Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Статут

Статут

Сторінка1/4
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖЕНО:

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «__________________________________________________»

Протокол № 1 від __ ________ 2012 р.

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«_______________________________»

м. ________________

2012 р.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_______________________» (далі по тексту Товариство) створене та діє відповідно до Закону України «Про господарські товариства», Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України з метою отримання прибутку і здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, та цим Статутом.

1.2. Засновниками (Учасниками) Товариства є:

Громадянин України, ____________________, __.__.19__ року народження, паспорт серії __ № ______, виданий _____________________________________________________________________, __.__.____ р.; мешкає за адресою: _______, __________________________________________________; ідентифікаційний код – ____________________.

Громадянин України, ____________________, __.__.19__ року народження, паспорт серії __ № ______, виданий _____________________________________________________________________, __.__.____ р.; мешкає за адресою: _______, __________________________________________________; ідентифікаційний код – ____________________.

1.3. Найменування Товариства:

 • повне найменування Товариства українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «______________________________»;

 • повне найменування Товариства російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «______________________________»;

 • скорочене найменування Товариства українською мовою: ТОВ «____»;

 • скорочене найменування Товариства російською мовою: ООО «____»1.4. Місцезнаходження Товариства: _________________________________________________.

1.5. Товариство є суб'єктом підприємницької діяльності, що діє на основі комерційного розрахунку, самофінансування, самоокупності та здійснює свою діяльність за рахунок власних або позичених коштів на договірній основі.

1.6. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку, штампи та бланки із своїм найменуванням на український та російській мовах, емблему та інші реквізити.

1.7. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке за діючим законодавством може бути звернуте стягнення. Держава та її органи не відповідають за зобов'язаннями Товариства, як і Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави та її органів. Товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства у межах вартості своїх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

1.8. Товариство керується у своїй діяльності цим Статутом, Господарським Кодексом України, Цивільним Кодексом України, а також іншими нормативними актами, що регулюють діяльність господарських товариств.
2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
2.1.Товариство створюється для здійснення виробничої, науково-впроваджувальної та комерційної діяльності з метою одержання прибутку на основі здійснення нижченаведених видів діяльності.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

 • _______________________;

 • _______________________;

 • _______________________;

 • _______________________;

 • _______________________;

 • _______________________;

Юридичні послуги:

 • діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та консультації з питань управління;

 • здійснення правового забезпечення та юридичний супровід підприємницької, зовнішньоекономічної діяльності фізичних та юридичних осіб;

 • представництво та захист інтересів фізичних та юридичних осіб в судах, державних установах, органах влади та місцевого самоврядування;

 • надання юридичних послуг підприємствам, організаціям та фізичним особам;

 • надання усних та письмових консультацій з питань трудового, господарського, міжнародного, податкового, митного та інших галузей права;

 • реєстрація, реорганізація та ліквідація підприємств всіх форм власності та організаційно-правових форм;

 • розробка проектів локальних нормативних актів для суб'єктів підприємницької діяльності;

 • надання допомоги при отриманні ліцензій, патентів, сертифікатів;

 • розробка податкових схем більш ефективної діяльності підприємств;

 • надання послуг правового характеру при здійсненні будівництва об'єктів промислової та побутової інфраструктури;

 • адвокатська діяльність;

 • консультації та представництво у цивільних справах;

 • консультації та представництво у карних справах;

 • розробка та складання юридичних документів;

 • інші види діяльності у сферах права;

Торговельна, комерційна діяльність:

 • операції з нерухомим майном;

 • купівля-продаж нерухомого майна;

 • консалтингові послуги;

 • девелопментська діяльність;

 • посередницькі операції з нерухомим майном;

 • маркетингові дослідження на ринку нерухомості;

 • оптова і роздрібна торгівля, у тому числі консигнаційна як вітчизняними товарами, так і товарами імпортного виробництва, устаткуванням;

 • створення власної торгової мережі ( торгові центри, супермаркети, магазини, салони, лотки, пересувні автокрамниці і т.п.) по реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, створення пунктів прокату й інших підприємств побутового обслуговування, складських і інших приміщень господарського призначення;

 • створення торгових домів, у тому числі з іноземними партнерами;

 • будівництво й утримання об'єктів ринкової, роздрібної та оптової торгівлі;

 • ринкова торгівля;

 • оптова торгівля насінням;

 • експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування;

 • надання торгівельно-посередницьких та комерційних послуг на підставі договорів;

 • торгівля рухомим та нерухомим майном;

 • участь у роботі бірж, брокерські, митно-брокерські та дилерські послуги, проведення біржових операцій в інтересах Товариства;

 • посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;

 • організація митних ліцензійних складів та магазинів безмитної торгівлі;

 • комісійна торгівля, інші види торгівельної діяльності, зовнішня торгівля;

 • торгівля медикаментами;

 • оптова і роздрібна торгівля лікеро-горілчаними і безалкогольними напоями:

 • оптова і роздрібна торгівля тютюновими виробами;

 • оптова торгівля паливом;

 • оптова, роздрібна, комісійна торгівля вугільною, коксівною та металургійною продукцією;

 • торгово-посередницька діяльність (у тому числі комісійна й аукціонна торгівля);

 • торгово-закупівельна діяльність, у тому числі й за готівковий рахунок на власні кошти, а також на умовах комісії, комерційного кредиту;

 • купівля і реалізація дорогоцінних каменів та металів, виготовлення і реалізація ювелірних виробів;

 • прокат різного роду предметів;

 • організація мережі спеціальних підприємств і фірмових магазинів із роздрібної торгівлі імпортними і вітчизняними товарами на вільно конвертовану валюту;

 • надання складських приміщень і пов'язаних із ними послуг юридичним і фізичним особам;

 • надання послуг із матеріально-технічного постачання і збуту;

 • здача в оренду нерухомого та рухомого майна;

 • придбання й оренда земельних ділянок на території України і на території інших держав;

 • здійснення усіх видів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення експортно-імпортних операцій за вищезазначеним переліком робіт та послуг.

Виробничо-господарська діяльність:

 • виробництво і реалізація спортивних товарів, спортивного обладнання та інвентарю;

 • виробництво і реалізація харчових продуктів;

 • деревообробне виробництво;

 • металообробне виробництво;

 • рибо видобувне та рибопереробне виробництво, вирощування риби та інших гідро продуктів;

 • виробництво та продаж засобів автоматизації, зв’язку, іншого обладнання та виробів з електронними компонентами;

 • виробництво, збереження та переробка сільськогосподарської і харчової продукції;

 • виробництво продукції промислово-виробничого й науково-технічного призначення;

 • виробництво товарів народного споживання;

 • впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;

 • впровадження винаходів "ноу-хау" у масове виробництво;

 • розробка різноманітної проектно-вишукувальної, конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація пускових, налагоджувальних та ремонтних робіт;

 • розробка і впровадження у виробництво товарів, продукції, послуг на основі прогресивних технологій;

 • патентування, впровадження відкриттів, раціоналізаторських пропозицій;

 • розробка найновіших технологій в пріоритетних галузях народного господарства;

 • виробництво та збут усіх видів полімерної продукції: тари, плівки, пакувальних матеріалів і т.д. (в тому числі з вторинної сировини);

 • організація та здійснення заготівлі, переробки та реалізації вторинної сировини та відходів виробництва, чорних, кольорових металів та їх сплавів (в тому числі металевого брухту), склобою, макулатури та відходів полімерного виробництва;

 • закупівля вітчизняних та імпортних малогабаритних та комплексних заводів, окремих технологічних ліній, устаткування, їх виробництво як для власних потреб, так і для реалізації;

 • утилізація відходів виробництва;

 • створення власного автомобільного та машинно-тракторного парку;

 • виробництво та продаж обладнання, інструменту, допоміжних матеріалів для автомалярних майстерень;

 • виробництво та продаж лаків та фарб для кузовних елементів автотранспортних засобів, та налагодження сервісного обслуговування підприємств, організацій та населення;

 • реалізація виробів та послуг власного виробництва;

 • виробництво полімерних та хімічних матеріалів;

 • добування дорогоцінних металів та дорогоцінних каменів, виробництво товарів та прикрас з них;

 • ремонт та експлуатація об’єктів трубопровідного транспорту (житлово-комунального господарства);

 • виготовлення пакувального матеріалу, в т.ч. полімерного, паперового, металевого, комбінованого та іншого, пакування продовольчих та промислових товарів, виготовлення та обслуговування пакувального обладнання;

 • виконання авіаційно-хімічних робіт;

 • виготовлення спирту етилового, коньячного, плодового, виноградного, горілки, лікеро-горілчаних виробів, міцних напоїв, напівфабрикатів лікеро-горілчаного виробництва (соків, морсів, спиртових консервантів), виноматеріалів, вина, вермута, шампанського, коньяку, бренді, соків плодово-ягідних зброджень, спиртованих, зброджено-спиртованих, слабоалкогольних тихих та газованих напоїв, виготовлених з використанням спирту етилового, коньячного, плодового та виноградного з вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5 процентів об’ємних одиниць, спирту етилового технічного, пива та тютюнових виробів;

 • розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентоспроможності продукції з наступною реалізацією її, як на ринках України, так і за її межами;

 • видобуток, виробництво, виготовлення вугільної продукції;

 • пошук корисних копалин;

 • виробництво коксопродуктів;

 • виробництво лікарських засобів;

 • виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів.

Будівництво:

 • реконструкція існуючих спортивних комплексів та баз, проектування та будівництво нових тенісних та спортивних центрів міжнародного рівня;

 • будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);

 • будівництво і експлуатація об’єктів промислового, комерційного, житлового та нежитлового призначення;

 • виконання будівельних, монтажних, будівельно-монтажних, будівельно-ремонтних та інших робіт комунального, промислового і цивільного призначення підрядним та господарським засобами в Україні і за кордоном;

 • виробництво будівельних і облицювальних матеріалів і напівфабрикатів;

 • виконання робіт із благоустрою територій за замовленнями підприємств і організацій усіх форм власності, а також приватних осіб;

 • проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих об'єктів інженерної інфраструктури;

 • проектування, будівництво нових та реконструкція існуючих річних та морських портових терміналів та їх експлуатація;

 • ремонтно-будівельні та будівельно-реставраційні роботи;

 • надання послуг і виконання робіт по благоустрою міста;

 • будівництво і ремонт автомобільних доріг загального користування (міських і позаміських), відомчих і приватних;

 • будівельно-монтажні роботи: підготовчі земельні роботи, улаштування основ і будівництва фундаментів. Спеціальні роботи у ґрунтах, зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель та споруд, роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування, роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж, роботи із захисту конструкцій, устаткування та мереж, роботи з опорядження конструкцій та устаткування, роботи з будівництва доріг та аеродромів, роботи з благоустрою територій, монтаж технологічного устаткування, пусконалагоджувальні роботи, роботи з реставрації, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд;

 • інженерні вишукування: інженерно-геологічні вишукування, інженерно-гідрометеорологічні вишукування, еколого-геологічні вишукування, спеціальні види вишукувань;

 • проектні роботи: розроблення містобудівної документації, архітектурне проектування, будівельне проектування та конструювання, проектування інженерних мереж і систем розроблення спеціальних розділів проектів, технологічне проектування;

 • інжинірингові роботи та послуги у будівництві: функції генерального розробника, генерального підрядчика обстеження будівель, споруд і мереж;

 • проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;

 • проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам.

Продукти та об’єкти харчування:

 • організація та здійснення діяльності закладів громадського харчування, у тому числі розміщення барів, кафе, ресторанів та інших закладів в тому числі в спортивних центрах та комплексах;

 • виробництво продуктів харчування і кондитерських виробів;

 • виготовлення тютюнових виробів;

 • виготовлення пива, вина, лікеро-горілчаних виробів.

Транспорт, перевезення:

 • надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів повітряним транспортом;

 • надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів річковим і морським транспортом;

 • надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;

 • надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;

 • надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;

 • торгівля автомобілями вітчизняного і закордонного виробництва різних класів;

 • виробництво і реалізація товарів автомобільної промисловості (автомобілів, автобусів, тролейбусів, мотоциклів, велосипедів, виробництво електрообладнання, приладів і запасних частин);

 • ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів;

 • встановлення автосигналізацій;

 • організація автостоянок, у тому числі платних та їх експлуатація;

 • торгівля транспортними засобами, іншими номерними агрегатами;

 • торгівля автозапчастинами до транспортних засобів;

 • внутрішні та зовнішні (міжнародні) перевезення вантажів та пасажирів морським, річковим, залізничним, автомобільним та повітряним транспортом;

 • транспортно-експедиторська діяльність;

 • організація мережі автозаправних станцій;

 • прокат та оцінка транспортних засобів.


  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Статут
Сторичні особливості міста, які обумовлюють прийняття Статуту

Статут
Сторичні особливості міста, які обумовлюють прийняття Статуту

Статут
Рішенням Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "нікопольський хлібокомбінат"

Статут
Виконавчим комітетом Чернігівської міської ради, розпорядження №401-р від 13 грудні 1995 р Товариство є повним правонаступником орендного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка