Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

ВИСНОВКИ Здійснене дослідження дало змогу зробити такі висновки - Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

Сторінка3/4
1   2   3   4

ВИСНОВКИ

Здійснене дослідження дало змогу зробити такі висновки.

1. Розв’язання проблеми формування інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки виявляється у розкритті сутності, структури та змісту педагогічного поняття “інформаційно-технологічні компетентності майбутніх перекладачів”, дослід­женні педагогічних умов та розробці методики формування ІТК майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки.

Аналіз значної кількості праць відповідно до завдань дослідження засвідчив про відсутність однозначного визначення понять „компетентність”, „компетенція” та їх співвідношення. У більшості класифікацій компетент­ностей здатність раціонально працювати з інформацією та комп’ютерною технікою уведено до кола ключових. Із цими вміннями пов’язаний ряд синонімічних педагогічних понять та термінів, в яких акцентовано на різних аспектах інформаційної діяльності.

Водночас до професіограми майбутнього перекладача ще донедавна не входили інформаційно-технологічні компетентності як необхідний та обов’язковий компонент, навіть навпаки – існує негативне ставлення до використання комп’ютера у процесі перекладу, особливо – систем машинного перекладу, що зумовлено низькою якістю результатів їх роботи. Розгляд сучасних тенденцій щодо соціального замовлення у сфері перекладу та виникнення нових видів завдань для перекладу вимагає формування у студентів-перекладачів умінь якісно нового рівня, необхідних для успішного розв’язання завдань із компетентним застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій.

Вивчення стану формування інформаційно-технологічних компетент­ностей майбутніх перекладачів у практичній діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації засвідчило, що до навчальних планів підготовки перекладачів у більшості вищих навчальних закладів із дисциплін комп’ютерного циклу уведено такі дисципліни, як „Інформатика та комп’ютерна техніка”, що за своїм змістовим наповненням по суті повторює програму навчання інформатики у старших класах школи, та „Комп’ютерні / інформаційні технології в перекладі”. Винятком є навчальний план з підготовки перекладачів у Полтавському інституті економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”, що містить 4 дисципліни комп’ютерного циклу професійної спрямованості.

2. Інформаційно-технологічні компетентності перекладача – це результат освіти та життєвої діяльності поза освітнім закладом, який системно поєднує в собі знання, уміння, навички, досвід інформаційної діяльності та використання технічних засобів, ціннісні орієнтації, інформаційний світогляд та особистісні якості фахівця, що є необхідними та достатніми для ефективного здійснення професійної перекладацької діяльності із застосуванням інформацій­них технологій та отримання оптимального результату.

Інформаційний світогляд при цьому – це світогляд, зумовлений виникненням інформаційного суспільства, завдяки якому людина усвідомлює своє місце і призначення в ньому, здатна адекватно поводитися та ефективно діяти, будувати свій життєвий проект. Особа усвідомлює цінність інформації в нових умовах, закономірності інформаційних процесів, недоліки та переваги інформаційного суспільства, необхідність володіння сучасним інформаційно-комунікаційними технологіями, а також свої права та обов’язки як громадянина такого суспільства.

Було розроблено модель структурних компонентів ІТК перекладача. Відповідно до критерію професійної спрямованості інформаційно-технологічні компетентності перекладача складаються з базових (універсальних, однакових для всіх спеціалістів) та спеціальних компетентностей, що для кожної спеціаль­ності будуть різними, а також фонових компетентностей, що зазвичай не використовуються у професійній діяльності. Базові та спеціальні компетент­ності становлять у своїй сукупності професійні ІТК перекладача. Зважаючи на об’єкти, яких стосується ця група компетентностей, побудовано змістову структуру ІТК перекладача, що складається з інформаційно-інтелектуальної та техніко-технологічної компонент. У структурі інформаційно-інтелектуальної компоненти, у свою чергу, виокремлено інтелектуально-операційну, інформаційно-пошукову, інформаційно-процесуальну та інформаційно-оцінну компоненти. Техніко-технологічну компоненту поділено відповідно на комп’ютерну (в якій розрізнено апаратну та програмну частини) та технічну складові. Виходячи з поняття компетентності як здатності діяти в ситуації, виділено сутнісну структуру ІТК перекладача, до якої увійшли інформаційний світогляд, мотиви, ціннісні орієнтації, знання, уміння, навички, досвід діяльності, здатність до саморегуляції, особистісні характеристики.

3. За результатами аналізу концепції компетентнісного підходу, цілей формування інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів, результатів вивчення стану сформованості ІТК, а також психолого-педагогічної літератури визначено педагогічні умови формування ІТК майбутніх перекладачів: здійснення освітнього процесу на основі особистісно орієнтованого підходу; застосування кредитно-модульної системи навчання та оцінювання; подолання розрізненості знань шляхом встановлення міжпредметних зв’язків; додержання дидактичних принципів (зв’язку теорії з практикою, активності й самостійності, свідомості й міцності знань та ін.); застосування педагогічної технології контекстного навчання, а також активних та інтерактивних технологій; використання інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні перекладо­знавчих дисциплін.

Розвиток ІТК відбувається в процесі вивчення не тільки дисциплін комп’ютерного циклу, а й усіх без винятку дисциплін та в процесі виконання курсових, дипломних та магістерських проектів.

4. У процесі дослідження визначено три рівні сформованості інформаційно-технологічних компетентностей: низький, середній, високий.

Для виявлення рівня сформованості ІТК було визначено критерії та їх показники: світоглядно-мотиваційний (інтерес до підвищення рівня ІТК, усвідом­лення необхідності цього в умовах інформаційного суспільства; уявлення про переваги та недоліки інформаційного суспільства та своє місце в ньому), когнітивно-інтелектуальний (володіння інтелектуально-інформаційними опера­ціями; наявність глибоких міцних знань, усвідомлення міждисциплінар­них зв’язків, самостійне опанування нових знань у галузі ІКТ), операціонально-діяльнісний (правильне та оптимальне виконання завдання, результат відповідає меті; уміння виконувати завдання самостійно чи в групі), експертний (регуляторний – здатність усебічно оцінити інформацію; правильно оцінити наявні умови та ресурси виконання завдання, накреслити план дій, вибрати адекватне завданню програмне та апаратне забезпечення; вчасно виявити помилку у виконанні завдання та виправити її; адекватно оцінити результат своєї діяльності порівняно з еталоном; оцінити власний рівень знань та усвідомити необхідність у самовдосконаленні), творчий (творчий підхід до виконання завдання; до вибору засобів виконання завдання).

5. Анкетування, проведене у різних вищих навчальних закладах України, дало можливість визначити низку недоліків у висвітленні деяких тем у навчальних програмах та брак досвіду роботи з програмним та апаратним забезпеченням комп’ютера. Зокрема, недостатнє висвітлення прийомів ефективної роботи у текстовому редакторі; брак досвіду у використанні офісної техніки та технічних засобів перекладача; 74% студентів-перекладачів не знають інших прийомів пошуку інформації в мережі Інтернет, окрім простого пошуку за ключовими словами тощо. Здійснений зріз рівня навчальних досягнень засвідчив, що студенти погано орієнтуються у форматах файлів і програмних інструментах їх опрацювання, лише 54% студентів використо­вували СМП, 60,2% – автоматичні електронні словники. Виявлення недоліків навчальних програм уможливило скоригувати та оптимізувати зміст навчання комп’ютерних дисциплін.

Експериментальна методика формування інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів полягала у додержанні визначених педагогічних умов, в оптимізації змісту освіти шляхом уведення до навчальних програм із дисциплін комп’ютерного циклу тем та розділів, які були недостатньо висвітлені в чинних програмах, а також у здійсненні навчання на основі компетентнісного підходу.

Здійснений педагогічний експеримент підтвердив значну динаміку зростання рівня сформованості інформаційно-технологічних компетентностей студентів – майбутніх перекладачів та ефективність запропонованих педагогічних заходів з метою оптимізації процесу професійної підготовки майбутніх перекладачів. Порівняльний аналіз засвідчив, що в результаті формувального експерименту в експериментальних групах зменшилася кількість студентів з низьким рівнем сформованості інформаційно-технологіч­них компетентностей (відповідно до 15,58 % та 15,28 %); збільшення кількості студентів відбулося за середнім рівнем сформованості (66,23 % і 66,67 %); збільшилась кількість студентів з високим рівнем сформованості (18,18 % та 18,06 %). Це свідчить про ефективність визначених педагогічних умов та методики формування інформаційно-технологічних компетентностей.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. Воно відкриває перспективу для подальших напрямів досліджень, а саме: формування інформаційно-інтелектуальної складової інформаційно-технологічних компетен­тностей перекладачів у процесі вивчення дисциплін перекладо­знавчого та лінгвістичного напрямів, проведення подальших педагогічних досліджень щодо розробки методики викладання редагування комп’ютерних перекладів та написання текстів контрольованими мовами.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Колос (Миронович) Ю. З. Типологія інтерактивних технологій у педагогічній науці / Л. Ф. Пашко, Ю. З. Миронович // ПостМетодика. – 2004. – № 5(57). – С. 2–3 (запропоновано інтерактивну технологію кейс-методу, методу проектів та ділової гри).

 2. Колос (Миронович) Ю. З. Формування інформаційно-технологічних компетентностей у контексті реформування змісту вищої школи / Юлія Миронович // Імідж сучасного педагога. – 2005. – № 8 (57). – С. 28–29.

 3. Колос (Миронович) Ю. З. Впровадження комп’ютерних засобів у навчальний процес як важливий фактор розвитку інформаційно-технологічних компетентностей особистості студента / Юлія Миронович // Імідж сучасного педагога. – 2005. – № 9–10 (58–59). – С. 91–93.

 4. Колос (Миронович) Ю. З. Взаємозв’язок ідей В.О. Сухомлинського про самовиховання і категорії життєтворчості особистості / Ю. З. Миронович // Пед. науки : зб. наук. праць. – Полтава : ПДПУ, 2005. – Вип. 5(44). – С. 205–211.

 5. Колос (Миронович) Ю. З. Інформаційно-технологічні компетентності у структурі особистості сучасного громадянина / Юлія Миронович // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна. – Львів, 2006. – Вип. 21. – Ч. 2. – С. 189–195.

 6. Колос (Миронович) Ю. З. Володіння інформаційно-технологічними компетентностями як складова педагогічної майстерності сучасного викладача / Ю. З. Миронович // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. – Вип. 3. – Полтава, 2007. – С. 170–174.

 7. Колос Ю. З. Організація суб’єкт-суб’єктної взаємодії при формуванні інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів / Ю. З. Колос // Вісник Львівського університету : Серія педагогічна. – Львів, 2009. – Вип. 25. – Ч. 2. – С. 282–286.

 8. Колос Ю. З. Особистісно орієнтований підхід до формування інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів / Ю. З. Колос // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць. Вип. 6. – Полтава, 2009. – С. 210 – 214.

Стаття у науковому виданні

 1. Колос Ю. З. Професійна підготовка перекладача в сучасному інформаційному суспільстві / Ю. З. Колос // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия „Филология. Социальные коммуникации”. – 2009. – Т. 22 (61). – № 1. – С. 596–600.

Матеріали конференцій, семінарів, тези доповідей

 1. Колос (Миронович) Ю. З. Психолого-педагогічні аспекти вивчення особистості в процесі розвитку життєвої компетентності / Л. Пашко, Ю. Миронович // Матеріали Всеукр. наук.-пошук. конф. [“Розвиток життєвої компетентності учнів у загальноосвітньому навчальному закладі”], (Запоріжжя, 7–8 жовтня 2004 р.) / Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т соціології НАН України. – Київ-Запоріжжя, 2005. – С. 229–231 (наведено теоретичні засади компетентнісного підходу, описано необхідність усвідомлення учнями важливості категорії часу у формуванні їхньої життєвої компетентності).

 2. Колос (Миронович) Ю. З. Креативні підходи до формування професійної компетентності у студентів вищих навчальних закладів / Юлія Миронович // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [“Психолого-педагогічні проблеми формування професіоналізму викладача вищої школи в умовах європейського виміру”], (Полтава, 15–16 лютого 2006 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. держ. пед. ун-т. ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПДПУ, 2006. – С. 143–146.

 3. Колос (Миронович) Ю. З. Використання мережі Інтернет у навчанні іноземної мови / Ю.З. Миронович // Матеріали конф. [“Третя Всеукраїнська науково-практична конференція „Інноваційні технології у наукових дослідженнях і навчальному процесі вищого закладу освіти”], (Полтава, 20–21 квітня 2006 р.) / Ін-т вищої освіти АПН України, Полт. ін-т економіки і права ВМУРоЛ „Україна”. – Полтава : ПІЕП, 2006. – С. 110–111.

 4. Колос (Миронович) Ю. З. Формування інформаційно-технологічних компетентностей у вищій школі / Юлія Миронович // Зб. матеріалів конгресу [“Другий український педагогічний конгрес”], (Львів, 3-4 листопада 2006 р.) / АПН України, Львів. крайове тов. „Рідна школа”, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ТзОВ Камула, 2006. – С. 311–318.

 5. Колос (Миронович) Ю. З. Інформаційно-технологічна компетентність перекладача / Ю. З. Миронович // Матеріали конф. [“Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція „Інноваційні технології у наукових дослідженнях і навчальному процесі вищого закладу освіти”], (Полтава, 26–27 квітня 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Полт. ін-т економіки і права ВМУРоЛ „Україна”. – Полтава : ПІЕП, 2007. – С. 83–85.

 6. Колос Ю. З. Комп’ютерні технології у формуванні професійної компетентності перекладача / Ю.З. Колос // Матеріали конф. [“П’ята Всеукраїнська науково-практична конференція „Інноваційний розвиток середовища життєдіяльності людини”], (Полтава, 24–25 квітня 2008 р.) / М-во освіти і науки України, Полт. ін-т економіки і права ВМУРоЛ „Україна”. – Полтава : ПІЕП, 2008. – С. 41–43.

 7. Колос Ю. З. Компетентнісне володіння рідною мовою як основа професійної підготовки перекладача / Ю. З. Колос // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [“Полікультурність, діалог і злагода : українські реалії”], (Мелітополь, 22–23 травня 2008 р.) / М-во освіти і науки України, Мелітоп. держ. пед. ун-т. – Мелітополь : ТОВ „Видавничий будинок ММД”, 2008. – С.186–187.АНОТАЦІЇ

Колос Ю.З. Формування інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти – Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України, Київ, 2010.

У дисертації наведено дидактичні засади і нове практичне вирішення актуальної проблеми формування інформаційно-технологічних компетент­ностей майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки.

Визначено зміст та компонентну структуру інформаційно-технологічних компетентностей перекладача, критерії їхнього оцінювання, охарактеризовано рівні сформованості ІТК. Визначено й науково обґрунтовано комплекс педагогічних умов, що сприяють формуванню інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів. Описано методику формування інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки. Ефективність методики було перевірено за допомогою педагогічного експерименту, опис та аналіз результатів якого подаються в роботі.

Ключові слова: компетентність, компетенція, компетентнісний підхід, інформаційно-технологічні компетентності перекладача, професійна підготовка перекладача, машинний переклад, знаково-контекстне навчання.
1   2   3   4

Схожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти апн україни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Облік І контроль використання матеріально-технічних ресурсів у автотранспортному виробництві з застосуванням пеом

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана у Херсонському державному технічному університеті Міністерства освіти І науки України (м. Херсон)

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Ягупов В. В.: Автореф дис д-ра пед наук: 13. 00. 04 / Ін-т педагогіки І психології проф освіти апн україни. — К., 2002. — 34 с. —...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Становлення та еволюція національного інформаційного простору україни в процесі формування демократичної політичної культури українського...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Роботу виконано у відділі інформаційної безпеки та міжнародних інформаційних відносин Національного інституту проблем міжнародної...

Автореферат дисертації
Формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Пояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня

Методичні рекомендації до виконання наукового реферату з напрямку...
Рекомендації щодо організації виконання наукового реферату

Дипломи І ступеняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка