникам у виборі майбутньої професії. Адже підготовка учня до вибору профілю навчання – це фактично перший серйозний етап вибору професії.

Автори програми вважають, що, сучасна профільна освіта повинна мати більш чітко виділені напрями, які сприяють науковому та творчому розвитку учнів, формуванню їх системного світогляду, оволодінню ними сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечує необхідний фундамент інформатичної культури випускника.

Зокрема, концепція профільного навчання інформатики має базуватися на ідеях системного та об’єктно-орієнтованого аналізу, для реалізації яких використовуються комп’ютерні технології.

Чому актуальний саме такий підхід? Автори виходять з того, що в інформаційному суспільстві особлива роль відводиться розвитку мислення, рівень якого визначається спроможністю оперативно опрацьовувати інформацію та приймати на її основі обґрунтовані рішення.

У філософському словнику, мисленню дається таке означення: «..Мислення – це найвища форма активного відображення об’єктивної реальності, що полягає в цілеспрямованому, опосередкованому та узагальненому пізнанні суб’єктом сутнісних зв’язків та відношень предметів і явищ, в творчому створенні нових ідей, в прогнозуванні подій і дій.»

Виходячи з цього визначення, можна зробити висновок, що в навчанні потрібно поставити акцент на розумінні того, що таке є «предмет і явище», яка їх структура, як організовані зв’язки між елементами цієї структури, який механізм проведення дослідження, чому важливі цілі та ідеї дослідження, які інструменти і методи для цього потрібно використовувати.

Поставлені задачі щодо розвитку мислення вимагають системного підходу. Системний підхід – група методів, за допомогою яких на етапі аналізу визначається склад і структура системи, її функції та властивості, взаємодія з навколишнім середовищем, розроблюється модель системи. Моделювання в цьому випадку є основним засобом дослідження.

В інформатиці вже давно використовуються методи об’єктно-орієнтованого проектування й програмування. Зрозуміло, що, виходячи з поставленої мети, при розгляді структури будь-якої системи («предмету чи явища»), перед усім необхідно навчитися виділяти його основні елементи, тобто, користуючись тезаурусом даного напрямку, – об’єкти.

Суттєво розвитку мислення сприяє розуміння учнем того, що таке об’єкт, які його властивості, як цей об’єкт може взаємодіяти з навколишнім середовищем чи з іншими об’єктами. Вміння аналізувати ці взаємодії та зв’язки відкриває шлях до зародження нових ідей щодо вдосконалення або створення об’єкта з новими властивостями.

Дослідження об’єктів та систем безпосередньо пов’язано зі збиранням й обробкою інформації, що також визначається своїми законами, методами, підходами, засобами. В науковому суспільстві зараз розвивається інформаційний підхід, метою якого є вивчення законів функціонування інформації в природі та суспільстві, знаходження загальних закономірностей інформаційних процесів в системах різної природи.

За рахунок організації міжпредметних зв'язків, що реалізуються в процесі розв’язання на уроках курсу різнопланових завдань, з'являється можливість закріплювати і поглиблювати знання, отримані з інших предметів. При цьому акцент варто ставити на розвиток мислення яке визначає здатність людини оперативно обробляти інформацію і приймати обґрунтовані рішення. Слід зауважити, що розвитком мислення займаються в процесі вивчення всіх шкільних предметів, але на базі системного і об'єктно-орієнтованого підходів тільки в курсі інформатики та зокрема у програмуванні.

Відомо, що системний аналіз – це цілеспрямована творча діяльність людини, на основі якої забезпечується уявлення про систему, об'єкти, зв'язки. Вивчення і використання властивостей системи стають такими, що визначають і вирішують успіх у практичній діяльності. Одним із сучасних інструментів системного аналізу та синтезу є інформаційне (абстрактне) моделювання, що проводиться на комп'ютерах. Інформаційні моделі можуть імітувати суттєві риси об'єктів-оригіналів і відтворювати їх поведінку відповідно до поставленої мети.

Таким чином, виділивши ключові слова, що покладені в основі системного підходу, а саме: об'єкт, система, інформація, мета, модель, моделювання, ми приходимо до необхідності розкриття та вивчення цих понять з використанням сучасних комп'ютерних технологій. Наслідком є розширення зазначених понять на основі тезаурусу комп'ютерної області. До таких понять відносяться: інформаційні технології та системи, комп'ютер, апаратне забезпечення, алгоритм, програма, програмне забезпечення (системне, службове, прикладне, інструментарій програмування), файл тощо.

Для створення сучасних програмних застосунків потрібно володіти сучасними мовами та методами програмування. Відомо, що програмні засоби поновлюються повільніше ніж створюються нові апаратні пристрої. Тому на ринку праці з кожним роком зростає потреба у висококласних програмістах і менеджерах проектів програмних засобів.

Одною з проблем сучасної індустрії програмування є несумісність апаратних та програмних платформ. Нелегко інтегрувати модулі, що написані різними мовами програмування під різними операційними системами для різних процесорів. Виникають значні труднощі взаємообміну даними попід час виконання програм на різних комп’ютерах, при перенесенні застосунків для різних операційних систем, що написані з використанням несумісних АРІ (application program interface – інтерфейс прикладного програмування).

Нове бачення вирішення цих та інших проблем, що виникають, запропоновано корпорацією Microsoft. Це Microsoft.NET, або просто .NET.

.NET – новий спосіб розробки та розгортання програмного забезпечення за допомогою таких стандартів як НТТР, XML. Це дає змогу реалізувати мрію про програми, що взаємодіють між собою. А Інтернет дозволяє забезпечити доступ до програмних сервісів.

Важливою частиною ініціативи .NET Framework є платформа для розробки та використання застосунків .NET. Її використання не є необхідною умовою для створення застосунків .NET, але вона набагато спрощує та прискорює розробку застосунків. Серед її багатьох переваг є об’єктно-орієнтоване програмування не тільки для звичайних застосунків, але й для WEB; усунення багатьох типів найбільш розповсюджених та небезпечних програмних помилок; загальний АРІ для усіх мов.

Microsoft.NET надає можливість застосовувати єдиний інтерфейс прикладного програмування для основних мов програмування: Visual Basic.Net, F#.Net, Java#.Net, C++.Net та C#.Net.

Програма курсу за вибором «Основи програмування для Microsoft Windows на C#» допоможе вивчити мову програмування C# для платформи Microsoft.NET Framework та опанувати цією прогресивною технологією. Також учні дізнаються про багатомовне середовище для виконання програм, яке є високо конструктивним середовищем для виконання коду, написаного різними мовами програмування.

Платформа Microsoft.NET Framework має низку переваг над іншими платформами розробки застосунків:

 • використовується технологія незалежного від мови середовища виконання (Common Language Runtime, CLR), яка дозволяє програмам бути перенесеними на інші платформи;

 • підтримується програмування з використанням декількох мов;

 • забезпечується безпека передачі даних;

 • використовується бібліотека класів .NET, яка дає програмі доступ до середовища виконання, наприклад, використовується для введення/виведення даних;

 • забезпечується можливість швидко на високому професійному рівні створювати Windows та WEB застосунків;

 • дозволяє створювати привабливий інтерфейс;

 • проста в освоєні.

Мова програмування C# була розроблена у Microsoft Андерсом Хейлзбегом спеціально для створення застосунків на платформі .NET. Це сучасна об’єктно-орієнтована мова програмування, яка увібрала в собі кращі риси та елементи мов C, C++, Java, Pascal і навіть BASIC.

Мова програмування C# дає змогу розробляти цікаві, професійні із дружнім інтерфейсом програмні застосунки, використовувати переваги методу проектів для створення програм навчального призначення, що дозволить підвищити мотивацію учнів до вивчення курсу «Основи програмування для Microsoft Windows на C#».
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма курсу за вибором «Основи алгоритмізації та програмування»
Програма курсу за вибором «Основи алгоритмізації та програмування» 8 9 класи Каменькова І. Ю., вища категорія, знвк №23

Програма курсу за вибором «основи візуального програмування» пояснювальна записка
Розроблені учнями програми мають привабливий інтер­фейс, принципи їхньої роботи повністю узгоджуються з принципами функціо­нування...

Програма курсу «Основи інформатики. 7 клас»
Тому метою викладання пропедевтичного курсу „Основи інформатики” (7 клас), що є складником курсу „Основи інформатики та обчислювальної...

Програма допрофільного курсу за вибором «Користувач пк»
Програма допрофільного курсу за вибором «Користувач пк» 7,8 клас. Чорнобут О. С. спеціаліст, Малокатеринівська гімназія «Мрія» Запорізький...

Програма курсу за вибором «основи інтернету»
Мета курсу досягається через практич­не оволодіння учнями навичками роботи в світовому інформаційному веб-просторі, використання...

Програма курсу за вибором «Основи апаратного та програмного забезпечення...
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Програма курсу за вибором “основи веб-дизайну” Для організації профільного...
Завданнями курсу є формування в учнів розуміння принципів організації веб-ресурсів, формування й розвинення навиків роботи з сучасними...

Програма курсу за вибором «Інструменти для веб-дизайну»
Розділ Програми допрофільних, профільних, спеціалізованих курсів, курсів за вибором з інформатики

Програма курсу за вибором «основи комп'ютерної графіки»
Фундаментальне значення комп'ю­терно-графічної підготовки в епоху ма­сової інформатизації суспільства зага­лом І освіти зокрема вже...

Програма модуля курсу за вибором «Корисні навички»
У рамках даного курсу учні знайомляться зі специфікою роботи представників кількох, найбільш актуальних у сьогоднішньому світі професій....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка