Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Система меню

Система меню

Сторінка1/2
  1   2


Короткі теоретичні відомості по Delphi

СИСТЕМА МЕНЮ

Середовище Delphi складається з декількох окремо розташованих вікон і відрізняється способом управління вікнами. Delphi використовує специфікацию Single Document Interface (SDI). Найважливішими складовими Delphi є :

  1. Дизайнер Форм (Form Designer)

  2. Вікно Редактора Вихідного Тексту(Editor )

  3. Палітра Компонент (ComponentPalette)

  4. Інспектор Об’єктів (Object Inspector)

  5. Довідник (On-line help)Опція File Таб.1.1New


Відкриває доступ до репозиторію Delphi
New Application

Створює новий ужиток.
New Form

Створює нову форму і підключає її до проекту.
Open

Відкриває раніше створену форму.
Open Project

Відкриває раніше створений проект.
Reopen

Викликає список проектів, що раніше завантажувалися, і форм для вибору і повторного завантаження.
Save

Зберігає активну форму.
Save As

Зберігає активну форму під іншим ім'ям.
Save Project As

Зберігає файл проекту під іншим ім'ям.
Save All

Зберігає файл проекту і всі відкриті модулі.
Close:

Закриває поточну форму.
Close All

Закриває всі відкриті файли.
Use Unit

Вставляє в поточну форму посилання на інший модуль.
Print

Друкує активну форму або модуль.
Exit

Припиняє роботу Delphi.

На сторінках меню розташовані піктограми для вибору прототипів форм, модулів, проектів і експертів побудови форм та проектів. Залежні перемикачі Copy, Inherit і Use визначають режим зв'язку між прототипом, що зберігається в репозиторії, і його копією в проекті: Copy - обраний елемент копіюється в поточний каталог і автоматично підключається до проекту; між зразком і його копією немає ніякого зв'язку; Inherit - у проекті створюються спадкоємці обраного елемента і всіх його батьків: будь-які зміни зразка відбуваються у всіх проектах, що його успадкували; зміни спадкоємця не впливають на зразок: Use - обраний елемент стає частиною проекту; будь-які його зміни в проекті спричинююять зміну зразка і позначаються у всіх інших проектах, що його успадкували або використовують. На сторінці Projects розташовані піктограми, що відкривають доступ до експертів створення додатків, всі інші сторінки містять піктограми для створення тих або інших форм.

Опція Edit Таб.1.2

Undo

Відміняє останню зміну проекту.

Redo

Відновлює останню зміну проекту.

Cut

Вирізає обраний компонент форми або фрагмент тексту і поміщає його в буфер Clipboard.

Copy

Копіює в Clipboard виділені компоненти форми або фрагмент тексту модуля.

Paste

Витягає з буфера і переносить компоненти на форму або копіює текст у модуль (у позицію, що вказується поточним положенням текстового курсору).

Delete

Знищує виділені компоненти або фрагмент тексту.

Select All

Виділяє всі компоненти форми або весь текст модуля.

А1igп To Grid

Прив'язує виділені компоненти до масштабної сітки так, щоб їх ліві верхні кути розташовувалися в найближчих точках сітки.

Bring To Front

Переміщає виділені компоненти на передній план.

Send To Back

Переміщає виділені компоненти на задній план.

Align

Викликає вікно вирівнювання виділених компонентів

Size

Викликає вікно зміни розмірів виділених компонентів.

Scale

Масштабує виділені компоненти.

Tab Order

Змінює порядок обходу компонентів клавішею Tab.

Creation Order

Змінює порядок створення невізуальних компонент.

Flip Children

Змінює властивість BiDiMode для всіх або тільки для виділених компонент.

Lock Controls

Блокує можливість переміщення компонентів на формі.

Add to interface

Визначає нові властивості, методи і події для компонентів Active.

Перемикачі цього вікна визначають вирівнювання всіх виділених компонентів щодо першого виділеного компонента (еталона): Left sides - компоненти вирівнюються по лівій межі; Centers - компоненти центруються щодо меж еталону: Right sides - компоненти вирівнюються по правій межі еталону: Space equally - між усіма компонентами встановлюється рівна відстань по горизонталі або вертикалі: Center in window - усі компоненти центруються щодо меж вікна: Tops - компоненти вирівнюються по верхній межі еталону: Bottoms - компоненти вирівнюються по нижній межі еталону.

Група перемикачів Width регулює ширину виділених компонент, а група Height - їхню висоту; Shrink to smallest-зменшує розміри компонент до розмірів найменшого з них; Grow to largest - збільшує розміри компонентів до розмірів найбільшого з них; Width - вказує ширину компонент; Height- вказує висоту компонент. За допомогою вікна Scalingfactor вводиться коефіцієнт масштабування у відсотках від поточних розмірів.

Опція Search Таб.1.3

Find

Шукає фрагмент тексту і підсвічує його, якщо він знайдений.

Find In Files

Шукає фрагмент тексту в усіх файлах проекту або тільки у відкритих файлах або, нарешті, у всіх файлах поточного каталога.

Replace

Шукає і заміняє фрагмент тексту.

Search Again

Повторює пошук або пошук і заміну.

Incremental Search

Шукає текст в міру його вводу - спочатку першу букву, потім дві перші букви і т.д.

Go to Line Number

Переміщає курсор на рядок із зазначеним номером від початку файла.

Find Error

За адресою помилки підчас перевірки ужитку відшукує фрагмент коду, пов'язаний із її виникненням.

Browse Symbol

Показує характеристики символу ужитку по його імені (опція доступна тільки після успішної перевірки ужитку).

Опція View Таб.1.4

Project Manager

Показує вікно менеджера проекту.

Object Inspector

Показує вікно Інспектора Об'єктів.

Alignment Palette

Показує вікно палітри вирівнювання компонент.

Browser

Показує вікно броузера об'єктів.

Code Explorer

Показує заховане раніше вікно Навігатора коду.

Component List

Показує вікно для вибору компонент.

Window List

Показує вікно відкритих вікон проекту.

Debug Windows

Вікно відлагодження. Ця опція-заголовок відкриває доступ до підменю з наступними опціями.

Breakpoints

Показує вікно точок зупинки.

Cull Stuck .

Показує вікно стека.

Watching expressions

Показує вікно спостереження за змінними/виразами.

Local Variables

Дозволяє спостерігати за змінами локальних змінних в режимі відлагодження.

Threads

Показує вікно статусу потоків команд.

Modules

Показує вікно модулів проекту.

CPU

Показує стан регістрів центрального процесора.

Event Log

Показує часопис подій.

Toggle Form/Unit

Переключає активне вікно форми у активне вікно коду ужитку й навпаки.

Units

Показує вікно модулів.

Forms

Показує вікно форм.

Type Library

Показує вікно бібліотеки типів (використовується при розробці компонент для застосування поза Delphi).

New Edit Window

Відчиняє нове вікно з кодом поточного модуля.

Toolbars

Показує вікно налагодження панелей інструментальних кнопок.

Центральну частину вікна менеджера проекту займає список усіх пов'язаних із проектом форм. Кнопки Add і Remove відповідно додають форму до проекту або знищують її; кнопки Unit і Form показують обраний модуль або обрану форму і служать зручним засобом навігації у проекті з багатьма формами (модулями); кнопка Options відкриває вікно установки параметрів проекту (див. далі опцію Project/Options), кнопка Update фіксує зроблені зміни в проектному файлі.

Броузер об'єктів доступний тільки після успішної перевірки ужитку. Він подає в наочній формі доступні об'єкти і об'єкти, що використовувались в проекті, дозволяючи переглянути їхню ієрархію, властивості і методи.

Вікно точок зупинки містить список усіх встановлених у проекті точок, перед виконанням яких відбувається припинення роботи ужитку і керування одержує середовище Delphi. Для додавання нової точки досить клацнути по вікну правою кнопкою миші і вибрати опцію Add. У цьому випадку відкривається вікно, за допомогою якого можна зазначити положення точки, що додається; FileName - визначає ім'я файла; Line number - номер рядка від початку файла (у момент відкриття вікна воно містить файл і рядок із текстовим курсором). У рядку Condition можна зазначити умову зупинки у вигляді логічного виразу (наприклад, MyValue=MaxValue-12), а в рядку Pass count- кількість проходів ужитку через контрольну точку без переривання обчислень.

Вікно спостереження використовується в режимі відлагодження для спостереження за зміною значень виразів, що знаходяться у вікні. Для додавання нового виразу клацніть по вікну правою кнопкою миші і виберіть опцію New Watch. У рядку Expression введіть вираз. Вікно Repeat count визначає кількість елементів масивів даних, що показується; вікно Digits вказує кількість значущих цифр для відображення числових даних; перемикач Enabled дозволяє або забороняє обчислення виразів. У версіях 3 і 4 можна переглянути в режимі відлагодження поточне значення будь-якої, позначеної курсором змінної: значення з'явиться в ярличку поруч із курсором.

Опція Project Таб.1.5

Add Тo Project

Додає файл до проекту.

Remove From Project

Знищує файл із проекту.

Import Type Library

Імпортує в проект бібліотеку типів елементів Active.

Add To Repository

Поміщає проект у репозиторій.

View Source

Показує вікно з кодом проекту.

Add New Project

Додає програму, DLL або пакет до поточної проектної групи.

Add Exists Project

Відкриває проект і додає його до поточної проектної групи.

Compile Project1

Компілює модулі, що змінилися з моменту попередньої компіляції проекту.

Build Project1

Компілює всі модулі проекту і створює ужиток, що виконується.

Syntax Check Project1

Перевіряє синтаксичну коректність ужитку.

Information

Показує інформацію про ваш ужиток.

Compile All Projects

Компілює усі файли даної проектної групи, що змінилися з моменту попередньої компіляції.

Build All Projects

Компілює усі файли даної проектної групи незалежно від того, чи змінювалися вони з моменту останньої компіляції.

Web Deployment Options

Встановлює Active компонент або ActiveForm на вашому Web-сервері. Викликається перед компіляцією проекту.

Web Deploy

Встановлює Active компонент або ActiveForm на вашому Web-сервері. Викликається після компіляції проекту.

Options

Показує діалогове вікно встановлення параметрів проекту.

На сторінці Forms вікна опцій проекту вказуються головна форма проекту, а також форми, що автоматично утворюються (Auto-create forms), і доступні проекту форми (Available forms). Кнопки між панелями цього вікна дозволяють переносити форми з однієї панелі в іншу. Перемикач Default дозволяє/забороняє використовувати поточні установки сторінки, як такі, що замовчуються для інших проектів.

На сторінці Application вказується підпис під піктограмою згорнутого ужитку (Title), сама піктограма (Icon) і ім'я Help-файла (Help file).

На сторінці Compiler зібрані перемикачі, що управляють параметрами процесу компіляції. У тому числі (у фігурних скобках зазначена відповідна директива компілятора): Optimizations -включає режим оптимізації {$0}; Aligned record fields - розміщає дані, вирівнюючи їх на межу 32-розрядного слова {SA}; Stack frames - змушує компілятор створювати стекові рами для всіх процедур і функцій {$W}. Pentium-Safe FDIV- виробляє код, що охороняє від помилок у речових обчисленнях на процесорах Pentium ранніх випусків {$U}; Range Checking - створює код перевірки виходу за межі масивів {$R}; I/O Checking створює код перевірки коректності виконання операцій введення/виведення {$1}; Overflow Checking- виробляє код перевірки переповнювання при виконанні цілочисельних операцій {$Q}. Strict Var-Strings - визначає сувору перевірку відповідності рядкових типів при звертанні до підпрограм {$V}. Complete Boolean Eval - визначає повне обчислення логічних виразів {$У}; Extended Syntax - включає розширений синтаксис Object Pascal {$Х}; Typed @ Operator - контролює типи вказівників в операції @ {$Т}; Open Parameters - дозволяє використання відкритих параметрів у підпрограмах {$Р}. Huge Strings - зв'язує зарезервоване слово Strings із довгими рядками {SH}; Assignable Typed Constants - дозволяє присвоювання типізованим константам {$J}; Debug Information - поміщає в DCU-файл відлагоджуючу інформацію {$D}; Local Symbols - створює відлагоджуючу інформацію про локальні символи ужитку {$L}; Symbol Information - створює відлагоджуючу інформацію про символи ужитку {$Y}; Show Hints - змушує компілятор видавати рекомендації; Show-Warnings - змушує компілятор видавати попереджуючі повідомлення: Assertions - змушує виробляти код для відлагоджуючих процедур Assertion {$C}.

Сторінка Linker визначає параметри компоновщика, у тому числі: Off - забороняє створювати карту розподілу пам'яті; Segments - карта містить список модулів і адреси точок входу всіх підпрограм; Publics - доповнює Segments відсортованим списком символів секцій public, Detailed - доповнює Public детальною інформацією про модулі: Generate DCUs - створює стандартні для Delphi DCU-файли; Generate Object - створює файли у форматі OBJ; Generate Console Application -створює консольну програму; Include TD32 Debug Info - поміщає в файл, що виконується , інформацію для зовнішнього відлагодника; Min Stack Size - встановлює мінімальний розмір стека; Мах Stack Size - встановлює максимальний розмір стека: Image Base - вказує початкову адресу для завантаження зображень (для DLL); EXE Descriptor - інформаційний рядок довжиною до 255 символів, яка включається у виконуваний файл (наприклад, для оголошення авторських прав).

Сторінка Directories/Conditionals задає каталоги розміщення й умовні символи: Output Directory - указує каталог розміщення виконуваного файла; Unit Output Directory - вказує каталог розміщення DCU-файлів; Search Path - каталог розміщення файлових із вихідними текстами ужитку, якщо вони не виявлені в поточному каталозі. При необхідності зазначити декілька каталогів у будь-якому з описаних вище вікон, вони розділяються крапкою з комою. Dehug source path -визначає каталог розміщення зовнішнього відлагоджувача; Conditional Defines - визначає символи для умовної компіляції; Unit Aliases - визначає псевдоніми модулів.

На сторінці Version Info зосереджені параметри керування інформацією про версію ужитку: Include version information in project - якщо перемикач обраний, у проект включається інформація про версію ужитку, що можна прочитати після натискання правою кнопкою миші на піктограмі ужитку і виборі Properties, Module Version Number - поля Major, Minor, Release, Build визначають складовий номер версії; Auto-increment huild number - якщо перемикач активний, номер версії автоматично нарощується при кожній компіляції ужитку; Debug Build- указує на створення версії ужитку, який відлагоджується; Pre-Release - вказує на створення некомерційної версії ужитку; Special Build - вказує на спеціальну версію ужитку: Private Build - вказує на версію, не призначену для широкого поширення: DLL - створюється динамічна бібліотека; Language ID - ідентифікатор мови, на яку розрахований ужиток.

Опція Run Таб.1.6

Run

Компілює ужиток і робить його прогін.

Parameters

Вказує командний рядок запуску вашого ужитку.

Register Active Servers

Реєструє ваш проект у реєстрі Windows. Опція доступна для ActiveX- проектів.

Unregister Active Servers

Видаляє ваш проект із реєстру Window's. Опція доступна для ActiveX- проектів.

Step Over

У режимі відлагодження виконує поточний рядок коду і не простежує роботу підпрограм, що викликаються.

Trace Into

У режимі відлагодження виконує поточний рядок коду і простежує роботу підпрограм, що викликаються.

Trace To Next Source Line

Ужиток виконується до найближчого від поточного положення курсора виконавчого оператора.

Run To Cursor

У режимі відлагодження виконує ужиток і зупиняється перед виконанням коду в рядку з текстовим курсором.

Show Execution Point

Відображає у вікні коду оператор, на якому було перерване виконання ужитку.

Program Pause

Припиняє прогін відлагодження ужитку.

Program Reset

Припиняє прогін ужитку і відновлює режим конструювання ужитку.

Add Watch

Додає змінну або вираз у вікно спостереження.

Add Breakpoint

Додає точку зупинки.

Evaluate/Modify

Відчиняє вікно перевірки/зміни змінних.

Опція Component Таб.1.7

New Component

Відчиняє вікно експерта компонентів.

Install Component

Поміщає компонент в існуючий або новий пакет.

Import Active Control

Додає до проекту бібліотеку типів AcliveX-компонентів.

Create Component Template

Зберігає компонент із потрібним набором властивостей як шаблон для створення подібних компонентів.

Install Packages

Вказує пакети, необхідні на етапі конструювання і перевірки ужитку.

Configure Palette

Викликає діалогове вікно настроювання палітри компонентів.


Опція Database Таб.1.8

Explore

Викликає інструмент дослідження баз даних - Database Explorer або SQL Explorer (у залежності від версії Delphi).

SQL Monitor

Викликає інструмент запитів до БД - SQL Monitor.

Form Wizard

Викликає вікно експерта форм для створення форми, що відображає набори даних із віддалених або локальних БД .

Опція Tools Таб.1.9

Environment Options

Викликає вікно настроювання параметрів середовища Delphi і його інструментів.

Repository

Показує вікно керування репозиторієм Delphi.

Configure Tools

Показує діалогове вікно редагування опції Tools.

Package Collection Editor

Викликає вікно редактора пакетів.

Image Editor

Викликає вікно редактора графіки.

Database Desktop

Викликає інструмент обслуговування БД - Database Desktop.


Закладка Preferences відчиняє доступ до параметрів середовища Delphi: Desktop Only - при виході з ужитку зберігається інформація про стан екрана, Desktop and Symbols - при виході з ужитку зберігається інформація про стан екрана і символів ужитку на момент останньої вдалої компіляції; Editor files - перед перевіркою автоматично зберігаються всі змінені файли; Desktop - перед перевіркою автоматично зберігається інформація про стан екрана; Display Grid - показувати сітку на порожній формі; Snap to Grid - прив'язувати розташування компонентів до вузлів сітки; Show component captions - показувати імена невидимих компонентів на етапі конструювання ужитку; Show designer hints - показувати оперативне підказування про імена компонентів і їхні типи на етапі конструювання; Grid size Х- горизонтальний крок сітки; Grid size Y- вертикальний крок сітки; Show compiler progress - показувати вікно відображення процесу компіляції; Warn on package rebuild - попереджати про перекомпіляцию пакетів; Minimize On Run - мінімізувати вікна Delphi у момент старту ужитку; Hide Designers On Run - ховати допоміжне вікно (вікно Інспектора і вікна форм) у момент старту ужитку; Directory - містить шлях до вікна розташування файла репозитория DELPH132. DRO, якщо шлях не зазначений, використовується каталог BIN каталога розміщення Delphi.

Закладка Library визначає каталоги розміщення бібліотек Delphi: Library path - шлях пошуку бібліотечних файлів; BPL output library - вихідний каталог для розміщення BРL-файлів; DCP output library - вихідний каталог для розміщення DСР-файлів; Browsing Path - каталоги для броузера.

Закладка Editor дозволяє настроїти властивості кодового редактора: Editor SpeedSetting - містять одну з 4-х стандартних настроювань інших опцій вікна; Auto Indent Mode - реалізувати автовідступ (при натисканні Enter курсор встановлюється на початок попереднього рядка); Insert Mode - визначає, що замовчується режим вставки (переключається клавішею Insert); Use Tab Character - при натисканні клавіші Tab у текст вставляється символ Tab (якщо перемикач не встановлений, вставляються символи пропуски); Smart Tab - при натисканні клавіша Tab зміщує курсор до першого символу, відмінному від пропуску, у попередньому рядку; Optimal Fill - починає кожний автовідступ із мінімальної кількості символів Tab і/або пропусків; Backspace Unindents - дозволяє видаляти автовідступ клавішею Backspace; Cursor Through Tabs - дозволяє курсору перескакувати через порожні символи табуляції; Group Undo - дозволяє видаляти групу останніх змін тексту при натисканні Alt+Backspace або виборі опції Edit/Undo; Cursor Beyond EOF- позиція курсору включає символи кінця рядка; Undo After Save - відновлювати зміни, що були до останнього зберігання файла; Keep Trailing Blanks - зберігати відомі символи пропуски; Brief Regular Expressions - використовувати шаблони при пошуку і пошуку-заміні; шаблони містять у собі такі спеціальні символи:
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: Меню, їх призначення. Види меню
Мета: ознайомити учнів із призначенням меню, їх видами; навчити викликати меню різних об’єктів, ознайомити з основним призначенням;...

План-конспект уроку Тема: Робочий стіл. Основні об’єкти, з якими...
Тема: Робочий стіл. Основні об’єкти, з якими працює операційна система Windows. Операції, властивості та основні команди для роботи...

«Меню. Клавіатура. Мета: познайомити учнів із поняттями «клавіатура»...
Література: Морзе Н. В. Інформатика.: підруч. Для 5 класу загальноосвіт навч закладів / Н. В морзе., О. В. Барна, В. П. Вебер, О....

Урок №10 Тема: Робочий стіл. Меню, їх призначення. Види меню. Поняття...
Тема: Робочий стіл. Меню, їх призначення. Види меню. Поняття про програму. Запуск програми на виконання

Тема: Меню, їх призначення. Види меню. Мета
Обладнання: дошка, комп'ютер, комп'ютерна презентація, музика до динамічної паузи, фото пристроїв, картки з написами, картки до вправи...

Тема: Операційна система: призначення та основні функції
Операційна система це сукупність програм, які призначені для керування ресурсами комп'ютера й обчислювальними процесами, а також...

Урок 10 Тема. Тематична атестація з теми: “Вступ. Інформація та інформаційні...
Дидактична мета. Виявити знання учнів з теми “Вступ. Інформація та інформаційні процеси. Інформаційна система”

Урок 12 Тема. Робочий стіл. Основні об'єкти, з якими працює ос. Виділення...
Дидактична мета. Вивчити робочий стіл, основні об’єкти, операції, властивості та основні команди роботи з об’єктами ос, призначення...

Урок 13 Тема. Принципи роботи з вікнами. Основні типи вікон: прикладні,...
Дидактична мета. Вивчити принципи роботи з вікнами, основні типи вікон, основні елементи вікон та правила роботи з ними, функції...

Урок №1 Тема: Актуалізація базових знань з теми «Операційна система Windows»
«Операційна система Windows». Основні елементи вікон та правила роботи з ними. Загальні правила роботи з вікнами налаштування параметрів....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка