Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Про підсумки методичної роботи

Про підсумки методичної роботи

Сторінка1/3
  1   2   3
ДОВІДКА

про підсумки методичної роботи

у 2012-2013 навчальному році
У 2012-2013 навчальному році методична робота в школі здійснювалась відповідно до Законів України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту”(зі змінами), Положення про загальноосвітній навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 №778), Примірного положення про раду загальноосвітнього закладу (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 №159), Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (Постанова Кабінету Міністрів України), Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 №601 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 №1121/9720 від 5 жовтня 2009 №1121 ), Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі № 192 від 03.09.2012 року «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками школи у 2012 - 2013 навчальному році».

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми "Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві” та виконання таких завдань:

- удосконалення змісту науково-методичної роботи, забезпечення її національної спрямованості відповідно до економічних, політичних, соціально-культурних умов розбудови й оновлення української загальноосвітньої школи;

- освоєння та практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методів і прийомів активізації навчальної діяльності учнів і формування в них наукового світогляду;

- створення максимально сприятливих умов для розвитку і саморозвитку вчителів і учнів через удосконалення та піднесення якості навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи консультпункту, ШМО учителів-предметників, проведення методичних тижнів;

- пошуки більш досконалих шляхів навчання та виховання, розвиток ініціативи та творчості вчителів на основі впровадження передових педагогічних технологій, новаторських пошуків, поглиблення знань із проблеми навчання та виховання;

- створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-етичного, фізичного розвитку школярів;

- продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

- надання можливості учням школи реалізувати власні творчі здібності у процесі залучення їх до наукової та дослідницько-пошукової діяльності, створення індивідуальних і колективних проектів;

- забезпечення учням можливості чіткого визначення у виборі профілю навчання та організація якісної освітньої підготовки у межах обраного профілю;

- удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;
- підвищення іміджу навчального закладу;
- підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;
- поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях.
З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор школи Л.М. Усиченко – голова шкільної методичної ради, заступник директора з навчально-виховної роботи О.І. Вірик – заступник голови шкільної методичної ради, члени ради:

 • Н.В. Кочанова, учитель історії та правознавства, учитель – методист, керівник школи молодого вчителя ;

 • З.І. Одинцова, учитель біології, учитель-методист, Заслужений учитель України;

 • О.В. Дурягіна, заступник директора з навчально-виховної роботи школи І ступеня;

 • Ю.Г. Чижова, заступник директора з навчально-виховної роботи;

 • Керівники шкільних методичних об‘єднань.

Протягом І – ІІ семестрів 2012 – 2013 навчального року відбулися засідання методичної ради школи з таких питань:

- аналіз роботи шкільного колективу за минулий навчальний рік;

- розвиток творчої ініціативи вчителів, удосконалення та пошук активних методів навчання;

- форми наставництва, затвердження наставників для вчителів, які починають свою діяльність;

- використання інформаційно – комунікаційних технологій у навчанні;

- підсумки проходження виїзної атестаційної комісії та результати атестації педагогічних працівників школи у 2012/2013 навчальному році;

- підготовка до атестації навчального закладу у 2012/2013 навчальному році;

- стан проходження курсів підвищення кваліфікації, спецкурсів педагогічними працівниками та самоосвіти як складової частини внутрішньошкільної методичної роботи;

- підсумки роботи з молодими спеціалістами.

У рамках роботи над методичною проблемою, вивчення, впровадження в практику роботи школи ефективного педагогічного досвіду вчителів міста, району, школи протягом 2012 – 2013 навчального року було організовано роботу 9 методичних об’єднань учителів-предметників та класних керівників, 2 творчих груп вчителів, динамічної групи вчителів «Ділова українська мова», «Школа молодого вчителя». Затверджено плани їх роботи, науково-методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів.

- Творчі групи вчителів – з питань використання інформаційних технологій у навчально – виховному процесі (кер. Ю.Г.Чижова) та з впровадження методики розвиваючого навчання (керівник Т.О. Кальченко).

- Шкільні методичні об’єднання та керівники шкільних методичних об’єднань:

1) учителів української мови та літератури (керівник -Л.В.Кудрявцева, учитель вищої категорії);

2) учителів історії, правознавства (керівник - З.Я. Єрьоменко, учитель вищої категорії, старший учитель);

3) учителів російської мови та літератури (керівник - Н.І. Дергунова, учитель вищої категорії, учитель – методист);

4) учителів іноземної мови (керівник - І.М. Колісниченко, учитель вищої категорії);

5) учителів математики й інформатики, фізики (керівник - Л.М.Хоменко, учитель вищої категорії);

6) учителів природничого циклу - географії, хімії, біології, економіки (керівник - І.В. Самара, учитель вищої категорії, старший учитель);

7) учителів фізкультури, музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, предмета „Захист Вітчизни” (керівник С.Д. Ковтун, учитель І категорії) ;

8) класних керівників школи І ступеня (керівник - Т.О. Бугайова, учитель вищої категорії);

9) класних керівників школи ІІ –ІІІ ступенів (керівник – В.О. Деменкова, учитель вищої категорії, старший учитель).

У 2012-2013 навчальному році обговорювалися такі питання на заняттях з членами ШМО:

 • Вимоги до ведення шкільної документації.

 • Поєднання колективних та індивідуальних форм навчання на уроці.

 • Збереження фізичного та психічного здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

 • Сучасні освітні технології у навчальному процесі.

 • Моніторингові дослідження як засіб підвищення якості навчального процесу.

 • Аналіз результатів контрольних зрізових робіт у рамках атестації закладу.

 • Шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності школярів.

 • Типові та нетипові форми організації навчання.

 • Позакласна робота з предметів: форми та методи.

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів ( у межах атестації навчального закладу), затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність ШМО, перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема, посилено увагу роботі з обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації у фахових виданнях, узагальнення досвіду в професійний портфоліо вчителя-предметника тощо. Протягом року вчителі школи проводили позакласні заходи в рамках міських, шкільних місячників, декад, тижнів. Згідно з річним планом роботи протягом року проведено предметні, тижні. Було складено плани заходів. У рамках тижнів, учителі проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями. На належному науково-методичному рівні проведено тижні української мови та літератури, математики, фізичного виховання, правознавства, основ здоров’я, фізичного виховання.

Необхідно покращувати рівень підготовки позаурочних заходів, підготовку тижнів іноземної мови, трудового навчання, предметів природничого циклу.

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація занять з різними категоріями педагогічних працівників. Протягом року працювала школа молодого вчителя (керівник Кочанова Н.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель-методист), завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

За молодими та малодосвідченими вчителями були закріплені учителі-наставники:

- за вчителем англійської мови Калініною Аліною Сергіївною вчителя англійської мови, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії Дмитрієву Ольгу Миколаївну;

- за вчителем англійської мови Фесенко Наталією В’ячеславівною — вчителя англійської мови, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії Мошенко Тетяну Віталіївну;

- за вчителем історії Журавльовим Святославом Андрійовичем – вчителя історії, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, старшого вчителя Вишняк Людмилу Миколаївну;

- за вчителем початкових класів Гребенчук Ксенією Леонідівною – вчителя початкових класів, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії Думанську Світлану Миколаївну;

- за вчителем української мови та літератури Веклич Інною Віталіївною – вчителя української мови та літератури спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, старшого вчителя Нагулу Наталію Іванівну;

- за вчителем інформатики Бєлєнькою Єлизаветою Вікторівною – вчителя інформатики та математики, заступника директора з навчально-виховної роботи, спеціаліста першої кваліфікаційної категорії, старшого вчителя Чижову Юлію Германівну.

Протягом навчального року відбулись засідання школи молодого учителя:

 • Заняття 1. Перші кроки до вершин педагогічної майстерності.

 • Заняття 2. Перші кроки класного керівника.

 • Заняття 3. Урок у системі особистісно орієнтованого навчання.

 • Заняття 4. Учнівський колектив – основа виховання.

 • Заняття 5. Розвиток пізнавальних здібностей школярів на уроках та в позаурочний час.

 • Заняття 6. Моральне та патріотичне виховання школярів на уроках та в позаурочний час.

 • Заняття 7. Підсумкове заняття. Творчий звіт учителів-початківців.

У квітні 2013 року вчителями були проведені відкриті уроки. Під час аналізу уроку молодим спеціалістам були дані рекомендації щодо підвищення свого методичного та фахового рівня.

Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

- забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики (з цією метою забезпечено доступ до світової мережі Інтернет, створено картотеку науково-методичної літератури, банк даних про вітчизняні та зарубіжні особистісно орієнтовані педагогічні технології);

- стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;

- накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;

- забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів,інструкціями, рекомендаціями тощо.

Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою таметодичними матеріалами про роботу вчителів школи. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.
Протягом 2012-2013 навчального року на базі школи було проведено шкільні, районні та міські семінари, відкриті уроки:

- районний семінар учителів української мови та літератури на тему: «Формування комунікативної компетентності як провідного компонента структури загальної підготовки й розвитку особистості в контексті підготовки до ЗНО», який відбувся 11.10.2012 року; районний семінар для вчителів 3-х класів на базі ЗОШ №126 29.11.2012

- семінар вчителів початкових класів, які викладають у 3 класі загальноосвітніх навчальних закладів Ленінського району «Підвищення якості освіти шляхом інтеграції знань», який відбувся 19.11.2012 року;

- районний семінар заступників директорів з НВР початкової школи, вихователів-методистів, вчителів початкових класів, які здійснювали підготовку дітей до школи 5 – річного віку за темою «Підготовка дітей 5- річного віку до школи».

- семінар з географії для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів Ленінського району «Застосування навчальних ігрових ситуацій на уроках географії»;

- семінар з питань комп’ютерної грамотності «Використання програми Microsoft PowerPoint для створення електронних презентацій» для керівників шкільних методичних об’єднань, який відбувся 25 жовтня 2012 року;

- семінар з питань комп’ютерної грамотності «Всесвітня мережа Інтернет як один із шляхів удосконалення якості навчально-виховного процесу» для вчителів які бажають отримати досвід з даного питання, який відбувся 27 січня 2012 року;

- відкриті уроки вчителів-учасників обласного етапу конкурсу «Учитель року» (номінація російська мова та література).

Семінари проведені на належному науково-теоретичному, методичному рівні. Вчителі Константинова Г.І., Кудрявцева Л.В., Марчук М.Г, Дмитрієва Т.П., заступники директора з навчально-виховної роботи Вірик О.І., Чижова Ю.Г., Дурягіна О.В. провели серйозну підготовку до семінарів, підготували змістовні виступи.

Вчителі школи брали активну участь у міських та районних семінарах:

- міський захід для заступників директорів з навчально-виховної роботи – координаторів «Упровадження навчально – методичного комплексу «Абетка харчування», якій відбувся 20 листопада 2012 року;

- міський семінар для вчителів географії «Інновації у географічній освіті та картографії», який відбувся 13.09.2012 в ХАНО;

- міський семінар для молодих вчителів, якій відбувся 12.09.2012. у Будинку вчителя;

- міський семінар «Налаштування операційної системи «Лінукс», який відбувся 20.10.2012 у НВК №45;

- обласний семінар практичних психологів та соціальних педагогів «Проблеми і перспективи діяльності методичного об’єднання працівників психологічних служб навчальних закладів», який відбувся 13.11.2012 у ХАНО;

- міська науково-практична конференція вчителів фізики, яка відбулася 20.11.2012 в ХАНО;

- міський семінар – майстер-клас творчої лабораторії «Школа дистанційного навчання» для вчителів шкіл з питання розробки дистанційних курсів із дисціплин «Математика», «Інформатика», який відбувся 13.12.2012;

- міський семінар заступників директорів з НВР на базі ХЗОШ №124 14.12.2012;

- міський семінар вчителів математики, які викладають в 11-х класах (на базі ХДПУ ім.. Г.С. Сковороди) 26.12.2012;

- обласний постійнодіючий семінар для новопризначених заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області.

Районні семінари для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів Ленінського району з біології (на базі інституту проблем кріобіології 16.11.2012), з фізики (на базі ХНУРЕ 28.11.2012), російської мови та літератури, світової літератури (на базі ХНДУ ім.. Каразіна 28.11.2012), з математики (на базі ХГ №13, 06.12.2012), з історії та права (на базі ХСШ №108 01.02.2013), з географії (на базі ХГ №152 21.02.2013), з біології (на базі ХГ №13 22.02.2013), з математики (на базі ХГ №86 22.02.2013), з техничної праці (на базі ХЗОШ №69 14.03.2013).

Майстер-клас для вчителів району з обслуговуючої праці «Чарівна скриня» 07.12.2012.

Протягом 2012-2013 навчального року заступник директора з НВР Дурягіна О.В. та вчитель Маренич С.І. були учасниками семінару по впровадженню проекту «Інтелект України», який проходив на базі гімназії № 152 за темою «Реалізація принципу особистістно зорієнтованого і компетентнісного підходу у навчанні шляхом впровадження науково – педагогічного проекту « Інтелект України».

Проведено День відкритих дверей для майбутніх першокласників. Організовано музичні вистави та вистави лялькового театру.

Творчий колектив учителів початкової школи брав участь в 31 обласній тематичній відкритій виставці «Ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харкіщини» «Початкова освіта на шляху до запровадження нових Державних стандартів», де стали лауреатами в номінації « Оригінальність експозиції».

24-25 квітня заступник директора з НВР Дурягіна О.В. відвідала Всеукраїнську науково – практичну конференцію «Формування та розвиток фахової компетентності вчителя початкових класів в умовах упровадження Державного стандарту початкової та загальної освіти».

Педагоги початкової школи активно впроваджують в роботу матеріали навчально-методичного курсу «Абетка харчування». Вчителі Чірік-Степанова О.В., Бугайова Т.О., Кальченко Т.О., Ярославська М.В. – учасники постійно діючого інтерактивного спілкування тимчасового творчого колективу вчителів початкових класів №1 «Культура здоров’я – формування його у молодших школярів шляхом взаємодії сім’ї та школи».

Учителі школи брали активну участь у реалізації Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес ЗНЗ інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року. Для педагогів школи були проведені навчальні заняття та заняття – практикуми на базі школи та на базі ЛКТО Управління освіти Адміністрації Ленінського району Харківської міської ради:

 1. знайомство з апаратною частиною ПК;

 2. підготовка текстових документів, їх редагування та форматування;

 3. вставка об’єктів, таблиць у текстовий документ;

 4. володіння ПК (Програми Microsoft – офіс) для вчителів початкових класів;

 5. «учень – учитель» з пошуку в мережі Інтернет;

 6. індивідуальні навчально-методичні заняття з питань комп’ютерної грамотності.

Вчителі Маренич С.І., Масалітіна Н.М. та Кожушко Т.М. відвідали курси «Сходинки до інформатики» відповідно до впровадження нового Державного стандарту.

Під час проходження курсів підвищення кваліфікації 3 вчителі навчалися роботі на комп’ютерах і отримали відповідні сектифікати.

Методичні надбання педагогів, 15 робіт, були представлені на районній ярмарці педагогічних ідей. 3 з них нагороджені дипломами обласного рівня:

 1. Диплом І ступеня ХХ Харківської обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій отримала робота вчителя англійської мови Бердник Анжели Василівни;

 2. Диплом ІІІ ступеня ХХ Харківської обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій отримала робота вчителя музичного мистецтва Тимощука Миколи Анатолійовича;

 3. Диплом ІІІ ступеня ХХ Харківської обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій отримала робота вчителя географії Константинової Ганни Іванівни.

 4. Проводилася певна робота щодо поширення досвіду роботи вчителів школи шляхом друку матеріалів у різних видавництвах. Друковані роботи які вийшли у 2012 році, мають:

- Учитель географії та економіки – Константинова Г.І.(у складі авторів).: «Відповіді до збірника завдань ДПА географія 2012», ПП «Ранок-НТ», 2012; «Географія. «Комплексне видання: Довідник. Типові тестові завдання. Тренувальні тести» –К.: «Літера ЛТД»; Економіка. 10 клас Профільний рівень. Розробки уроків , ТОВ Видавництво «Ранок», 2012; Економіка. 11 клас Профільний рівень. Розробки уроків , ТОВ Видавництво «Ранок», 2012.;

- Учителі початкової школи Бугайова Т. О., Чірик-Степанова О.В.: «Основи здоров’я»: Робочі зошити для 1 класу, 2 класу, 3 класу, 4 класу», ТОВ Видавництво «Ранок», 2012.

Вчителі Бугайова Т.О. та Басок Н.Г. стали авторами розробки уроків з основ здоров`я за новою програмою для 1 класу та вчителі Бугайова Т.О. та Чірік – Степанова О.В. також за новою програмою стали авторами конструктору уроків з основ здоров`я для 1 класу видавництва « Ранок»

На кінець 2012-2013 навчального року якісний склад педагогічного колективу становив:

- спеціаліст вищої категорії – 38, що складає 49%;

- спеціаліст І категорії – 18, що складає 23% ;

- спеціаліст ІІ категорії – 7, що складає 10% ;

- спеціаліст – 12, що складає 16% ;

13 вчителів школи мають звання "Старший учитель”.

10 вчителів школи мають званя «Учитель методист».

8 – нагороджено знаком Відмінник освіти України.

Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних, міських і обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації.

Курси підвищення кваліфікації вчителі проходять своєчасно та за складеним графіком. Протягом 2012 – 2013 навчального року підвищили свою педагогічну майстерність шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації при комунальному вищому навчальному закладі „Харківська академія неперервної освіти” – 16 учителів.

За наслідками атестації атестовано 14 педагогічних працівників, а саме:
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про підсумки методичної роботи
Методична робота школи в 2014-2015 навчальному році була спрямована на забезпечення реалізації загальношкільної проблеми «Від підвищення...

Про підсумки методичної роботи
Міністерстві юстиції України 09. 09. 2004 №1121/9720 від 5 жовтня 2009 №1121, Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно...

План проведення серпневої наради керівників рмо 19. 08. 2013р. Рнмк
Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами у 2012-2013 навчальному році та основні напрямки роботи в 2013-2014 н р

Наказ
Про підсумки методичної роботи в Старовірівській зош І ііі ступенів імені двічі Героя Радянського Союзу А. Г. Кравченка за 2015/2016...

Рубіжанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1
На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення...

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 19. 06. 2015 №136 «Про підсумки науково-методичної роботи в закладах освіти району в 2014/2015...

Вступ аналіз методичної роботи за 2012-2013 навчальний рік
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, центру методичної та соціально-психологічної служби, а також відповідно до...

Довідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського...
У 2012-2013 навчальному році робота нмц будувалась на вирішенні проблеми методичного забезпечення здобуття нової якості освіти в...

Законів України «Про освіту»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, центру методичної та соціально-психологічної служби, а також відповідно до...

План роботи науково методичної ради Галицької гімназії
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка