Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна»

Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна»

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

«УКРАЇНА»
Для службового користування

Прим.№_________

ЗВІТ

ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ

КОЛЕКТИВУ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

У 2012/2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

І ЗАВДАННЯ НА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ВСТУП
Звітний 2012/2013 навчальний рік проходив у період, коли в країні відбувались складні політичні перетворення, продовжувалась демографічна криза, а центральні та регіональні органи управління освітою свої рішення та дії спрямовували на згортання мережі вищих навчальних закладів, зокрема недержавних, шляхом підвищення вимог до їх ліцензування та акредитації, посилення контролю за дотриманням правил впровадження освітньої діяльності.

У цих умовах керівництво Університету «Україна» продовжувало працювати над здійсненням своєї стратегічної мети – створення та розвиток сучасного навчально – науково - дослідницько – виробничого комплексу, до складу якого входять уже існуючі навчально – наукові та науково – дослідницькі інститути, територіально відокремлені структурні підрозділи, експериментальні виробництва, впроваджувальні структури, коледжі.

При поліпшенні системи управління колективом зверталась увага на збереження набутих цінностей і шляхів здійснення основної мети діяльності університету – надання освітніх послуг всім громадянам без винятку, зокрема молоді з особливими потребами, до якої відносимо інвалідів, дітей – сиріт, обдарованих дітей і громадян із соціально незахищених сімей.

Зважаючи на це, вчасно були підготовлені та затверджені Вченою радою плани роботи колективних органів управління університетом на 2012/2013 навчальний рік.

У відповідність до них у минулому навчальному році були підготовлені і проведені: Конференція трудового колективу; 4 засідання вченої ради, на яких розглянуто 40 питань, із них 13 планових; 53 виробничі наради, в тому числі 6 за участю керівників ТВСП.

Водночас за ініціативою президента університету П.М. Таланчука у звітному періоді була розроблена Комплексна програма розвитку Університету «Україна» - фундаментальний документ, який визначає стратегію й основні напрями вдосконалення освітньої, науково – дослідної, виробничо – господарської, фінансово –економічної та управлінської діяльності на 2013-2025 роки, а також пріоритети при вирішенні проблемних ситуацій у діяльності університету.

У полі уваги колективних органів управління постійно перебували питання вдосконалення організації навчально-виховного процесу, навчально-виховної та методичної діяльності, підвищення ефективності наукових досліджень, міжнародного співробітництва, оптимізації структури університету, бюджетно-фінансових питань, соціально-економічної і господарчої роботи.

Впродовж 2012/2013 навчального року діяльність керівництва університету та його підрозділів була спрямована на створення у навчальному закладі належних умов рівного доступу всіх громадян для здобуття якісної вищої освіти, динамічний розвиток наукових досліджень, підтримання і розвиток провідних наукових шкіл та перспективних наукових напрямів, забезпечення міжнародно визнаних стандартів якості навчального процесу, високої конкурентоспроможності університету на регіональному, національному і світовому освітянських ринках, створення умов та стимулів розвитку кадрового потенціалу, виконання університетом його функцій як центру інтелектуального життя та культурної діяльності. Як наслідок Університет «Україна» повторно отримав акредитацію за IV рівнем.

Постійно удосконалюється структура університету та його ТВСП. Так, у 2012/2013 навчальному році створено Полтавський, Мелітопольський, Білоцерківський, Рівненський, Миколаївський, Дубенський та Гуманітарно-економічний (м. Хуст) коледжі, кафедри: сходознавство, сучасні нанотехнології та наноматеріали, філософії та культурології; Навчально–банківський центр та аудиторію-музей нумізматики інституту економіки та менеджменту. Ліквідовано Житомирський РЦДН, Андрушівський, Брусиловський, Овруцький та Радомишлівський ЛЦДН.

З метою підвищення ефективності роботи підрозділів постійно працювали комісії по перевірці діяльності навчальних підрозділів університету. У звітному періоді проведено комплексні перевірки Луцького інституту розвитку людини, Миколаївського міжрегіонального інституту, Хмельницького інституту соціальних технологій, Васильківського коледжу та усіх навчальних підрозділів базової структури. У зв’язку з приведенням структури університету у відповідність до законодавства в ряді ТВСП (Карпатський, Вінницький та Миколаївський інститути) ліквідовано посаду «ректор», і введено -«директора».

Розроблено та затверджено типове Положення «Про кафедру ВНЗ Університет «Україна». Відповідно було об’єднано наступні кафедри: природничих наук та інформатики в кафедру прикладної математики; іноземної філології та теорії і практики перекладу в кафедру іноземної філології та перекладу; кафедри соціальної роботи і педагогіки в кафедру соціальної роботи і педагогіки.

З метою посилення ефективності роботи навчальних підрозділів реорганізовано науково-практичний центр реабілітації та інклюзивних технологій у науково-практичний медико-реабілітаційний центр та центр інклюзивних технологій, Центр апаратно-програмного забезпечення та обслуговування в Центр інформаційних технологій та технічного забезпечення. Реорганізовано і переведено на самоокупність Центр високих технологій.

На початок 2012/2013н.р. в університеті разом з територіально відокремленими структурними підрозділами контингент студентів складав 22166, з них денної форми - 8944, заочної форми - 13222. Контингент студентів базової структури університету на початок 2012/2013 н.р. становив 7517.

Упродовж поточного навчального року з різних причин відраховано 1559 (7 %) особи проти 1276 (5,24 %) у 2011/2012 н.р. Упродовж поточного навчального року в базовій структурі університету відраховано 312 (5,7 %) студентів проти 483 (6,39 %) у 2011/2012н.р.

Університетом підготовлено і випущено 9656 фахівців, у тому числі: магістрів - 1197, спеціалістів - 2303, бакалаврів - 4645, молодших спеціалістів - 1511 осіб, серед них інвалідів - 540, сиріт - 43, малозабезпечених - 157.

Навчально-виховний процес разом з ТВСП здійснювало 1924 викладачі, зокрема, докторів наук, професорів 211 (11%), кандидатів наук, доцентів – 790 (41%). У базовій структурі відповідно: 594, 85 (14,3%), 239 (40,2%).

Постійна увага приділялась кадровому потенціалу університету. Затверджено Положення «Про критерії відбору до ядра кафедри науково-педагогічних працівників». Проведено традиційний конкурс на звання «Кращий викладач», кращий навчальний та науковий підручник. Переможців нагороджено грошовими преміями та грамотами.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності університету є міжнародне співробітництво. Упродовж минулого року щодо обміну досвідом з питань освітньої діяльності університет відвідали делегації з Римської школи бізнесу (Італія), Республіки Таджикистан, Республіки Корея. Продовжується плідна робота з Шауляйським університетом (Литва).

Упродовж 2012/2013 навчального року маркетингова діяльність Університету «Україна» здійснювалася згідно із загальноуніверситетською «Комплексною програмою «Абітурієнт-2013», що передбачає планування, реалізацію, постійний моніторинг і коригування заходів.

Проводилась помірна рекламно-інформаційна діяльність, спрямована на залучення споживачів освітніх послуг Університету «Україна». Належна увага була приділена створенню позитивного іміджу Університету в контексті відзначення майбутнього 15-річного ювілею та профорієнтаційній роботі, а також здійснювалося відслідковування інформаційної присутності Університету у засобах масової інформації, коментарів та відгуків про Університет на освітніх Інтернет-порталах зі своєчасним реагуванням на них – спростування негативної інформації, відповіді на питання, консультування тощо. Діяльність Університету також висвітлювалася в інформаційно-аналітичному Інтернет-виданні «Трибуна України». За період 01.07.2012 – 30.06.2013 воно випустило 319 статей (у минулому році – 299, у позаминулому році – 274), із них 77 статей про Університет «Україна», написаних співробітниками університету або у вигляді інтерв'ю з ними. Посилена увага приділялася висвітленню проблем людей із особливими потребами.

Постійно здійснювалося оновлення та наповнення офіційного сайту Університету «Україна» (vmurol.com.ua) та його англомовної версії інформаційними, фото- і відео-матеріалами, які висвітлювали всі напрями діяльності та найважливіші досягнення колективу Університету в цілому та його структурних підрозділів зокрема. Створено 40 нових сайтів інститутів, факультету, коледжу і кафедри сходознавства базової структури, ТВСП у вигляді субдоменів офіційного сайту університету, розміщених на безкоштовних Інтернет-ресурсах (соціальний проект Edukit). Станом на 24.07.2012 р. на цих сайтах розміщено 16309 (у минулому році 7832) матеріалів про університет.

Середня кількість відвідувань сайту збільшилась за звітний період з 600 (позаминулий рік), 750 (минулий рік) до 780 на день. За період 17.07.2012-17.07.2013 сайт відвідала 237651 людина, чисельність нових відвідувачів склала 159385. Найменша кількість відвідувачів припала на 18 січня (128), максимальна – на 3 липня (2218). Під час вступної кампанії середньоденна відвідуваність сайту становить 1022 людини.

Постійно здійснюється підтримка інформаційних сторінок про Університет на спеціалізованих сайтах для абітурієнтів і студентів та низка заходів щодо просування (оптимізації) сайту для пошукових систем у мережі Інтернет:

  • пріоритетне (Vip) розміщення інформації на найпопулярніших освітянських сайтах Osvita.ua, а також Jobs.ua та Parta.com.ua;

  • періодичне розміщення банеру та новин щодо курсів доуніверситетської підготовки, Дня відкритих дверей тощо на сайті Osvita.com.ua;

  • розміщення загальноуніверситетської банерної та контекстної реклами на сайтах Jobs.ua та Parta.com.ua;

  • розміщення актуальної інформації про Університет на освітньому порталі «СвітЕду».

Активно функціонує офіційна група університету «Вконтакті», де анонсуються події студентського самоврядування, ведеться незаангажоване обговорення проблем, здійснюється обмін враженнями, досвідом, фото- та відеоматеріалами з життя університету як серед студентів, так і серед потенційних абітурієнтів. Також протягом травня та червня 2013 р. здійснювалася демонстрація банерної реклами в соціальній мережі «ВКонтакте» випускникам шкіл м. Києва та Київської області.

Спільно з Університетом «КРОК» здійснювалась ПР-кампанія, спрямована на формування позитивної суспільної думки про приватну освіту за рахунок підготовки та розміщення статей відповідної тематики на найпопулярніших освітянських сайтах. З початку 2013 року на сайтах Uchis.com.ua, vmurol.com.ua, Osvita.ua, Osvita.org.ua було розміщено 11 статей на теми: міфи, зарубіжний досвід, традиції приватної освіти, особливості вступу до коледжів (у т.ч. якщо не набрано необхідної кількості балів на ЗНО) та до приватних ВНЗ.

Внаслідок проведеної роботи відповідно до Міжнародного рейтингу університетів за рівнем Інтернет-присутності (Webometrics) станом на січень 2013 року Університет «Україна» посів 4398 місце серед 21250 ВНЗ світу, 42 місце серед 311 українських ВНЗ, 9 місце серед 68 ВНЗ Києва, 1 місце серед 28 приватних ВНЗ Києва. У попередньому рейтингу (за липень 2012 року) Університет займав 5396 місце серед 20574 ВНЗ світу, 50 місце серед 321 ВНЗ України, 9 місце серед 68 ВНЗ Києва, 2 місце серед 36 приватних ВНЗ Києва.

У більшості територіально відокремлених структурних підрозділів університету здійснюється планова діяльність стосовно регулярного та ефективного висвітлення їх здобутків у місцевих ЗМІ. Газета Університет «Україна» за звітний період вийшла 3 рази загальним накладом 4,5 тисячі примірників, подаючи інформацію про цікаві події як у базовій структурі, так і в ТВСП.

Рекламна діяльність мережі ТВСП університету забезпечувалась інформаційними матеріалами та іміджевою продукцією, здійснювалось централізоване розміщення реклами про ТВСП у національних ЗМІ і в освітянських довідниках, а також на регіональних виставках.

У 6 спеціалізованих освітянських довідниках було розміщено:

  • кольоровий рекламний блок на обкладинці та чорно-біла інформація, в т.ч. про ТВСП, на 5 сторінках в «Усі ВНЗ України 2013-2014» (накладом 40,5 тис.) та «Довідник навчальних закладів Києва та Київщини» (накладом 32 тис.);

  • чорно-біла інформація, в т.ч. про ТВСП, на 5 сторінках у «Довідник вищих навчальних закладів України» (накладом 20 тис.);

  • кольоровий рекламний блок на обкладинці та інформація, в т.ч. про ТВСП, на сторінку в «Довідник абітурієнта України» (наклад 30 тис.), який безкоштовно розповсюджується по бібліотеках шкіл України та серед учасників і відвідувачів спеціалізованих виставок. Електронна версія матеріалу та відео-ролик подано на сайті www.osvitavukraini.com;

  • кольоровий рекламний блок на обкладинці, 2 сторінки чорно-білої інформації про Університет та сторінка про Коледж «Освіта» у «Довідник для абітурієнтів. Навчальні заклади. Київ та регіони України від А до Я» накладом 15 тис.; поширюється безкоштовно серед випускників шкіл через районні та обласні управління освіти і науки, а також серед учасників та відвідувачів спеціалізованих виставок; електронна версія матеріалу розміщена на Інтернет-порталі «Національні рейтинги України»;

  • кольоровий рекламний блок на обкладинці та інформація, в т.ч. про ТВСП, на сторінку в «Довідник для вступника до ВНЗ»; розповсюджується через мережу «Союздруку», Укрпошти, а також внесений у «Каталог видань України» Державного підприємства з розповсюдження періодичних видань «Преса». Його отримують бібліотеки міст, районів та навчальних закладів. Інформація про університет також розміщується на сайті www.xvatit.com.

Опубліковано інформацію про Університет та Президента у презентаційному альманасі з компакт-диском накладом 5 тисяч «Діловий імідж України. Міжнародне партнерство та співробітництво», який поширюється серед представників вітчизняних і зарубіжних ділових кіл. Університет нагороджений почесним дипломом учасника міжнародної презентаційно-іміджевої програми «Визнання року – 2012» за високий професіоналізм, вагомий внесок у соціально-економічний, науковий та культурний розвиток України, розбудову позитивного іміджу держави та сприяння розвитку міжнародного співробітництва. Також було розміщено інформаційні матеріали в іміджевих виданнях «Науково-освітній потенціал України» та «Почесні імена України – еліта держави».

З нагоди ювілею Президента проводиться робота щодо участі у Всеукраїнському проекті енциклопедичного видання «Ювіляри України» (VII том) та розміщення електронного вигляду макету на Інтернет-порталі www.who-is-who.ua.

Інформаційним приводом для нагадування українській спільноті про діяльність Університету «Україна» стало 75-річчя Президента. З цієї нагоди інформацію про нього та поздоровлення було розміщено на офіційному сайті Університету «Україна», в блоці «Новини» на найпопулярніших освітянських порталах mon.gov.ua, Оsvita.ua, Рarta.com.ua, Оsvita.org.ua, Ukrtribune.com, Gotostudy.com.ua, в Інформаційно-публіцистичному виданні «Трибуна України», на сайті news. yottos.com.ua, а також опубліковано рекламні блоки з привітаннями у газеті «Голос України» та спеціалізованих освітянських виданнях «Освіта України», «Освіта», «Сучасна освіта».

Підготовлено і надруковано ювілейне біографічне видання про П.М. Таланчука «Лебедина пісня в ритмі козацького маршу» (автор Заслужений журналіст України Глушко О.К.).

Постійно розміщується рекламно-іміджевий блок Університету у каталогах «Освіта для кожного» та «Курси Києва» накладом по 10 тис., які безкоштовно поширюються серед представників цільової аудиторії (на спеціалізованих освітянських виставках та профорієнтаційних заходах, у школах та інстанціях, яким вони підпорядковані, у метрополітені).

Здійснюється публікація рекламного блоку та рекламно-іміджевих статей відповідно до тематики номеру у кожному номері двох спеціалізованих освітянських журналах «Куди піти навчатися» (раз на 2 місяці) та «Сучасна освіта» (щомісяця). У газеті «Освіта України» було розміщено рекламно-інформаційне звернення про прийом до аспірантури. Рекламно-інформаційний блок на постійній основі розміщується у щотижневику «Робота від роботодавців».

У популярній газеті «Комсомольська правда» по Київській області та на сайті цього видання http://kp.ua/daily/ було розміщено коментар Президента Університету щодо корисності другої вищої освіти (від 13.09.2012 р.), щодо організації навчально-виховної роботи підготовки успішних фахівців (від 15.11.2012 р.), а також коментар відповідального секретаря Приймальної комісії в рамках дискусійного клубу «Вступна кампанія-2013» (від 11.04.2013 р.). На початку грудня 2012 р. журналістами порталу Osvita.ua було підготовлене та розміщене інтерв’ю з Президентом Університету.

В рамках вступної рекламної кампанії з 25 травня по 22 червня у Київському метрополітені розміщувалися рекламні оголошення 30 х 13 см над дверима в центрі вагона по всіх лініях через вагон. Рекламний блок розміщено на задній титульній сторінці у 2 виходах (15.04, 15.05) рекламно-інформаційного глянцевого видання «Дисконт» накладом 30 тис. кожен. Нове видання мало привернути увагу пасажирів, оскільки є більш якісною альтернативою безкоштовним газетам у метрополітені та приміських поїздах. Воно поширювалося протягом 10 днів після друку на 20 станціях Київського метрополітену.

З 8 по 30 липня 2013 року на національному телеканалі «Тоніс» проведена рекламна кампанія (57 виходів 15-секундного ролика), спрямована на залучення вступників на денну форму навчання.

Здійснюється обслуговування 4 дорожніх знаки із логотипом Університету, де вказано напрям руху транспорту до місця розташування університетського містечка.

У базовій структурі на курсах доуніверситетської підготовки навчався 51 слухач (у минулому році 54). 7-місячні курси закінчило 32 одинадцятикласники (у минулому році 28, а 3-місячні – 19 дев’ятикласників. Серед тих, хто закінчив курси, 70% виявили бажання вступати на навчання до університету.

У центрі уваги в цьому році – удосконалення форм роботи з обдарованою молоддю, зокрема, це старшокласники – члени територіальних відділень МАН Святошинського та Шевченківського районів, вихованці профільних гуртків і секцій Святошинського, Шевченківського, Солом’янського, Голосіївського, Подільського районів – юні журналісти, лідери учнівського самоврядування, члени гуртків і секцій наукової, художньої і технічної творчості. Представники навчальних підрозділів взяли участь у заходах для обдарованої учнівської молоді в районах, на міському та Всеукраїнському рівнях – у роботі журі олімпіад і конкурсів, нагородження переможців олімпіад і МАН.

У квітні в МДЦ «Артек» відбулася весняна установча сесія Міжнародної шкільної аспірантури, учасниками програми стали 100 обдарованих дітей 13-15 років із усіх областей України, міст Києва і Севастополя. Були проведені майстер-класи, тренінги з технології складання дослідницьких проектів, ейдотехніки, використання інформаційних і медіа-ресурсів. Ведеться підготовча робота щодо розробки та запуску програми роботи МША в 2013-2014 н.р.

Керівники інститутів та факультету вітали зі святом останнього дзвоника (25 травня) партнерські школи. Також двічі цього дня на ТРК «5 канал» у рамках телепередачі «Історія успіху» демонструвався іміджевий фільм про університет.

Підписано 128 угод про спільну діяльність з органами управління освітою, загальноосвітніми, професійно-технічними навчальними закладами. Створені умови для плідної співпраці, найактивніші партнери у цьому році – Святошинський, Шевченківський, Солом’янський, Оболонський, Голосіївський РУО та підпорядковані їм загальноосвітні навчальні заклади. Плідні тісні зв’язки встановлено з управлінням профтехосвіти Києва та з усіма 29 закладами професійно-технічної освіти м. Києва. Проводились наради директорів, заступників, педради, конференції, науково-практичні семінари тощо.

Протягом жовтня 2012 – травня 2013 р. відділенням доуніверситетської підготовки проведено 12 заходів на території Університету, у т.ч. Дні відкритих дверей університету та окремих інститутів (ІКТ), зустрічі груп вихованців позашкільних закладів (юнацька агенція «Юн-прес», лідери самоврядування, члени секцій МАН з біології та екології, технічної творчості); організовано участь у 86 освітянських шкільних, загальноміських та районних заходах, де розповсюджувалась інформація про університет, виступали представники відділення, навчальних підрозділів, кафедр.

Активно впроваджується технологія прямого персонального набору студентів. З цією метою протягом березня-червня здійснено відбір персональних профконсультантів, із якими укладено 91 цивільно-правову угоду на виконання послуг. Станом на 15 липня 2013 р. аналіз заяв абітурієнтів показує, що подача заяв до університету за сприяння профконсультантів складає близько 20% від загальної кількості поданих заяв на ОКР «молодший спеціаліст» і «бакалавр».

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання на базі Університету «Україна» виступає ефективним інструментом рекламної діяльності та формування іміджу. З 26 березня по 6 квітня під час проведення пробного ЗНО та з 3 по 27 червня під час здавання тестів із 266 батьками і 4872 абітурієнтами була проведена профорієнтаційна робота, до якої згідно із затвердженим графіком були залучені всі навчально-виховні підрозділи базової структури. Представники Центру оцінювання якості знань і громадські спостерігачі відмітили високий рівень проведення ЗНО, організаційної та технологічної підготовки інструкторів і чергових. Практично щотижня, особливо в перші дні, проведення ЗНО на базі університету висвітлювали акредитовані ЗМІ.

У 2012/2013 н.р. Університет «Україна» взяв участь у 2 національних та 3 міжнародних освітянських виставках «Інноватика в сучасній освіті», «Освіта. Робота. Підприємництво», «Сучасна освіта в Україні», «Сучасні заклади освіти», «Освіта та кар’єра». Стенд приваблював увагу відвідувачів, вони його фотографували та висловлювали захоплення виставковим обладнанням і фірмовим одягом стендистів. Інформація про Університет була розміщена в офіційних каталогах виставок.

В результаті участі у ІV Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (16-18 жовтня 2012 р.), в рамках якої проводився конкурс із номінації «Інклюзивна освіта: «Відкрий вікно у світ» (матеріал підготовлено радником президента Кольченко К.О.), Університет нагороджений золотою медаллю. Крім того, Університет був нагороджений дипломом за активне впровадження інноваційних освітніх технологій, а президент університету – подякою за вагомий особистий внесок у розвиток і впровадження освітніх інновацій. Директор Інституту комп’ютерних технологій Поліновський В.В. за доповідь про проблеми і задачі ІТ-освіти та директор Інституту відкритої Освіти Майборода О.В. за доповідь про «Міжнародну олімпіаду з основ наук» отримали дипломи за впровадження інноваційних процесів у освітню діяльність.

Стенд Університету «Україна» на ХІХ Всеукраїнській виставці «Освіта. Робота. Підприємництво» (19-20 жовтня 2012 р.) особисто відвідало керівництво Київського молодіжного центру праці, Департаменту молодіжної політики Державної служби молоді та спорту України, Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту.

За результатами конкурсу серед ВНЗ-учасників XXII Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра - 2012» (15-17 листопада 2012 р.) Університет «Україна» нагороджено золотою медаллю у номінації «Кращий дизайн виставкового стенду та реклами навчального закладу», а ХХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра - 2013» (11-13 квітня 2013 р.) – у номінації «Розвиток матеріально-технічної бази».

У результаті участі в XVI Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2013» (25-27 лютого 2013 р.) президенту університету Таланчуку П.М. надано подяку «За плідну організаторську творчу роботу з удосконалення навчально-виховного процесу в національній системі освіти України»; Університет одержав диплом «За високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу національної системи освіти України».

У результаті участі в IV міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2013» (28 лютого - 2 березня 2013 р.) Таланчук П.М. нагороджений почесною грамотою «За особистий внесок у зміцнення освітнього потенціалу України». Університет був нагороджений дипломом «За вагомий внесок у розвиток національної освіти». Отримано диплом та золоту медаль на конкурсі за номінацією «Міжнародне співробітництво в галузі вищої школи». Начальник відділення доуніверситетської підготовки Скорик О.Є. та начальник відділу управління проектами Вєтров С.В. отримали сертифікати за виступ із доповіддю «Тьюторські технології як реалізація принципу індивідуалізації освіти».

Протягом 2012/2013 н. р. представники Університету взяли участь у 25 ярмарках професій та вакансій. Отримано подяку від Київського обласного центру зайнятості за плідну співпрацю та ділові стосунки, пов’язані з реалізацією державної політики зайнятості в регіоні. Понад 11,5 тис. контактерів – випускників 9 та 11 класів – отримали інформацію про університет, спеціальності, напрями підготовки та умови навчання. У результаті спілкування на ярмарках збільшено також кількість контактів із ЗНЗ, ПТУ, ВНЗ І-ІІ р.а., що розташовані в Київській області, – всього 39 закладів, інформація передана для використання на кафедри, відповідно до напрямів підготовки. Крім того, представники Університету «Україна» взяли участь у виставці учасників часопису «Педагогіка толерантності» й у профорієнтаційному інформаційно-масовому заході для незайнятої молоді та роботодавців «Молодь Києва – майбутнє столиці», який був організований Київським міським центром зайнятості.

Для забезпечення рекламно-інформаційної та профорієнтаційної роботи було виготовлено 12 тисяч загальноуніверситетських буклетів; 99 тисяч флаєрів 48 найменувань. Для підтримання іміджу було виготовлено по 2000 грамот, подяк, сертифікатів, свідоцтв стипендіата, 4000 дипломів. Також було виготовлено: фірмові настінні календарі на 2013 р. (500 шт.), поліетиленові пакети (10218 шт.), паперові папки (5000 шт.), конверти (8 000 шт.), блокноти та візитівки для співробітників Університету. Для проведення університетських заходів відділом виховної роботи розроблено і виготовлено достатню кількість сувенірної продукції, оголошень, плакатів, запрошень.

З метою оформлення внутрішніх приміщень університету оновлено іміджеві стенди інститутів і факультету. Оновлено 2 стенди Приймальної комісії в навчальному корпусі університету по вул. Львівська, 23, а також 2 стенди в адміністративному корпусі по вул. Хорива, 1г. В університетському містечку оновлено 2 двосторонніх вуличних стенди для оголошень.

У структурі Імідж-центру функціонує три проекти, які створено із залученням студентів Університету «Україна».

У рамках наукових робіт бакалаврів і магістрів студентами кафедри дизайну розроблено дизайн-проект іміджевого простору Університету «Україна». Поновлено Положення про Музей університету, заведено необхідні книги обліку, розпочато процес обліку експонатів майбутнього музею, підготовлено текст екскурсії, проведено перші екскурсії.

20 грудня 2012 року поновила свою діяльність Літературна студія «Горлиця». Студію очолює випускник університету, магістр журналістики, член Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України Геннадій Горовий. Зібрання проводяться один раз на місяць наживо та в режимі скайп-зв’язку, відеолекції; на них розглядаються теоретичні питання, читаються та обговорюються твори учасників зібрання. За наданими прозовими та поетичними творами планується видання першого альманаху «Горлиця».

Студентський Медіа-центр Університету «Україна», який працює вже два роки, нараховує 13 осіб. У своїх матеріалах студенти висвітлюють насамперед діяльність Університету «Україна». Їхні праці розміщуються на офіційному сайті університету, в газеті «Університет «Україна», в інтернет-виданнях «Трибуна України», Корреспондент.net, osvita.ua, INVAK.INFO, на сайті НАІУ (http://naiu.org.ua), в журналі «Мистецькі грані», в газеті «Баришівський вісник», на сайті http://www.today.kiev.ua/incidents. Всього за 2 роки опубліковано 241 роботу, із них за останній рік − 102.

У жовтні 2013 року Імідж-центром удруге проведено Конкурс творчих робіт із соціальних комунікацій до Дня заснування Університету, в якому взяло участь 117 осіб. За результатами конкурсу видано збірку «Університет «Україна» подарував мені віру в себе».

У березні 2013 року відкрито Відеоканал на Youtube за участі АВС «Талан-студіо». Станом на 8 червня 2013 року на Youtube завантажено 20 відеороликів (11 – Талан-студіо; 6 – роботи студентів; 3 – ролики партнерів (ВВС, ТРК «Київ», 5 канал)) про різні грані діяльності університету (безбар’єрний простір, навчання інвалідів, мистецькі акції, інформація для абітурієнтів тощо). Рейтинг: 1587 переглядів; 7 користувачів, що підписалися.

АВС «Таланстудіо» упродовж звітного періоду працювала за напрямками: 1. Інформаційна підтримка, фото-, відеозйомка і технічне забезпечення загальноуніверситетських заходів; 2. Забезпечення трансляції аудіо- та відеопродукції на різних каналах (загалом «5 канал», ТРК «Україна»), монітор у холі 1-го корпусу, сайт Університету, канал YouTube (ABC «Talan-studio, імідж-центр Університету «Україна»). 3. Створення та виробництво аудіо- і відеонарисів, іміджевих фільмів з метою узагальнення та популяризації досягнень Університету. 4. Трансляція відеолекцій викладачів базової структури Університету «Україна» для ТВСП.

Архів студії за період 2012/2013 навчального року склав: 58 відзнятих заходів, 11 аудіозаписів студентів кафедри журналістики, 47 змонтованих роликів, що використовуються для трансляції на різних університетських каналах: монітор у холі 1-го корпусу, сайт Університету, канали youtube (Talan-studio та Імідж-центр).

У звітному періоді в Міністерстві юстиції України (разом з Національною бібліотекою ім. А.Вернадського та Центром правової інформатики Академії правових наук України) перереєстровано за новими вимогами МОН фаховий науковий журнал «Інформація і право».

Здійснено більше 50 іміджевих публікацій на тему давньої української історії та сучасної політики в газеті «Голос України» та на веб-сайтах «ForUm», «Трибуна», «Kyiv-post», «Телекритика», які мали бурхливий суспільний резонанс і прогнозну аудиторію понад 10 млн. переглядів, що сприяло приверненню додаткової уваги в мас-медіа до діяльності Університету «Україна».

Видруковано 4 номери журналу «Освіта регіону. Політологія, психологія¸ комунікації». В журналі розвинуто рубрику «навчальні програми», що дозволило покращити рівень навчально методичного забезпечення підготовки фахівців з політології, педагогіки, психології та соціальних комунікацій.

Удосконалено роботу веб-сайту наукового журналу «Освіта регіону. Політологія, психологія¸ комунікації», який має в середньому понад 2 тис. переглядів щодня, що суттєво підняло національний науковий рейтинг журналу і сприяло залученню додаткової кількості аспірантів на спеціальність 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. На веб-сайті журналу розвинуто відео-рубрику «Цивілізація INCOGNITA», що дозволило в форматі мультимедіа створити умови для перегляду освітньо-наукових програм в режимі on-line при проведенні лекцій та семінарів з культурології, всесвітньої історії, політології, соціології, журналістики тощо;

Підготовлено разом з телеканалом «ТОНІС» 28 освітньо-наукових фільмів програми «Цивілізація INCOGNITA», присвяченої внеску української цивілізації до світової цивілізаційної скарбниці.

Взято участь у міжнародній конференції в Сеймі Республіки Польща, присвяченій 20-річчю Європейського Союзу (Варшава, 2013).

В рамках покращення корпоративного іміджу університету на першому каналі (УР-1) Національної радіокомпанії України (НРКУ) ведеться недільна авторська програма «З глибини тисячоліть»,а на Радіо «Культура» звучить авторська культурологічна програма В. Бебика.

Разом протягом звітного періоду проведено понад 120 радіопрограм на радіо «Ера», УР-1, Радіо «Промінь», Радіо «Культура», Радіо «Столиця».

Проведено 10 іміджевих телевізійних програм на «5 каналі», КДТРК, телеканалі «Рада», ТВі, на каналах телевізійного мовлення Закарпатської («Тиса-1»), Львівських телерадіокомпаній («ЗІК», ЛОДТРК, ТРК «Львів»).

Створено мульти-медійну систему Громадського мовлення України.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна»
Університет «Україна» сучасний освітньо-науковий заклад, у якому органічно поєднуються навчально-виховний І науковий процеси, спрямовані...

Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна»
Не дивлячись на політичну та демографічну ситуацію в освіті, удалося не збавити темпи подальшого розвитку І становлення вузу

Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна»
Саме на вирішення цих питань спрямовувались зусилля колективних органів управління університетом. Своєчасно були підготовлені, затверджені...

У 2009/2010 навчальному році зусилля колективу Університету «Україна»...
Була проведена науково-практична конференція «Стратегія подальшого розвитку І становлення Університету «Україна». За результатами...

Звіт директора
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...

Звіт директора нвк №137 «ліцей-загальноосвітній навчальний заклад»
Ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2012-2013...

Звіт директора нвк №137 «ліцей-загальноосвітній навчальний заклад»
Ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2013-2014...

Звіт директора Іванівського нвк
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Звіт директора хтл №9
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І ми зібралися, щоб зробити певні підсумки роботи педагогічного колективу ліцею, оцінити...

Звіт з міжнародної діяльності Університету „Україна”
Таблиця показників міжнародної діяльності інститутів базової структури у м. Києві за 2009-2010 н рБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка