Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

4. Вимоги, що забезпечують захист учня від впливу іонізуючих та неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювань

Державні санітарні правила та норми

Сторінка2/4
1   2   3   4

4. Вимоги, що забезпечують захист учня від впливу іонізуючих та неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювань

4.1. Відеомонітори на електронно-променевих трубках (ЕПТ) можуть бути потенційними джерелами гігієнічно значимих рівнів електромагнітних випромінювань в діапазоні частот 50 Гц-300 МГц і статичного електричного поля.

4.2. Напруженість ЕМП в діапазоні 30 Кгц-300 МГц на відстані 0,3 м від поверхонь відеомонітора не повинна перевищувати значень, наведених у таблиці 2.

Таблиця 2.

Частота електромагнітного випромінювання

Гранично допустимий рівень*

50 Гц

500 В/м

30 - 300 КГц

25 В/м

0,3-3 МГц

15 В/м

3 - 300 МГц

3 В/м

* Наведені в таблиці гранично допустимі рівні (ГДР) використовуються до 31.12.2000р.

4.3. Вимоги п.п. 4.3.1 - 4.3.5 вводяться в дію з 01.01.2001 р.

4.3.1. Напруженість електромагнітного поля на відстані 0.5 м від будь-якої поверхні відеомонітора не повинна перевищувати гранично допустимих рівнів (ГДР), які наведено у таблиці 3.

Таблиця 3.

Діапазон частот

ГДР електричного поли, В/м

ГДР магнітного поля, нТл

5 Гц - 2 кГц

25

250

2 кГц - 400 кГц

2.5

25

3 Мгц - 30 МГц

0.25

2.5

* Примітка. Перелік приладів для вимірювання ЕМП наведений в Додатку 2.

4.3.2. При проведенні вимірювань рівнів електричного поля точки вимірів повинні бути розташовані навколо відеомонітора по колу з центром посередині дисплею. Відстань від умовної поверхні ВМ до тестового зонда (антени вимірювального приладу) повинна дорівнювати 50 см. У діапазоні 5 Гц - 2 кГц вимірювання необхідно проводити у точці, розташованій прямо перед поверхнею дисплею. У діапазонах 2 кГц - 400 кГц та 3 МГц - 30 МГц вимірювання необхідно проводити у чотирьох точках з інтервалом 90°.

При вимірюваннях електричного і магнітного поля екран дисплея необхідно заповнити літерою "Н" у білому відображенні на чорному фоні (чи навпаки).

4.3.3. Вимірювання електричного і магнітного поля, створюваного відеомоніторами, повинні проводитись у спеціальних приміщеннях (в радіочастотних камерах, що не мають відлуння) випробувальних лабораторій. Фонові рівні електромагнітного поля в цих приміщеннях повинні: за електричною складовою не досягати 2 В/м у діапазоні частот від 5 Гц до 2 Кгц та 0,2 В/м у діапазонах частот 2 Кгц - 400 Кгц та 3 Мгц - 10 Мгц; за магнітною складовою не досягати 40 нТл в діапазоні частот 50 Гц - 2 КГн та 5 нТл в діапазонах частот 2 Кгц - 400 Кгц і 3 Мгц - 30 Мгц.

4.3.4. Контроль рівнів електромагнітного випромінювання відеодисплейних терміналів, ПК та інших електронних дисплейних приладів виконується:

- виробником при проведенні перевірки якості кожного відеодисплейного терміналу;

- установами санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України, що пройшли атестацію з фізичних факторів у Комітеті з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, при проведенні вибіркового санітарного нагляду за відеодисплейною технікою заводу-виробника та при ввезенні в Україну імпортної продукції;

- майстернями, що ремонтують відеодисплейну техніку, перед здачею останньої замовнику.

З метою запобігання шкідливому впливу чинників, пов'язаних із застосуванням відеотерміналів та ПК, на здоров'я дітей та підлітків вищевказані вироби, що виробляються в Україні та імпортуються, обов'язково підлягають державній санітарно-гігієнічній експертизі на відповідність до вимог цих Санітарних норм та правил.

4.4. Середня напруженість статичного електричного поля (СЕП) відеомонітора умовній поверхні обличчя користувача шкільного віку середніх антропометричних даних на відстані від екрана 0,3 м на осі, нормальній до поверхні екрана, яка проходить через його центр, при відносній вологості повітря не більше 30% не повинна перевищувати 7 кВ/м при тривалості роботи з ВМ, що не перевищує 1 годину на добу, 3,5 кВ/м при більшій тривалості роботи (вимоги щодо тривалості роботи викладені в розділі 9).

4.4.1. Середня напруженість СЕП ВМ на умовній поверхні обличчя користувача шкільного віку середніх антропометричних даних визначається шляхом множення показників вимірювача напруженості СЕН (додаток 2) на поправковий коефіцієнт К, які розраховують за формулою:

К=0,60 - 0,19 х d, де d - розмір діагоналі екрана ВМ, м.

4.5. Потужність експозиційної дози невикористаного іонізуючого випромінювання в будь-якій точці на відстані 0,05 м від усіх поверхонь відеомонітора повинна бути такою, щоб потужність еквівалентної дози не перебільшувала 0,1 мбер/год.

  1. Інтенсивність ультрафіолетового випромінювання на відстані 0,3 м від скроні не повинна перевищувати в діапазоні довжин хвиль 400-320 нм - 2 Вт/кв.м, 320-280 нм - 0,002 Вт/кв.м, ультрафіолетового випромінювання в діапазоні 280 - 200 нм - не повинно бути.

5. Вимоги до мікроклімату

5.1. В кабінетах та класах учбових закладів, де навчання проводиться із застосуванням персональних комп’ютерів, температура повітря повинна бути 19,5±0,5°С, відносна вологість повітря 60±5 %, швидкість руху повітря не більшою 0,1 м/с.

5.2. Рівень іонізованості повітря на відстані 0,3 м від працюючого екрану відеомонітора не повинен бути нижчим 200 і більшим 50000 легких позитивних і негативних іонів обох знаків (окремо) в куб.см повітря.

5.3. Оптимізацію іонізованості повітря на робочих місцях школи рекомендується проводити за допомогою біполярних коронних аероіонізаторів створенням оптимальних рівнів легких позитивних і негативних аероіонів у межах 1000 - 3000 іонів в куб.см кожної полярності.

* Прилади для визначення іонного складу повітря в Додатку 2.

5.4. У кабінетах та класах учбових закладів повинен бути забезпечений трикратний обмін повітря за 1 годину. Для охолодження та очищення повітря від пилу в кабінетах можуть бути встановлені побутові кондиціонери, які мають позитивний технічний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи ГСЕУ МОЗ (БК-1500, БК-2000. БК-2500 та інш.).

6. Вимоги, що забезпечують захист учня від шуму та вібрації

6.1. Шум, що створюється роботою ПК у класах, умовно можливо віднести до постійного.

6.2. Параметрами постійного шуму, що підлягають нормуванню, є рівні звукового тиску 8 дБ в октавних смугах частот із середньогеометричними частотами 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц, рівні звуку 8 дБА.

Допустимі значення октавних рівнів звукового тиску, рівнів звуку на робочих місцях у приміщеннях кабінетів комп'ютерної техніки слід приймати згідно з таблицею 4.

Таблиця 4.

Призначення

приміщення

та умови

Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах частот із середньогеометричними частотами, Гц

Рівні

звуку

дБА
16

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000
1. Учбові кабінети (без роботи ПК)

-

-

63

52

45

39

35

32

30

28

40

2. Учбові кабінети при роботі ПК

85

75

67

57

49

44

40

37

35

33

45

Класи ком'ютерної техніки рекомендується обладнувати ПЕОМ, коригований рівень потужності яких не перевищує 45 дБА.

6.3. Вібрація на робочих місцях, що створюється ПЕОМ, не повинна бути вище значень, які представлені в таблиці 5.

Таблиця 5.


Нормований параметр


Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц

Коректовані та еквівалентні коректовані рівні, в дБ W
2

4

8

16

31,5

63
Віброшвидкість

79

73

67

67

67

67

72

Віброприскорення

25

25

25

31

37

43

30


7. Вимоги до візуальних ергономічних параметрів і конструкції

персональних комп'ютерів

7.1. Візуальні ергономічні параметри відеомоніторів повинні задовольняти вимогам даних ДСанПіН при проектній відстані спостереження від 400 до 800 мм та при зовнішній освітленості екрана до 250 Лк.

7.2. Розміри поля зображення (В-вертикаль, Н-горизонталь) вибираються з ергономічних міркувань та умов застосування відеомоніторів. При цьому круговий розмір поля зображення по кожній осі координат не повинен перебільшувати 60°.

7.3. Ширина горизонтальної (л.г.) та вертикальної (л.в.) лінії або розміри (ширина, dц.г, та висота, dц.в) променевої цятки залежно від адресування та значення растрових одиниць по вертикалі (Sа.в) та по горизонталі (Sа.г) повинні відповідати співвідношенням табл. 6 та 7.

Примітка. Растрові одиниці по кожній осі координат (Sa.г і. Sа.в) пов'язані розмірами поля зображення (В,Н) та адресуванням (Ав, Аг,) наступним чином: Sа.г. = В/Аг; Sа.в. = Н/Ав.
Таблиця 6.

Адресування поля зображення по горизонталі, позицій

Співвідношення між шириною вертикальної лінії (або променевої цятки) та растровою одиницею по горизонталі

Менше 321

0.5xSа.г < Вл.в< 1,2хSа.г
0.5хSа.г

Від 321 до 719 включно

Для одноколірних дисплеїв:
0,75 х Sа.г < Вл.в < 1.5хSа.г
0,75 х Sа.г < dц.г < 1,5 х Sа.г
Для багатоколірних дисплеїв:
0.75хSа.г<Вл.п
0,75хSа.г

Від 720 до 1024

1,Зx Sа.г < Вл.в < 2х Sа.г

1,3 х Sа.г < dц. г<2х Sа.г


*Терміни і означення цього розділу наведені в додатку 3.
Таблиця 7.

Адресування поля зображення по вертикалі, позицій

Співвідношення між шириною горизонтальної лінії (або висотою променевої цятки) та растровою одиницею по вертикалі

Менше 351

0.5хSа.в.<Вл.г<1,2хSа.в

0.5хSа.в.

Від 351 до 479 включно

Для одноколірних дисплеїв:

0.75хSа.в.<Вл.г<1,5хSа.в

0.75хSа.в.
Для багатоколірних дисплеїв:

0.75хSа.в.<Вл.г<1,8хSа.в

0.75хSа.в.

Від 480 до 768

1,3хSа.в.<Вл.г<2хSа.в

1,3хSа.в.
  1. Значення максимальної яскравості поля зображення та максимального конрасту яскравості в залежності від коефіцієнта дифузного відбиття екрана повинні відповідати таблиці 8.

Таблиця 8.

Коефіцієнт дифузного

відбиття екрана,

відн. од.

Максимальна яскравість поля зображення, Кд/кв.м не менше

Максимальний контраст яскравості (контрастне відношення), відн. од. не менше

0,12 і менше

35

3,7

0,15

42

3,5

0,20

50

3,2

0,25

50

3,1

0,30

75

3,0

0,35

85

3,0

0,40

95

3,0

0,45

110

3,0

0,5

120

3,0
1   2   3   4

Схожі:

1. Галузь застосування
Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навча

Затверджено
Державні санітарні правила І норми влаштування І обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці...

Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх...
ДСанПіН поширюються на загальноосвітні навчальні заклади I, I ii, I iii ступенів, спеціалізовані школи I, II, III ступенів, гімназії,...

Державні будівельні норми україни будинки І споруди навчальні заклади дбн в 2-3-201Х
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І...
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...

Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І...
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...

Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І...
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...

Форми виховної роботи в початковій школі
Вчитель – об’єднує дітей за лічилкою у малі групи та роздає учням ситуації малюнки, які заготовлює заздалегідь (невеличкі ситуації-малюнки...

Правила комплексного обслуговування клієнтів пат «ВіЕс Банк»
Правила комплексного обслуговування клієнтів пат “ВіЕс Банк” (надалі Правила) визначають умови та порядок надання Банком послуг Клієнту...

Урок №17 Тема уроку: Правила безпечного користування Інтернетом при...
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка