Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Статут

Статут

Сторінка1/4
  1   2   3   4ЗАТВЕРДЖЕНО


Загальними зборами акціонерів


ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРСТВА

«ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ЯСЕН»,

Протокол № 21 від 30 квітня 2013 року

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ЯСЕН»
ідентифікаційний код - 00381048
(нова редакція)

м. Чернігів - 2013

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ЯСЕН» (далі за текстом – «Товариство») засноване Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Чернігівській області і Організацією орендарів «Чернігівський завод продтоварів» згідно з Установчим договором про створення та діяльність відкритого акціонерного товариства по випуску продтоварів «Ясен» від 30 листопада 1995 року шляхом перетворення орендного підприємства «Чернігівський завод продтоварів» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» № 51-93 від 17.05.93 р. та Декрету Кабінет Міністрів України «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду» № 57-93 від 20.05.93 р. (зареєстроване Виконавчим комітетом Чернігівської міської ради, розпорядження № 401-р від 13 грудні 1995 р.). Товариство є повним правонаступником орендного підприємства «Чернігівський завод продтоварів».

Першим найменуванням Товариства було Відкрите акціонерне товариство по випуску продтоварів «Ясен». 17.06.2005 р. Товариство змінило найменування на відкрите акціонерне товариство «Продовольча компанія «ЯСЕН».

27 серпня 2009 року Товариство у зв’язку з приведенням своєї діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» змінило найменування на теперішнє - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ „ЯСЕН”.

1.2. Найменування Товариства:

 • українською мовою:

а) повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ „ЯСЕН”.

б) скорочене найменування – ПАТ „ЯСЕН”.

 • російською мовою:

а) повне найменування - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ „ЯСЕН”;

б) скорочене найменування – ПАО „ЯСЕН” .

• англійською мовою:

а) повне найменування - PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “FOOD COMPANY ”YASEN”;

б) скорочене найменування – PJSC “YASEN”.

1.3. Тип Товариства: публічне акціонерне товариство.

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 14037, м. Чернігів, вул. Борисенка, 41-А..

1.5. Товариство створене без обмеження строку діяльності.
2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою приватного права з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до статуту та закону. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3. Товариство має своє комерційне (фірмове) найменування, яке може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом, самостійний баланс та майно, рахунки в установах банків, знак для товарів і послуг, який затверджується Правлінням Товариства і реєструється в порядку, передбаченому законодавством, основну круглу печатку зі своїм повним найменуванням, ідентифікаційним кодом та емблемою, яка визначається та затверджується Головою Правління Товариства, інші додаткові печатки та штампи, які виготовляються на підставі наказів Голови Правління Товариства, фірмовий бланк.

2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Товариство є власником:

 • майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

 • продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

 • одержаних доходів;

 • іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.6. Товариство має право укладати договори (угоди, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, міни, дарування, комісії, консигнації, ренти, найму (оренди), зокрема найму (оренди) житла, доручення, оренди, лізингу, позики, підряду, страхування, перевезень, зберігання, управління майном, договори комерційної концесії, кредитні угоди, угоди про спільну господарську діяльність, угоди про переробку давальницької сировини, інвестиційні та інші договори, що прямо передбачені законодавством, а також такі, що не передбачені чинним законодавством України, але не суперечать йому.

2.7. Товариство має право здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України і відповідає цілям, передбаченим цим Статутом.

2.8. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

 • виступати на ринку цінних паперів і випускати акції, облігації та інші цінні папери, в тому числі похідні цінні папери, у відповідності з чинним законодавством України. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України;

 • будувати, придбавати, відчужувати, брати та здавати в найм (оренду) або у борг, обмінювати, дарувати, заставляти, надавати безоплатно у тимчасове користування юридичним особам і громадянам (в тому числі і іноземним) рухоме та нерухоме майно, використовувати та відчужувати його іншим способом, в тому числі робити пожертви, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

 • брати участь у тендерах, в тому числі тих, що передбачають закупівлю за державні кошти;

 • відкривати рахунки в установах банків (у тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) у національній та іноземній валюті;

 • одержувати кредити вітчизняних та іноземних банків згідно з чинним законодавством і цим Статутом;

 • розміщувати кошти на депозитних рахунках в банківських установах;

 • самостійно визначати ціни і тарифи в національній та іноземній валюті на послуги, що надаються, а також на вироблену продукцію, та реалізувати її на території України або за кордоном відповідно до чинного законодавства України;

 • бути засновником і учасником інших господарських товариств та вступати з ними в об’єднання, займатися зовнішньоекономічною діяльністю в порядку, встановленому чинним законодавством України, створювати прості товариства, у тому числі з іноземними суб’єктами господарської діяльності;

 • створювати в Україні та за її межами філії та представництва, які можуть наділятися основними та обіговими коштами, нематеріальними активами, що належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, призначеними загальними зборами акціонерів;

 • бути співзасновником бірж в Україні та за її межами;

 • бути суб’єктом інвестиційної діяльності;

 • здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

 • здійснювати імпорт та експорт продукції, робіт та послуг;

 • самостiйно планувати всi види своєї дiяльностi;

 • самостiйно визначати поpядок викоpистання пpибутку, який залишається в його poзпоpядженнi;

 • надавати за pахунок власних коштiв дотацiї та позички iншим юpидичним та фiзичним особам, в тому числi акціонерам Товаpиства на умовах, якi визначаються домовленiстю стоpiн згiдно з чинним законодавством України;

 • направляти у відрядження на території України та за її межами працівників Товариства та інших осіб, що виконують роботи за дорученням Товариства;

 • здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

2.9. Товариство має право на недоторканість своєї ділової репутації, на комерційну таємницю та конфіденційну інформацію та інші особисті немайнові права.

2.10. Товариство має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

2.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.12. Засновники Товариства несуть солідарну відповідальність за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями, що виникли до його державної реєстрації. Товариство не відповідає за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями засновників.

2.13. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства.

3.2. Основним предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів;

3.2.2. Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання;

3.2.3. Виробництво прянощів і приправ;

3.2.4. Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;

3.2.5. Будівництво житлових і нежитлових будівель;

3.2.6. Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

3.2.7. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом, в тому числі:

3.2.7.1. Роздрібна торгівля широким асортиментом товарів, однак переважно продовольчими товарами, напоями та тютюновими виробами.

3.2.7.2. Діяльність універсальних магазинів, які, крім продовольчих товарів, напоїв та тютюнових виробів, що складають основний обсяг продажу, пропонують також ряд інших товарів: одяг, меблі, дрібні набори, залізні вироби, косметичні товари тощо.

3.2.8. Збирання, очищення та розподілення води, а саме видобування, збір та очищення води.

3.2.9. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

3.2.10. Надання в оренду вантажних автомобілів.

3.2.11. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів.

3.3. Крім основних видів діяльності, предметом діяльності Товариства також є:

3.3.1. Розроблення, виробництво, використання, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3.3.2. Виробництво продукції виробничо-технічного призначення, промислових товарів.

3.3.3. Торгово-посередницька, торгово-закупівельна діяльність, в тому числі заготівля сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки у населення, тваринницької і рослинної сировини, фруктів та ягід для переробки та подальшої реалізації, комісійна торгівля.

3.3.4. Переробка давальницької сировини.

3.3.5. Товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі з суб’єктами господарювання на території України та за її межами.

3.3.6. Організація баз відпочинку, профілакторіїв, надання інших послуг з організації відпочинку.

3.3.7. Надання послуг з обслуговування і ремонту транспортних засобів, придбання, ремонту, обслуговування та реалізації автомототехніки, створення станцій технічного обслуговування, автозаправних станцій, автостоянок.

3.3.8. Внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

3.3.9 Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях.

3.3.10. Постачально-збутова і заготівельна діяльність.

3.3.11. Організація і забезпечення роботи складських приміщень, надання послуг з схову та зберігання продукції і товарів.

3.3.12. Науково-технічні та впроваджувальні роботи у різних галузях науки і техніки, їх прикладне застосування.

3.3.13. Будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні, оформлювальні роботи.

3.3.14. Заготівля деревини та її переробка.

3.3.15. Виробництво, заготівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції.

3.3.16. Проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

3.3.17. Участь у видавничій діяльності, організація реклами, заходів рекламно-комерційного змісту: виставок-продажу, презентацій, аукціонів, ярмарок тощо.

3.3.18. Маркетингові, консалтингові та агентські послуги.

3.3.19. Посередницькі послуги та послуги у сфері збуту.

3.3.20. Послуги у сфері інформатики, обчислювальної техніки, зв’язку.

3.3.21. Операції з нерухомим майном.

3.3.22. Інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України та відповідають цілям, передбаченим цим Статутом.

3.4. У випадку, якщо для здійснення певного виду діяльності необхідний дозвіл (ліцензія, патент) компетентних органів, Товариство здійснює таку діяльність після одержання такого дозволу (ліцензії, патенту).

3.5. Товариство самостійно визначає напрямки своєї діяльності, предмет та умови договірних відносин, ділових партнерів, планує свою діяльність, здійснює матеріально-технічне забезпечення власної діяльності через систему прямих угод (контрактів) або через товарні біржі та інші посередницькі організації України та інших держав.

3.6. Діяльність Товариства, яка виходить за межі предмету, визначеного Статутом, але не заборонена чинним законодавством, визнається дійсною.

3.7. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України.

3.7.1. Товариство може здійснювати експорт та імпорт товарів (продукції, послуг) як за допомогою зовнішньоекономічних об’єднань, так і самостійно. Здійснення зовнішньоторговельних угод провадиться на підставі договорів поставки, комісії або доручення, в яких визначаються взаємовідносини між Товариством і посередником. Взаємовідносини між ними регламентуються діючим законодавством про умови регулювання договірних відношень при здійсненні експортно-імпортних операцій.

3.7.2. В міжнародних економічних відносинах Товариство керується різноманітними організаційними формами і методами здійснення зовнішньоекономічних операцій, як то: експорт та імпорт продукції, торгівля готовою продукцією, оренда машин і обладнання, зустрічна торгівля та зустрічна закупівля, здійснення бартерних операцій, спільна діяльність з іноземними партнерами.

3.7.3. Валютна виручка використовується ним згідно з законодавством України з питань валютного регулювання.

3.7.4. Товариство має право:

 • створювати господарські товариства за участю іноземних партнерів, а також дочірні підприємства, філії та представництва за межами України;

 • здійснювати спільну діяльність з іноземними юридичними і фізичними особами;

 • організовувати роботу співробітників Товариства за контрактами з іноземними суб’єктами господарювання;

 • брати участь у міжнародних виставках–продажах, конкурсах, ярмарках, аукціонах;

 • укладати з іноземними партнерами договори.4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 3 656 173 (три мільйони шістсот п’ятдесят шість тисяч сто сімдесят три) гривні 04 коп.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 4 251 364 (чотири мільйони двісті п’ятдесят одну тисячу триста шістдесят чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 86 копійок кожна. Форма існування акцій Товариства – бездокументарна.

4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів засновників (акціонерів), внесених внаслідок придбання ними акцій. На дату заснування Товариства всі акції сплачені засновниками.

4.4. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

 • збільшення номінальної вартості акцій;

 • розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

4.7. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

 • зменшення номінальної вартості акцій;

 • анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.8. Оплата вартості акцій, що розміщуються Товариством, може здійснюватися грошовими коштами або, за згодою між Товариством та інвестором, - майном, в тому числі майновими і немайновими правами, що мають оцінку і цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є Товариство, та векселів).

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

Товариство не може розміщувати акції за ціною, нижчу за їх номінальну вартість.

4.9. Ціна майна, що вноситься інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна. У разі розміщення акцій Товариства оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому для оцінки майна, яке вноситься в рахунок оплати акцій.

4.10. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

4.11. Під час розміщення та наступного обігу акцій Товариства право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

4.12. Товариство не може надавати позику для придбання його акцій або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

4.13. Рішення про викуп раніше розміщених Товариством акцій приймається загальними зборами акціонерів:

4.13.1. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

4.13.2. Товариство має право за згодою власників викупити в акціонерів акції. Рішення загальних зборів акціонерів про викуп акцій повинно містити:

 • порядок викупу та максимальну кількість акцій, що викуповуються;

 • строк викупу;

 • ціна викупу або порядок її визначення;

 • дії Товариства щодо викуплених акцій (їй анулювання чи перепродаж).
  4.13.3. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

4.13.4. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів акціонерів.

4.13.5. Товариство протягом року з моменту викупу продає викуплені акції або анулює їх відповідно до рішення загальних зборів акціонерів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

4.14. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

4.15. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

4.16. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

4.17. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

4.18. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

4.19. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.20. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

4.21. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством, Товариство підлягає ліквідації.

4.22. Товариство має право випускати привілейовані іменні акції. Рішення про їх випуск приймається загальними зборами акціонерів за умови внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

4.23. Облік прав власності на іменні цінні папери Товариства здійснює зберігач цінних паперів.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Статут

Статут
Сторичні особливості міста, які обумовлюють прийняття Статуту

Статут
Сторичні особливості міста, які обумовлюють прийняття Статуту

Статут
Рішенням Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "нікопольський хлібокомбінат"База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка