Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Струмок - Сторінка 5

Струмок

Сторінка5/6
1   2   3   4   5   6

Висновки. Таким чином, необхідність використання комп’ютерних технологій у діяльності музичного педагога зумовлена їх позитивним впливом на навчальний процес, перетворенням педагога на професіонала, здатного здійснювати музично-педагогічний процес, використовуючи комп’ютері технології. Актуальність даної теми зумовлена тим, що вона спрямована на розв’язання суперечності між значною кількістю наукової літератури з питання використання комп’ютерних технологій і недостатнім її впровадженням у навчально-виховний процес гуртків художньо-естетичного циклу. Зовсім не розроблене це питання для роботи позашкільних навчальних закладів.

Отже, 1. У даній роботі на підставі наукових праць обґрунтована сутність поняття «комп’ютерні технології», яке розуміється як процеси отримання, обробки, збереження інформації, використання, створення навчальних матеріалів за допомогою комп’ютерних засобів.

  1. Аналіз питання використання комп’ютерних технологій в музичній освіті дозволяє виділити такі напрямки: синтезатори, секвенсори, аудіо і міді редактори, навчальні музичні програми, нотні редактори тощо.

Цей аналіз дозволив зробити класифікацію музичних комп’ютерних технологій, які підрозділяються на:

А)музичні програми;

Б)музичні електронні інструменти;

В)інші програми та прилади;

Для того, щоб розуміти напрямки розвитку та специфіку використання комп’ютерних технологій, потрібно вивчити історію їх створення та використання. Для правильного застосування інструментів і приладів необхідно знати музично-комп'ютерну термінологію й основні базові знання, які необхідні кожному користувачеві комп'ютера. Це стосується і комп’ютеризованих музичних інструментів та різноманітних приладів для обробки музики.

3. Впровадження комп’ютерних технологій в навчальний процес може бути успішним за таких дидактичних умов:

 • забезпечення інтеграції музично-комп’ютерної інформації з програмовим матеріалом вокально-музичних гуртків

 • забезпечення взаємозв’язку навчальної та позанавчальної діяльності у процесі формування комп’ютерної грамотності.

4. Впровадження дидактичних умов забезпечується формуванням когнітивного, операційного й мотиваційного компонентів комп’ютерної грамотності. Обґрунтований зміст критеріїв та рівнів використання комп’ютерних технологій у музично-педагогічній діяльності (мотиваційний, операційний, когнітивний).

Низькому рівню відповідає: невміння користуватись комп’ютером, незнання комп’ютерної термінології і не спроможність формулювати питання до педагога.

Середній рівень комп’ютерних знань характеризується тим, що педагог може користуватись комп’ютером, але для цього йому потрібні довідники, або відповідні консультації.

Високий рівень комп’ютерних знань характеризується тим, що педагог правильно самостійно і швидко користується комп’ютером, вміє використовувати комп’ютерну термінологію, його пізнавальна активність має стійкий тривалий характер.

5. Вхідне анкетування, проведене на першому занятті постійно-діючого семінару з формування компетентностей щодо оволодіння комп’ютерними технологіями, показало панування низького рівня використання комп’ютера педагогічними працівниками. На теоретичних заняттях відбувалося формування знань про комп’ютерні технології, основні терміні з використання міжпрофільної, доповнюючої та модульної моделей навчання. На практичних заняттях забезпечувалось використання програми Time Factory, спрямованої на розвиток мотивації до вживання комп’ютерних технологій, здійснювалося формування умінь використовувати комп’ютерні технології у навчально-професійній діяльності керівників гуртків художньо-естетичного профілю, вокально-музичних гуртків зокрема.

6. Використанню комп’ютерних технологій на практичних заняттях з музичними педагогами дозволило підвищити рівень їх підготовки щодо впровадження у навчально-виховний процес

7. Визначені критерії сформованості когнітивного компоненту – це можливість вивчити комп’ютерну теорію, мотиваційного – користуватись програмою Adobe Audition 1.5 та Time Factory 2, операційного - комп’ютерні вміння.

Спостерігалася більш інтенсивна позитивна динаміка сформованості комп’ютерної компетентності у педагогічних працівників, виявлена під час вихідного анкетування.

Отже, на підставі отриманих результатів зроблено загальний висновок про те, що реалізація обґрунтованих дидактичних умов в ході методичної роботи дійсно забезпечує покращення підготовки педагогів музичного циклу через використання комп’ютерних технологій. Цьому сприяє творчо організована методична робота з педагогічними працівниками художньо-естетичного циклу, включення у їх у післядипломне навчання, та підвищення ефективності використання комп’ютерних технологій у позанавчальної діяльності: виступах в концертах, фестивалях, конкурсах.

Розглянуті в даній роботі положення не вичерпують усіх питань з проблеми використання комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі, методичній роботі, актуальність якої визначає необхідність її подальшій розробці.

Список використаних джерел

 1. Александров Г.Н. Программированное обучение и новые технологии обучения. /ИНФО №5 – 1993

 2. Андронов В.М., Бляшенко Г.С., Валиев Б.М. и др. Несколько лекционных демонстраций с применением ЭВМ /Компьютерные программы учебного назначения: Тез. докл. 1 межд.конф./ отв.ред. Г.А.Атанов – Донецк: Дон. ГУ, 1993. – С. 243.

 3. Анисимов В.А., Куценко А.Н., Радченко А.Е. Компьютерные моделирующие работы как элемент проблемного обучения /Компьютерные программы учебного назначения: Тез.докл. 1 межд.конф./ отв.ред Г.А.Атанов – Донецк: Дон ГУ, 1993.

 4. Анисимов Н.М. Опытно-экспериментальная работа преподавателя ВУЗа как основа технологии обучения студентов. М.// Школьные технологии. – 1999.- № 1, № 2.

 5. Анохин П.К. Физиология и кибернетика /Философские вопросы кибернетики. –М.: Соцэскиз, 1961 - 262 – 305 с.

 6. Антонець М.Я. Проблеми національної свідомості молоді //Рад.школа – 1991-№2.

 7. Атутов П.Р. Технология и современное образование //Педагогика. – 1996.– № 2.

 8. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса /Метод.основы.-М.:Просвещение, 1982.

 9. Баранов О.А. Інтернет та інформаційне суспільство //Комп’ютер у школі та сім”ї, - 2000.- № 4 – С.3-7.

 10. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М.Педагогика 1989. – 193 с.

 11. Беспалько В.П., Беспалько Л.В. Педагогическая технология /Нове методы и средства обучения № 2,6 –М. Знание, 1989- С.3-53.

 12. Бешеннов С.А., Лыскова В.Ю, Ракитина Е.А. Информация и информационные процессы //Информатика и образование.- 1998. - № 6,7,8.

 13. Биков В.Ю., Вовк Я.Т., Жалдак М.Т. Концепція інформатизації //Рідна школа – 1994. - № 11.

 14. Браун Р. Компьютер – композитор. Искусство создания танцевальной музыки на компьютере. – ЭКОМ, 1998. – 448 с.

 15. Введение в научное исследование по педагогике: учебное пособие для студентов педагогических институтов. Ю.К.Бабанский, В.Н. Журавлев, В.К.Розов и др. Под ред. В.Н. Журавлева – М. Просвещение, 1988.

 16. Велихов Е.П. Новая информационная технология в школе /ИНФО – 1986.-№1.

 17. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контексный подход. Метод.пособие –М: Высшая школа, 1991.

 18. Вильямс Р., Маклин Р. Компьютеры в школе – М.: Прогресс, 1988.

 19. Волкова Н. Педагогіка. – «Академвидав», 2007. – 616 с.

 20. Вычислительная техника и технические средства обучения /программы пед. институтов СБ. № 22/. М. Просвещение, 1987. С.194-201.

 21. Гергей Т., Машбиц Б.Н. Психологический анализ совместной деятельности //Математические и информационные модели управления наукой. Киев, 1972.

 22. Гершунский Б.С. Методические проблемы использования компьютерной техники в системе образования и педагогической науке //Программированное обучение: вып. 23. – М. – 1986.

 23. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и перспективы – М.: Педагогика, 1987. – 263 с.

 24. Глушаков С., Сурядный А. Персональный компьютер. – «Фолио», 2003. – 500 с.

 25. Гордон Л.Г. Мультимедиа как инструмент в гуманитарной среде //Труды конференции EVA-98.

 26. Грищенко В.Н., Пальшин В.Н. Информационная технология; состояние и вопросы развития. Киев, 1989.

 27. Гутгару Р.Д., Чебышева Б.П. Компьютерная технология обучения //Информатика и образование,: - 2000. - № 5.

 28. Денисова А.Л. Теория и методика профессиональной подготовки студентов на основе информационных технологий: Дис. на соиск. ученой степени док. пед. наук. М., 1994.

 29. Деревских В. Синтез и обработка звука на PC. – БХВ Петербург – 334 с.

 30. Дидактичні засоби і навчальна техніка. Комплексна програма державної національної програми “Освіта. Україна ХХ1 століття”: проект /Укл. В.П.Волинський, А.М.Гуржій, Г.О.Козлакова/ -К: ІСДО,1994 – 40 с.

 31. Доманова С.Р. Методы компьютерного обучения: Автореферат дис. канд.пед.наук - Ростов-на Дону, 1990. – 21 с.

 32. Демакова И.Д, Жамкочьян М.С. Гуманитарные аспекты компьютеризации школьного образования /В кн.. Развитие личности Школьника в условиях нових информационных технологий /М.: АПН СССР, 1991.

 33. Дрефенштент Э. Характеристика важнейших методов обучения /Педагогика/ под ред. Г.Нойнера и Ю.К.Бабанского – М.: Просвещение, 1978. – С.346-357.

 34. Дубровский Д. Компьютер для музыкантов любителей и профессионалов. – Триумф, 1999. – 400 с.

 35. Евдокимов В.И. Использование средств наглядности при проблемном обучении. – Харьков: Изд-во ХГПИ, 1975. – 26 с.

 36. Евдокимов В.И . Повышение эффективности обучения средствами наглядности: Учебн.пособие. –Харьков: ХГПИ, 1999.

 37. Жалдак М.І. Основи інформаційної культури вчителя /Використання інформаційної технології в навчальному процесі: Зб. наук. праць – К.: МНО УРСР, КДПІ ім..Горького. 1990. – С. 3-24.

 38. Жалдак М.І., Олійник А.Г. Нова інформаційна технологія: питання комп”ютерізації школи /Рад.школа – 1989 - № 1.

 39. Жалдак М.И. Система подготовки учителя к использованию информационной технологии в учебном процессе: Автореф. Дис. Доктора пед.наук – М.,1989. – 48с.

 40. Живайкин П. 600 звуковых и музыкальных программ. – БХА Петербург, 1999. – 624 с.

 41. Загуменнов А. Компьютерная обработка звука. – Москва ДМК, 2000 – 384 с.

 42. Зуев К.А. Копьютер и общество – М.: Политиздат, 1990. – 315с.

 43. Ильина Т.А. Педагогика. М.:Просвещение, 1984.

 44. Использоввание компьютерных технологий в обучении. К. Инс-т кибернетики АН Украины, 1990.

 45. Карпенко Л.И. ЭВМ в просвещении: (Учебн.пособие, под ред. А.А.Кугижко –М., 1981. – 95с.

 46. Кинелев В.Г. Контуры системы образования ХХ1 века //Информатика и образование, -2000.- № 5.

 47. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе – Анализ зарубежного опыта. М.: Знание, 1989. – 80с.

 48. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. – М., 1994.

 49. Колесник Т.В. Активізація пізнавальної діяльності студентів при використанні персональних комп’ютерів у навчальному процесі. Науково-педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі: Мат-ли міжвуз. Науково-практичної конференції присв”яченої 70-річчю КДПІ ім.. О.М.Горького – К. КДПУ, 1991 – С.178-179.

 50. Колесник Т.В. Организация самостоятельной работы студентов при использовании персональных компьютеров в учебном процессе (Использование информационной технологии в учебном процессе) – К.:Вища школа, 1990 – С.69-73.

 51. Коллис Б. Информационные технологии – источник нових учебных ситуацій /Образование и информатика. Тр.межд. конгресса Париж 12-22 апреля 1989г. в 2-х т./. – Киев: ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова АН Украины, 1992- т.2 С.44-60.

 52. Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии: Учебно-методическое пособие – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 224с.

 53. Кубичев Е.А. ЭВМ в школе –М.: Педагогика, 1986. – 93 с

 54. Лапчик М . Информатика и технология: компоненты педагогического образования /ИНФО- 1992 - № 1.

 55. Левина М. Технологии профессионального педагогического образования. – «Академия», 2001. – 272 с.

 56. Левченко Т. Современные дидактические концепции в образовании. – МАУП, 1995. – 168 с.

 57. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения – М.: Педагогика,1981.-166с.

 58. Лозова В.І. Пізнавальна активність школярів. Харків, Основа. – 1990.

 59. Маркова А.К. та інші. Формування мотивації навчання. – Мю –1990.- 192с.

 60. Мархель Н.Н. Компьютерная технология обучения. М.: /Сов.педагогика.-1990. № 5 – С.263.

 61. Машбиц Е.И. Компьютеризация обучения: проблемы и перспективы М.: Знание, 1986.

 62. Медведев Е., Трусова В. «Живая» музыка на PC. – БХВ Петербург 2001 – 720 с.

 63. Миронов В.Б. Век образования – М.: Педагогіка, 1990.- 176с. (Человечество на рубеже ХХ1 века).

 64. Монахов В.М. Информационная технология обучения с точки зрения методических задач реформы школы /Вопросы психологии – 1988. - № 2.

 65. Монахов В.М. Новая информационная технология обучения: методологические и методические разработки и внедрения – М., 1987.

 66. Натанзон Э.Ш. Приемы педагогического воздействия. – М., 1972.

 67. Одегова В.В. Учебный процесс и ЭВМ .Дидактические проблемы управления – Львов: изд-во при Львовском ГУ изд.объединение “Выща школа”,1988.-175с.

 68. Олексюк О. Музична педагогіка (навчальний посібник). – КНУКіМ, 2006. – 188 с.

 69. Основы педагогического мастерства /Учебное пособие /под ред. А.И.Зязюна.-Киев:Вища школа,1987.- 206с.

 70. Панченко Л.Ф. Професійно-педагогічна підготовка студентів педвузів до використання нових інформаційних технологій (на прикладі гуманітарних фак-тів) Автореферат дис. Канд..пед.наук-Харків, 1995. – 22с.

 71. Педагогика. Учебн.пособие пед.унив. Под рук. Ю.К.Бабанского. –М.:Просвещение, 1988.

 72. Петелин Р., Петелин Ю. Adobe Audition Обработка звука для цифрового видео. – БХВ Петербург – 400 с.

 73. Петелин Р., Петелин Ю. Cool Edit Pro 2 Секреты мастерства. – БХВ Петербург.: Арлит, 2002 – 430 с.

 74. Підласий І.П. Передумови комп’ютерного проектування методів навчання //Педагогіка: Респ. наук.-метод. зб.-К.- 1989- вип.28.

 75. Полат Е., Литвинова А.Информационные технологии в зарубежной школе /ИНФО-1991- № 3.

 76. Попов Г.Е. Компьютеризация и обучение – К.: и-во “Знание” УССР,1988.- 48с.

 77. Ракитина Е.А. Формирование у учащихся умения принятия решений в современной информационной среде на уроках информатики: дис.на соиск. уч.степени канд..пед.наук. Тамбов,1997.

 78. Рабин Д. Музыка и компьютер. Настольная студия. – ООО «Попурри», 1998. – 272 с.

 79. Радченко І.П. Принципи наукової організації педагогічної праці.- К.-1989ю –190с.

 80. Роберт И. Новые информационные технологии в обучении: дидактические проблемы, перспективы использования /ИНФО-1991.- № 4 – С.187.

 81. Рубен Д. Сто варіантів на ваш розсуд: /нові інформаційні технології //Освіта-1992- 25 листопада – С.11.

 82. Сучасні педагогічні технології у вищій школі: науково-методичний збірник – Вінниця – Київ, 1995. – 272 с.

 83. Сущенко О. Теоретичні й практичні основи моделювання педагогічного процесу. – ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 176 с.

 84. Талызина Н.Ф. Технология обучения и ее место в педагогической теории /Современная высшая школа – 1977. - № 1 – С.95.

 85. Теория и практика педагогического эксперимента /под ред. Л.И.Пискунова и Г.В.Воробьева/ М.: Педагогика,1979. –208с

 86. Трусова В., Медведев Е. Cubase, Музыкальный репетитор. – «Питер Принт», 2004. – 265 с.

 87. Фролова Г.В. Педагогические возможности ЭВМ. Опыт. Проблемы. Перспективы. – Новосибирск. Наука. Сиб.отд-ние, 1988.-173

 88. Христочевский С.А. Мультимедиа и электронный учебник /Труды конференции “Новые информационные технологии в образовании на базе компьютеров Макінтош” М.: “Нефть и газ”, 1998.

 89. Хриточевский С.А. Электронные мульдимедийные учебники и энциклопедии //Інформатика и образование. – 2000 - № 2.

 90. Цоллер С. Создание музыки на ПК: от простого к сложному. – БХВ Петербург, 2003. – 320 с.

 91. Шадринов В.Д. Информационные технологии в образовании //Телекоммуникации и информатизация образования. М. – 2001.- № 1.

 92. Шолохович В. Информационные технологии обучения, - Информатика и образование. – 1988, - 265 с.

 93. Щедролосєва К. Музичне мистецтво у професійній підготовці вчителів художньої культури. – Айлант, 2005. – 156 с.

 94. Юдаков С.Г. Формирование информационных учений и развитие творческих способностей учащихся //информатика и образование. – 2000.- № 6.

 95. Якушевич Ф. Технология обучения в системе высшего образования /пер. с польського О.В.Довженко/ - М.: Высшая школа, 1986. – 135.

 96. Ярмош А, Ярмош М. Педагогічна інформатика //Освіта – 1992 – 2 грудня.

 97. Яремчук В.Д. Національні проблеми загальноосвітньої школи України: історія і сучасність. – К., 1993.

Додаток

Засідання методичного об’єднання

керівників вокально-музичних гуртків ПДЮТ «ІСТОК»

Харківської міської ради

1   2   3   4   5   6База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка