Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

9. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ - Статут

Статут

Сторінка3/3
1   2   3

9. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

9.1.1. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

9.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;

9.1.3. виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

9.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;

9.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

9.2. Статутом товариства може бути передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

9.3. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.
10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

10.1. Посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, правління, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

10.2. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

10.2.1. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів товариства, що провадить цей вид діяльності.

10.2.2. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства.

10.3. Посадові особи органів акціонерного товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.

10.4. Посадові особи органів товариства на вимогу ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

10.5. Посадовим особам органів акціонерного товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним із ними.

10.6. Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства.

10.7. Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

10.8. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

10.9. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно товариства (конфлікту інтересів).

10.9.1. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:

А) ця особа є однією із сторін такого правочину;

Б) бере участь у правочині як представник або посередник;

В) отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;

Г) внаслідок такого правочину придбає майно;

Ґ) є афілійованою особю другої сторони у зобов’язанні із Товариством.

10.10. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

10.10.1. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається наглядовою радою.

10.10.2. У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.
11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

11.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

11.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

11.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

11.4. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.
12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

12.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

12.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

12.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

12.3.1. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

12.3.2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

12.3.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

12.4. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

12.4.1. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

12.4.2. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

12.4.3. При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і Товариства , що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

12.4.4. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

12.4.5. Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.4.6. Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, надають своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

12.4.7. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не перевищують номінальну вартість належних їм акцій.Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

12.4.8. На зборах учасників підприємницького товариства-правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства-правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення акціонерного товариства.

12.4.9 Товариство може брати участь у злитті тільки з іншим акціонерним товариством; Товариство може приєднуватись тільки до іншого акціонерного товариства; Товариство може ділитися тільки на акціонерні товариства; з Товариства може бути виділено тільки акціонерне товариство.

12.5. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).

12.6. Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого Товариства.

12.7. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення Товариства, що виділилося.

12.8. Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого Товариства.

12.9. Наглядова рада кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

12.9.1. повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

12.9.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

12.9.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

12.9.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

12.10. Наглядова рада товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

12.10.1. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

12.10.2. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

А) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

Б) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

В) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

Г) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

12.10.3. За поданням наглядової ради загальні збори кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

12.10.4. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

12.11. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

12.11.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

12.11.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

12.11.3. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства в результаті його ліквідації.

12.12. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

12.12.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

12.12.2. у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

12.12.3. у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

12.12.4. у четверту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

12.12.5. у п'яту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";

12.12.6. у шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

12.12.7. у сьому чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні товариства";

12.12.8. у восьму чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

12.12.9. у дев'яту чергу - всі інші вимоги.

12.13. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

12.14. У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.
13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство зобов'язане у триденний строк з дати прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

13.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.
Статут підписано за дорученням загальних

зборів акціонерів (протокол №1 від 24.04.2012р.)

Голова правління ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» В.С. Швець

Паспорт МЕ 463541

Виданий 19.11.2004 рокуДніпровським

РУ ГУ МВС України м. Києва

мешкає: б-р Верховної Ради буд. 26-в, кв. 69,

м. Київ- -
1   2   3

Схожі:

Статут

Статут
Сторичні особливості міста, які обумовлюють прийняття Статуту

Статут
Сторичні особливості міста, які обумовлюють прийняття Статуту

Статут
Виконавчим комітетом Чернігівської міської ради, розпорядження №401-р від 13 грудні 1995 р Товариство є повним правонаступником орендного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка