Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

3. Організація робочих місць - Державні санітарні правила та норми

Державні санітарні правила та норми

Сторінка4/4
1   2   3   4

3. Організація робочих місць

Кількість комп'ютерів.................................................................................................. шт.

Тип ЕОМ.............................................................................................................................

Тип відеомонітора .............................................................................................................

Кількість робочих місць.....................................................................................................

Розміщення ПК- периметральне чи інший варіант

Працюють: індивідуально - 1, вдвох - 2, більше - 3 .........................................................

Стіл: висота............................м, ширина................................м, довжина.........................

Стільці: висота..............................м, ширина сидіння ....................................................м

Висота спинки від підлоги...............................м, кут нахилу спинки...............................

Можливість регулювання висоти сидіння: так - 1, ні - 2 .................................................

Можливість регулювання відстані сидіння від столу: так - 1, ні - 2 ...............................

Відстань очей до екрану................................................................................................ см

Кут зору..................................................................................................................... град.

Клавіатура розміщена окремо - так - 1, ні - 2...................................................................
4. Режим роботи кабінету

Які дні навчаються .............................................................................................................

Кількість учнів, які одночасно навчаються в кабінеті.....................................................

В тому числі теоретичною частиною................................................................................

Скільки часу учні навчаються за відеомонітором:

протягом уроку.............................................................................................................. хв.

протягом дня................................................................................................................. хв.

протягом тижня ............................................................................................................ хв.

Скільки часу учні проводять в кабінеті комп'ютерної техніки:

протягом дня................................................................................................................. хв.

протягом тижня ............................................................................................................ хв.

Наявність факультативів у кабінеті комп'ютерної техніки. Які класи:

початкові - 1, середні - 2, старші - 3 ..................................................................................

протягом якого часу в годинах .........................................................................................
Обстеження проведене:

Дата і час обстеження,

підпис, посада

Додаток 2

ПЕРЕЛІК

приладів, рекомендованих для вимірювання фізичних чинників (параметрів)
з/п

Наймену-вання,

тип приладу


Призначення

Робочий діапазон частот

Параметр, що підлягає вимірю-ванню

Межі вимірювання


Похибка

1

2

3

4

5

6

7

1

Вимірю-вальний прилад напруже-ності ближнього поля NFM-1 (ФРН)

Широкосмужне вимірювання електричних і магнітних високоякісних полів на робочих місцях і розподілу поля передавальних антен у ближній зоні.

Вимірювання електричного поля промислової частоти 50 Гц

За Е: 50Гц

60 кГц + 350 Мгц

За Н: 100 кГц + 10 Мгц

Напру-женість


Напру-женість

2 + 40 кв/м

2 + 2500 кв/м

20%

2

Вимірювач напруже-ності поля ПЗ-15, -16, -17, 21

(Росія)

Вимірювання середньо-квадратичного значення напруженості електричної і магнітної складових неперервних та імпульсних ЕМП у ближній зоні потужних джерел випромінювання

За Е: 10 кГц + 300 МГц
За Н: 10 кГц + 30 МГц

Напру-женість

1 + 1000 В/м (ПЗ-16)

1 + 3000 В/м (ПЗ-15, 17)

0,5 + 16 А/м (ПЗ-16)

0,5 + 500 А/м (ПЗ-15,17)

3,0 дБ

3

Вимірювач магнітної індукції ВМП-04 (Росія)

Вимірювач середньо-квадратичного значення магнітної індукції в ближній зоні випромінювання електричних джерел відеовідобра-ження

5 Гц - 2 Гц


2 кГц -

400 кГц

Густина магнітної індукції
Густина магнітної індукції

200 - 500 нТл


10 - 1000 нТл

±(0,1N + 30) нТл

±(0,1N + 1,5) нТл1

2

3

4

5

6

7

4

Вимірювач напруже-ності змінного електрич-ного поля ВЕП-04

Вимірювач середньо-квадратичного значення напруженості електричного поля у ближній зоні випромінювання електричних джерел відеовідобра-ження

5 Гц - 2 Гц

2 кГц -

400 кГц

Напру-женість електрич-ного поля
Напру-женість електрич-ного поля

10 - 1000 В/м

1 - 100 В/м

±(0,1N + 1,5) В/м


±(0,1N + 1,0) В/м


5

ИЭЗ-П з-д «Микро-прибор» (Молдова)

Вимірювання напруженості статичного електричного поля поблизу заряджених поверхонь; поверхневої щільності електричних зарядів; визначення знака заряду
Напру-женість статичного електрич-ного поля поблизу заряджених поверхонь; поверхнева щільність електрич-них зарядів; знак заряду

40 - 5000 В/см


(0,2 - 1,0) х 105

±5%


±5%

6

Аспірацій-ний лічильник аероіонів типу UT 8401 Тартусь-кого універси-тету (Естонія)

Вимірювання та безперервне реєстрування умовної концентрації позитивних і негативних аероіонів та електрично заряджених неактивних аерозолів
Концентра-ція позитивних і негативних аероіонів та електрично заряджених неактивних аерозолів

Діапазон вимірювань значень позитивної та негативної умовної концентрації аероіонів та електроаерозолів з електричною рухливістю ko

3,2х10-8 м2 х с-1 х В-1

(3,2х10-4 см2 с-1 В-1) від

0,5 нКлдм-3 до 100 мкКм-3

(3,2 х 103 до 6,4 х 108 ел.

зар./см+3).


1

2

3

4

5

6

7

7

Аспірацій-ний лічильник аероіонів АСИ-1 Мінського ВО (Білорусь)
8

УФ-радіометр типу

УФР-21 (Україна)

Вимірювання інтенсивності (енергетична освітленість), Вт/м2
Інтенсив-ність (енерге-тична освітле-ність), Вт/м2

Діапазон вимірювання, нм,

УФ-«А» 320-400

УФ-«В» 280-320 УФ-«С» 220-280

Віднос-на похибка ±10%

9

Люксметр «Кварц-21» ВО «Кварц» (Росія)

Вимірювання освітленості площини
Освітле-ність площини, лк

5 - 100.000 лк

10%

10

Фотометр 1105 фірми «Брюль і Кієр» (Данія)

Вимірювання освітленості площини
Освітле-ність площини, лк

5 - 100.000 лк

10%

11

Шумомір

ВШВ-003М (Україна) та інші вітчизняні та закордонні, аналогічні за призна-ченням прилади

Вимірювання рівнів звуку, звукового тиску в октавних смугах, рівнів віброшвидкості, віброприско-рення та віброзміщення
Рівні звуку, звукового тиску в октавних смугах, рівні віброшвид-кості, вібропри-скорення та віброзмі-щення

20 - 140 дБ(А)

±5 дБ(А)


Терміни і означення до розділу 7

(ЗА ДСТУ 2574-84)


Візуальний (відеомонітор)

Пристрій або комплекс, призначений для автоматичного подання даних у вигляді зручної для зорового сприйняття інформації, що зберігає визначений системою автоматизованого оброблення інформації проміжок часу і оперативно змінює за командами або сигналами цієї системи.

Примітка. Візуальний дисплей може бути конструктивно закінченим виробом чи функціональною частиною будь-якого обладнання.

Проектна відстань спостереження

Встановлена виготовником або розробником дисплея відстань чи інтервал відстаней фронтального спостереження.

Проекційний відеомонітор

Візуальний дисплей, в якому відеозображення створюється шляхом оптичної проекції.

Адресування (відеомонітор)

Найбільша кількість адресованих позицій поля відеозображення по кожній осі координат.

Поле (відео) зображення

Частина поля відеозображення, призначена для розміщення відеозображень.

Ширина лінії

Відстань між краями лінії.

Примітка. Якщо лінія не має різких меж, то краї встановлюють на певному рівні профілю яскравості.

Променева цятка

(у відеомоніторах з адресацією променя)

Піксель або частина пікселя (у багатокольорових дисплеях), що активовані одним променем.

Розміри променевої цятки

Відстані між краями цятки за її шириною та висотою.

Примітка. Якщо променева цятка не має різких меж, то краї встановлюють на певному рівні профілю яскравості на його межах.

Растрова одиниця (поля відеозображення)

Відстань по кожній осі координат між сусідніми адресованими позиціями поля відеозображення.

Примітка. Растрова одиниця дорівнює відношенню рівня поля відеозображення до адресування вздовж відповідної координати.

Одноколірний відеомонітор

Візуальний дисплей, в якому активовані частини поля відеозображення мають один набір (пар) координат колірності.

Багатоколірний відеомонітор

Візуальний дисплей, в якому частини поля відображення мають два і більше наборів (пар) координат колірності.

Максимальна яскравість поля (відео) зображення

Найбільша яскравість поля відеозображення, за якої забезпечується виконання певних вимог до ширини лінії чи розміру променевої цятки та (за необхідності) до інших характеристик візуальних дисплеїв.

Максимальний контраст (яскравості)

Контраст яскравості між найтемнішою і найсвітлішою частинами поля відеозображення.

Регенерація (відеозображення)

Періодичне відтворення відеозображення з метою його підтримування.

Нерівномірність яскравості поля (відео) зображення

Відношення яскравостей найсвітлішої та найтемнішої ділянок поля відеозображення, які за задумом повинні бути рівнояскравими.

Дрижання (відеозображення)

Ненавмисне періодичне змінювання положення відеозображення і його частин, що сприймається зором.

Незведення променів

(у відеомоніторах зі зміщенням кольорів)

Похибка суміщення на екрані променів, що відповідають первинним кольорам.


Примітка. Взята у круглі дужки частина терміна може бути вилучена при його використанні у випадках, коли вживання короткої форми не заважає однозначному тлумаченню терміна.
1   2   3   4

Схожі:

1. Галузь застосування
Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навча

Затверджено
Державні санітарні правила І норми влаштування І обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці...

Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх...
ДСанПіН поширюються на загальноосвітні навчальні заклади I, I ii, I iii ступенів, спеціалізовані школи I, II, III ступенів, гімназії,...

Державні будівельні норми україни будинки І споруди навчальні заклади дбн в 2-3-201Х
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І...
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...

Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І...
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...

Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І...
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...

Форми виховної роботи в початковій школі
Вчитель – об’єднує дітей за лічилкою у малі групи та роздає учням ситуації малюнки, які заготовлює заздалегідь (невеличкі ситуації-малюнки...

Правила комплексного обслуговування клієнтів пат «ВіЕс Банк»
Правила комплексного обслуговування клієнтів пат “ВіЕс Банк” (надалі Правила) визначають умови та порядок надання Банком послуг Клієнту...

Урок №17 Тема уроку: Правила безпечного користування Інтернетом при...
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка