Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна»

Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна»

Сторінка1/12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ЗВІТ

ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ

КОЛЕКТИВУ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

У 2010/2011 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

І ЗАВДАННЯ НА 2011/2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ВСТУП
У звітному 2010/2011 навчальному році робота колективу університету була спрямована на вирішення першочергових завдань щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу, формування професорсько-викладацького складу, поліпшення матеріально-технічної бази, координації діяльності територіально відокремлених структурних підрозділів та переорієнтації їхньої роботи відповідно до вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Не дивлячись на політичну та демографічну ситуацію в освіті, удалося не збавити темпи подальшого розвитку і становлення вузу.

У центрі уваги ректорату постійно знаходилось питання поліпшення управління діяльністю колективу університету. Своєчасно були підготовлені, затверджені і здійснені в повному обсязі плани роботи вченої ради та виробничих нарад за участю керівників територіально відокремлених структурних підрозділів. Крім того, систематично проводились виробничі наради керівників адміністративних і навчальних підрозділів базової структури університету, збори засновників та наглядової ради.

В звітний період проведено: Конференцію трудового колективу; 51 виробничу нараду, з яких 5 за участю керівників територіально-відокремлених структурних підрозділів; 1 селекторну нараду за участю проректорів, керівників навчальних підрозділів і начальників управлінь базової структури та керівників ТВСП.

У минулому навчальному році здійснювалась робота щодо удосконалення структури університету.

Як наслідок були затверджені і введені в дію з 10 січня 2011 року нова структура та штатний розклад адміністративно-управлінського та учбово-допоміжного персоналу. Зокрема, з метою поліпшення управлінської та координаційної роботи щодо реалізації окремих напрямів організації навчального процесу введено нові посади проректорів: з дистанційного навчання; інноваційної діяльності; по роботі з ТВСП. На нові посади призначено за сумісництвом керівників ТВСП: Чайковського М.Є., Севр.кова Г.І., Матвієнко Л.П. Це дало можливість активізувати роботу щодо впровадження дистанційних методів навчання, уніфікувати навчальні плани із спеціальностей та графіки навчального процесу, посилити контроль за діяльністю ТВСП.

У звітному періоді розпочали роботу ВВШПЛ, Імідж –центр Університету «Україна», Управління з питань інноваційної діяльності та Управління організаційної роботи з ТВСП, відділ по роботі з іноземними громадянами, створено кафедру педагогіки.

Розроблено та затверджено нове Положення про корпоративні засади взаємовідносин між Університетом та його ТВСП, Типовий штатний розпис працівників ТВСП, Паспорт ТВСП.

В університеті нині діє 8 департаментів управлінських підрозділів, 6 інститутів, один факультет і один коледж у базовій структурі та 23 територіально відокремлені структурні підрозділи (13 інститутів, 3 філії, 5 коледжів, 2 РЦДН). Станом на 1 жовтня 2010 року в них навчалося 29601 студентів, у тому числі на денній формі навчання 11462 (38,7%), заочній 18139 (61,3%) студентів.

Для забезпечення формування контингенту студентів була розроблена і реалізувалась Комплексна програма «Абітурієнт-2011», створено загально університетський веб-сайт.

У 2010/2011 н. р. було оновлено спектр спеціальностей, який охоплює 45 найбільш конкурентоспроможних на ринку праці професій. Про ліцензовано 15 справ за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями, у базовій структурі акредитовано 24 спеціальності, ТВСП – 56.

Упродовж навчального року проведена значна робота щодо оптимізації планування навчального процесу, уніфікації навчальних планів, оновлення змісту навчання на основі новітніх досягнень педагогіки з урахуванням нових державних стандартів, передового досвіду кращих не лише вітчизняних, а й закордонних вищих навчальних закладів, впровадження нових інформаційних технологій надання освітніх послуг молоді, зокрема з особливими потребами.

В університеті розвивається сучасна наука, яка органічно поєднується з навчальним процесом. Є напрацювання світового рівня, пов'язані з екологією, водоочисткою та водопідготовкою, лікуванням онкозахворювань, нанотехнологіями, створюванням надпотужних комп'ютерів та захистом інформації.

Органічною складовою навчально-виховного процесу є наукові дослідження й конференції, фестивалі, олімпіади, спартакіади та туристичні походи. Серед студентів університету та його випускників 16 пара - та дефлімпійських і 2 олімпійських чемпіонів, які мають по кілька урядових нагород.

У минулому навчальному році активізувалось міжнародне співробітництво. Університет «Україна» нині має близько 100 угод про співпрацю з іноземними організаціями.

Позитивні зрушення відбулися при формуванні науково-педагогічних кадрів університету. У минулому році в університеті навчально-виховний процес забезпечували 2333 викладачі, з яких на постійній основі – 1418, або 61% що на 1,2% більше ніж у 2009/2010 навчальному році, з науковими ступенями та вченими званнями – відповідно: 1273; 54,5% і 2%.

Для формування науково-педагогічних колективів використовується конкурс. Значна роль у підвищенні професійного рівня викладацьких кадрів відводиться відкритим в університеті 5 спеціалізованим радам по захисту кандидатських дисертацій з 10 спеціальностей та аспірантурі.

Зміцнено навчально-матеріальну базу університету. Загальна площа приміщень разом з ТВСП складає 256057,7 кв.м., що на 35615,7 кв.м більше, ніж у минулому навчальному році. У базовій структурі – відповідно: 14195,3 кв.м. і 4159,3.кв.м; ТВСП 48226,4 кв.м і 5943,4 кв.м.

У 2011/2012 навчальному році введено в експлуатацію новий навчальний корпус по вул. Львівська,23 у м. Києві загальною площею близько 5000 кв.м., в якому розпочали заняття студенти Інституту філології та масових комунікацій і Інституту права та суспільних відносин. У ньому також будуть розміщені потужний Інформаційний центр та Імідж-центр Університету «Україна».

У 2010/2011 навчальному році університет підготовив і випустив 13498 фахівців, у тому числі магістрів 1568 (11,6%), спеціалістів - 3210 (23,8%), бакалаврів - 6758 (50,1), молодших спеціалістів - 1935 (14,5%).

Упродовж минулого навчального року велика увага приділялась створенню позитивного іміджу університету та профорієнтаційній роботі.

В університеті створено Імідж-центр, під керівництвом доцента кафедри видавничої справи та редагування Головченко Н.І. розпочала роботу студентська прес-служба, сформована зі студентів спеціальності «Журналістика». Під керівництвом доцента кафедри журналістики О.К. Глушка побачили світ два числа експериментального студентського інформаційного часопису «СІЧ».

В Інституті соціальних технологій започатковано інноваційний освітній проект «Школа кар’єрного зростання» у форматі ССНВП, розрахований як на учнівську молодь 9-11 класів, так і на студентів ВНЗ. Школа проводить профорієнтаційні заходи у вигляді елементів тренінгу комунікативних умінь, навичок спілкування в новому колективі, самопрезентації та ділової взаємодії, профдіагностики.

У 2010-2011 н.р. базова структура університету взяла участь у 7 освітянських виставках та ярмарках вакансій, а саме: «Освіта та кар’єра-2011», «Інноватика в освіті України», «Ярмарок вакансій» (Фастів), у Центральному будинку учителя «Професія – вибір майбутнього», «Особливі потреби – особливі перспективи» (спеціалізована виставка, присвячена навчанню дітей із особливими потребами) та ін. На виставках отримано 7 нагород.

Для розміщення рекламно-інформаційної продукції у Приймальній комісії та на виставках виготовлено 2 переносних стійки. Розроблено дизайн та замовлено виставкове обладнання.

Для забезпечення рекламно-інформаційної та профорієнтаційної роботи було виготовлено 38000 повнокольорової продукції: 4000 загальноуніверситських буклетів, 8000 листівок з доуніверситетської підготовки, 4000 буклетів-ноутбуків Інституту комп’ютерних технологій, 2000 автошколи, 8000 школи кар’єрного зростання, 5000 буклетів і 4000 візитівок оздоровчої бази у Міжгір’ї, 3000 звернень президента до батьків абітурієнтів та ін; 45500 флаєрів 25 видів по спеціальностях, переліки дисциплін навчальних планів усіх спеціальностей базової структури ОКР «бакалавр» і «молодший спеціаліст», 1000 загальноуніверситетських плакатів і 4 банери.

У базовій структурі та філіях виходять власні друковані видання (Київ, Кіровоград, Миколаїв, Тернопіль, Хмельницький), у Полтаві та Мелітополі вони є і в Інтернет-варіанті (газета «Студентський вісник» і журнал «Блоггер»). За звітний період видруковано 6 номерів газети “Університет “Україна” загальним накладом 9 тисяч примірників.

З метою оформлення внутрішніх приміщень університету виготовлено іміджеві стенди інститутів і факультету. Оновлено 2 стенди Приймальної комісії в навчальному корпусі університету по вул. Львівська, 23, а також 2 стенди в адміністративному корпусі по вул. Хорива, 1г. В університетському містечку виготовлено 2 двосторонніх вуличних стенди для оголошень.

Аудіовідеостудія «Талан-студіо» створила відеоролик (тривалістю 10 с.) для показу на моніторах поїздів київського метрополітену, рекламний аудіоролик для трансляції по радіо. Оновлено 18 відеопрезентацій інститутів та факультету базової структури Університету «Україна». Банк відеоматеріалів та електронних презентацій, що представляють структурні підрозділи університету та відображають різні сторони його діяльності та традиційні заходи, розміщено у вільному доступі на офіційному сайті Університету «Україна».

Інформація про університет розміщувалась у 10 довідниках («Жовті сторінки», «Довідник для вступників до ВНЗ», «Довідник абітурієнта України 2011-2012», інших спеціалізованих довідкових виданнях), 1 іміджевому виданні («Діловий імідж України. Визнання року – 2011»), у 8 газетах і журналах («Сучасна освіта», «Куди піти навчатись», «Кияни», «Київ на долонях», «Пропоную роботу» та ін.), на 2 молодіжних радіоканалах (Джем-ФМ», «Енерджі»), 4 популярних телевізійних каналах («Інтер», «1+1», «СТБ», «Сіті»). Рекламні оголошення (615 шт.) були наклеєні у вагонах метрополітену, також протягом майже всього звітного періоду рекламний ролик університету (10 с.) транслювався на моніторах вагонів столичного метро; сіті-лайти з рекламою (2 шт.) були розміщені на популярних станціях руху приміських електропоїздів; реклама університету у вигляді динамічної стрічки транслювалась на моніторах 40 маршрутних таксі м. Києва різного сполучення. Виготовлено і розміщено 4 дорожніх покажчики з логотипами університету на транспортному шляху до університетського містечка.

Реклама в Інтернеті у цьому році набула неабиякої ваги (30% потенційних вступників і близько 70% реальних за результатами двох досліджень назвали сайт основним джерелом інформації про ВНЗ).

Постійно розширювалась і оновлювалась інформація на головному веб-сайті університету vmurol.com.ua, створено англомовну версію сайту університету. Станом на 28 серпня 2011 року на сайті розміщено близько 5500 матеріалів про університет (тільки статей із періодичної преси 845), постійно поповнюється відеотека і фотогалерея, найважливіші здобутки увічнюються у галереї слави, проводяться віртуальні виставки книг.

Середня кількість відвідувань сайту збільшилась за звітний період з 500 до 600 на день. Щотижнево здійснювався моніторинг нових статей про ТВСП в Інтернет, які після коригування помилок розміщувалися на офіційному сайті університету у відповідних тематичних розділах.

Упродовж звітного періоду розроблено сайти 22 інститутів і філій Університету «Україна». Станом на сьогодні власних сайтів не мають лише Івано-Франківська філія, Сторожинецький і Придніпровський коледжі. за винятком У Вікіпедії створено українсько-, російсько-, англо- і німецькомовні сторінки Університету «Україна». Крім цього, сторінки в енциклопедії створили Миколаївський, Полтавський і Вінницький інститути.

Інформаційно-аналітичне Інтернет-видання «Трибуна України» за період 01.07.2010 – 30.06.2011 випустило 274 статті (у минулому році 265), із них 83 статті про Університет «Україна», написані співробітниками університету або у вигляді інтерв'ю з ними. Посилена увага приділялася ознайомленню читачів із новими працівниками, які вливаються у колектив університету.

Протягом звітного періоду рекламна інформація про університет (7 банерів, численні статті) була розміщена на 11 сайтах (зокрема на спеціалізованих освітянських (osvita.org.ua, kakucheba.com, osvita.com.ua, www.jobs.ua, www.hvatit.com, vuzi.com.ua, довідкових (who-is-who.com.ua), а також у популярній соціальній мережі vkontakte.ru. Було оновлено інформацію про університет на 15 сайтах освітянського та загальноінформаційного спрямування. Написані персональні звернення до адміністраторів та головних редакторів сайтів, на яких розміщена негативна інформація про Університет «Україна», внаслідок чого з 19 сайтів негативні матеріали прибрані.

Активно діяла група університету «Вконтакті», де анонсуються події студентського самоврядування, ведеться незаангажоване обговорення проблем, здійснюється обмін враженнями, досвідом, фото- та відеоматеріалами з життя університету як серед студентів, так і серед потенційних абітурієнтів.

Проводилося відстеження коментарів та відгуків про університет на форумах зі своєчасною на них реакцією – спростування негативної інформації, відповіді на питання, консультування тощо.

Оприлюднено Міжнародний рейтинг університетів за рівнем Інтернет-присутності (Webometrics) станом на липень 2011 року. Університет «Україна» посідає у ньому 42 позицію серед українських ВНЗ. У попередньому рейтингу (за січень 2011 року) Університет посів 35 місце.
Динаміка зміни рейтингу Університету "Україна" у міжнародному рейтингу університетів за рівнем Інтернет-присутності (Вебометрікс)Показник/дата

Місце УУ

серед ВНЗ світу

Місце УУ

серед ВНЗ України

Місце УУ

серед ВНЗ Києва

Місце УУ

серед недержавних ВНЗ Києва

липень

2010 року

9957

серед 12000 університетів

96

серед 140 університетів

22

серед 30 університетів

10

серед 11 університетів

січень

2011 року

5635

серед 12000 університетів

35

серед 141 університету

7

серед 35 університетів

1

серед 12 університетів

липень

2011 року

6871

серед 12000 університетів

42

серед 137 університетів

11

серед 37 університетів

3

серед 12 університетів  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна»
Університет «Україна» сучасний освітньо-науковий заклад, у якому органічно поєднуються навчально-виховний І науковий процеси, спрямовані...

Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна»
Зважаючи на це, вчасно були підготовлені та затверджені Вченою радою плани роботи колективних органів управління університетом на...

Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна»
Саме на вирішення цих питань спрямовувались зусилля колективних органів управління університетом. Своєчасно були підготовлені, затверджені...

У 2009/2010 навчальному році зусилля колективу Університету «Україна»...
Була проведена науково-практична конференція «Стратегія подальшого розвитку І становлення Університету «Україна». За результатами...

Звіт директора
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...

Звіт директора нвк №137 «ліцей-загальноосвітній навчальний заклад»
Ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2012-2013...

Звіт директора нвк №137 «ліцей-загальноосвітній навчальний заклад»
Ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2013-2014...

Звіт директора Іванівського нвк
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Звіт директора хтл №9
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І ми зібралися, щоб зробити певні підсумки роботи педагогічного колективу ліцею, оцінити...

Звіт з міжнародної діяльності Університету „Україна”
Таблиця показників міжнародної діяльності інститутів базової структури у м. Києві за 2009-2010 н рБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка