Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Лекція на тему

Лекція на тему

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Управління організації зовнішніх зв’язків


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник

директора Департаменту

___________ М.Ю. Орещенко

“____”__________ 2006 р.Лекція на тему:

Модернізація бізнес – процесу

„ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ”Погоджено:

Начальник управління організації

зовнішніх зв’язків

___________________ А.М. Чуприна

____” _____________ 2006 року
Київ – 2006 р.
ЗМІСТ

ВСТУП............................................................................................................................ 3

Взаємодія органів ДПС України з представниками ЗМІ..................................... 4

Визначення компетенції органів ДПС України всіх рівнів

щодо взаємодії зі ЗМІ................................................................................................... 6Збір інформації від підрозділів ДПС України......................................................... 7

Шляхи розповсюдження інформації......................................................................... 7Визначення інформації для оприлюднення в ЗМІ.................................................28Опрацювання та передача інформаційних матеріалів для ЗМІ..........................28
Здійснення контролю за правильністю та достовірністю висвітлення

в ЗМІ поданої інформації.......................................................................................... 29
Відстеження та реагування на критичну інформацію щодо ДПС України,

оприлюднену в ЗМІ......................................................................................................30
Технічне забезпечення, необхідне для організації роботи щодо взаємодії

зі ЗМІ.............................................................................................................................35

ЛІТЕРАТУРА................................................................................................................37

ВСТУП

Основною метою взаємодії органів ДПС України зі ЗМІ є формування високої податкової культури, створення позитивного іміджу органів державної податкової служби, надання до ЗМІ об’єктивної, доступної, повної та достовірної інформації з питань оподаткування та діяльності органів державної податкової служби України, що буде сприяти зростанню рівня добровільної сплати податків. Одночасно взаємодії органів державної податкової служби зі ЗМІ сприятиме ліквідація розпорошення та дублювання функцій по зв’язках з громадськістю між різними підрозділами органів державної податкової служби, налагодження чіткого контролю за наданням податкової інформації до різних ЗМІ.


Порядок взаємодії органів ДПС України зі ЗМІ регулюється Конституцією України, Законами України «Про державну податкову службу в Україні», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», указами Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», постановами Кабінету Міністрів України «Про схвалення Програми формування високої податкової культури населення та підтримки зусиль органів державної податкової служби, спрямованих на наповнення дохідної частини бюджетів і державних цільових фондів» та «Про впорядкування структури апарату, центральних органів виконавчої влади та його структурних підрозділів », «Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

До роботи в підрозділ по зв’язках з громадськістю органів ДПС України залучаються спеціалісти по роботі зі ЗМІ, зв’язках з громадськістю та фахівці з податкових питань, які одержали відповідну освіту та фахову підготовку, забезпечують творчий, професійний підхід та здатні на високому рівні поширювати інформацію щодо податкової політики та донесення податкових знань.

Підрозділ по зв’язках з громадськістю ДПА України здійснюють координацію роботи щодо проведення курсів підвищення кваліфікації, навчання на постійній основі та затверджують графік їх проведення, проводять практичні заняття для працівників підрозділів по зв’язках з громадськістю органів ДПС України всіх рівнів і залученням провідних фахівців.

У рамках Проекту модернізації державної податкової служби України Департаментом розвитку та модернізації державної податкової служби завершено роботу над Концепцією операційної діяльності сегмента “Зв’язки з громадськістю”, який включає в себе детальний, поетапний опис процедури взаємодії підрозділів по зв’язках з громадськістю із засобами масової інформації.


Взаємодія органів ДПС України з представниками ЗМІГоловним завданням Державної податкової служби України є здійснення контролю за своєчасним та повним надходженням до бюджету та державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів). Це визначено Законом України “Про Державну податкову службу в Україні”.

Забезпечення у повному обсязі податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів на добровільній основі, в першу чергу, залежить від рівня податкової культури населення та масово- роз’яснювальної роботи з платниками податків.

Удосконалення системи оподаткування в Україні, форм та методів справляння податків і зборів повинно відбуватися водночас з розширенням масово-роз’яснювальної роботи, громадських зв’язків, які сьогодні неможливо уявити без активного співробітництва з засобами масової інформації.

Податкова служба повинна своєчасно забезпечувати громадян об’єктивною та різнобічною інформацією про свою діяльність, спрямовану на виконання державних завдань.

Діяльність працівників Державної податкової служби реалізується в різних формах офіційного спілкування з платниками податків – тобто, широкими масами населення, великими соціальними групами, іншими словами, – громадськістю.

Соціально - інформаційна діяльність державної установи - явище нове в нашому житті. Основна мета такої діяльності з боку Державної податкової служби - створити в громадській думці сприятливе, доброзичливе, або хоча б толерантне ставлення до неї. На формування громадської думки, крім зусиль Державної податкової служби, одночасно впливають незалежні від неї інформаційні сигнали, в першу чергу, через посередництво засобів масової інформації.

Нині громадськість, громадська думка чинять надзвичайний вплив на розвиток суспільних процесів, що свідчить про демократизацію суспільства. Дослідники соціальних процесів зазначають, що зараз вже недостатньо керувати поведінкою людей, щоб спрямувати події в потрібному напрямку, а необхідно керувати першопричинами поведінки, тобто тим, що люди думають та відчувають, формувати громадську думку та необхідні масові настрої.

В широкому сенсі під роботою з громадськістю розуміють стимулювання попиту на політичну, державну або бізнесову фізичну чи організаційну одиницю (політичну особистість, партію, державну установу, підприємство) через поширення про неї важливих відомостей, які мають престижний характер, у засобах масової інформації.

Таким чином, саме від взаєморозуміння між працівниками податкової служби і громадськістю значною мірою залежить підвищення рівня податкової культури населення, зміцнення авторитету податкової служби і, як наслідок - активізація добровільної сплати податків.

Розробка нової стратегії організації роботи зі зв’язків з громадськістю, що за своїм призначенням покликані сприяти гармонізації взаємовідносин між державою та суспільством, обумовила необхідність підвищення ефективності цього важливого для Державної податкової служби напряму діяльності, забезпечення єдиних підходів у її здійсненні органами Державної податкової служби всіх рівнів.

При цьому слід зазначити, що дії, спрямовані на зв’язки з громадськістю, що реалізуються податковою службою, у першу чергу, через засоби масової інформації, повинні мати цілеспрямований позитивний вплив на громадську думку:

по-перше, такий вплив ставить своєю метою формування громадської думки, одержання підтримки і допомоги громадськості, по-друге – досягнення суспільного розуміння і партнерських взаємовідносин, і по-третє – запобігання або зменшення наслідків конфліктних ситуацій.

Засоби масової інформації - самостійна індустрія, метою якої є формування громадської думки з використанням організаційно-технічних комплексів, що забезпечують масове тиражування й швидке передавання інформації. Саме з цих причин важливе місце в роботі з платниками податків, громадськістю має приділятися інформаційній та роз’яснювальній роботі через засоби масової інформації.

Провідна роль засобів масової інформації в пропаганді податкового законодавства та висвітленні діяльності Державної податкової служби полягає в тому, що вони:

  • сприятимуть оперативному доведенню податкової інформації, повідомлень про діяльність органів Державної податкової служби до широких верств населення;

  • доступні для споживання та зручні для сприйняття більшістю населення;

  • забезпечують зворотний зв’язок між громадянами та органами Державної податкової служби;

  • передбачають системний вихід до ефіру теле-, радіопрограм та у визначеному порядку – до друкованих періодичних видань.


Державною податковою службою інформація до ЗМІ безпосередньо надається:

  • співробітниками підрозділів по зв’язках з громадськістю;

  • керівниками органів ДПС України або спеціально визначеними ними працівниками під час проведення заходів для ЗМІ (прес-конференцій, інтерв’ю, брифінгів тощо).
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок-лекція
Державний професійно-технічний навчальний заклад "нікопольський центр професійної освіти"

Лекція «Організація розумової праці вдома» (07. 09. 2012) Круглий стіл «Крок до успіху»
Засвоєння теоретичних знань, отриманих батьками, підкріплення виступів прикладами з досвіду виховної діяльності батьків

Лекція Створення та опрацювання комп’ютерних публікацій
Баженов В. А. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : Підручник. – К. Каравела, 2011. – 546 с

Лекція (вивчення нового матеріалу). Література. Й. Я. Ривкінд, Т.І....
Поняття комп'ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних та технічних засобів,...

Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення...
Його сприйняття навколишнього світу. Істотно змінюється І характер його улюбленої практичної діяльності гри, змінюються І його улюблені...

Методична розробка позакласного заходу з інформатики на тему: „Найрозумніший
Методична розробка позакласного заходу з інформатики на тему: „Найрозумніший user”

Тести з інформатики на тему: „ Історія виникнення обчислювальної техніки”

Доповідь на тему : Формування інноваційної особистості учня на основі його творчих можливостей

Уроку з інформатики на тему: «Апаратне забезпечення інформаційних систем»
Мета: навчальна: навчити розрізняти та правильно використовувати пристрої архітектури комп’ютера

Тести з інформатики на тему: «Історія виникнення обчислювальної техніки»
Коли люди вперше почали використовувати підручні засоби для ведення рахунку?(1 бал)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка